Norske Billedkunstneres (NBK) stipendkomité behandler stipendsøknader til Statens kunstnerstipend, Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV) og Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH).

Billedkunstnernes stipendbehandling

Søknadsfrist for stipendbehandlingen 2025 er mandag 15. oktober 2024 klokken 13:00.
Søknadsskjemaet kommer til å være tilgjengelig om lag en måned før søknadsfristen.

Kontakt gjerne NBKs stipendavdeling for hjelp og veiledning:
stipend@norskebilledkunstnere.no / 23 00 50 01
Søkere til Statens kunstnerstipend bes kontakte Kulturdirektoratet direkte.

For information in English, click here.

Neste digitale informasjonsmøte i sammenheng med stipendbehandlingen 2025 vil avholdes i løpet av søknadsperioden høsten 2024. Tidspunkt og påmelding vil bli publisert her.

Utlysning stipend 2024

Viktig: Dersom du i tillegg til denne søknaden også søker som billedkunstner til Statens kunstnerstipend hos Kulturdirektoratet, ber vi om at du leverer identisk materiale i din søknad til NBK. Dette av hensyn til komiteens kapasitet.

Søknadstekst:

 • Kort oppsummering av søknaden (inntil 200 ord) skal gi komiteen en rask forståelse av hva du jobber med både tematisk og teknisk, og hva du skal bruke stipendperioden til. Denne teksten er gjerne det første komiteen leser i søknaden, ofte rett før de ser på kunstnerisk dokumentasjon.
 •  Om kunstnerskapet (inntil 350 ord) skal gi komiteen en dypere forståelse av ditt virke. Du kan for eksempel skrive om overordnede målsettinger, motivasjon og påvirkning for arbeidet ditt, metoder, materialer, samt viktige prosjekter. Vi anbefaler å fokusere på nyere aktivitet og prosjekter fra de siste fem år (bakgrunn for dokumenterte kunstverk i søknaden).
 • Kunstneriske planer (inntil 750 ord) skal beskrive fremtidige kunstneriske målsettinger og planer, gjerne konkrete kunstneriske prosjekter. Oppgi hvilke planer du har for stipendperioden – eksempelvis utstillinger, publikasjoner, utvikling av nye verk og prosjekter, deltagelse på kurs, fordypning, utforsking, eksperimentering osv, og sett det også gjerne inn i et tidsforløp (hva skal skje når). Forklar hva du vil utforske, hvorfor du vil gjøre det, hvordan du skal gjøre det og i hvilken større kontekst arbeidet ditt står i. Dersom du har en praksis som krever mer forklaring rundt vedleggene, kan dette føres inn i dette feltet. Bruk linjeskift og overskrifter for å tydelig merke den delen av teksten som evt. hører til vedleggene. Vi anbefaler alltid å formulere seg kort og konsist da komiteen må sette seg inn i svært mange kunstnerskap på kort tid.

Søknadsvedlegg:

