Her finner du en oversikt over statlige og andre stipend-, tilskudds- og støtteordninger for norske billedkunstnere. Merk deg at stipend og prosjektstøtte fra Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV) og stipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) søkes via Norske Billedkunstneres søkeportal, mens Statens kunstnerstipend søkes via Norsk Kulturråd.

Hvorfor kan ikke alle stipender søkes gjennom samme søkeportal?

Billedkunstnernes Vederlagsfond

Vederlagsordningene er opprettet dels på opphavsrettslig grunnlag, dels med kulturpolitisk begrunnelse. Dette er ordninger som skal sikre enkeltkunstnerne en kompensasjon for samfunnets videre bruk av deres arbeider. Fondet består av visningsvederlag (kompensasjon for at kunstverket vises i allmennheten), KOPINOR- og Norwaco-midler. Tildelinger skjer i form av stipend og prosjektstøtte til kunstnere. Fondet støtter også fagpolitisk arbeid i organisasjonene. 

Prosjektstøtte kan søkes to ganger i året. Neste søkeperiode er 14. februar–14. mars. 

Stipend kan søkes én gang i året. Neste søkeperiode er høsten 2019.

Før du søker prosjektstøtte via Norske Billedkunstneres søkeportal, anbefaler vi at du leser retningslinjene og veiledningen under nøye. Les også denne informasjonen om hva søknaden skal inneholde – så er du godt forberedt når du starter søkeprosessen. 

Retningslinjer for søkere

 • Prosjektstøttens formål er å styrke billedkunstnernes muligheter til å gjennomføre tidsavgrensede, definerte prosjekter på billedkunstområdet.
 • Støtte kan gis til fordypning i de tradisjonelle fagområdene eller utprøving av nye uttrykksformer, når prosjektet antas å bidra til kunstnerisk utvikling og/eller utvikling av billedkunstfeltet generelt.
  På samme grunnlag kan støtte også gis til prosjekter innenfor bokkunstfeltet for utvikling av billedbøker og tegneserier.
  Billedkunstnere kan søke om støtte til billedkunstdelen av prosjekt som utføres i samarbeid med andre kunstarter.
 • Det er ikke til hinder for støtte at prosjektet også støttes av andre institusjoner eller fond, eller at bokverk publiseres gjennom forlag og gjennom disse får annen støtte.
 • Prosjektstøtten er rettet mot den enkelte profesjonelle billedkunstner, som individuelt eller i gruppe, ønsker å gjennomføre et prosjekt.
  Som profesjonell billedkunstner regnes den som fyller kravene for å bli medlem i en av kunstnerorganisasjonene. Faktisk medlemskap skal ikke tillegges vekt.
  Søknader på vegne av institusjoner / organisasjoner / kunstnerstyrte visningssteder osv. faller utenfor prosjektstøtteordningen.
 • Studenter som er under grunnutdanning i tildelingssemesteret, kan ikke tildeles prosjektstøtte. Med grunnutdanning menes alle typer utdanning på bachelor- og masternivå, også ikke-kunstnerisk utdanning. Unntak gjelder dersom studiet utgjør maksimum 50 prosent av tiden (15 studiepoeng per semester).
 • Ved avslutning av det prosjekt som er tildelt midler forutsettes innlevert rapport. Rapporten skal redegjøre for hvorledes midlene er benyttet i tråd med de opprinnelige intensjoner for prosjektet.
 • Det kan ikke tildeles støtte til nytt prosjekt før rapport fra tidligere innvilget prosjektstøtte er innlevert. Denne skal innleveres via Norske Billedkunstneres søkeportal. Dersom prosjekt som er tildelt støtte ikke er avsluttet før ny søknad om prosjektstøtte er aktuell, er det tilstrekkelig for ny tildeling at midlertidig rapport med begrunnelse for at endelig rapport ikke foreligger, er innkommet.

