Statens Kunstnerstipend publiserer årets tildelinger 24. mars 2021 på Kulturrådets nettsider. NBK publiserer tildelingene for BKH og BKV fredag 26. mars 2021. Se "ofte stilte spørsmål" nederst på denne siden for mer informasjon om vedtaksprosessen.

Billedkunstnernes stipendbehandling

Søknadsfrist var 16. oktober kl. 13:00

Statens kunstnerstipend publiserer vanligvis tildelingene rundt påsketider. Tildelingslistene for stipend fra BKV og BKH publiseres kort tid etter på NBKs hjemmesider. Søkere som får innvilget sin søknad kontaktes direkte.

Hvem innstiller og tildeler?

NBKs stipendkomité innstiller til stipender fra

Innstillingene sendes deretter de bevilgende organer for endelig vedtak.

Første utbetaling av stipender fra BKV 2021 vil være innen 15. juni, og andre utbetaling innen 15. september 2021.

Hvordan søke?
Stipender fra BKV og BKH, samt Hans og Helga Reuschs legat søkes via Norske Billedkunstneres søkeportal. Dette skjemaet åpner én måned før fristen. Statens Kunstnerstipend søkes via Kulturrådet

Trenger du hjelp eller veiledning?
Ta gjerne kontakt med NBKs stipendavdeling via stipend@norskebilledkunstnere.no / 23 25 60 35 / 23 25 60 41. Søkere til Statens Kunstnertipend bes kontakte Kulturrådet direkte.

Information in English
download here

 

 • CV skal inneholde oversikt over relevant kunstnerisk utdanning og kurs, samt kunstnerisk virksomhet og produksjon, herunder både gjennomførte og planlagte prosjekter (merk gjerne fremtidig bekreftet aktivitet som “kommende”). I tillegg til separatutstillinger, gruppe- og kollektivutstillinger, bør annen kunstnerisk aktivitet slik som mottatte stipender og priser, innkjøp, utsmykninger osv. også inkluderes. Har du en lang CV, anbefaler vi at du lager et sammendrag der du trekker frem høydepunkter i karrieren din der de siste årene vektlegges spesielt. Bruk gjerne en omvendt kronologisk rekkefølge, slik at de siste utstillingene eller den nyeste aktiviteten kommer øverst. Dersom du i tillegg til denne søknaden også søker Statens kunstnerstipend hos Kulturrådet, ber vi om at du leverer identisk CV i din søknad til NBK. Det vil ikke være anledning til å levere oppdatert versjon av CV etter søknadsfristen. CV skal lastes opp som pdf, og bør ikke overstige 2 A4-sider. Bruk av Æ, Ø, Å eller mellomrom eller andre spesialtegn er ikke tillatt i filnavnet.

 

 • Introduksjon til søknaden skal gi komiteen en rask forståelse av hva du jobber med både tematisk og teknisk. Maks 800 tegn inkludert mellomrom som skrives direkte inn i søknadskjemaet.

 

 • Om kunstnerskapet og kunstneriske planer skal gi komiteen en dypere forståelse av ditt virke, og er selve argumentasjonen for hvorfor du bør tildeles stipend. Teksten bør inneholde en overordnet beskrivelse av kunstnerskapet, samt en kort innføring i aktivitet og prosjekter fra de siste fem år (bakgrunn for dokumenterte kunstverk i søknaden). Oppgi også hvilke planer du har for stipendperioden – eksempelvis utstillinger, publikasjoner, utvikling av nye verk og prosjekter, deltagelse på kurs, fordypning, utforsking, eksperimentering osv. Forklar hva du vil utforske, hvorfor du vil gjøre det, hvordan du skal gjøre det og i hvilken større kontekst arbeidet ditt står i.

  Dersom det er tre år eller færre siden du sist mottok langvarig stipend, eller har mottatt flere kortvarige stipender de siste årene, må det begrunnes særskilt hvorfor du søker fornyelse av stipendperioden.Vi anbefaler å skrive kort og konsist, da komiteen skal lese gjennom svært mange søknader. Bruk gjerne mellomtitler. Begrunnelsen bør ikke overstige to A4-sider. Teksten lastes opp som en pdf i portalen. Bruk av Æ, Ø, Å eller mellomrom eller andre spesialtegn er ikke tillatt i filnavnet. 

