Her formidles utlysninger om utstillingsplass / kunstneropphold / økonomiske midler.

Søknadsfrist april 2022

AiR-Kjerringøy er et nytt residency-program fra Kjerringøy Land Art Biennale. Oppholdet strekker seg over seks uker, og det lyses ut til sammen ni kunstneropphold, fordelt på tre perioder.

De to høstperiodene strekker seg fra 19. august til 9. oktober, og fra 17. oktober til 27. november.

Søknadsfrist er forlenget til  19.04.2022.

Open call finner du her

Leveld Kunstnartun tildeler nå arbeidsopphold for 09/2023 til 09/2024.

Kunstnertunet ligger 13km fra Ål sentrum, og inviterer til kunstneropphold på 2 – 3 måneder. De tilbyr gratis opphold, samt bruk av verksteder og internett.

Søknaden blir vurdert ved fagfellevurdering, og UKS, Norske Grafikere og Forfatterforeningen har hver sin utvalgte i styret.

For å søke må man være medlem i en kunstnerorganisasjon (for eksempel NBK), eller kunne vise til tilsvarende dokumentasjon. Det er et vilkår at alle som får tildelt opphold formidler sin kunst eller sine prosjekter lokalt som en del av oppholdet.

Søknadsfrist: 15. april 2022 kl. 23:59

Se https://www.leveldkunstnartun.no/ for mer informasjon.

Søknadsskjema finner du ved å klikke her.

Spørsmål rundt søknaden kan sendes til:
leveld.kunstnartun@gmail.com.

Atelier Nords studio er et kostnadsfritt tilbud til billedkunstnere som vil arbeide i tilrettelagte omgivelser med bevegelige bilder, lyd eller nettbaserte prosjekter over en kortere periode.

Send en e-post til studio@ateliernord.no dersom du vil benytte studioet i april, mai eller juni 2022. 

Skriv 2-3 setninger om hva du skal arbeide med og legg ved en CV. Gi gjerne også beskjed om ønsket arbeidsperiode og merk at et opphold varer 1-2 uker.

Fristen for å søke er søndag 3. april. 

Flere detaljer om studioet finnes her.

Søknadsfrist 1. april 2022Den skandinaviske foreningens kunstnerhus i Roma, Circolo Scandinavo har nå åpnet sin søkeportal for kunstneropphold i perioden okt. 2022 til sept. 2023.

Foreningens mål (i tillegg til å tilby kunstneropphold) er å knytte sterkere bånd mellom den skandinaviske og Italienske kunstscenen. Det er derfor lagt opp til kunstnerpresentasjoner, artist-talks, kurs/workshops og andre interaksjoner mellom de utvalgte kunstnerne, Italienske institusjoner og publikum.

Etter den innledende søknadsrunden blir alle søknader sendt til relevante skandinaviske kunstnerorganisasjoner for vurdering. Norske billedkunstnere er en av disse. Kunstnere som får innvilget opphold av foreningen, som har blitt prioritert av NBKs komité og som har søkt om et opphold på minst 12 dager kan søke støtte til oppholdet via Bildende Kunstneres Hjelpefonds ordning for gjesteateliertilskudd. Se BKHs nettside for mer informasjon om ordningen.

Mer informasjon om lokaler, kostnader og søknadsskjema finnes her!

NB! For å få være berettiget støtte for opphold til Roma må kunstner være innstilt med prioritet av NBKs stipendkomité.

Søknadsfrist mai 2022

Viken fylkeskommune inviterer til åpen prekvalifisering for utøvende profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere for kunstprosjekt ved Kongsberg videregående skole.

Prosjektet er et tilbygg til eksisterende bygningsmasse i sentrum av Kongsberg, langs Numedalslågen. Det er avsatt 2,2 millioner kroner til kunstprosjekter inkludert honorar til kunstnere, produksjonskostnader og montering.

Kunstutvalget ønsker å satse på flere ulike kunstprosjekt inne i bygget. 

