Her formidles utlysninger om utstillingsplass / kunstneropphold / økonomiske midler.

Søknadsfrist september 2021

Søk utstillingsplass for 2023!

Kunstnerforbundet søkesportal er åpen. Fristen for å søke om utstillingsplass er onsdag 1. september.

På grunn av personvernhensyn må alle som søkte om plass i fjor registrere seg på ny. I stedet for å opprette passord vil du få tilsendt en innloggingslink på mail. Dette gjelder både ved registrering og om du ønsker å logge inn flere ganger.

Svar på søknaden kan forventes ved årsskiftet.

Kunstnerforbundet ønsker et mangfoldig program og oppfordrer alle kunstnere til å søke, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og legning.

Lykke til!

/

Apply for exhibition space in 2023!

Our online application form is now open. The application deadline is Wednesday september 1, 11:59 pm.

Due to EU regulations, everyone who applied last year must register again as a new user. Instead of creating a password, you will receive a login link both at registration, and if you wish to save an ongoing application and log in to complete it later.

Please expect the outcome of your application to be announced by the end of the year.

Kunstnerforbundet is committed to exhibit a diverse program and encourage all artists to apply, regardless of gender, ethnic background, religion, disability, age and sexual orientation.

Good luck!

/

Oza čájáhussaji!

Min ohcansiidu lea rabas dál. Čájáhussaji ohcanmearri lea gaskavahkku 1. b. čakčamanus.

Buohkat geat leat diibmá dahje ovddit jagiid ohcan, fertejit ođđasit dieđihit ohcansiidui, persovdnagáhttema dihtii. Don oaččut e-poasta bokte liŋka mainna beasat sisa, baicce go ráhkadit beassansáni. Dán liŋkka geavahat sihke go dieđihat ođđa geavaheaddjin ja go áiggut ođđasit beassat sisa.

Mii meroštallat vástidit ohcamuša birrasii jahkemolsuma.

Kunstnerforbundet háliida máŋggabealat ja girjái prográmma ja ávžžuhit buot dáiddáriid ohcat, beroškeahttá sohkabeliin, čearddalašvuođas, oskos, doaibmannávccain, agis ja sojus.

Ollu lihkku!

BOA, billedkunstnerne i Oslo og Akershus, har i år igjen fått i oppgave av Oslo kommune å fordele midler fra kommunens krisepakke til byens profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere. Stipendpotten har i år økt med en totalramme på 2,6 millioner mot 1,7 millioner i fjor. Med andre ord, flere stipender i år enn i fjor!

Søknadsfrist er 16. september kl. 24:00.

Til søknadsportal

Stipendet er på 40 000 NOK og utbetales som et engangsbeløp. Formålet er å styrke økonomien til hardt pressede kunstnere og stimulere til produksjon.

Stipendet kan søkes av kunstnere som har hatt registrert bostedsadresse i Oslo siden senest 31. desember 2020. Stipendet kan i utgangspunktet ikke tildeles kunstnere under utdanning, med mindre det er et deltidsstudium på 50 % eller mindre. Det gjelder alle typer studier på bachelor- og masternivå.

Stipendet kan brukes til kunstnerisk utviklingsarbeid, prosjekter og produksjonsutgifter.

Søknadsfrist oktober 2021

15. august åpner DKS-portalen for innsendelse og reaktivering av forslag til skoleåret 2022/23. Innmeldingsfrist er 1. oktober. I år er det enkelte endringer i forslagsskjemaet.

Den kulturelle skolesekken (DKS) bidrar til at alle skoleelever i Norge, uansett hvor de bor, hvilken skole de går på eller hvilken bakgrunn de har, møter profesjonell kunst og kultur. Flere tusen utøvere bidrar i DKS-ordningen, som er landets største formidlingsarena for kunstnere og kulturformidlere. Det er et mål at utøverne, produksjonene og apparatet elevene møter speiler vårt samfunn, synliggjør forbilder og bidrar til et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

Meld inn ditt programforslag – og du kan bli en av dem som bidrar i verdens beste ordning for kunst- og kulturformidling til barn og unge!