Veiledning for søkere

 • Elektroniske søknader må være lastet opp til NBKs søkeportal og bekreftet innen fristen.
 • Ønsker du å søke på papirskjema, kontakt administrasjonen for å få tilsendt søknadspapirer. Eventuelt bildemateriale skal da leveres på CD eller minnepinne sammen med søknadspapirer. Søknader på papir må være levert hos NBK eller være poststemplet innen fristen. Søknader stemplet med en senere dato, vil bli returnert og ikke behandlet.
 • Individuelle søknader: Det er kun anledning til å søke om støtte til ett individuelt prosjekt ved hver søknadsrunde. Dersom søker tidligere er innvilget prosjektstøtte, forutsettes innlevert rapport for bruken av tidligere mottatte midler, før ny søknad om prosjektstøtte kan behandles. Dersom det prosjekt som tidligere er tildelt midler fortsatt pågår, skal dette meddeles i rapports form, før ny søknad kan behandles.
 • Individuell søknad er ikke til hinder for at søker også kan stå som en av flere søkere i gruppeprosjekt. Deltakelse i et gruppeprosjekt, er ikke til hinder for deltakelse i flere gruppe-prosjekter. Alle involverte i gruppeprosjekter må være forespurt og ha sagt seg villige til å delta i prosjektet. Ved søknader til gruppeprosjekter skal én person stå som ansvarlig søker. Med mindre det angis at midlene skal utbetales etter en viss fordeling til deltakerne, utbetales tildelt prosjektstøtte i sin helhet til den som står som ansvarlig søker.
 • Søknader som ikke er fullstendig utfylt, ikke følger retningslinjer og veiledning, ikke er bekreftet/underskrevet, vil bli avvist.
 • Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil bli gitt anledning til retting av mangler etter frist.
 • NBK tar ikke i mot ekstra vedlegg utover det som etterspørres i søknadsskjema.
 • NBK tar i hovedsak ikke i mot fysiske vedlegg; originalverk, publikasjoner, kataloger, utskrifter, prints o.l. Det kan i særskilte tilfeller aksepteres mottakelse av fysisk vedlegg der dette er spesielt viktig for søknaden. Anmodning om slik rett, må i så fall være innkommet NBK i god tid før utløp av søknadsfrist. Eventuell aksept innebærer ikke at NBK kan ta ansvar for oppbevaring av materialet i etterkant av prosjektstøtte-behandlingen. Ønskes materialet sendt i retur, forutsettes returporto forhåndsbetalt av søker.
 • Det er søkers ansvar å oppgi riktig kontonummer og personnummer for at NBK skal kunne utføre utbetaling ved tildeling. Dersom eventuell støtte skal utbetales flere personer, forutsettes alle opplysninger om hver enkelt oppgitt.
 • Prosjektstøtte kan ikke gis til drift eller administrasjon av visningssteder.
 • NBK har ingen oppbevaringsplikt på prosjektstøttesøknader etter behandling.
 • Det er kun billedkunstnere som kan søke om prosjektstøtte, da på egne vegne, alene eller i fellesskap.
 • Det kan søkes om honorar til billedkunstner(e) i budsjettet.
 • Det kan søkes om dekning av utstyr og materialer til utførelse av prosjektet. Det kan ikke søkes om utstyr og materialer til oppbygging av verksted og lignende.
 • Det opereres ikke med noen form for karanteneordning. Det forutsettes kun at rapport fra tidligere innvilget prosjektstøtte foreligger før nye midler kan tildeles.

Etter mottatt prosjektstøtte

 • Rapport skal sendes inn ved avslutning av prosjektet i søkeportalen. Ny søknad om prosjektstøtte vil ikke bli behandlet før rapport for tidligere støtte er innlevert.
 • Billedkunstnernes Vederlagsfond skal krediteres ved innvilget støtte dersom dette er mulig.
 • Dersom prosjektet ikke blir realisert, forutsettes utbetalt støtte refundert.
 • Prosjektstøttemidler som er tildelt et omsøkt prosjekt, kan ikke overføres til bruk i annet prosjekt.

Annet/praktisk informasjon

 • Prosjektstøtte innberettes som næringsinntekt og skal føres i næringsoppgaven post 2.05. Utgiftene til prosjektet føres på korrekte poster på utgiftssiden. Det vil fremgå av lønnsavregningen at beløpet er trekkfritt. Det betyr kun at det ikke er trukket skatt av beløpet ved utbetalingen, og at mottaker selv er ansvarlig for å oppgi beløpet i næringsoppgaven, og beregne eventuelle skattemessige konsekvenser selv.
 • Tildelt prosjektstøtte utbetales av Norske Billedkunstnere normalt i januar (høst) og juni (vår).