Interesserte kunstnere bes om å sende inn en samlet PDF-fil med:

 1. Begrunnelse for interesse.
 2. Presentasjon av tidligere arbeid og prosjekter.
 3. CV samt kontaktinformasjon.

Lenker kan oppgis som tillegg til dokumentasjon.

 • Materialet skal være på maksimum 10 A4-sider alt inkludert.
 • Maks størrelse på PDF er 10MB.

Søknadsfrist er 15. mai.

Søknaden og epost merkes: 2022/32296_Etternavn_Fornavn_Prekvalifisering Kongsberg vgs og sendes på e-post til: overlandhanne@gmail.com med post@viken.no i kopi.

For spørsmål, ta kontakt på samme e-post.

For mer informasjon, klikk her! 

For 2022 skal det, for fjerde år på rad, deles ut inntil kr. 100.000 frå Kunstnerhusets fond.

Det kan søkes om støtte til for eksempel utstillinger, performance, land-art, konserter, bokprosjekt eller workshop. Vi oppfordrer til samarbeidsprosjekt, gjerne på tvers av ulike kunstformer.

Vilkår for tildeling er at prosjektet blir ferdigstilt innen utgangen av 2023, og presentert innnfor grensene til Midt-Telemark kommune. Styret ønsker primært å støtte en enkelt søknad med inntil kr. 100.000, men det kan også bli aktuelt å dele totalsummen på flere mindre prosjekt.

Søknaden må inneholde: Prosjektskisse med budsjett og arbeidsplan, CV/referanser, evt web-sider.

For spørsmål. ta kontakt med:
Solveig Svardal, mobil 901 80 594, epost svardal@mac.com
Arne Svalastog, mobil 906 52 901, epost arnesvalastog@gmail.com

Søknad sendast til Kunsterhusets fond v/Solveig Svardal: svardal@mac.com,

Mer informasjon om utlysning og prosjekt finnes her!

Søknadsfrist: 1. mai 2022.

Risør kommunes kunstnerstipend er på 230 000 kroner i 2022.

Atelier i Risør Kunstpark inngår som en del av stipendet og skal brukes i stipendperioden. Etter endt stipendperiode får kunstner tilbud om redusert leie av atelier i et år. Stipendiaten forplikter seg til å bo i Risør i stipendåret.

Stipendperioden er fra august 2022 – juni 2023.

Stipendet skal tildeles etter skriftlig søknad og kan søkes av alle skapende kunstnere innen kunstfeltene visuell kunst, musikk og litteratur.

Søkere skal ha utdanning eller bakgrunn som kvalifiserer til medlemskap i en kunstnerorganisasjon.

Stipendiat forplikter seg til å gjennomføre en utstilling innen et år etter at stipendperioden er utløpt eller donere/ gjennomføre et annet arbeid relatert til sitt fagfelt som kan komme kommunen til gode.

Risør kommunes prosjektstipend

Risør kommune deler hvert år ut et prosjektstipend pålydende kr. 40 000. Stipendet skal tildeles skapende kunstnere innen kunstfeltene visuell kunst, musikk og litteratur.

Prosjektstipendet skal tildeles kunstnere som hører hjemme i Risør. Prosjektstipendet skal gi kunstnere mulighet til å fordype seg i en ide for en kortere periode.

Kunstner må i søknaden vise til egen kunstnerisk produksjon, samt planer for prosjektperioden.

Søker skal ha kunstnerisk utdanning eller produksjon som kvalifiserer til medlemskap i en kunstorganisasjon.

Søknadsfrist for begge stipendene er 02. mai 2022.

Klikk her for mer informasjon

Søknadsfrist august 2022

Viken fylkeskommune inviterer profesjonelle kunstnere til å melde sin interesse for et kunstprosjekt ved fylkesvei 40, Grettefoss bru i Flesberg kommune. Søknadsfrist for prekvalifiseringen er 30. august.

