Her formidles utlysninger om utstillingsplass / kunstneropphold / økonomiske midler.

Søknadsfrist januar 2022

Barnas by søker kunstner som vil utvikle og gjennomføre et eget kunstprosjekt for og med barn.

Profesjonelle utøvere innenfor alle kunstutrykk er velkomne til å søke. Erfaring fra DKS eller prosjekter med barn er ønskelig, men ikke en forutsetning.

Oppdragets omfang:

 • Utvikle et deltagerbasert kunstprosjekt rettet mot barn i barneskolealder
 • Planlegging og forberedende aktiviteter: Dette innebærer skolebesøk/ verksteder med barneskoleelever i løpet av første halvår 2022.
 • Gjennomføring av arrangement i festivalperioden i uke 24.

Arbeidsmengde er foreløpig estimert til totalt 18 dager og lønnes etter gjeldende DKS-satser.

Søknadsfrist: 3. januar 2022

Søknaden sendes til: Kultursjef i Sandnes kommune, ved postmottak@sandnes.kommune.no

Søknaden inneholder:

 • Søknadsbrev på maksimalt 600 ord med motivasjon for oppdraget. Beskrivelse av tidligere prosjekt/deler av praksis du mener er relevant for søknaden.
 • CV og to referanser.

Søkere blir vurdert og nominert av en fagjury. Fagjuryen forbeholder seg retten til å ikke utnevne kandidater. Årets Barnas bykunstner blir deretter valgt ut av en barnejury, og offisielt utnevnt av ordfører i Sandnes.

Dette er det fjerde året Barnas by utnevner egen kunstner. Vi er også i år på jakt etter en kunstner som vil utfordre og engasjere i forbindelse med barnekulturfestivalen Barnas by. I 2019 ble musiker Johan Frøvik Egdetveit utnevnt, i 2020 ble billedkunstnerne Hans Edward Hammonds og Nils-Thomas Økland Årets Barnas by-kunstnere i samarbeid og i 2021 holder David Lamignan Larsen tittelen.

Kontaktperson: Roald Brekke. 913 79 189, roald.brekke@sandnes.kommune.no

Les utlysningen

Søknadsfrist 3. januar 2022

AiR-Kjerringøy er et nytt residency-program fra Kjerringøy Land Art Biennale. Oppholdet strekker seg over seks uker, og det lyses ut til sammen ni kunstneropphold, fordelt på tre perioder.

Vinterperioden strekker seg fra 1. mars til 10. april.

Søknadsfrist 09.01.2022.

Open call finner du her

Vestland fylkeskommune søkjer kunstnarar til open prekvalifisering for Førde vidaregåande skule.

Førde får eit nytt og samla opplærings- og kompetansesenter. Det blir ei samlokalisering av studieretningane i Førde og eit felles miljø på tvers av fag.

Det er planlagt fleire ulike delprosjekt med kunst. Budsjettramma for kunstprosjekta samla er 4,8 millionar kroner.

Vestland fylkeskommune oppmodar no profesjonelle kunstnarar og kunsthandverkarar til å melde interesse for prosjektet. Dei kan då verte aktuelle til både konkurransar og direkte oppdrag.

Les utlysningen

Frist 5. januar

Søknadsfrist februar 2022

Kunstutvalget ved Tangvall skolesenter inviterer kunstnere i Norge og Norden til å melde sin interesse for utvikling av idé og utførelse av  kunstprosjekter ved det nye skolesenteret.

Formålet med prekvalifiseringen er å finne gode kandidater med interesse for prosjektet. Kunstutvalget vil deretter velge en eller flere kunstnere som inviteres til å utarbeide skisseforslag (Lukkede konkurranser eller direkte oppdrag). Kunstutvalget ønsker i denne omgang ingen konkrete ideer eller skisser på mulige kunstneriske løsninger.

For spørsmål ta kontakt på mail:
Kunstkonsulent 1: Erlend Helling-Larsen, erlend@hjem.as
Kunstkonsulent 2: Agnete Erichsen, agnet.e@online.no

Frist: 28.02.2022.

Mer informasjon om utlysningen kan du finne her.

 

Viken fylkeskommune har nå åpnet søknadsportalen til sine tilskuddsmidler innen kunst kunst og kultur.

Felles søknadsfrist for disse er 15. februar 2022

Tilskudd kan bevilges til aktører, produsenter, organisasjoner, kommuner og andre sammenslutninger som planlegger gjennomføring av kulturtiltak.

Det er felles søknadsfrist, men forskjellige søknadsskjemaer. Du søker via regionalforvaltning.no.