 • CV på inntil 2 A4-sider lastes opp som pdf. Bruk en rekkefølge som viser de siste utstillingene eller den nyeste aktiviteten øverst. Har du en lang CV, anbefaler vi at du lager et utvalg og trekker frem høydepunkter i karrieren din der de siste årene vektlegges spesielt. Bruk av Æ, Ø, Å eller mellomrom eller andre spesialtegn er ikke tillatt i filnavnet.CV bør inneholde følgende opplysninger:
  – Relevant kunstnerisk utdanning og kurs.
  – Kunstnerisk virksomhet og produksjon, både gjennomførte og planlagte prosjekt. Kommende aktivitet skal kun inkluderes i CV dersom den er bekreftet. Merk tydelig med “kommende”. Vi anbefaler en tydelig inndeling mellom separatutstillinger og gruppeutstillinger.
  – Annen relevant informasjon relatert til kunstnerisk virksomhet, som tidligere mottatte stipend og priser, innkjøp, utsmykninger o.l.
 • Kunstnerisk dokumentasjon på inntil 7 verk kan sendes inn som bilder, video eller lyd. En serie eller installasjon kan defineres som ett kunstverk. Vedleggene bør være representative for kunstnerskapet og i hovedsak dokumentere nyere arbeider fra de siste 5 år. Vi tar ikke imot fysiske vedlegg.
  – Bilder lastes fortrinnsvis opp som pdf, men jpg og png kan også benyttes. Dersom du leverer pdf skal dokumentasjon av alle verk (maks 7 verk) samles i én og samme pdf. Du kan bruke inntil 2 sider pr verk, det vil si at samlet lengde på pdf er maks 14 sider. Vi anbefaler å legge den nyeste kunstneriske aktiviteten først i pdf-en. Inkludér gjerne installasjons- og/eller detaljbilde til selve verket. Opplysninger om type medium, materiale, format, tittel og produksjonsår kan du skrive direkte i pdf-fila, men unngå større mengder tekst utover dette. Dersom du laster opp jpg eller png kan disse opplysningene skrives i filnavnet og i egne felt i selve skjemaet. Levér bildedokumentasjonen i liggende format dersom du har mulighet, gjerne med en størrelse tilpasset visning på skjerm (1080×1920). Pass på at tekst i bildefil er stor nok. Den skal være lesbar i fullskjermvisning uten at man må zoome inn på teksten. Samlet størrelse på bildevedlegg bør ikke overskride 20 mb.
  – Video- og lydarbeid kan legges ved som nettlenke i portalen (eks. Vimeo, Youtube, SoundCloud). Samlet lengde på video- og lydfiler skal ikke overstige 5 minutters varighet. Det anbefales at materialet er tydelig klippet til i utdrag. Nettlenker skal vise direkte til det aktuelle materialet. Dersom påloggingsinformasjon er påkrevd, må passord oppgis i tekstfeltet til hvert enkelt vedlegg. Materialet må være tilgjengelig i minst 6 måneder etter søknadsfristen. Samle gjerne videoklippene i én lenke dersom dette er mulig.

MERK:

– Avtaler og kontrakter skal ikke legges ved søknaden, men bekreftede avtaler kan nevnes i søknadsteksten eller i CV.

– Vedlegg kan ikke ettersendes. Det vil ikke bli gitt anledning til retting etter frist. Det vil ikke være anledning til å levere oppdatert versjon av CV etter søknadsfristen.

– NBK tar ikke imot ekstra vedlegg utover det som etterspørres i søknadsskjema. Søknader og vedlegg som sendes inn etter fristen blir ikke behandlet.

– Hvis du ikke har anledning til å laste opp video- og lydarbeid som nettlenke, kan du levere dette via e-post eller minnepinne. Vedleggene må være i standard lyd- eller videoformat som kan spilles fra en datamaskin. Materialet må poststemples eller være levert personlig innen fristen 17. oktober kl. 13.00. Korrekt returporto må legges ved dersom du ønsker minnepinnen returnert etter behandlingen.

– Søkere som ikke har mulighet til å levere søknad til BKV og BKH gjennom NBKs søkeportal kan kontakte NBK for å få tilsendt søknadspapirer. Søknaden kan da sendes til oss pr fysisk post eller på e-post innen fristen. Merk at kunstnerisk dokumentasjon fremdeles må være digital dersom man søker på papirskjema. Vi åpner ikke for fysiske vedlegg.

– Stipendkomiteen må sette seg inn i svært mange kunstnerskap på kort tid, så få frem kjernen i arbeidet ditt tidlig i teksten. Skriv kort og konkret, ikke skriv lenger enn nødvendig og unngå unødig avanserte termer og formuleringer. Det er ikke forventet at søker skal fylle maks antall tillatte ord, noen kunstnerskap har behov for å skrive mer enn andre for at komiteen skal forstå virket.

– Bruk god tid på teksten, den er viktig. Få noen andre til å lese over, og sov på det før du sender inn. En tydelig og presis tekst bidrar til at komiteen lettere oppfatter kunstnerskapets kvaliteter og særegenheter. Bruk av linjeskift og forklarende underoverskrifter gir ofte bedre lesbarhet. Husk at komiteen som skal lese søknaden din alle er kunstnere selv.

