Her formidles utlysninger om utstillingsplass / kunstneropphold / økonomiske midler.

Søknadsfrist mai 2021

For 2021 skal det, for tredje år på rad, delast ut inntil kr. 100.000 frå Kunstnerhusets fond. Fondet har sin bakgrunn i at Kunstnerhusets forening på Gvarv i Telemark blei lagt ned og seld. Huset var i mange år ein møteplass for kunstnarar og kunstinteresserte, med aktivitetar og utstillingar. Her møttest biletkunst, kunsthandverk, musikk og litteratur, ofte i samarbeid
på tvers av fagområda.

Styret i Kunstnerhusets fond vil med dette invitere kunstnarar innanfor eit vidt felt, til å søkje om middel frå fondet. Vi ønskjer frie rammer for kva det kan søkjast om, som eksempel kan nemnast utstillingar, performance, land-art, konsertar, bokprosjekt eller workshop. Vi oppfordrar til samarbeidsprosjekt, gjerne på tvers av ulike kunstformer.

Prosjekta må vere nye, gjerne også nyskapande. Vilkår for tildeling frå fondet er at prosjektet blir ferdigstilt innan utgangen av 2022, og presentert innanfor grensene til Midt-Telemark kommune. Det er eit mål for fondet at prosjekta skal bidra til aktivitet lokalt, men søkjaren treng ikkje sjølv ha bakgrunn i området.

Styret ønskjer primært å støtte ein enkelt søknad med inntil kr. 100.000,–, men det kan også bli aktuelt å dele totalsummen på fleire mindre prosjekt.

Ved søknadsomgangen i 2019 blei det delt ut kr. 100.000,- i prosjektstøtte til bildekunstnaren Morten Slettemeås. I 2020 gjekk prosjektstøtta til komponisten Jo David Meyer Lysne.

Søknaden må innehalde: Prosjektskisse med budsjett og arbeidsplan, CV/referansar, eventuelt web-sider.

For spørsmål. ta kontakt med:

Solveig Svardal, mobil 901 80 594, e-post svardal@mac.com
Arne Svalastog, mobil 906 52 901, e-post arnesvalastog@gmail.com

Søknad sendast til Kunsterhusets fond v/Solveig Svardal. Fondet ønskjer helst søknad på e-post: svardal@mac.com, evt på papir til Solveig Svardal, Gamlegata 14, 3810 Gvarv.

Se nettside

Frist 1. mai

Risør kommunes kunstnerstipend er på 230 000 kroner og prosjektstipendet er på 40 000 kroner i 2021. Søknadsfrist for begge stipendene er 2. mai 2021.

Risør kommunes kunstnerstipend

Risør kommunes kunstnerstipend er for 2021 kr. 230 000. Atelier i Risør Kunstpark inngår som en del av stipendet og skal brukes i stipendperioden. Etter endt stipendperiode får kunstner tilbud om redusert leie av atelier i et år. Stipendiaten forplikter seg til å bo i Risør i stipendåret.

Stipendperioden er fra august – juni det påfølgende år.

Stipendet skal tildeles etter skriftlig søknad og kan søkes av alle skapende kunstnere innen kunstfeltene visuell kunst, musikk og litteratur.

Søkere skal ha utdanning eller bakgrunn som kvalifiserer til medlemskap i en kunstnerorganisasjon.

Stipendiat forplikter seg til å gjennomføre en utstilling innen et år etter at stipendperioden er utløpt eller donere/ gjennomføre et annet arbeid relatert til sitt fagfelt som kan komme kommunen til gode.

Risør kommunes prosjektstipend

Risør kommune deler hvert år ut et prosjektstipend pålydende kr. 40 000. Stipendet skal tildeles skapende kunstnere innen kunstfeltene visuell kunst, musikk og litteratur.

Prosjektstipendet skal tildeles kunstnere som hører hjemme i Risør. Prosjektstipendet skal gi kunstnere mulighet til å fordype seg i en ide for en kortere periode.

Kunstner må i søknaden vise til egen kunstnerisk produksjon, samt planer for prosjektperioden.

Søker skal ha kunstnerisk utdanning eller produksjon som kvalifiserer til medlemskap i en kunstorganisasjon.