Det vil også være et digitalt informasjonsmøte om tilskuddsordninger og innsending av søknader tirsdag 18. januar kl. 11.30 – 14.00. Møtet holdes på zoom.

Du kan lese mer om møtet og de forskjellige tilskuddsordningene her.

Søknadsfrist mars 2022

Seanse senter for kunstproduksjon tar nå imot søknader til årets kunstneropphold. Både enkeltkunstnere og grupper er velkommen med søknad. Kunstneroppholdene arrangeres i uke 24, 25, 42 og 43.. Til sammen vil om lag 20-25 kunstprosjekt bli innvilget opphold i 2022.

Alle søknader blir vurdert. Det oppfordres i år til søknader med fokus på deltakende kunst. Dette kan være kunstprosjekt/produksjoner med ulike tilnærminger til involvering, deltakelse og/eller medskaping.

Seanse tilbyr:
• Gode arbeidsforhold i egne lokaler
• Veiledning av mentorer med kunstnerisk og barnefaglig kompetanse
• Deltakelse i et tverrkunstnerisk kunstnerkollegium
• Honorar, reise og opphold.

Søknadsfrist 1. Mars

For søknadsskjema og mer info trykk HER

Hvert år lyser Atelier Nord ut én av utstillingsperiodene sitt program gjennom en åpen innsending hvor søknadene vurderes av en jury.

Utstillingen er basert på åpen innsendelse, men prosjektet bør ligge innenfor medie-, lyd- eller videokunst-feltet. Søker må bo eller arbeide i Norge. Prosjekter som ikke er vist tidligere vil bli prioritert.

Hva skal søknaden inneholde?
• Kortfattet prosjektbeskrivelse (maks 3000 tegn)
• CV
• Dokumentasjon av tidligere prosjekter (PDF, lenker til websider og video)
• Enkelt produksjonsbudsjett/kostnadsoverslag.

Økonomiske vilkår
Atelier Nord betaler utstillingshonorar på NOK 10 000,- i tillegg til produksjonskostnader (inkludert frakt/reise) inntil NOK 10 000. Det vil være mulig å søke ytterligere midler gjennom Kulturrådet og andre støtteordninger.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 1. mars 2022, kl.13.00. Utstillingsperioden blir i løpet av 2023. Juryens avgjørelse ventes å være klar i begynnelsen av mai.

Open call finner du her

AiR-Kjerringøy er et nytt residency-program fra Kjerringøy Land Art Biennale. Oppholdet strekker seg over seks uker, og det lyses ut til sammen ni kunstneropphold, fordelt på tre perioder.

De to høstperiodene strekker seg fra 19. august til 9. oktober, og fra 17. oktober til 27. november.

Søknadsfrist 01.03.2022.

Open call finner du her

Statlige stipend- og støtteordninger

Formålet med stipendordningene er å legge til rette for at enkeltkunstnere skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv, gjennom å motta direkte tilskudd fra staten. Kunstnerisk kvalitet og aktivitet skal vektlegges ved tildeling. Statens kunstnerstipend omfatter garantiinntekt (GI), arbeidsstipend, arbeidsstipend for yngre kunstnere, diversestipend, diversestipend for nyutdannede kunstnere, samt stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere. Samtlige stipender søkes via Norsk Kulturråd. 

Mer om stipendtypene:

 • Arbeidsstipend kan tildelast for ein periode frå eitt til fem år, og skal gje kunstnarar høve til å arbeide med eit prosjekt eller ei fordjupingsoppgåve for å vidareutvikle kunsten sin.
 • Arbeidsstipend for yngre / nyetablerte kunstnarar kan tildelast for ein periode frå eitt til tre år. Stipendet skal gje yngre kunstnarar i etableringsfasen høve til å utvikle seg kunstnarleg og betre sjansane deira til å leve av virket som kunstnar.
 • Diversestipend skal vere eit bidrag til den kunstnarlege verksemda til den einskilde søkjaren. Det kan m.a. gjevast støtte til etablering, kurs, reiser, fordjuping, material, utstyr, marknadsføring, konsulentbistand osv.
 • Diversestipend for nyutdanna kunstnarar: Målgruppa er nyutdanna kunstnarar som har gjennomført kunstutdanning på bachelor- eller masternivå og som har som målsetjing å etablere seg i yrket.
 • Stipend for etablerte kunstnere skal gje kunstnarar høve til å utvikle sitt kunstnariske virke over ein lengre periode og til å kunne ha kunstnarisk aktivitet som hovudgjeremål. Stipendet kan søkjast av yrkesaktive kunstnarar som gjennom nokre års verksemd har ytt ein kvalitetsmessig verdfull kunstnarisk innsats.
 • Stipend for seniorkunstnere skal sikre mottakarane økonomisk tryggleik, slik at dei kan ha kunstnarisk aktivitet som hovedgjeremål. Stipendet kan søkjast av yrkesaktive kunstnarar som er 56 år eller eldre i søknadsåret og som gjennom mange års verksemd har ytt ein kvalitetsmessig verdfull innsats.