– Fokuser på kunsten din når du skriver søknaden. Dersom du har hatt lengre perioder med lite aktivitet grunnet foreldrepermisjon, sykdom eller andre ting kan det heller forklares med en kort setning eller eget punkt i CV hvis du mener det er relevant for komiteens vurdering.

– Vær nøye når du skriver din CV. Opplysningene du oppgir her danner grunnlaget for aktivitetsvurderingen. Gjennomførte utstillinger og prosjekter skal være korrekt angitt, og kommende aktivitet som nevnes skal være bekreftet. 

– Forhold deg til begrensningene når det gjelder antall bildevedlegg og minutter på video/lyd. Dersom du overstiger disse vil komiteen kun se deler av det du har sendt inn innenfor begrensningene, og du mister kontrollen på hva komiteen får sett.

– Tenk på at den kunstneriske dokumentasjonen du leverer bør gi komiteen en god forståelse av verkets format, størrelse og kvaliteter. Eksempelvis kan det legges ved installasjonsbilde eller detaljbilde i tillegg til bilde av selve verket (dersom du laster opp 2-siders pdf som bildevedlegg).

– Ikke legg inn mye tekst i bildefilene, det forstyrrer ofte komiteens kunstneriske vurderinger. Korte beskrivende bildetekster er fint, men dersom du har behov for å skrive mer utfyllende om din kunstneriske dokumentasjon gjøres dette i tekstfeltet “kunstneriske planer” i søknadsskjema. Bruk linjeskift og overskrifter for å tydelig merke den delen av teksten som evt. hører til vedleggene.

– Husk at video også kan brukes til å dokumentere gjennomførte utstillinger, utgitte publikasjoner og lignende, der hvor bildedokumentasjon ikke oppleves som tilstrekkelig.

– Søk alltid på alle ordninger du kvalifiserer til! Levér også søknad i begge søkeportaler (NBK og Kulturdirektoratet) hvis du har mulighet.

– Det er stor pågang for veiledning i dagene før fristen, så begynn på søknaden din i god tid i tilfelle behov for teknisk hjelp eller annen veiledning skulle oppstå.

– Vi anbefaler alltid at du først arbeider med teksten lokalt på din egen maskin og lagrer den der før du limer den inn i søknadsskjemaet, i tilfelle tekniske problemer skulle oppstå.

– Kontakt oss hvis du trenger veiledning. Lykke til med søknaden!

 

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV)

Sist endret august 2023

Alle billedkunstnere som i hovedsak bor og virker i Norge kan søke stipend, uten hensyn til alder, kjønn, bosted, kunstnerisk uttrykksform eller organisasjonstilhørighet. Fondsstyret avsetter årlig et beløp til stipend som administreres og tildeles gjennom Norske Billedkunstnere og Norske Billedkunstneres stipendkomité. Fondsstyret kan knytte ytterligere forutsetninger til stipendkomiteenes anvendelse av midlene. 

Fondets stipender kan ikke tildeles søkere som er innehaver av GI, seniorstipend, stipend for etablerte kunstnere, arbeidsstipend fra staten eller kunstnerstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond i tildelingsåret. Unntak gjelder innehavere av statlige stipender som mottar siste stipendutbetaling til og med april i det aktuelle tildelingsåret. Fondets stipender tildeles heller ikke søkere som samtidig tildeles seniorstipend, stipend for etablerte kunstnere, flerårige arbeidsstipend fra staten eller Bildende Kunstneres Hjelpefond, der disse stipend utgjør en høyere tildelingssum. Stipend kan heller ikke tildeles studenter som er under grunnutdanning i tildelingssemesteret. Med grunnutdanning menes alle typer utdanning på bachelor- og masternivå, også ikke-kunstnerisk utdanning. Unntak gjelder dersom studiet utgjør maksimum 50 prosent av tiden (15 studiepoeng per semester). 

