Her formidles utlysninger om utstillingsplass / kunstneropphold / økonomiske midler.

Søknadsfrist august 2022

Viken fylkeskommune inviterer profesjonelle kunstnere til å melde sin interesse for et kunstprosjekt ved fylkesvei 40, Grettefoss bru i Flesberg kommune. Søknadsfrist for prekvalifiseringen er 30. august.

Viken fylkeskommune skal etablere en ny bru og rundkjøring på fylkesvei 40. Prosjektet ligger i tettstedet Svene i Flesberg kommune ved Numedalslågen.

Dette er den eneste rundkjøringen på fv. 40. Det er behov for å markere rundkjøringen (sentraløya) ved å synliggjøre krysset på avstand.

Viken fylkeskommune ønsker at dette skal løses gjennom et kunstprosjekt i rundkjøringen.

Det er avsatt en budsjettramme på 1,2 millioner kroner til kunstprosjektet.

 

Viken fylkeskommune ønsker i denne omgang at profesjonelle kunstnere melder sin interesse. Interessesøknaden skal være samlet i et dokument (PDF) og inneholde:

 • En kort motivasjonstekst (maks ½ A4-side)
 • CV
 • Portfolio med oversikt over tidligere relevante arbeid
 • Eventuelt lenke til nettside

Søknaden sendes til post@viken.no merket med 2022/40442 innen 30. august 2022.

For mer informasjon, klikk her!

Kunstutvalget søker samiske kunstnere som har erfaring med eller er interessert i å jobbe med utendørs kunstprosjekt i et sammensatt byrom. Kompetanse til å utføre kunstoppdrag med høy kunstnerisk kvalitet, gode samarbeidsevner og tverrfaglig forståelse vektlegges i prosjektet. Kunstutvalget ønsker å vurdere et bredt spekter av uttrykksformer og kunstneriske strategier, både fra etablerte kunstnere og kunstnere i etableringsfasen.

 

Kunstprosjektet skal løfte vår bevissthet om samisk kultur i Trondheim og byens tilknytning til et større samisk landskap. Prosjektet skal ta utgangspunkt i samisk kultur og kulturuttrykk, og gi varig verdi til byrommet.

 

Formålet med prekvalifiseringen er å komme i kontakt med samiske kunstnere til lukket konkurranse og/eller direkte oppdrag.

 

Vi ønsker ikke konkrete forslag eller skisser av mulige løsninger i denne omgangen.

 

Hvordan søke:
Interesserte samiske kunstnere bes sende:
–       tekst med informasjon om eget kunstnerskap
–       tekst om interessen og motivasjon for oppgaven
–       dokumentasjon/bilder av tidligere arbeid og relevante prosjekt
–       CV med kontaktinformasjon

Søknadsfrist: 28. august 2022

Materialet, og eventuelle spørsmål, sendes på e-post til kunstfaglig prosjektleder Annika Borg: annikab@online.no
Invitasjonen i sin helhet på norsk, sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk: https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/prekvalifiseringkunstprosjekt/invitasjon-til-åpen-prekvalifisering

Søknadsfrist september 2022

Ønsker du å stille ut i Kunstnerforbundet i 2024? Søknadsportalen vår er nå åpen. Fristen for å søke om utstillingsplass er torsdag 1. september 2022.

Vi tar imot søknader fra alle kunstnere, kunsthåndverkere og duojárer, uavhengig av utdanning og organisasjonstilknytning. Kunstnerforbundet ønsker et mangfold i program og oppfordrer alle kunstnere til å søke, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og legning.

Skaftfell is now inviting applications from individual artists and artistic collaborators to participate in its residency program in 2023. 

Application deadline: September 1, 2022

About the program: Skaftfell Center for Visual Art is located in Seyðisfjörður, a small town of around 650 inhabitants in Iceland’s eastfjords, which is surrounded by a stunning chain of mountains. Despite its small size, Seyðisfjörður offers a rich and diverse cultural life, and has a long history of welcoming visiting artists. Skaftfell is the regional visual art center for East Iceland, and is running a gallery as well as an art education program and the residency program.

The Skaftfell residencies are self-directed. They offer quiet time and space for independent research, reflection, and experimentation. Artists are encouraged to use their stay for in-depth inquiries into their work processes and conceptual interests, to use the magnificent nature of the fjord as a source of energy and inspiration, and to embrace the idea of a “slow residency” that is embedded in a small but vibrant rural community. The program is best suited to visual artists, printmakers, artists with interdisciplinary practices, curators and art writers. The residency program hosts up to 4 artists simultaneously throughout the year.