Meld inn forslag: Logg inn i DKS-portalen
DKS for utøvere: 
Mer om forslagsprosessen og behandlingstid
Tips: Ofte stilte spørsmål

Les hele utlysningen

Verdensmålsgavlene i Midtjylland er et projekt med internationalt udsyn, der etableres med forskellige partnere, fx kunstnere, kommuner, byer og landsbyer, lokale kulturaktører, turist- og erhvervslivet samt fonde.

Det foregår udendørs – og vil give borgere, turister og erhvervslivet en enestående og anderledes kulturoplevelse i eget nærområde.

Verdensmålsgavlene i Midtjylland er 17 gavle, 17 kunstarter, 17 byer, 17 samarbejdspartnere, 17 kunstnere, 17 uger og 17 Verdensmål. Benspændet til kunstnerne er, at gavlene skal være permanente i min. 5 år. Herefter kan værkerne fjernes af de enkelte gavlejere.

Les hele utlysningen

Frist 8. oktober

Vestland fylkeskommune søkjer kunstnarar til open prekvalifisering for det nye fylkeshuset i Bergen (Agnes Mowinckels gate 5, 5008 Bergen).

Fristen for å melde seg på er 30. september.

Det nye fylkeshuset skal stå ferdig til årsskiftet 2022–2023 og vil bli eit symbol på openheit og transparens i Vestland fylkeskommune. Delar av administrasjonen for den nye fylkeskommunen kjem til å ha kontorstad her.

Det er planlagt fleire ulike delprosjekt med kunst. Budsjettramma for kunstprosjekta samla er 6 500 000 kroner.

Profesjonelle kunstnarar og kunsthandverkarar vert oppmoda til å melde si interesse for prosjektet. Dei kan då verte aktuelle til både konkurransar og direkte oppdrag.

Vi ynskjer i denne omgang at interesserte kunstnarar sender inn eit elektronisk søknadsskjema og legg ved aktuelle vedlegg i denne.

Søknadsfrist  er 30. september

Les hele utlysningen

Statlige stipend- og støtteordninger

Formålet med stipendordningene er å legge til rette for at enkeltkunstnere skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv, gjennom å motta direkte tilskudd fra staten. Kunstnerisk kvalitet og aktivitet skal vektlegges ved tildeling. Statens kunstnerstipend omfatter garantiinntekt (GI), arbeidsstipend, arbeidsstipend for yngre kunstnere, diversestipend, diversestipend for nyutdannede kunstnere, samt stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere. Samtlige stipender søkes via Norsk Kulturråd. 

Mer om stipendtypene:

 • Arbeidsstipend kan tildelast for ein periode frå eitt til fem år, og skal gje kunstnarar høve til å arbeide med eit prosjekt eller ei fordjupingsoppgåve for å vidareutvikle kunsten sin.
 • Arbeidsstipend for yngre / nyetablerte kunstnarar kan tildelast for ein periode frå eitt til tre år. Stipendet skal gje yngre kunstnarar i etableringsfasen høve til å utvikle seg kunstnarleg og betre sjansane deira til å leve av virket som kunstnar.
 • Diversestipend skal vere eit bidrag til den kunstnarlege verksemda til den einskilde søkjaren. Det kan m.a. gjevast støtte til etablering, kurs, reiser, fordjuping, material, utstyr, marknadsføring, konsulentbistand osv.
 • Diversestipend for nyutdanna kunstnarar: Målgruppa er nyutdanna kunstnarar som har gjennomført kunstutdanning på bachelor- eller masternivå og som har som målsetjing å etablere seg i yrket.
 • Stipend for etablerte kunstnere skal gje kunstnarar høve til å utvikle sitt kunstnariske virke over ein lengre periode og til å kunne ha kunstnarisk aktivitet som hovudgjeremål. Stipendet kan søkjast av yrkesaktive kunstnarar som gjennom nokre års verksemd har ytt ein kvalitetsmessig verdfull kunstnarisk innsats.
 • Stipend for seniorkunstnere skal sikre mottakarane økonomisk tryggleik, slik at dei kan ha kunstnarisk aktivitet som hovedgjeremål. Stipendet kan søkjast av yrkesaktive kunstnarar som er 56 år eller eldre i søknadsåret og som gjennom mange års verksemd har ytt ein kvalitetsmessig verdfull innsats.