Innehavere av flerårige stipend fra BKV, kan ikke samtidig motta midlertidig statlige stipend (som for eksempel statens midlertidige covid-19-stipend), der tilsvarende begrensning gjelder for innehavere av statens garantiinntekt, stipend for etablerte kunstnere, stipend for seniorkunstnere, arbeidsstipend, arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere. Innehavere av flerårige stipend fra BKV, kan ikke samtidig motta statens garantiinntekt, stipend for etablerte kunstnere, stipend for seniorkunstnere, arbeidsstipend, arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere eller flerårige stipend fra BKH. For de tilfeller der en innehaver av et flerårig BKV-stipend søker og blir tildelt et av de ovennevnte stipend, bortfaller retten til resterende stipendmidler fra BKV og tilbakeføres fondet. 

Rune Brynestads Minnestipend er Billedkunstnernes Vederlagsfonds største ettårige stipend som søkes samtidig med øvrige stipend fra fondet. Tildeling markeres ved en liten seremoni med fokus på mottaker, Rune Brynestad og fondet.

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)

Sist endret september 2023

Stipend og andre individuelle tilskudd fra BKH kan tildeles kunstnere innenfor det visuelle feltet som hovedsaklig har, eller har hatt, sitt kunstneriske virke i Norge. Tilskuddet tildeles uavhengig av kjønn, nasjonalitet, bosted eller organisasjonsmedlemskap. Som “kunstner” regnes utøvere innenfor det visuelle feltet, som profesjonelt og yrkesmessig produserer, eller har produsert, slike verk som er avgiftsbelagt etter kunstavgiftsloven. De kunstfaglige stipendene tildeles på kunstfaglig grunnlag, etter de kriterier som er satt for de enkelte ordningene.

BKH kunstnerstipend

Formål: BKH Kunstnerstipend har som formål å gi muligheter til arbeidsro og konsentrasjon om den kunstneriske virksomhet. Stipendene skal primært være treårige, men kan også utdeles som ett- og toårige stipend.

Tildelingskriterier: Stipendene tildeles på kunstfaglig grunnlag etter kunstneriske kriterier. Stipendet kan ikke tildeles kunstnere som er under utdanning pr. 1.1 det året stipendet utdeles, som mottar Statens Garantiinntekt (GI) eller annet stipend som utbetales utover april måned det aktuelle tildelingsåret.

Avgjørelse: Tildelingen av stipendet avgjøres av Stipendkomiteen i Norske Billedkunstnere. Ett stipend avgjøres av Stipendkomiteen for Norske Kunsthåndverkere. Stipendet tildeles i den ordinære stipendbehandlingen, og en må fylle de krav til søknad og billeddokumentasjon som fastsettes for dette.

Størrelsen på stipendet: Fondsstyret avgjør årlig hvor mange stipend som skal utdeles og hvilken størrelse det skal være på stipendene. For innehavere av stipend skal den årlige utbetaling ikke synke i løpet av 3-årsperioden. For de tilfeller der innehaver av flerårig stipend fra BKH søker og blir tildelt annet stipend, eller er under utdanning pr. 1.1 i påfølgende år i stipendperioden, bortfaller retten til resterende stipendmidler fra BKH. Ledige midler kan tildeles som 1 eller 2-årige stipend.

Utbetaling: Den årlige utbetalingen av stipend utbetales samlet og uten forskuddstrekk så snart Bildende Kunstneres Hjelpefond har fått melding om hvem som er tildelt stipend. Stipendene innberettes til skattemyndighetene som godtgjøring til opphaver til åndsverk og kan føres i næringsregnskapet.

BKH kunstnerstipend for seniorkunstnere

Beskrivelse: Kunstnerstipend for eldre kunstnere har til formål å stimulere kunstnerisk virksomhet for eldre, yrkesaktive kunstnere. Styret avgjør årlig antall stipend til utdeling og stipendbeløpets størrelse.

Hvem kan søke: Stipendet kan tildeles kunstnere som har fyller 57 år i søknadsåret og som ønsker å gjennomføre et avgrenset kunstnerisk prosjekt. Stipendet kan også benyttes til fordypning i eget kunstnerisk virke, som f.eks. studier og utprøving av kunstneriske virkemidler.