Apart from developing their research, artists-in-residence have the opportunity to present their work in an open studio if they wish, to give an artist talk or a workshop, and to participate in the art center’s education program for school children following consultation with Skaftfell’s education manager. They will be introduced to the community in Seyðisfjörður and receive general and project specific advice and support from Skaftfell’s staff.

Accommodation and work spaces: Artists in residence stay in three historical houses in the town, all within short walking distance to Skaftfell and to each other. The houses are set up as private or shared self-catering accommodation, each including 2 bedrooms, a combined living and working space, bathroom and kitchen, work tables, washing machine, and WiFi. All our houses are strictly non-smoking.

Duration: 1-3 months. We encourage artists to stay for 2 months or longer, in order to get deeper into the place and their practice here. The residency program is closed in July and December.

Costs for the artist: Residency fee, travel costs, project expenses, and meals are paid by the artist. The residency fee covers self-catering accommodation and workspace, as well as general and project specific support from Skaftfell’s staff. The fee varies according to the chosen type of residency. Detailed information is available on the Skaftfell website (see link below).

Funding: Unfortunately, we cannot offer funded residencies at this point. The residency fee covers the rent and running costs of our residency houses and a small administration fee. We are always striving to keep the fee as low as possible.

How to apply

Please submit your application via our online application form, available on our website (see link below). The application deadline is  September 1, 2022.

For more information please visit our website: 
https://skaftfell.is/en/call-for-applications-skaftfell-residency-program-2023/

For further questions please contact residency@skaftfell.is.

Frist 1. september 2022

Stiftelsen gir økonomisk støtte til norske billedkunstnere i form av

– studie- og reisestipend på kr 50 000–100 000
– ettårige arbeidsstipend på kr 100 000
– toårige arbeidsstipend på kr 100 000 pr. år, totalt kr 200 000

Minst ett av stipendene skal gis til en kunstner som er over 60 år.

Vær oppmerksom på at studenter ikke kan søke. Med studiestipend forstås det kunstnere som ønsker stipend til å utvikle seg selv.

Det skal i år deles ut totalt inntil kr 2,6 millioner.

Les mer og søk på Unifor sine sider.

Søknadsfrist oktober 2022

Søknadsfrist 18. oktober 2022 kl. 13
Mer informasjon på NBKs sider.

Søknadsfrist april 2023

Søknadsfrist 1. april 2023

Den skandinaviske foreningens kunstnerhus i Roma, Circolo Scandinavo åpner for nye søkere i perioden 1.februar til 1.april 2023

Foreningens mål (i tillegg til å tilby kunstneropphold) er å knytte sterkere bånd mellom den skandinaviske og Italienske kunstscenen. Det er derfor lagt opp til kunstnerpresentasjoner, artist-talks, kurs/workshops og andre interaksjoner mellom de utvalgte kunstnerne, Italienske institusjoner og publikum.

Etter den innledende søknadsrunden blir alle søknader sendt til relevante skandinaviske kunstnerorganisasjoner for vurdering. Norske billedkunstnere er en av disse. Kunstnere som får innvilget opphold av foreningen, som har blitt prioritert av NBKs komité og som har søkt om et opphold på minst 12 dager kan søke støtte til oppholdet via Bildende Kunstneres Hjelpefonds ordning for gjesteateliertilskudd. Se BKHs nettside for mer informasjon om ordningen.

Mer informasjon om lokaler, kostnader og søknadsskjema finnes her!

NB! For å få være berettiget støtte for opphold til Roma må kunstner være innstilt med prioritet av NBKs stipendkomité.

Statlige stipend- og støtteordninger

Formålet med stipendordningene er å legge til rette for at enkeltkunstnere skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv, gjennom å motta direkte tilskudd fra staten. Kunstnerisk kvalitet og aktivitet skal vektlegges ved tildeling. Statens kunstnerstipend omfatter garantiinntekt (GI), arbeidsstipend, arbeidsstipend for yngre kunstnere, diversestipend, diversestipend for nyutdannede kunstnere, samt stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere. Samtlige stipender søkes via Norsk Kulturråd. 

Mer om stipendtypene:

 • Arbeidsstipend kan tildelast for ein periode frå eitt til fem år, og skal gje kunstnarar høve til å arbeide med eit prosjekt eller ei fordjupingsoppgåve for å vidareutvikle kunsten sin.
 • Arbeidsstipend for yngre / nyetablerte kunstnarar kan tildelast for ein periode frå eitt til tre år. Stipendet skal gje yngre kunstnarar i etableringsfasen høve til å utvikle seg kunstnarleg og betre sjansane deira til å leve av virket som kunstnar.
 • Diversestipend skal vere eit bidrag til den kunstnarlege verksemda til den einskilde søkjaren. Det kan m.a. gjevast støtte til etablering, kurs, reiser, fordjuping, material, utstyr, marknadsføring, konsulentbistand osv.
 • Diversestipend for nyutdanna kunstnarar: Målgruppa er nyutdanna kunstnarar som har gjennomført kunstutdanning på bachelor- eller masternivå og som har som målsetjing å etablere seg i yrket.
 • Stipend for etablerte kunstnere skal gje kunstnarar høve til å utvikle sitt kunstnariske virke over ein lengre periode og til å kunne ha kunstnarisk aktivitet som hovudgjeremål. Stipendet kan søkjast av yrkesaktive kunstnarar som gjennom nokre års verksemd har ytt ein kvalitetsmessig verdfull kunstnarisk innsats.
 • Stipend for seniorkunstnere skal sikre mottakarane økonomisk tryggleik, slik at dei kan ha kunstnarisk aktivitet som hovedgjeremål. Stipendet kan søkjast av yrkesaktive kunstnarar som er 56 år eller eldre i søknadsåret og som gjennom mange års verksemd har ytt ein kvalitetsmessig verdfull innsats.

(kulturrådet.no)

Stortinget bevilger hvert år en sum til Norsk kulturfond, som forvaltes av Norsk kulturråd. Billedkunstnere kan søke prosjektstøtte til utstillinger og prosjekter i tilknytning til utstillinger, publikasjoner, utstyrsstøtte for fellesverksteder og til tiltak innunder Kulturrådets satsinger på kunst og ny teknologi og kulturelt mangfold.

Midler fra Norsk kulturfond kan søkes via Kulturrådets nettsider. 

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak. Midlene som er avsatt i Fond for lyd og bilde fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene og film. Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk. Hoveddelen av fondet er satt av til prosjektstøtte innenfor fondets formål. I tillegg til prosjektstøtten er det egne ordninger for tilskudd til markedsføring av fonogrammer og kortfilm/dokumentarfilm samt gjenopptakelse av sceneforestillinger.

Det kan søkes om støtte til produksjon og formidling av lydopptak, konsertvirksomhet, komponering, produksjon og formidling av scenekunstforestillinger, manusutarbeidelse og andre former for tekstproduksjon, produksjon og formidling av kortfilm og dokumentarfilm, produksjon og formidling av foto og billedkunst og sammensatte prosjekter som faller innenfor kategoriene ovenfor.

Tildelingene bygger på en helhetsvurdering av de innkomne søknadene. Kvalitetsmessige kriterier skal legges til grunn for vedtaket. Det skal blant annet legges vekt på følgende momenter:

 • Vurderingene skal være basert på kunstnerisk skjønn
 • Midlene skal komme særlig de grupper til gode som er utsatt for privatkopiering
 • Støtten skal være prosjektorientert
 • Støtten skal fremme ny norsk produksjon og fremførelse
 • Det skal søkes oppnådd en geografisk og genremessig spredning av støtten

Prosjektstøtte fra fondet søkes via Kulturrådets nettsider. 

Søkbare midler fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) forvalter den lovpålagte kunstavgiften på fem prosent. Kunstavgift påløper ved all offentlig omsetning av kunst med salgspris over 2 000 kroner, også ved utsmykkingsprosjekter. Avgiftsmidlene brukes til å finansiere ny kunstproduksjon i Norge gjennom stipender og tilskudd til kunstnere og kunstprosjekter. Norske Billedkunstneres stipendkomité tildeler samtlige kunstnerstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond, som søkes via Norske Billedkunstneres søkeportal. Andre stipend-, tilskudds- og støtteordninger i oversikten søkes direkte fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Kunstnerstipend for seniorkunstnere har som formål å støtte kunstnerisk virksomhet for eldre kunstnere. Fotografer kan søke som billedkunstnere. Stipendet kan tildeles kunstnere som har fylt 57 år i søknadsåret og som ønsker å gjennomføre et avgrenset kunstnerisk prosjekt. Stipendet kan også benyttes til fordypning i eget kunstnerisk virke, som for eksempel studier og utprøving av kunstneriske virkemidler. Søknaden skal inneholde beskrivelse av prosjektet/fordypningen som ønskes gjennomført ved hjelp av stipendet. Stipendet kan ikke tildeles kunstnere som er i GI-ordningen eller har annet flerårig arbeidsstipend. 

Stipendet søkes via Norske Billedkunstneres søkeportal. Søkere må krysse av for stipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Antall stipender i 2019: 19 á 125 000 kroner.

BKH kunstnerstipend har som formål å gi mulighet til arbeidsro og konsentrasjon om den kunstneriske virksomheten. Stipendene tildeles på kunstfaglig grunnlag. Stipendet kan ikke tildeles kunstner som er under utdanning pr 1.1 det året stipendet utdeles, som er i GI-ordningen eller som har annet flerårig arbeidsstipend.