Viken fylkeskommune skal etablere en ny bru og rundkjøring på fylkesvei 40. Prosjektet ligger i tettstedet Svene i Flesberg kommune ved Numedalslågen.

Dette er den eneste rundkjøringen på fv. 40. Det er behov for å markere rundkjøringen (sentraløya) ved å synliggjøre krysset på avstand.

Viken fylkeskommune ønsker at dette skal løses gjennom et kunstprosjekt i rundkjøringen.

Det er avsatt en budsjettramme på 1,2 millioner kroner til kunstprosjektet.

 

Viken fylkeskommune ønsker i denne omgang at profesjonelle kunstnere melder sin interesse. Interessesøknaden skal være samlet i et dokument (PDF) og inneholde:

 • En kort motivasjonstekst (maks ½ A4-side)
 • CV
 • Portfolio med oversikt over tidligere relevante arbeid
 • Eventuelt lenke til nettside

Søknaden sendes til post@viken.no merket med 2022/40442 innen 30. august 2022.

For mer informasjon, klikk her!

Statlige stipend- og støtteordninger

Formålet med stipendordningene er å legge til rette for at enkeltkunstnere skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv, gjennom å motta direkte tilskudd fra staten. Kunstnerisk kvalitet og aktivitet skal vektlegges ved tildeling. Statens kunstnerstipend omfatter garantiinntekt (GI), arbeidsstipend, arbeidsstipend for yngre kunstnere, diversestipend, diversestipend for nyutdannede kunstnere, samt stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere. Samtlige stipender søkes via Norsk Kulturråd. 

Mer om stipendtypene:

 • Arbeidsstipend kan tildelast for ein periode frå eitt til fem år, og skal gje kunstnarar høve til å arbeide med eit prosjekt eller ei fordjupingsoppgåve for å vidareutvikle kunsten sin.
 • Arbeidsstipend for yngre / nyetablerte kunstnarar kan tildelast for ein periode frå eitt til tre år. Stipendet skal gje yngre kunstnarar i etableringsfasen høve til å utvikle seg kunstnarleg og betre sjansane deira til å leve av virket som kunstnar.
 • Diversestipend skal vere eit bidrag til den kunstnarlege verksemda til den einskilde søkjaren. Det kan m.a. gjevast støtte til etablering, kurs, reiser, fordjuping, material, utstyr, marknadsføring, konsulentbistand osv.
 • Diversestipend for nyutdanna kunstnarar: Målgruppa er nyutdanna kunstnarar som har gjennomført kunstutdanning på bachelor- eller masternivå og som har som målsetjing å etablere seg i yrket.
 • Stipend for etablerte kunstnere skal gje kunstnarar høve til å utvikle sitt kunstnariske virke over ein lengre periode og til å kunne ha kunstnarisk aktivitet som hovudgjeremål. Stipendet kan søkjast av yrkesaktive kunstnarar som gjennom nokre års verksemd har ytt ein kvalitetsmessig verdfull kunstnarisk innsats.
 • Stipend for seniorkunstnere skal sikre mottakarane økonomisk tryggleik, slik at dei kan ha kunstnarisk aktivitet som hovedgjeremål. Stipendet kan søkjast av yrkesaktive kunstnarar som er 56 år eller eldre i søknadsåret og som gjennom mange års verksemd har ytt ein kvalitetsmessig verdfull innsats.

(kulturrådet.no)

Stortinget bevilger hvert år en sum til Norsk kulturfond, som forvaltes av Norsk kulturråd. Billedkunstnere kan søke prosjektstøtte til utstillinger og prosjekter i tilknytning til utstillinger, publikasjoner, utstyrsstøtte for fellesverksteder og til tiltak innunder Kulturrådets satsinger på kunst og ny teknologi og kulturelt mangfold.

Midler fra Norsk kulturfond kan søkes via Kulturrådets nettsider. 