Søknaden skal inneholde beskrivelse av prosjektet/fordypningen som ønskes gjennomført ved hjelp av stipendet.

Kriterier: Stipendiet tildeles på kunstfaglig grunnlag etter nærmere angitte kriterier. Kunstnere som innehar Statens Garantiinntekt (GI) eller som tildeles Statens Stipend for Seniorkunstnere (SSK) kan ikke samtidig motta kunstnerstipend for eldre kunstnere fra BKH.

Søknadsbehandling: Tildeling innstilles av stipendkomiteen for de aktuelle kunstnergrupper. Stipendet søkes ved samordnet prosess i regi av de respektive kunstnerorganisasjonene, og med de krav til søknad og dokumentasjon som fastsettes for denne.

Utbetaling: Stipendet utbetales i sin helhet og uten forskuddstrekk så snart BKHs styre har behandlet stipendkomiteenes innstilling. Stipendiet innberettes til skattemyndighetene som godtgjøring til opphaver til åndsverk, og kan føres i næringsregnskap.

Ofte stilte spørsmål

Hvem innstiller og tildeler?

NBKs stipendkomité vurderer søknader og innstiller til stipender for

Stipendkomiteen består av ti medlemmer med ti varamedlemmer som velges av NBKs medlemmer for to år av gangen. Kunstnerne som foreslås til vervet behøver ikke å være medlemmer av NBK eller andre fagorganisasjoner. For å ivareta bredden av uttrykk innenfor billedkunstfeltet, tilstrebes en størst mulig spredning i geografi, alder, kjønn og fagområder i sammensetning av komiteen. Du finner oversikt over stipendkomiteens medlemmer her.

Når kan jeg forvente svar på min søknad?

Tildelingslistene publiseres vanligvis i månedsskiftet mars/april. Informasjon om publiseringstidspunkt kommer ut når det nærmer seg. Alle søkere får beskjed på epost.

Hvordan arbeider stipendkomiteen?

Målet med stipendbehandlingen er en kompetent og rettferdig fagfellevurdering av søknadene. Komiteen vurderer søknader og innstiller på grunnlag av kunstnerisk kvalitet og aktivitet. Komiteen arbeider etter forskrifter og retningslinjer fastsatt av de enkelte bevilgende organene og av NBKs landsmøte.

Stipendkomiteen følger bestemmelsene i Forvaltningsloven og Offentleglova, som blant annet omfatter habilitet, veiledningsplikt og taushetsplikt.

Stipendbehandlingen er delt inn i to perioder, en førstevurdering før jul og andrevurdering etter jul. Komiteen deles i to tverrfaglige grupper som gjennomgår alle søknader uavhengig av hverandre, slik at hver søker får to uavhengige vurderinger. Gruppene omrokkeres etter jul. Når alle søknader er gjennomgått av hver gruppe, møtes alle ti medlemmer til felles rangeringsmøte. Deretter ferdigstiller komiteens arbeidsutvalg, som består av komiteens leder og to medlemmer, de siste rangeringene.

Alle søknader blir gjennomgått i fellesskap i NBKs lokaler. Det er alltid en sekretær fra administrasjonen til stede i komitemøtet. Søknadene presenteres for komiteen på skjerm.

Hvor mange ledige stipender er det?

Hvor mange ledige stipender det er hvert år varierer. BKV og BKH fastsetter vanligvis kvoten ved årsskiftet når de vedtar sine budsjetter. Den samlede bevilgningen til Statens kunstnerstipend blir vedtatt i desember når Stortinget behandler statsbudsjettet. Når dette vedtaket er fattet kan fordelingen av den samlede bevilgningen på de ulike kunstnergruppene – kvotefordelingen – fastsettes. Dette gjøres av Kulturdepartementet etter forslag fra Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere og etter en høringsrunde blant kunstnerorganisasjonene. I tillegg til dette påvirker også tidligere års tildelinger også antallet ledige stipender. Et femårig arbeidsstipend binder en hjemmel for fem år, mens et ettårig arbeidsstipend vanligivs er ledig for ny tildeling igjen allerede året etter.

