Veiledning for stipendsøkere

Søkeportalen holdes åpen i tidsrommet 17. september til 16. oktober kl. 13.00. Les veiledningsteksten nøye før du sender søknaden. Vi anbefaler at du bruker Firefox eller Google Chrome som nettleser når du skal søke.

Søknaden skal inneholde:

Begrunnelse:

En begrunnelse bør inneholde en kort overordnet beskrivelse av kunstnerskapet og bakgrunn for dokumenterte kunstverk. Du kan for eksempel beskrive kunstneriske målsettinger, nevne sentrale elementer i kunstnerskapet. Legg gjerne vekt på aktivitet og prosjekter fra de siste fem år. Hvilke planer har du for stipendperioden? Dette kan for eksempel være konkrete utstillinger, prosjektplaner, planer for kurs eller fordypning, andre kunstneriske målsettinger m.m.

Dersom det er tre år eller færre siden du sist mottok langvarig stipend, eller har mottatt flere kortvarige stipender de siste årene, må det begrunnes særskilt hvorfor du søker fornyelse av stipendperioden. Begrunnelsen bør ikke overstige to A4-sider.

Vitaliste (CV):
CV må være vedlagt og skal inneholde oversikt over relevant utdanning, separatutstillinger, gruppe- og kollektivutstillinger, innkjøp, utsmykninger samt fullstendig liste over tildelte stipend. Har du en lang CV, anbefaler vi at du lager et sammendrag der du trekker frem høydepunkter i karrieren din der de siste årene vektlegges spesielt. Den bør ikke overstige to A4-sider. Bruk gjerne en omvendt kronologisk rekkefølge, slik at de siste utstillingene eller den nyeste aktiviteten kommer øverst.

Det vil ikke være anledning til å levere oppdatert versjon av CV etter søknadsfristen.

Bilder og dokumentasjon:

Vedleggene må være representative for kunstnerskapet og bør i hovedsak dokumentere nyere arbeider. Hver søker kan dokumentere inntil syv kunstverk (bildefiler, lenker til lyd og video) i prioritert rekkefølge. Flere kunstverk kan ikke dokumenteres i én og samme fil. Av hensyn til stipendkomiteenes arbeidsmengde, og for å styrke prinsippet om likebehandling av alle søknader, må vedleggsvolumet begrenses.

Dersom du i tillegg til denne søknaden også søker Statens kunstnerstipend hos Norsk Kulturråd, minner vi om at du må levere samme CV og bildemateriale i begge søknader.

Digitale bilder lastes direkte opp i portalen, eller leveres på minnepinne/CD. Bildene skal være lagret i jpg-, png-, eller pdf-format. Det kan legges inn flere bilder av samme kunstverk i én bildefil. Man kan for eksempel levere en PDF med to sider som viser ett bilde av verket når det er montert i rommet og ett bilde av selve verket. Én pdf bør ikke overstige to sider. Opplysninger om type medium, materiale, format, tittel og produksjonsår fylles ut i egne felt. Anbefalt størrelse på opplastet bildemateriale er 2 MB for bildefiler, som fungerer bra til visning på skjerm. Det er ikke til hinder at filene er større, men du må da belage deg på at det kan ta lenger tid å laste inn i portalen på grunn av begrenset kapasitet og stor pågang i søknadsperioden.

Bildematerialet blir presentert for komiteen i fullskjermvisning på en TV-skjerm under behandlingen. Levér gjerne pdf-er i liggende format dersom du har mulighet.

Video- og lydarbeid kan legges ved som nettlenke i portalen, eller leveres på minnepinne/DVD i  standard lyd- eller videoformat som kan spilles fra en datamaskin. Materialet kan ikke overskride syv minutter. Forskjellige verk kan presenteres med korte klipp, for eksempel syv stk. à ett minutt. Dersom materialet overstiger tiden, vil kun et utdrag av filmen vises. Nettlenker skal vise direkte til det aktuelle materialet. Dersom påloggingsinformasjon er påkrevd, må passord oppgis i tekstfeltet til hvert enkelt vedlegg. Materialet må være tilgjengelig i minst 6 måneder etter søknadsfristen.