Søk prosjektstøtte
Levèr rapport for tidligere innvilget prosjektstøtte

Alle billedkunstnere som i hovedsak bor og virker i Norge kan søke stipend, uten hensyn til alder, kjønn, bosted, kunstnerisk uttrykksform eller organisasjonstilhørighet. Fondsstyret avsetter årlig et beløp til stipend som administreres og tildeles gjennom Norske Billedkunstnere og Norske Billedkunstneres stipendkomité. Fondsstyret kan knytte ytterligere forutsetninger til stipendkomiteenes anvendelse av midlene. Fondets stipender kan ikke tildeles innehavere av GI, seniorstipend, stipend for etablerte kunstnere, flerårige arbeidsstipend fra staten eller Bildende Kunstneres Hjelpefond. Stipend kan heller ikke tildeles studenter som er under grunnutdanning i tildelingssemesteret. Med grunnutdanning menes alle typer utdanning på bachelor- og masternivå, også ikke-kunstnerisk utdanning. Unntak gjelder dersom studiet utgjør maksimum 50 prosent av tiden (15 studiepoeng per semester). Rune Brynestads Minnestipend er Billedkunstnernes Vederlagsfonds største ettårige stipend som søkes samtidig med øvrige stipend fra fondet. Tildeling markeres ved en liten seremoni med fokus på mottaker, Rune Brynestad og fondet.

Kvoter for 2018:

 • 15 treårige stipend (BKV3) à 270 000,– per år
 • 20 toårige stipend (BKV2) à 270 000,– per år
 • 20 ettårige stipend (BKV270) à 270 000,–
 • 150 ettårige stipend (BKV150) à 150 000,–
 • 110 ettårige stipend (BKV100) à 100 000,–
 • 1 Rune Brynestads minnestipend à 400 000,–

Søk stipend

Fryse tildelt stipend

Mottakere av stipend fra Billedkunstnernes Vederlagsfond kan søke om å fryse stipendet sitt får ett år av gangen, i maksimum to år. Det påfølgende års utbetaling vil finne sted på samme tidspunkt som ordinære utbetalinger av stipend dette år. Det åpnes ikke for alternative utbetalingstidspunkter. Ved innvilgelse av frysing/utsettelse, vil søker ikke være berettiget til samtidig å motta ordinært stipend fra Billedkunstnernes Vederlagsfond i det år det «fryste/utsatte» stipend kommer til faktisk utbetaling. Mottakere som ønsker å fryse stipendet sitt, kan sende en kort søknad til fondets sekretær for avgjørelse. Søker må selv påse at slik søknad innsendes i tide til at den kan bli realitetsbehandlet før utbetaling av stipendene finner sted.

Søknad sendes til sekretær Hilde Sjeggestad

Styret i Billedkunstnernes Vederlagsfond avsetter hvert år en fast sum til “krisekassen”. Midlene skal gå til hjelp for norske billedkunstnere i en akutt vanskelig økonomisk situasjon:

 • Hver enkelt søker kan bare få tildelt midler en gang per år.
 • Tildelingen gis som rentefritt lån nedbetalt over tre år. Avdrag som ikke er rettidig tilbakebetalt, kan i helhet komme til fradrag i eventuelle framtidige stipend fra Vederlagsfondet. Fondsstyret kan etter søknad ettergi lånet.
 • Tildeling og utbetaling foretas av Vederlagsfondets sekretær etter søknad. Søknadsbeløp over 3 000 kroner behandles av fondsstyret. Det forutsettes at behovet kan dokumenteres på rimelig måte. Avgjørelser av sekretær kan påklages til styret i Billedkunstnernes Vederlagsfond.
 • Ordningen med krisekassen offentliggjøres på begynnelsen av hvert år gjennom Billedkunst.

Søknad sendes til sekretær Hilde Sjeggestad

Bildende Kunstneres Hjelpefond

Bildende Kunstneres Hjelpefond forvalter den lovpålagte kunstavgiften på fem prosent. Kunstavgift påløper ved all offentlig omsetning av kunst med salgspris over 2 000 kroner, også ved utsmykkingsprosjekter. Avgiftsmidlene brukes til å finansiere ny kunstproduksjon i Norge gjennom stipender og tilskudd til kunstnere og kunstprosjekter. Norske Billedkunstneres stipendkomité tildeler samtlige kunstnerstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond, som søkes via Norske Billedkunstneres søkeportal. Andre stipend-, tilskudds- og støtteordninger i oversikten søkes direkte fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.