Hvor mange av søkerne får tildelt et stipend?

Vanligvis tildeles omlag 30% av søkerne til billedkunstnernes stipendkomité et stipend fra enten Statens kunstnerstipend, BKV eller BKH (men merk at antall tilgjengelige stipender varierer fra år til år). Du finner oversikt over statistikk på dette både på NBK sine nettsider, og hos Kulturdirektoratet.

Vi mottar langt flere søknader enn vi har tilgjengelige midler, og det betyr at svært mange kvalifiserte søkere opplever å få avslag hvert år. Hvis du får avslag på søknaden oppfordrer vi derfor til å søke igjen ved neste anledning.

Hvorfor publiseres ikke stipendene fra BKV og BKH samtidig med Statens kunstnerstipend?

Billedkunstnernes stipendbehandling har vært en samkjørt prosess i en årrekke. Det betyr at BKH og BKV har samkjørt sin søknadsfrist med statens kunstnerstipend (medio oktober hvert år).  Majoriteten av søkerne leverer søknad til både Kulturdirektoratet og NBK, og stipendkomiteen vurderer alle disse søknadene i en og samme behandlingsprosess. Målet er å lette prosessen for søkerne, i tillegg til at dette er effektiv bruk av ressurser både faglig og administrativt.

Når NBK får tilgang til vedtakslistene til Statens kunstnerstipend, sjekker administrasjonen i NBK disse opp mot listene til BKH og BKV for å unngå doble stipendtildelinger (jamfør retningslinjene til BKV og BKH). Administrasjonen må gjøre dette fordi NBKs stipendkomité kun innstiller til stipend, ikke vedtar endelig. Det vil si at det ofte skjer endringer i de endelige vedtaksmøtene – noen faller av ulike grunner kanskje ut av listene, andre rykker opp fra reserveplass. Det endelige resultatet er altså ikke klart selv om stipendkomiteen har ferdigstilt sine vurderinger. NBK kan heller ikke publisere stipendtildelingene før de er behandlet og vedtatt av de ulike bevilgende organer. 

Statens arbeidsstipend og de tiårige stipendordningene hos Kulturdirektoratet utbetales månedlig som arbeidsinntekt. For disse stipendene er det er det et krav at mottakerne ikke kan jobbe mer enn 50% i en annen stilling. Siden stipendene utbetales som arbeidsinntekt og Staten betaler arbeidsgiveravgift til folketrygden, opparbeider man seg sosiale rettigheter når man mottar arbeidsstipend. Vær oppmerksom på at det er rapporteringsplikt på Statens Kunstnerstipend. Se mer informasjon på kulturdirektoratet.no.

Stipendene fra BKH og BKV utbetales i henholdsvis én og to utbetalinger pr år og regnes som næringsinntekt. Her er det ikke satt noen inntektsbegrensninger, og kunstnere kan bli tildelt stipender fra BKV og BKH selv om de allerede har en jobb med stillingsprosent på over 50%. Disse stipendene gir ikke de samme sosiale rettighetene som arbeidsstipend. Som næringsinntekt kan imidlertid utgiftene trekkes fra på kostnadssiden i næringsoppgaven, slik at det kun er det eventuelle overskuddet som er skattepliktig.

Om BKV og BKH

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV) og Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) forvalter midler fra kollektive ordninger som utgjør en viktig del av den direkte støtten til billedkunstnere.

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV) forvalter kollektive midler fra visningsvederlag, det vil si vederlag for visning av billedkunst i offentlig eie, samt kollektive vederlagsmidler fra kopieringsvederlag (kreves inn av Kopinor) og kabelvederlag (kreves inn av Norwaco). Vederlagsmidlene går direkte tilbake til billedkunstnere gjennom stipend og prosjektstøtte.

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) forvalter den lovpålagte kunstavgiften på 5% ved offentlig omsetning av kunst med salgspris over 2 000 kroner. Avgiftsmidlene tilbakeføres til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd og stipend til kunstnere som har eller har hatt sitt hovedvirke i Norge.