Les hele utlysningen

Søknadsfrist 2. mai 

AiRV ønsker nå kunstnere til Bø og Andøy

Prosjektet Artist in Residence Vesteraalen (AiRV) er nå ute med sin “open call” til søkere fra hele Europa. Søknadsfristene til opphold i Bø og Andøy ligger nå ute på prosjektets hjemmesider. I løpet av året skal inntil 9 kunstnere komme til Vesterålen for å arbeide, og over prosjektets fire år kan det komme inntil 30 ulike kunstnere til sammen over to perioder. Målet med disse residensene er å bidra til identitets- og kunnskapsutvikling, oppmerksomhet og opplevelser for Vesterålens befolkning.

Første søknadsfrist er for Bø kommune 15.mai, som etter planen skal få besøk av sine gjester i august. Her skal de bo og arbeide i 10 dager, og så komme igjen på nytt opphold året etter. Fokuset blir å ligge på Parkvoll, museumsområdet på Vinjesjøen, som Bø kommune og Bø museum arbeider med å utvikle som et sted for lek og kunstopplevelse i friluft.

I september er det Hadsel som står for tur, og i oktober er det Andøy som får besøk av sine kunstnere. De andre kommunene følger på etter hvert. Alle kunstnerne kommer tilbake påfølgende år, og så starter hele prosessen om igjen med nye kunstnergrupper i 2023-2024. Prosjektperioden sammenfaller dermed med Bodø som europeisk kulturhovedstad i 2024, og det er naturlig å kople AiRV på dette etterhvert.

Les hele utlysningen

Søknadsfrist Bø: 1. mai 
Søknadsfrist Andøy: 15. mai

Lørenskog kommune søker kunstnere og kunsthåndverkere med tilknytning til Norden til prekvalifisering for kunst ved Fjellhamar skole og idrettsbygg. Det vil bli invitert til 5 forskjellige prosjekt, tre prosjekt ute og to inne. I tillegg vil en vesentlig del av budsjettet bli brukt til innkjøp av eksisterende kunst.  Vi oppfordrer også kunstnere uten erfaring fra kunst i offentlig rom til å søke. Det samlede kunstbudsjettet er på 5,4 millioner kroner.
Lørenskog kommune bygger ny barneskole, idrettsbygg og et torg på det gamle industriområdet til BMI Icopal på Fjellhamar. Den nye skolen skal ha plass til 1176 elever fordelt på seks parallelle klasser fra 1. til 7. trinn og en base med plass til cirka 20 elever med nedsatt funksjonsevne. Skolens store uteområde er en viktig del av prosjektet. I idrettsbygget skal det være en dobbel flerbrukshall og en svømmehall.
På dagtid skal skolen og idrettsbygget brukes til undervisning, og på ettermiddagene, kveldene og i helgene kommer de til å benyttes til ulike aktiviteter.
Interesserte kunstnere og kunsthåndverkere bes sende inn dokumentasjon av arbeider, en kort begrunnelse for interesse og CV samlet i et PDF dokument (maks 10 mb).
Vennligst send materialet til kunst_fjellhamar@yahoo.com, Navngi PDF-dokumentet med etternavn_fornavn.pdf
Vi ønsker ikke konkrete forslag i denne delen av prosessen.
Frist 5. mai klokken 24.00

Norske tekstilkunstnere (NTK) har siden 2016 drevet kunstneroppholdet AiR Green på Søndre Green gård i Krødsherad kommune. Hvert opphold består av fire kunstnere som bor sammen og har egne arbeidsrom.

Nå har vi gleden av å kunne tilby enda et opphold på gården, under navnet AiR Green Studio.

Oppholdet er for én kunstner og har en varighet på to måneder. Oppholdet er i det nylig rehabiliterte Sommerfjøset på Søndre Green gård. Sommerfjøset er omgjort til en studioleilighet med alle fasiliteter, og med et godt arbeidsrom for ulike typer kunstproduksjon. Andre arbeidsrom på gården vil også være tilgjengelig.

Oppholdsperioden er fra onsdag 1. september–søndag 31. oktober 2021.

Oppholdet inkluderer et stipend på kroner 10.000,- og reiseutgifter dekkes med inntil kroner 3500,-.
Merk: Oppholdet er personlig (man kan ikke ta med familie, partner etc.).

HVEM KAN SØKE
– Kunstnere med en tilknytning til Viken fylke.
– Kunstnere som arbeider tekstilrelatert.

Les hele utlysningen

Frist 26. mai 

Fjaler kommune utlyser prekvalifisering for kunst ved Dingemoen skule og fleirbrukshall, som er under bygging i Dale.

Det kan bli direkte oppdrag eller lukka konkurranse for prosjekt, inne og/eller ute.