 • Kunstnerstipend for seniorkunstnere har til formål å stimulere kunstnerisk virksomhet for eldre, yrkesaktive kunstnere som i hovedsak har sitt virke i Norge.
 • Stipendet tildeles på kunstfaglig grunnlag etter kunstneriske kriterier til kunst­nere som fyller 57 i det året vedkommende søker – eller er eldre – og som ikke er i GI-ordningen eller har annet flerårig arbeidsstipend per 1. januar det året stipendet tildeles.
 • Tildelingen av stipendet avgjøres av Norske Billedkunstneres stipendkomité. Ett stipend avgjøres av Stipendkomiteen for kunsthåndverkere. Stipendet tildeles i den ordinære stipendbehandlingen, og en må fylle de krav til søknad og billeddokumentasjon som fast­settes for dette.
 • Fondsstyret avgjør årlig hvor mange stipend som skal utdeles og hvilken stør­relse det skal være på stipendene.
 • Stipendet utbetales i sin helhet og uten forskuddstrekk så snart Hjelpefondet har fått melding om hvem som er tildelt stipend. Stipendet innberettes til liknings­myndig­hetene som utbetaling til selvstendig næringsdrivende.

(www.kunstfond.no)

Kunstnerstipend for seniorkunstnere er i 2018 på 125 000,–

Kvote fra 2018:

 • 19 kunstnerstipend for seniorkunstnere (BKHS) à 125 000,–

Søk stipend

 • BKH kunstnerstipend har som formål å gi muligheter til ar­beidsro og konsentrasjon om den kunstneriske virksomheten.
 • Stipendet tildeles på kunstfaglig grunnlag etter kunstneriske kriterier til kunst­nere som ikke er i GI-ordningen eller har annet flerårig arbeidsstipend per 1. januar det året stipendet tildeles. Stipendet skal ikke tildeles personer som er student ved norsk eller utenlandsk kunstskole per 1. januar det året stipendet tildeles.
 • Tildelingen av stipendet avgjøres av Norske Billedkunstneres stipendkomité. Ett stipend avgjøres av Stipendkomiteen for kunsthåndverkere. Stipendet tildeles i den ordinære stipendbehandlingen, og en må fylle de krav til søknad og billeddokumenta­sjon som fast­settes for dette.
 • Fondsstyret avgjør årlig hvor mange stipend som skal utdeles og hvilken stør­relse det skal være på stipendene. For innehavere av stipend skal den årlige ut­betalingen ikke synke i løpet av treårsperio­den.
 • Den årlige utbetalingen av stipendet utbetales samlet og uten forskuddstrekk så snart BKH har fått melding om hvem som er tildelt stipend. Stipendet innberettes til liknings­myndig­hetene som utbetaling til selvstendig næringsdrivende.

(www.kunstfond.no)

Kunstnerstipendene er i 2018 ett- eller treårige, på 235 000,– per år.

Kvoter fra 2018:

 • 7 treårige kunstnerstipend (BKH3) à 235 000,– per år
 • 14 ettårige kunstnerstipend (BKH1) à 235 000,–

Søk stipend

Flere av Bildende Kunstneres Hjelpefonds stipend- og tilskuddsordninger er nylig revidert. Fullstendige retningslinjer og kriterier publiseres om kort tid. Se BKHs nettside for mer informasjon. 

Flere av Bildende Kunstneres Hjelpefonds stipend- og tilskuddsordninger er nylig revidert. Fullstendige retningslinjer og kriterier publiseres om kort tid. Se BKHs nettside for mer informasjon. 

Flere av Bildende Kunstneres Hjelpefonds stipend- og tilskuddsordninger er nylig revidert. Fullstendige retningslinjer og kriterier publiseres om kort tid. Se BKHs nettside for mer informasjon. 

Flere av Bildende Kunstneres Hjelpefonds stipend- og tilskuddsordninger er nylig revidert. Fullstendige retningslinjer og kriterier publiseres om kort tid. Se BKHs nettside for mer informasjon. 

Flere av Bildende Kunstneres Hjelpefonds stipend- og tilskuddsordninger er nylig revidert. Fullstendige retningslinjer og kriterier publiseres om kort tid. Se BKHs nettside for mer informasjon. 

Statlige stipend- og støtteordninger

Statens kunstnerstipend er en sentral del av kunst- og kunstnerpolitikken. I tillegg finnes diverse ordninger for stipend, basert på rettighets- og vederlagsordninger, kommunale stipend og offentlige fond og stiftelser.