Jeg er bosatt i utlandet, kan jeg søke stipend?
Komiteen kan gjøre unntak fra bo- og virkekravet i særskilte tilfeller. Dersom du ikke er bosatt i Norge må du argumentere særskilt for din tilknytning i et eget felt i søknadsskjema.

Jeg er pensjonist, kan jeg søke stipend?
BKH og BKV opererer ikke med en øvre aldersgrense for kunstnerstipendene sine, så alle kan søke på disse via NBKs søkeportal – også dersom man har passert 67 år. Kunstnere over 67 år kan også søke flere av ordningene i statens kunstnerstipend, for eksempel arbeidsstipend. Kontakt Kulturdirektoratet for hjelp og veiledning om disse ordningene.

Jeg er student, kan jeg søke stipend?
Fulltidsstudenter kan dessverre ikke søke stipender fra BKH eller BKV i vår søkeportal. Studenter kan imidlertid søke på flere ordninger hos Statens kunstnerstipend

Jeg har garantiinntekt (GI) eller annet arbeidsstipend, finnes det noen ordninger jeg kan søke på likevel?
Hvis du innehar GI eller annet arbeidsstipend er det ingen ordninger du kan søke på i NBKs søkeportal. I Kulturdirektoratets portal kan du søke om diversestipend fra Statens kunstnerstipend.

Jeg mottar stipendutbetalinger deler av tildelingsåret, kan jeg søke om stipender fra BKV og BKH?
Merk at BKVs og BKHs stipender for 2024 ikke kan tildeles søkere som allerede er innehavere av GI, seniorstipend, stipend for etablerte kunstnere eller statlig arbeidsstipend i 2024. Dette gjelder også dersom utbetalingene av statlig arbeidsstipend har blitt forskjøvet på grunn av foreldrepermisjon, sykmelding e.l. Det gjøres unntak for innehavere av statlige stipender som mottar siste stipendutbetaling til og med april i 2024.

Hva gjør jeg hvis jeg skal begynne på nye studier i etterkant av mottatt stipend fra BKH eller BKV innenfor den aktuelle stipendperioden?
Hvis du etter mottatt stipend fra BKV eller BKH, og i etterkant av tildelingen i samme stipendperiode begynner på en grunnutdanning (det vil si enhver utdannelse på BA- eller MA-nivå, også ikke-kunstneriske studier), plikter du å informere fondene om dette.

Min kunstneriske praksis er i hovedsak i samarbeid med andre. Hvordan fører jeg dette i søknaden?
Hvis gruppesamarbeid er en vesentlig del av din kunstneriske praksis, anbefaler vi at du tydelig beskriver din rolle i det aktuelle samarbeidet. Før opp eventuelle samarbeidspartnere i søknadsfeltet “Er kunstnerskapet ditt i hovedsak et kunstnerisk samarbeid med andre?”.

Blir tidligere stipendsøknader lagret i søkeportalen?
NBK lagrer opplysninger for bruk til statistikk, rapportering og regnskap i henhold til vår personvernerklæring, men selve søknadene i portalen slettes jevnlig av hensyn til dataminimeringsprinsippet og personvern. Hvis du ønsker å ta vare på opplysninger fra dine tidligere søknader er du selv ansvarlig for å lagre disse utenfor NBKs søkeportal.

Jeg klarer ikke søke digitalt, hva gjør jeg?
Kontakt stipendavdelingen i NBK så hjelper vi deg. Vi tilbyr muligheten for å søke på papirskjema. Merk at vi ikke tar i mot fysiske vedlegg, så all kunstnerisk dokumentasjon må fremdeles foreligge digitalt (sendes inn på minnepinne, epost, WeTransfer e.l.).

Hvordan søker jeg NBKs legatstipend?
NBKs Legatstipend (NBK Legat) ble tidligere administrert av BKH, men fra og med 2023 overtar Norske Billedkunstnere (NBK) all forvaltning av legatmidlene tilknyttet NBK legat. Legatet er derfor i en overgangsperiode og er ikke søkbart for øyeblikket.