Budsjettramme for kunst er foreløpig kr 850.000.

Fjaler kommune bygger ny skule på Dingemoen, som skal huse både barne- og ungdomsskuletrinna i eit felles bygg. Den nye skulen skal ha ein normal kapasitet for 300 elevar og 60 tilsette. Bygget vil òg innehalde ein fleirbrukshall som skal kunne nyttast til ulike typar kulturelle arrangement, i tillegg til idrett. Bak skulen vil det bli opparbeida eit stort uteområde med ulike aktivitetssoner. Skuleområdet vert slik også ein viktig arena for sosiale relasjonar og fysisk og kulturell aktivitet.

Kunstutvalet ønskjer kunst som vekker nysgjerrigheit, og bidreg til å skape refleksjon, engasjement og open samtale – og som er relevant over tid.

Ettersom vi her har ei ung målgruppe i utvikling, ønskjer vi oss kunstuttrykk som både kan møte dei yngste og som kan vekse med dei etter kvart som dei blir eldre, og gje nye meiningsfulle opplevingar og betraktningar over tid.

Utvalet vil vektleggje tydeleg og god materialkvalitet, og vi er også opne for prosjekt som inviterar til deltaking av elevane.

Kunstutvalets mål for kunsten på skulen er at den skal vere av høg kvalitet, både når det gjeld utføring og kunstnarisk uttrykk. Kunsten må ha ein solid og varig kvalitet. 

Utvalet etterspør også at kunstnaren har eit medvit i forhold til berekraft og miljø, når det gjeld materialbruk og liknande. Miljøperspektiv er viktig for den unge målgruppa, så vi ser gjerne at det inngår i kunsten, på fleire vis. 

Vi ber interesserte profesjonelle kunstnarar sende: 

kort søknad med grunngjeven interesse, dokumentasjon av inntil 10 tidlegare arbeid, og CV, i eit PDF-dokument (maks 7 mb) innan 20.mai 2021. 

Namngje søknadsdokumentet: etternamn_fornamn.pdf

Søknaden sendast til kunstkonsulent Helene Førde: helene.foerde@gmail.com

Merk e-post med Prekvalifisering Dingemoen og ditt namn.

Vi oppfordrar også kunstnarar utan erfaring frå kunst i offentleg rom til å søke.

Les hele utlysningen

Frist 20. mai

Statlige stipend- og støtteordninger

Formålet med stipendordningene er å legge til rette for at enkeltkunstnere skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv, gjennom å motta direkte tilskudd fra staten. Kunstnerisk kvalitet og aktivitet skal vektlegges ved tildeling. Statens kunstnerstipend omfatter garantiinntekt (GI), arbeidsstipend, arbeidsstipend for yngre kunstnere, diversestipend, diversestipend for nyutdannede kunstnere, samt stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere. Samtlige stipender søkes via Norsk Kulturråd. 

Mer om stipendtypene:

 • Arbeidsstipend kan tildelast for ein periode frå eitt til fem år, og skal gje kunstnarar høve til å arbeide med eit prosjekt eller ei fordjupingsoppgåve for å vidareutvikle kunsten sin.
 • Arbeidsstipend for yngre / nyetablerte kunstnarar kan tildelast for ein periode frå eitt til tre år. Stipendet skal gje yngre kunstnarar i etableringsfasen høve til å utvikle seg kunstnarleg og betre sjansane deira til å leve av virket som kunstnar.
 • Diversestipend skal vere eit bidrag til den kunstnarlege verksemda til den einskilde søkjaren. Det kan m.a. gjevast støtte til etablering, kurs, reiser, fordjuping, material, utstyr, marknadsføring, konsulentbistand osv.
 • Diversestipend for nyutdanna kunstnarar: Målgruppa er nyutdanna kunstnarar som har gjennomført kunstutdanning på bachelor- eller masternivå og som har som målsetjing å etablere seg i yrket.
 • Stipend for etablerte kunstnere skal gje kunstnarar høve til å utvikle sitt kunstnariske virke over ein lengre periode og til å kunne ha kunstnarisk aktivitet som hovudgjeremål. Stipendet kan søkjast av yrkesaktive kunstnarar som gjennom nokre års verksemd har ytt ein kvalitetsmessig verdfull kunstnarisk innsats.
 • Stipend for seniorkunstnere skal sikre mottakarane økonomisk tryggleik, slik at dei kan ha kunstnarisk aktivitet som hovedgjeremål. Stipendet kan søkjast av yrkesaktive kunstnarar som er 56 år eller eldre i søknadsåret og som gjennom mange års verksemd har ytt ein kvalitetsmessig verdfull innsats.