Formålet med stipendordningene er å legge til rette for at enkeltkunstnere skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv, gjennom å motta direkte tilskudd fra staten. Kunstnerisk kvalitet og aktivitet skal vektlegges ved tildeling. Statens kunstnerstipend omfatter garantiinntekt (GI), arbeidsstipend, arbeidsstipend for yngre kunstnere, diversestipend, diversestipend for nyutdannede kunstnere, samt stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere. Samtlige stipender søkes via Norsk Kulturråd. 

Mer om stipendtypene:

 • Arbeidsstipend kan tildelast for ein periode frå eitt til fem år, og skal gje kunstnarar høve til å arbeide med eit prosjekt eller ei fordjupingsoppgåve for å vidareutvikle kunsten sin.
 • Arbeidsstipend for yngre / nyetablerte kunstnarar kan tildelast for ein periode frå eitt til tre år. Stipendet skal gje yngre kunstnarar i etableringsfasen høve til å utvikle seg kunstnarleg og betre sjansane deira til å leve av virket som kunstnar.
 • Diversestipend skal vere eit bidrag til den kunstnarlege verksemda til den einskilde søkjaren. Det kan m.a. gjevast støtte til etablering, kurs, reiser, fordjuping, material, utstyr, marknadsføring, konsulentbistand osv.
 • Diversestipend for nyutdanna kunstnarar: Målgruppa er nyutdanna kunstnarar som har gjennomført kunstutdanning på bachelor- eller masternivå og som har som målsetjing å etablere seg i yrket.
 • Stipend for etablerte kunstnere skal gje kunstnarar høve til å utvikle sitt kunstnariske virke over ein lengre periode og til å kunne ha kunstnarisk aktivitet som hovudgjeremål. Stipendet kan søkjast av yrkesaktive kunstnarar som gjennom nokre års verksemd har ytt ein kvalitetsmessig verdfull kunstnarisk innsats.
 • Stipend for seniorkunstnere skal sikre mottakarane økonomisk tryggleik, slik at dei kan ha kunstnarisk aktivitet som hovedgjeremål. Stipendet kan søkjast av yrkesaktive kunstnarar som er 56 år eller eldre i søknadsåret og som gjennom mange års verksemd har ytt ein kvalitetsmessig verdfull innsats.

(kulturrådet.no)

Stortinget bevilger hvert år en sum til Norsk kulturfond, som forvaltes av Norsk kulturråd. Billedkunstnere kan søke prosjektstøtte til utstillinger og prosjekter i tilknytning til utstillinger, publikasjoner, utstyrsstøtte for fellesverksteder og til tiltak innunder Kulturrådets satsinger på kunst og ny teknologi og kulturelt mangfold.

Midler fra Norsk kulturfond kan søkes via Kulturrådets nettsider. 

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak. Midlene som er avsatt i Fond for lyd og bilde fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene og film. Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk. Hoveddelen av fondet er satt av til prosjektstøtte innenfor fondets formål. I tillegg til prosjektstøtten er det egne ordninger for tilskudd til markedsføring av fonogrammer og kortfilm/dokumentarfilm samt gjenopptakelse av sceneforestillinger.

Det kan søkes om støtte til produksjon og formidling av lydopptak, konsertvirksomhet, komponering, produksjon og formidling av scenekunstforestillinger, manusutarbeidelse og andre former for tekstproduksjon, produksjon og formidling av kortfilm og dokumentarfilm, produksjon og formidling av foto og billedkunst og sammensatte prosjekter som faller innenfor kategoriene ovenfor.

Tildelingene bygger på en helhetsvurdering av de innkomne søknadene. Kvalitetsmessige kriterier skal legges til grunn for vedtaket. Det skal blant annet legges vekt på følgende momenter:

 • Vurderingene skal være basert på kunstnerisk skjønn
 • Midlene skal komme særlig de grupper til gode som er utsatt for privatkopiering
 • Støtten skal være prosjektorientert
 • Støtten skal fremme ny norsk produksjon og fremførelse
 • Det skal søkes oppnådd en geografisk og genremessig spredning av støtten

Prosjektstøtte fra fondet søkes via Kulturrådets nettsider. 

Utstillingsvederlaget er en avtale mellom staten og kunstnerorganisasjonene. Kunstneren som stiller ut sitt eget verk i statlig støttede institusjoner, skal få et vederlag fra staten for dette. Vederlaget utbetales individuelt til hver kunstner via utstillingsinstitusjonen/galleriet.