(kulturrådet.no)

Stortinget bevilger hvert år en sum til Norsk kulturfond, som forvaltes av Norsk kulturråd. Billedkunstnere kan søke prosjektstøtte til utstillinger og prosjekter i tilknytning til utstillinger, publikasjoner, utstyrsstøtte for fellesverksteder og til tiltak innunder Kulturrådets satsinger på kunst og ny teknologi og kulturelt mangfold.

Midler fra Norsk kulturfond kan søkes via Kulturrådets nettsider. 

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak. Midlene som er avsatt i Fond for lyd og bilde fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene og film. Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk. Hoveddelen av fondet er satt av til prosjektstøtte innenfor fondets formål. I tillegg til prosjektstøtten er det egne ordninger for tilskudd til markedsføring av fonogrammer og kortfilm/dokumentarfilm samt gjenopptakelse av sceneforestillinger.

Det kan søkes om støtte til produksjon og formidling av lydopptak, konsertvirksomhet, komponering, produksjon og formidling av scenekunstforestillinger, manusutarbeidelse og andre former for tekstproduksjon, produksjon og formidling av kortfilm og dokumentarfilm, produksjon og formidling av foto og billedkunst og sammensatte prosjekter som faller innenfor kategoriene ovenfor.

Tildelingene bygger på en helhetsvurdering av de innkomne søknadene. Kvalitetsmessige kriterier skal legges til grunn for vedtaket. Det skal blant annet legges vekt på følgende momenter:

 • Vurderingene skal være basert på kunstnerisk skjønn
 • Midlene skal komme særlig de grupper til gode som er utsatt for privatkopiering
 • Støtten skal være prosjektorientert
 • Støtten skal fremme ny norsk produksjon og fremførelse
 • Det skal søkes oppnådd en geografisk og genremessig spredning av støtten

Prosjektstøtte fra fondet søkes via Kulturrådets nettsider. 

Utstillingsvederlaget er en avtale mellom staten og kunstnerorganisasjonene. Kunstneren som stiller ut sitt eget verk i statlig støttede institusjoner, skal få et vederlag fra staten for dette. Vederlaget utbetales individuelt til hver kunstner via utstillingsinstitusjonen/galleriet.

Søkbare midler fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) forvalter den lovpålagte kunstavgiften på fem prosent. Kunstavgift påløper ved all offentlig omsetning av kunst med salgspris over 2 000 kroner, også ved utsmykkingsprosjekter. Avgiftsmidlene brukes til å finansiere ny kunstproduksjon i Norge gjennom stipender og tilskudd til kunstnere og kunstprosjekter. Norske Billedkunstneres stipendkomité tildeler samtlige kunstnerstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond, som søkes via Norske Billedkunstneres søkeportal. Andre stipend-, tilskudds- og støtteordninger i oversikten søkes direkte fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Kunstnerstipend for seniorkunstnere har som formål å støtte kunstnerisk virksomhet for eldre kunstnere. Fotografer kan søke som billedkunstnere. Stipendet kan tildeles kunstnere som har fylt 57 år i søknadsåret og som ønsker å gjennomføre et avgrenset kunstnerisk prosjekt. Stipendet kan også benyttes til fordypning i eget kunstnerisk virke, som for eksempel studier og utprøving av kunstneriske virkemidler. Søknaden skal inneholde beskrivelse av prosjektet/fordypningen som ønskes gjennomført ved hjelp av stipendet. Stipendet kan ikke tildeles kunstnere som er i GI-ordningen eller har annet flerårig arbeidsstipend. 

Stipendet søkes via Norske Billedkunstneres søkeportal. Søkere må krysse av for stipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Antall stipender i 2019: 19 á 125 000 kroner.

BKH kunstnerstipend har som formål å gi mulighet til arbeidsro og konsentrasjon om den kunstneriske virksomheten. Stipendene tildeles på kunstfaglig grunnlag. Stipendet kan ikke tildeles kunstner som er under utdanning pr 1.1 det året stipendet utdeles, som er i GI-ordningen eller som har annet flerårig arbeidsstipend.

Stipendet søkes via Norske Billedkunstneres søkeportal.