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak. Midlene som er avsatt i Fond for lyd og bilde fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene og film. Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk. Hoveddelen av fondet er satt av til prosjektstøtte innenfor fondets formål. I tillegg til prosjektstøtten er det egne ordninger for tilskudd til markedsføring av fonogrammer og kortfilm/dokumentarfilm samt gjenopptakelse av sceneforestillinger.

Det kan søkes om støtte til produksjon og formidling av lydopptak, konsertvirksomhet, komponering, produksjon og formidling av scenekunstforestillinger, manusutarbeidelse og andre former for tekstproduksjon, produksjon og formidling av kortfilm og dokumentarfilm, produksjon og formidling av foto og billedkunst og sammensatte prosjekter som faller innenfor kategoriene ovenfor.

Tildelingene bygger på en helhetsvurdering av de innkomne søknadene. Kvalitetsmessige kriterier skal legges til grunn for vedtaket. Det skal blant annet legges vekt på følgende momenter:

 • Vurderingene skal være basert på kunstnerisk skjønn
 • Midlene skal komme særlig de grupper til gode som er utsatt for privatkopiering
 • Støtten skal være prosjektorientert
 • Støtten skal fremme ny norsk produksjon og fremførelse
 • Det skal søkes oppnådd en geografisk og genremessig spredning av støtten

Prosjektstøtte fra fondet søkes via Kulturrådets nettsider. 

Søkbare midler fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) forvalter den lovpålagte kunstavgiften på fem prosent. Kunstavgift påløper ved all offentlig omsetning av kunst med salgspris over 2 000 kroner, også ved utsmykkingsprosjekter. Avgiftsmidlene brukes til å finansiere ny kunstproduksjon i Norge gjennom stipender og tilskudd til kunstnere og kunstprosjekter. Norske Billedkunstneres stipendkomité tildeler samtlige kunstnerstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond, som søkes via Norske Billedkunstneres søkeportal. Andre stipend-, tilskudds- og støtteordninger i oversikten søkes direkte fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Kunstnerstipend for seniorkunstnere har som formål å støtte kunstnerisk virksomhet for eldre kunstnere. Fotografer kan søke som billedkunstnere. Stipendet kan tildeles kunstnere som har fylt 57 år i søknadsåret og som ønsker å gjennomføre et avgrenset kunstnerisk prosjekt. Stipendet kan også benyttes til fordypning i eget kunstnerisk virke, som for eksempel studier og utprøving av kunstneriske virkemidler. Søknaden skal inneholde beskrivelse av prosjektet/fordypningen som ønskes gjennomført ved hjelp av stipendet. Stipendet kan ikke tildeles kunstnere som er i GI-ordningen eller har annet flerårig arbeidsstipend. 

Stipendet søkes via Norske Billedkunstneres søkeportal. Søkere må krysse av for stipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Antall stipender i 2019: 19 á 125 000 kroner.

BKH kunstnerstipend har som formål å gi mulighet til arbeidsro og konsentrasjon om den kunstneriske virksomheten. Stipendene tildeles på kunstfaglig grunnlag. Stipendet kan ikke tildeles kunstner som er under utdanning pr 1.1 det året stipendet utdeles, som er i GI-ordningen eller som har annet flerårig arbeidsstipend.

Stipendet søkes via Norske Billedkunstneres søkeportal.

Kvoter for 2019:

 • 7 treårige stipender på 235 000 kroner per år
 • 14 ettårige stipender á 235 000 kroner

BKH kunststudentstipend skal være til inspirasjon for kunststudenter og bidra til økt kjennskap til BKH og kunstavgiftsloven. Stipendet kan tildeles masterstudenter ved følgende kunstutdanninger:

 • Kunsthøgskolen i Oslo, Kunstakademiet og Kunst og håndverk
 • Institutt for kunst, UiB
 • Kunstakademiet i Trondheim, NTNU
 • Kunstakademiet i Tromsø, UiT

Utdanningsstedene oppnevner egne kunstfaglige stipendkomiteer som mottar og behandler søknadene. Søknadsfrist bestemmes ved det enkelte utdanningssted. Stipendet søkes direkte fra BKH. Se BKHs nettside for mer informasjon.