(kulturrådet.no)

Stortinget bevilger hvert år en sum til Norsk kulturfond, som forvaltes av Norsk kulturråd. Billedkunstnere kan søke prosjektstøtte til utstillinger og prosjekter i tilknytning til utstillinger, publikasjoner, utstyrsstøtte for fellesverksteder og til tiltak innunder Kulturrådets satsinger på kunst og ny teknologi og kulturelt mangfold.

Midler fra Norsk kulturfond kan søkes via Kulturrådets nettsider. 

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak. Midlene som er avsatt i Fond for lyd og bilde fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene og film. Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk. Hoveddelen av fondet er satt av til prosjektstøtte innenfor fondets formål. I tillegg til prosjektstøtten er det egne ordninger for tilskudd til markedsføring av fonogrammer og kortfilm/dokumentarfilm samt gjenopptakelse av sceneforestillinger.

Det kan søkes om støtte til produksjon og formidling av lydopptak, konsertvirksomhet, komponering, produksjon og formidling av scenekunstforestillinger, manusutarbeidelse og andre former for tekstproduksjon, produksjon og formidling av kortfilm og dokumentarfilm, produksjon og formidling av foto og billedkunst og sammensatte prosjekter som faller innenfor kategoriene ovenfor.

Tildelingene bygger på en helhetsvurdering av de innkomne søknadene. Kvalitetsmessige kriterier skal legges til grunn for vedtaket. Det skal blant annet legges vekt på følgende momenter:

 • Vurderingene skal være basert på kunstnerisk skjønn
 • Midlene skal komme særlig de grupper til gode som er utsatt for privatkopiering
 • Støtten skal være prosjektorientert
 • Støtten skal fremme ny norsk produksjon og fremførelse
 • Det skal søkes oppnådd en geografisk og genremessig spredning av støtten

Prosjektstøtte fra fondet søkes via Kulturrådets nettsider. 

Utstillingsvederlaget er en avtale mellom staten og kunstnerorganisasjonene. Kunstneren som stiller ut sitt eget verk i statlig støttede institusjoner, skal få et vederlag fra staten for dette. Vederlaget utbetales individuelt til hver kunstner via utstillingsinstitusjonen/galleriet.

Søkbare midler fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) forvalter den lovpålagte kunstavgiften på fem prosent. Kunstavgift påløper ved all offentlig omsetning av kunst med salgspris over 2 000 kroner, også ved utsmykkingsprosjekter. Avgiftsmidlene brukes til å finansiere ny kunstproduksjon i Norge gjennom stipender og tilskudd til kunstnere og kunstprosjekter. Norske Billedkunstneres stipendkomité tildeler samtlige kunstnerstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond, som søkes via Norske Billedkunstneres søkeportal. Andre stipend-, tilskudds- og støtteordninger i oversikten søkes direkte fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Kunstnerstipend for seniorkunstnere har som formål å støtte kunstnerisk virksomhet for eldre kunstnere. Fotografer kan søke som billedkunstnere. Stipendet kan tildeles kunstnere som har fylt 57 år i søknadsåret og som ønsker å gjennomføre et avgrenset kunstnerisk prosjekt. Stipendet kan også benyttes til fordypning i eget kunstnerisk virke, som for eksempel studier og utprøving av kunstneriske virkemidler. Søknaden skal inneholde beskrivelse av prosjektet/fordypningen som ønskes gjennomført ved hjelp av stipendet. Stipendet kan ikke tildeles kunstnere som er i GI-ordningen eller har annet flerårig arbeidsstipend. 

Stipendet søkes via Norske Billedkunstneres søkeportal. Søkere må krysse av for stipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Antall stipender i 2019: 19 á 125 000 kroner.

BKH kunstnerstipend har som formål å gi mulighet til arbeidsro og konsentrasjon om den kunstneriske virksomheten. Stipendene tildeles på kunstfaglig grunnlag. Stipendet kan ikke tildeles kunstner som er under utdanning pr 1.1 det året stipendet utdeles, som er i GI-ordningen eller som har annet flerårig arbeidsstipend.

Stipendet søkes via Norske Billedkunstneres søkeportal.