Kvoter for 2019:

 • 7 treårige stipender på 235 000 kroner per år
 • 14 ettårige stipender á 235 000 kroner

BKH kunststudentstipend skal være til inspirasjon for kunststudenter og bidra til økt kjennskap til BKH og kunstavgiftsloven. Stipendet kan tildeles masterstudenter ved følgende kunstutdanninger:

 • Kunsthøgskolen i Oslo, Kunstakademiet og Kunst og håndverk
 • Institutt for kunst, UiB
 • Kunstakademiet i Trondheim, NTNU
 • Kunstakademiet i Tromsø, UiT

Utdanningsstedene oppnevner egne kunstfaglige stipendkomiteer som mottar og behandler søknadene. Søknadsfrist bestemmes ved det enkelte utdanningssted. Stipendet søkes direkte fra BKH. Se BKHs nettside for mer informasjon.

 • Aktivitetstilskudd for kunstnere fra 57–67 år

Aktivitetstilskudd skal bidra til å opprettholde kunstnerisk aktivitet for kunstnere fra og med fylte 57 år. Tilskuddet er et fast årlig beløp som kan mottas i inntil ti år totalt, og utløper det året mottaker fyller 67 år. Du kan søke dersom du har/ har hatt ditt virke i Norge, og kan dokumentere profesjonell yrkesmessig virksomhet som kunstner i minst 15 år. Du kan ikke motta Aktivitetstilskudd dersom du innehar Statens garantiinntekt (GI) eller mottar Statens stipend for seniorkunstnere (SSK). Tilskuddet er behovsprøvd. Se BKHs nettside for mer informasjon.

 • Seniortilskudd for kunstnere fra 67–82 år

Seniortilskudd skal bidra til økonomisk trygghet og forutsigbarhet for kunstnere fra og med fylte 67 år. Tilskuddet er et fast årlig beløp som kan mottas i inntil 15 år totalt, og utløper det året mottaker fyller 82 år. Du kan søke dersom du har/ har hatt ditt virke i Norge, og kan dokumentere profesjonell yrkesmessig virksomhet som kunstner i minst 15 år. Du kan ikke motta Seniortilskudd dersom du innehar Statens garantiinntekt (GI) eller mottar Statens stipend for seniorkunstnere (SSK). Tilskuddet er behovsprøvd. Se BKHs nettside for mer informasjon.

 • Ad hoc-tilskudd

Ad hoc-tilskudd kan søkes av kunstnere over 57 år, eller deres etterlatte, som er i en vanskelig livssituasjon. Støtten er et engangsbeløp som kan gis i forbindelse med kortvarige eller plutselige vanskeligheter, eller i en problematisk overgangsperiode. Ad hoc-tilskudd søkes i brevs form med begrunnelse og nødvendig dokumentasjon vedlagt. Du kan søke dersom du har/har hatt ditt virke i Norge, eller er etterlatt etter avdød kunstner som hovedsakelig har hatt sitt virke i Norge. Tilskuddet er behovsprøvd. Se BKHs nettside for mer informasjon.

 • Tilskudd til utstilling eller kunstnermonografi/katalog

Tilskudd til utstilling eller kunstnermonografi/katalog kan søkes av kunstnere over 57 år til dekning av egenutgifter. Tilskuddet ytes normalt kun ved separatutstillinger og kun i gallerier registrert som innbetaler av kunstavgift. Tilskudd til utgivelse av kunstnermonografi/katalog forutsetter at prosjektet er sikret en profesjonell gjennomføring. Med dette menes det at publikasjonen må være basert på et samarbeid og en undertegnet avtale mellom kunstner og profesjonell aktør, som et museum, forlag eller liknende, og at den er sikret nasjonal distribusjon. Tilskuddet er behovsprøvd. Se BKHs nettside for mer informasjon.

Tilskuddet har som formål å støtte tiltak og prosjekter som fondsstyret i BKH anser vil være til fremme av kunst i Norge. Vilkår, størrelse og utbetaling av tilskudd avgjøres av styret for hver enkelt sak. Det ytes normalt ikke tilskudd fra ordningen til bokutgivelser og regulær utstillingsvirksomhet. Se BKHs nettside for mer informasjon.

Tilskudd til minneutstilling kan gis til utstillingsarrangører som arrangerer minneutstilling for en avdød kunstner. Kunstneren må hovedsakelig ha hatt sitt virke i Norge, og utstillingen skal bidra til kunnskap om kunstneren. Tilskuddet gis til dekning av utgifter som påløper i forbindelse med utstillingen. Se BKHs nettside for mer informasjon.