 • Aktivitetstilskudd for kunstnere fra 57–67 år

Aktivitetstilskudd skal bidra til å opprettholde kunstnerisk aktivitet for kunstnere fra og med fylte 57 år. Tilskuddet er et fast årlig beløp som kan mottas i inntil ti år totalt, og utløper det året mottaker fyller 67 år. Du kan søke dersom du har/ har hatt ditt virke i Norge, og kan dokumentere profesjonell yrkesmessig virksomhet som kunstner i minst 15 år. Du kan ikke motta Aktivitetstilskudd dersom du innehar Statens garantiinntekt (GI) eller mottar Statens stipend for seniorkunstnere (SSK). Tilskuddet er behovsprøvd. Se BKHs nettside for mer informasjon.

 • Seniortilskudd for kunstnere fra 67–82 år

Seniortilskudd skal bidra til økonomisk trygghet og forutsigbarhet for kunstnere fra og med fylte 67 år. Tilskuddet er et fast årlig beløp som kan mottas i inntil 15 år totalt, og utløper det året mottaker fyller 82 år. Du kan søke dersom du har/ har hatt ditt virke i Norge, og kan dokumentere profesjonell yrkesmessig virksomhet som kunstner i minst 15 år. Du kan ikke motta Seniortilskudd dersom du innehar Statens garantiinntekt (GI) eller mottar Statens stipend for seniorkunstnere (SSK). Tilskuddet er behovsprøvd. Se BKHs nettside for mer informasjon.

 • Ad hoc-tilskudd

Ad hoc-tilskudd kan søkes av kunstnere over 57 år, eller deres etterlatte, som er i en vanskelig livssituasjon. Støtten er et engangsbeløp som kan gis i forbindelse med kortvarige eller plutselige vanskeligheter, eller i en problematisk overgangsperiode. Ad hoc-tilskudd søkes i brevs form med begrunnelse og nødvendig dokumentasjon vedlagt. Du kan søke dersom du har/har hatt ditt virke i Norge, eller er etterlatt etter avdød kunstner som hovedsakelig har hatt sitt virke i Norge. Tilskuddet er behovsprøvd. Se BKHs nettside for mer informasjon.

 • Tilskudd til utstilling eller kunstnermonografi/katalog

Tilskudd til utstilling eller kunstnermonografi/katalog kan søkes av kunstnere over 57 år til dekning av egenutgifter. Tilskuddet ytes normalt kun ved separatutstillinger og kun i gallerier registrert som innbetaler av kunstavgift. Tilskudd til utgivelse av kunstnermonografi/katalog forutsetter at prosjektet er sikret en profesjonell gjennomføring. Med dette menes det at publikasjonen må være basert på et samarbeid og en undertegnet avtale mellom kunstner og profesjonell aktør, som et museum, forlag eller liknende, og at den er sikret nasjonal distribusjon. Tilskuddet er behovsprøvd. Se BKHs nettside for mer informasjon.

Tilskuddet har som formål å støtte tiltak og prosjekter som fondsstyret i BKH anser vil være til fremme av kunst i Norge. Vilkår, størrelse og utbetaling av tilskudd avgjøres av styret for hver enkelt sak. Det ytes normalt ikke tilskudd fra ordningen til bokutgivelser og regulær utstillingsvirksomhet. Se BKHs nettside for mer informasjon.

Tilskudd til minneutstilling kan gis til utstillingsarrangører som arrangerer minneutstilling for en avdød kunstner. Kunstneren må hovedsakelig ha hatt sitt virke i Norge, og utstillingen skal bidra til kunnskap om kunstneren. Tilskuddet gis til dekning av utgifter som påløper i forbindelse med utstillingen. Se BKHs nettside for mer informasjon.