Kvoter for 2019:

 • 7 treårige stipender på 235 000 kroner per år
 • 14 ettårige stipender á 235 000 kroner

BKH kunststudentstipend skal være til inspirasjon for kunststudenter og bidra til økt kjennskap til BKH og kunstavgiftsloven. Stipendet kan tildeles masterstudenter ved følgende kunstutdanninger:

 • Kunsthøgskolen i Oslo, Kunstakademiet og Kunst og håndverk
 • Institutt for kunst, UiB
 • Kunstakademiet i Trondheim, NTNU
 • Kunstakademiet i Tromsø, UiT

Utdanningsstedene oppnevner egne kunstfaglige stipendkomiteer som mottar og behandler søknadene. Søknadsfrist bestemmes ved det enkelte utdanningssted. Stipendet søkes direkte fra BKH. Se BKHs nettside for mer informasjon.

 • Aktivitetstilskudd for kunstnere fra 57–67 år

Aktivitetstilskudd skal bidra til å opprettholde kunstnerisk aktivitet for kunstnere fra og med fylte 57 år. Tilskuddet er et fast årlig beløp som kan mottas i inntil ti år totalt, og utløper det året mottaker fyller 67 år. Du kan søke dersom du har/ har hatt ditt virke i Norge, og kan dokumentere profesjonell yrkesmessig virksomhet som kunstner i minst 15 år. Du kan ikke motta Aktivitetstilskudd dersom du innehar Statens garantiinntekt (GI) eller mottar Statens stipend for seniorkunstnere (SSK). Tilskuddet er behovsprøvd. Se BKHs nettside for mer informasjon.

 • Seniortilskudd for kunstnere fra 67–82 år

Seniortilskudd skal bidra til økonomisk trygghet og forutsigbarhet for kunstnere fra og med fylte 67 år. Tilskuddet er et fast årlig beløp som kan mottas i inntil 15 år totalt, og utløper det året mottaker fyller 82 år. Du kan søke dersom du har/ har hatt ditt virke i Norge, og kan dokumentere profesjonell yrkesmessig virksomhet som kunstner i minst 15 år. Du kan ikke motta Seniortilskudd dersom du innehar Statens garantiinntekt (GI) eller mottar Statens stipend for seniorkunstnere (SSK). Tilskuddet er behovsprøvd. Se BKHs nettside for mer informasjon.

 • Ad hoc-tilskudd

Ad hoc-tilskudd kan søkes av kunstnere over 57 år, eller deres etterlatte, som er i en vanskelig livssituasjon. Støtten er et engangsbeløp som kan gis i forbindelse med kortvarige eller plutselige vanskeligheter, eller i en problematisk overgangsperiode. Ad hoc-tilskudd søkes i brevs form med begrunnelse og nødvendig dokumentasjon vedlagt. Du kan søke dersom du har/har hatt ditt virke i Norge, eller er etterlatt etter avdød kunstner som hovedsakelig har hatt sitt virke i Norge. Tilskuddet er behovsprøvd. Se BKHs nettside for mer informasjon.

 • Tilskudd til utstilling eller kunstnermonografi/katalog

Tilskudd til utstilling eller kunstnermonografi/katalog kan søkes av kunstnere over 57 år til dekning av egenutgifter. Tilskuddet ytes normalt kun ved separatutstillinger og kun i gallerier registrert som innbetaler av kunstavgift. Tilskudd til utgivelse av kunstnermonografi/katalog forutsetter at prosjektet er sikret en profesjonell gjennomføring. Med dette menes det at publikasjonen må være basert på et samarbeid og en undertegnet avtale mellom kunstner og profesjonell aktør, som et museum, forlag eller liknende, og at den er sikret nasjonal distribusjon. Tilskuddet er behovsprøvd. Se BKHs nettside for mer informasjon.

Tilskuddet har som formål å støtte tiltak og prosjekter som fondsstyret i BKH anser vil være til fremme av kunst i Norge. Vilkår, størrelse og utbetaling av tilskudd avgjøres av styret for hver enkelt sak. Det ytes normalt ikke tilskudd fra ordningen til bokutgivelser og regulær utstillingsvirksomhet. Se BKHs nettside for mer informasjon.

Tilskudd til minneutstilling kan gis til utstillingsarrangører som arrangerer minneutstilling for en avdød kunstner. Kunstneren må hovedsakelig ha hatt sitt virke i Norge, og utstillingen skal bidra til kunnskap om kunstneren. Tilskuddet gis til dekning av utgifter som påløper i forbindelse med utstillingen. Se BKHs nettside for mer informasjon.