(kulturrådet.no)

Stortinget bevilger hvert år en sum til Norsk kulturfond, som forvaltes av Norsk kulturråd. Billedkunstnere kan søke prosjektstøtte til utstillinger og prosjekter i tilknytning til utstillinger, publikasjoner, utstyrsstøtte for fellesverksteder og til tiltak innunder Kulturrådets satsinger på kunst og ny teknologi og kulturelt mangfold.

Midler fra Norsk kulturfond kan søkes via Kulturrådets nettsider. 

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak. Midlene som er avsatt i Fond for lyd og bilde fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene og film. Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk. Hoveddelen av fondet er satt av til prosjektstøtte innenfor fondets formål. I tillegg til prosjektstøtten er det egne ordninger for tilskudd til markedsføring av fonogrammer og kortfilm/dokumentarfilm samt gjenopptakelse av sceneforestillinger.

Det kan søkes om støtte til produksjon og formidling av lydopptak, konsertvirksomhet, komponering, produksjon og formidling av scenekunstforestillinger, manusutarbeidelse og andre former for tekstproduksjon, produksjon og formidling av kortfilm og dokumentarfilm, produksjon og formidling av foto og billedkunst og sammensatte prosjekter som faller innenfor kategoriene ovenfor.

Tildelingene bygger på en helhetsvurdering av de innkomne søknadene. Kvalitetsmessige kriterier skal legges til grunn for vedtaket. Det skal blant annet legges vekt på følgende momenter:

 • Vurderingene skal være basert på kunstnerisk skjønn
 • Midlene skal komme særlig de grupper til gode som er utsatt for privatkopiering
 • Støtten skal være prosjektorientert
 • Støtten skal fremme ny norsk produksjon og fremførelse
 • Det skal søkes oppnådd en geografisk og genremessig spredning av støtten

Prosjektstøtte fra fondet søkes via Kulturrådets nettsider. 

Utstillingsvederlaget er en avtale mellom staten og kunstnerorganisasjonene. Kunstneren som stiller ut sitt eget verk i statlig støttede institusjoner, skal få et vederlag fra staten for dette. Vederlaget utbetales individuelt til hver kunstner via utstillingsinstitusjonen/galleriet.

Søkbare midler fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) forvalter den lovpålagte kunstavgiften på fem prosent. Kunstavgift påløper ved all offentlig omsetning av kunst med salgspris over 2 000 kroner, også ved utsmykkingsprosjekter. Avgiftsmidlene brukes til å finansiere ny kunstproduksjon i Norge gjennom stipender og tilskudd til kunstnere og kunstprosjekter. Norske Billedkunstneres stipendkomité tildeler samtlige kunstnerstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond, som søkes via Norske Billedkunstneres søkeportal. Andre stipend-, tilskudds- og støtteordninger i oversikten søkes direkte fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Kunstnerstipend for seniorkunstnere har som formål å støtte kunstnerisk virksomhet for eldre kunstnere. Fotografer kan søke som billedkunstnere. Stipendet kan tildeles kunstnere som har fylt 57 år i søknadsåret og som ønsker å gjennomføre et avgrenset kunstnerisk prosjekt. Stipendet kan også benyttes til fordypning i eget kunstnerisk virke, som for eksempel studier og utprøving av kunstneriske virkemidler. Søknaden skal inneholde beskrivelse av prosjektet/fordypningen som ønskes gjennomført ved hjelp av stipendet. Stipendet kan ikke tildeles kunstnere som er i GI-ordningen eller har annet flerårig arbeidsstipend. 

Stipendet søkes via Norske Billedkunstneres søkeportal. Søkere må krysse av for stipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Antall stipender i 2019: 19 á 125 000 kroner.

BKH kunstnerstipend har som formål å gi mulighet til arbeidsro og konsentrasjon om den kunstneriske virksomheten. Stipendene tildeles på kunstfaglig grunnlag. Stipendet kan ikke tildeles kunstner som er under utdanning pr 1.1 det året stipendet utdeles, som er i GI-ordningen eller som har annet flerårig arbeidsstipend.

Stipendet søkes via Norske Billedkunstneres søkeportal.