Det vil være av avgjørende betydning for behandling av søknaden at alle etterspurte vedlegg er vedlagt.
 Bildevedlegg e.l. som leveres på minnepinne/CD må være poststemplet senest 16. oktober. Skal du levere materialet personlig, må dette gjøres 16. oktober innen kl. 13.00 på NBKs kontor i Akersgata 7, 5. et.

Veiledning for søkere som ikke leverer digitalt:

Det er mulig å søke stipend fra BKV og BKH med papirsøknad. Søknadsskjema på papir får du ved å kontakte NBK. Det er ikke mulig å søke Statens kunstnerstipend med papirsøknad. Benytter du post i butikk, forsikre deg om at de stempler søknaden med riktig dato. Skal du levere søknaden personlig, må dette gjøres 16. oktober innen kl. 13.00 på NBKs kontor i Akersgata 7.

Du kan levere maks. syv kunstneriske vedlegg, se mer informasjon på forrige side under “Bilder og dokumentasjon”. Alle må levere bildeskjema.

Papirsøknaden skal inneholde:

  1. Søknadsskjema
  2. Begrunnelse / prosjektbeskrivelse
  3. Vita-liste (CV). Les mer om CV på forrige side.
  4. Bildemateriale på CD/DVD/minnepinne med tilhørende bildeskjema

Bildeskjema (gjelder kun søkere med papirsøknad):

Bildeskjema er til bruk for stipendkomité og sekretærer under behandlingen av bildematerialet. Det er derfor viktig at dette fylles ut nøyaktig, og at du oppgir tittel, produksjonsår, format, teknikk/materialer og størrelse på hvert av verkene.

Søknaden må være poststemplet senest 16. oktober 2018.
Personlig innlevering senest 16. oktober innen kl. 13.00.

NB! Ved papirsøknad må bildevedlegg og ev. annen dokumentasjon legges ved søknaden innen fristen 16. oktober.

Bekreftelse/kvittering:

Alle søkere vil få bekreftelse på at søknaden er mottatt. Søkes det via NBKs søkerportal vil bekreftelsen bli sendt pr e-post. Søkes det med papirsøknad vil bekreftelsen bli sendt med vanlig post.

Stipendsøknaden er personlig og stipend kan bare tildeles den enkelte kunstner. Kunstnere som arbeider i grupper må levere fullstendig søknad med eget bildemateriale hver for seg.

Hvem vurderer søknadene?

Norske Billedkunstneres stipendkomité består av ti medlemmer som er valgt for to år av NBKs medlemmer ved flertallsvalg. Komiteen innstiller til stipend fra Billedkunstnernes Vederlagsfond, Bildende Kunstneres Hjelpefond og NBK legat m. fl. Innstilling finner sted etter nærmere retningslinjer fra de bevilgende organer. Stipendkomiteen velger arbeidsform, leder og arbeidsutvalg bestående av leder og to medlemmer av komiteen. Arbeidsutvalgene arbeider i henhold til fullmakter fra stipendkomiteen.

Svar på søknaden:

Søkere som tildeles stipend fra Billedkunstnernes Vederlagsfond og Bildende Kunstneres Hjelpefond samt div. legater vil få melding om eventuell tildeling av stipend i løpet av april 2019. Det sendes kun ut melding til de som får innvilget stipend. Søkere som tildeles Statens Kunstnerstipend vil bli kontaktet av Kulturrådet.

Retur:

Fysisk innsendt kunstnerisk materiale fra stipendbehandlingen 2019 vil etter behandlingen bli oppbevart i ett år. Deretter vil materialet bli makulert. Dersom du ønsker bildemateriale returnert i posten, må du krysse av for retur på bildeskjema eller legge beskjed ved det innsendte materialet. Korrekt norsk returporto skal legges ved. Materialet kan også hentes i NBKs lokaler etter endt behandling.

Kontakt:

Avdeling for stipend og prosjektstøtte
Norske Billedkunstnere
E: stipend@norskebilledkunstnere.no
T: 23 25 60 41/ 23 25 60 35