Stipendet søkes via Norske Billedkunstneres søkeportal.

Kvoter for 2019:

 • 7 treårige stipender på 235 000 kroner per år
 • 14 ettårige stipender á 235 000 kroner

BKH kunststudentstipend skal være til inspirasjon for kunststudenter og bidra til økt kjennskap til BKH og kunstavgiftsloven. Stipendet kan tildeles masterstudenter ved følgende kunstutdanninger:

 • Kunsthøgskolen i Oslo, Kunstakademiet og Kunst og håndverk
 • Institutt for kunst, UiB
 • Kunstakademiet i Trondheim, NTNU
 • Kunstakademiet i Tromsø, UiT

Utdanningsstedene oppnevner egne kunstfaglige stipendkomiteer som mottar og behandler søknadene. Søknadsfrist bestemmes ved det enkelte utdanningssted. Stipendet søkes direkte fra BKH. Se BKHs nettside for mer informasjon.

 • Aktivitetstilskudd for kunstnere fra 57–67 år

Aktivitetstilskudd skal bidra til å opprettholde kunstnerisk aktivitet for kunstnere fra og med fylte 57 år. Tilskuddet er et fast årlig beløp som kan mottas i inntil ti år totalt, og utløper det året mottaker fyller 67 år. Du kan søke dersom du har/ har hatt ditt virke i Norge, og kan dokumentere profesjonell yrkesmessig virksomhet som kunstner i minst 15 år. Du kan ikke motta Aktivitetstilskudd dersom du innehar Statens garantiinntekt (GI) eller mottar Statens stipend for seniorkunstnere (SSK). Tilskuddet er behovsprøvd. Se BKHs nettside for mer informasjon.

 • Seniortilskudd for kunstnere fra 67–82 år

Seniortilskudd skal bidra til økonomisk trygghet og forutsigbarhet for kunstnere fra og med fylte 67 år. Tilskuddet er et fast årlig beløp som kan mottas i inntil 15 år totalt, og utløper det året mottaker fyller 82 år. Du kan søke dersom du har/ har hatt ditt virke i Norge, og kan dokumentere profesjonell yrkesmessig virksomhet som kunstner i minst 15 år. Du kan ikke motta Seniortilskudd dersom du innehar Statens garantiinntekt (GI) eller mottar Statens stipend for seniorkunstnere (SSK). Tilskuddet er behovsprøvd. Se BKHs nettside for mer informasjon.

 • Ad hoc-tilskudd

Ad hoc-tilskudd kan søkes av kunstnere over 57 år, eller deres etterlatte, som er i en vanskelig livssituasjon. Støtten er et engangsbeløp som kan gis i forbindelse med kortvarige eller plutselige vanskeligheter, eller i en problematisk overgangsperiode. Ad hoc-tilskudd søkes i brevs form med begrunnelse og nødvendig dokumentasjon vedlagt. Du kan søke dersom du har/har hatt ditt virke i Norge, eller er etterlatt etter avdød kunstner som hovedsakelig har hatt sitt virke i Norge. Tilskuddet er behovsprøvd. Se BKHs nettside for mer informasjon.

 • Tilskudd til utstilling eller kunstnermonografi/katalog

Tilskudd til utstilling eller kunstnermonografi/katalog kan søkes av kunstnere over 57 år til dekning av egenutgifter. Tilskuddet ytes normalt kun ved separatutstillinger og kun i gallerier registrert som innbetaler av kunstavgift. Tilskudd til utgivelse av kunstnermonografi/katalog forutsetter at prosjektet er sikret en profesjonell gjennomføring. Med dette menes det at publikasjonen må være basert på et samarbeid og en undertegnet avtale mellom kunstner og profesjonell aktør, som et museum, forlag eller liknende, og at den er sikret nasjonal distribusjon. Tilskuddet er behovsprøvd. Se BKHs nettside for mer informasjon.

Tilskuddet har som formål å støtte tiltak og prosjekter som fondsstyret i BKH anser vil være til fremme av kunst i Norge. Vilkår, størrelse og utbetaling av tilskudd avgjøres av styret for hver enkelt sak. Det ytes normalt ikke tilskudd fra ordningen til bokutgivelser og regulær utstillingsvirksomhet. Se BKHs nettside for mer informasjon.

Tilskudd til minneutstilling kan gis til utstillingsarrangører som arrangerer minneutstilling for en avdød kunstner. Kunstneren må hovedsakelig ha hatt sitt virke i Norge, og utstillingen skal bidra til kunnskap om kunstneren. Tilskuddet gis til dekning av utgifter som påløper i forbindelse med utstillingen. Se BKHs nettside for mer informasjon.