Kvoter for 2019:

 • 7 treårige stipender på 235 000 kroner per år
 • 14 ettårige stipender á 235 000 kroner

BKH kunststudentstipend skal være til inspirasjon for kunststudenter og bidra til økt kjennskap til BKH og kunstavgiftsloven. Stipendet kan tildeles masterstudenter ved følgende kunstutdanninger:

 • Kunsthøgskolen i Oslo, Kunstakademiet og Kunst og håndverk
 • Institutt for kunst, UiB
 • Kunstakademiet i Trondheim, NTNU
 • Kunstakademiet i Tromsø, UiT

Utdanningsstedene oppnevner egne kunstfaglige stipendkomiteer som mottar og behandler søknadene. Søknadsfrist bestemmes ved det enkelte utdanningssted. Stipendet søkes direkte fra BKH. Se BKHs nettside for mer informasjon.

 • Aktivitetstilskudd for kunstnere fra 57–67 år

Aktivitetstilskudd skal bidra til å opprettholde kunstnerisk aktivitet for kunstnere fra og med fylte 57 år. Tilskuddet er et fast årlig beløp som kan mottas i inntil ti år totalt, og utløper det året mottaker fyller 67 år. Du kan søke dersom du har/ har hatt ditt virke i Norge, og kan dokumentere profesjonell yrkesmessig virksomhet som kunstner i minst 15 år. Du kan ikke motta Aktivitetstilskudd dersom du innehar Statens garantiinntekt (GI) eller mottar Statens stipend for seniorkunstnere (SSK). Tilskuddet er behovsprøvd. Se BKHs nettside for mer informasjon.

 • Seniortilskudd for kunstnere fra 67–82 år

Seniortilskudd skal bidra til økonomisk trygghet og forutsigbarhet for kunstnere fra og med fylte 67 år. Tilskuddet er et fast årlig beløp som kan mottas i inntil 15 år totalt, og utløper det året mottaker fyller 82 år. Du kan søke dersom du har/ har hatt ditt virke i Norge, og kan dokumentere profesjonell yrkesmessig virksomhet som kunstner i minst 15 år. Du kan ikke motta Seniortilskudd dersom du innehar Statens garantiinntekt (GI) eller mottar Statens stipend for seniorkunstnere (SSK). Tilskuddet er behovsprøvd. Se BKHs nettside for mer informasjon.

 • Ad hoc-tilskudd

Ad hoc-tilskudd kan søkes av kunstnere over 57 år, eller deres etterlatte, som er i en vanskelig livssituasjon. Støtten er et engangsbeløp som kan gis i forbindelse med kortvarige eller plutselige vanskeligheter, eller i en problematisk overgangsperiode. Ad hoc-tilskudd søkes i brevs form med begrunnelse og nødvendig dokumentasjon vedlagt. Du kan søke dersom du har/har hatt ditt virke i Norge, eller er etterlatt etter avdød kunstner som hovedsakelig har hatt sitt virke i Norge. Tilskuddet er behovsprøvd. Se BKHs nettside for mer informasjon.

 • Tilskudd til utstilling eller kunstnermonografi/katalog

Tilskudd til utstilling eller kunstnermonografi/katalog kan søkes av kunstnere over 57 år til dekning av egenutgifter. Tilskuddet ytes normalt kun ved separatutstillinger og kun i gallerier registrert som innbetaler av kunstavgift. Tilskudd til utgivelse av kunstnermonografi/katalog forutsetter at prosjektet er sikret en profesjonell gjennomføring. Med dette menes det at publikasjonen må være basert på et samarbeid og en undertegnet avtale mellom kunstner og profesjonell aktør, som et museum, forlag eller liknende, og at den er sikret nasjonal distribusjon. Tilskuddet er behovsprøvd. Se BKHs nettside for mer informasjon.

Tilskuddet har som formål å støtte tiltak og prosjekter som fondsstyret i BKH anser vil være til fremme av kunst i Norge. Vilkår, størrelse og utbetaling av tilskudd avgjøres av styret for hver enkelt sak. Det ytes normalt ikke tilskudd fra ordningen til bokutgivelser og regulær utstillingsvirksomhet. Se BKHs nettside for mer informasjon.

Tilskudd til minneutstilling kan gis til utstillingsarrangører som arrangerer minneutstilling for en avdød kunstner. Kunstneren må hovedsakelig ha hatt sitt virke i Norge, og utstillingen skal bidra til kunnskap om kunstneren. Tilskuddet gis til dekning av utgifter som påløper i forbindelse med utstillingen. Se BKHs nettside for mer informasjon.