 

 • Kunstnerisk dokumentasjon
  Det kan legges ved inntil 7 vedlegg (bildefiler, lenker til lyd og video) til dokumentasjon av kunstnerisk virke. Vi tar ikke i mot fysiske vedlegg. Vedleggene bør være representative for kunstnerskapet og i hovedsak dokumentere nyere arbeider fra de siste 5 år. En serie eller installasjon, kan defineres som ett kunstverk. Flere kunstverk kan ikke dokumenteres i én og samme fil. Oppgi tittel, produksjonsår, teknikk og format for hver fil du laster opp. Dersom du i tillegg til denne søknaden også søker Statens kunstnerstipend hos Kulturrådet, ber vi om at du leverer identisk kunstnerisk dokumentasjon i din søknad til NBK.

  Bilder
  lastes opp i jpg-, png-, eller pdf-format. Det kan legges inn flere bilder av samme kunstverk i én bildefil. Man kan for eksempel levere en PDF med to sider som viser ett bilde av verket når det er montert i rommet og ett bilde av selve verket. Én pdf skal ikke overstige to sider. Levér gjerne pdf-er i liggende format dersom du har mulighet. Opplysninger om type medium, materiale, format, tittel og produksjonsår fylles ut i egne felt. Anbefalt størrelse på opplastet bildemateriale er 2 MB for bildefiler, som fungerer bra til visning på skjerm. Det er ikke til hinder at filene er større, men du må da belage deg på at det kan ta lenger tid å laste inn i portalen på grunn av begrenset kapasitet og stor pågang i søknadsperioden.Video- og lydarbeid kan legges ved som nettlenke i portalen, som Vimeo eller SoundCloud. Samlet lengde på video- og lydfiler skal ikke overstige 5 minutters varighet. Det anbefales at materialet er tydelig klippet til i utdrag, eventuelt med lenke til hvor komiteen kan finne verket i full lengde. Nettlenker skal vise direkte til det aktuelle materialet. Dersom påloggingsinformasjon er påkrevd, må passord oppgis i tekstfeltet til hvert enkelt vedlegg. Materialet må være tilgjengelig i minst 6 måneder etter søknadsfristen. Opplysninger om type medium, materiale, format, tittel og produksjonsår fylles ut i egne felt.Dersom du ikke har anledning til å laste opp video- og lydarbeid som nettlenke, kan du levere dette via e-post eller minnepinne. Vedleggene må være i standard lyd- eller videoformat som kan spilles fra en datamaskin. Materialet må poststemplet eller levert personlig innen fristen 16. oktober kl. 13.00. Korrekt returporto må legges ved dersom du ønsker minnepinnen returnert etter behandlingen.

 

 • Utfyllende informasjon: Det er også mulig å oppsummere informasjon for samtlige vedlegg i en egen tekstfil (lastes opp som pdf). Vi anbefaler dette fremfor å legge mye tekst inn i bildefiler.

 

Redigering: Grunnet covid-19 har NBKs administrasjon i stor grad hjemmekontor i oktober. Personlig innlevering er derfor ikke mulig. Eventuelle søknader på papirskjema, minnepinner med kunstnerisk dokumentasjon o.l. må derfor være poststemplet eller sendt til oss på epost stipend@norskebilledkunstnere.no innen fristen.

Merk: Vedlegg kan ikke ettersendes. Det vil ikke bli gitt anledning til retting etter frist. NBK tar ikke i mot fysiske vedlegg. NBK tar ikke i mot ekstra vedlegg utover det som etterspørres i søknadsskjema.

 

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV)

Alle billedkunstnere som i hovedsak bor og virker i Norge kan søke stipend, uten hensyn til alder, kjønn, bosted, kunstnerisk uttrykksform eller organisasjonstilhørighet. Fondsstyret avsetter årlig et beløp til stipend som administreres og tildeles gjennom Norske Billedkunstnere og Norske Billedkunstneres stipendkomité. Fondsstyret kan knytte ytterligere forutsetninger til stipendkomiteenes anvendelse av midlene. Fondets stipender kan ikke tildeles innehavere av GI, seniorstipend, stipend for etablerte kunstnere, flerårige arbeidsstipend fra staten eller Bildende Kunstneres Hjelpefond. Fondets stipender tildeles heller ikke søkere som samtidig tildeles seniorstipend, stipend for etablerte kunstnere, flerårige arbeidsstipend fra staten eller Bildende Kunstneres Hjelpefond, der disse stipend utgjør en høyere tildelingssum. Stipend kan heller ikke tildeles studenter som er under grunnutdanning i tildelingssemesteret. Med grunnutdanning menes alle typer utdanning på bachelor- og masternivå, også ikke-kunstnerisk utdanning. Unntak gjelder dersom studiet utgjør maksimum 50 prosent av tiden (15 studiepoeng per semester). Rune Brynestads Minnestipend er Billedkunstnernes Vederlagsfonds største ettårige stipend som søkes samtidig med øvrige stipend fra fondet. Tildeling markeres ved en liten seremoni med fokus på mottaker, Rune Brynestad og fondet.


Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)

Stipend og andre individuelle tilskudd fra BKH kan tildeles kunstnere innenfor det visuelle feltet som hovedsaklig har, eller har hatt, sitt kunstneriske virke i Norge. Tilskuddet tildeles uavhengig av kjønn, nasjonalitet, bosted eller organisasjonsmedlemskap. Som “kunstner” regnes utøvere innenfor det visuelle feltet, som profesjonelt og yrkesmessig produserer, eller har produsert, slike verk som er avgiftsbelagt etter kunstavgiftsloven. De kunstfaglige stipendene tildeles på kunstfaglig grunnlag, etter de kriterier som er satt for de enkelte ordningene.

BKH kunstnerstipend har som formål å gi mulighet til arbeidsro og konsentrasjon om den kunstneriske virksomheten. Fotografer kan søke som billedkunstnere. Stipendene tildeles på kunstfaglig grunnlag. Stipendet kan ikke tildeles kunstner som er under utdanning pr 1.1 det året stipendet utdeles, som er i GI-ordningen eller som har annet flerårig arbeidsstipend.

BKH kunstnerstipend for seniorkunstnere har som formål å stimulere kunstnerisk virksomhet for eldre yrkesaktive kunstnere. Fotografer kan søke som billedkunstnere. Stipendet kan tildeles kunstnere som fyller 57 år i søknadsåret og som ønsker å gjennomføre et avgrenset kunstnerisk prosjekt. Stipendet kan også benyttes til fordypning i eget kunstnerisk virke, som for eksempel studier og utprøving av kunstneriske virkemidler. Søknaden skal inneholde beskrivelse av prosjektet/fordypningen som ønskes gjennomført ved hjelp av stipendet. Stipendet kan ikke tildeles kunstnere som er i GI-ordningen eller har annet flerårig arbeidsstipend.

Hans og Helga Reuschs legat

Stiftelsen støtter kunstmaleres utdannelse. Midlene utdeles til personer under 35 år og kun én gang til samme person og helst som belønning for utført arbeid. Utdeling av disponible midler foretas etter innstilling fra Norske Billedkunstneres stipendkomité. Mer informasjon på UNIFOR sine nettsider.
Oppdatering 05.11.20: Midlene til Hans og Helga Reuschs legat innstilles midlertidig. Det vil dermed ikke bli gjort noen legattildelinger i forbindelse med billedkunstnernes stipendbehandling 2021. Ny utlysning kommer neste år.

Statens arbeidsstipend og de tiårige stipendordningene hos Kulturrådet utbetales månedlig som arbeidsinntekt. For disse stipendene er det er det et krav at mottakerne ikke kan jobbe mer enn 50% i en annen stilling. Siden stipendene utbetales som arbeidsinntekt og Staten betaler arbeidsgiveravgift til folketrygden, opparbeider man seg sosiale rettigheter når man mottar arbeidsstipend. Vær oppmerksom på at det er rapporteringsplikt på Statens Kunstnerstipend. Se mer informasjon på kulturrådet.no.

Stipendene fra BKH og BKV utbetales i henholdsvis én og to utbetalinger pr år og regnes som næringsinntekt. Her er det ikke satt noen inntektsbegrensninger, og kunstnere kan bli tildelt stipender fra BKV og BKH selv om de allerede har en jobb med stillingsprosent på over 50%. Disse stipendene gir ikke de samme sosiale rettighetene som arbeidsstipend. Som næringsinntekt kan imidlertid utgiftene trekkes fra på kostnadssiden i næringsoppgaven, slik at det kun er det eventuelle overskuddet som er skattepliktig.

Om BKV og BKH

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV) og Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) forvalter midler fra kollektive ordninger som utgjør en viktig del av den direkte støtten til billedkunstnere.

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV) forvalter kollektive midler fra visningsvederlag, det vil si vederlag for visning av billedkunst i offentlig eie, samt kollektive vederlagsmidler fra kopieringsvederlag (kreves inn av Kopinor) og kabelvederlag (kreves inn av Norwaco). Vederlagsmidlene går direkte tilbake til billedkunstnere gjennom stipend og prosjektstøtte.

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) forvalter den lovpålagte kunstavgiften på 5% ved offentlig omsetning av kunst med salgspris over 2 000 kroner. Avgiftsmidlene tilbakeføres til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd og stipend til kunstnere som har eller har hatt sitt hovedvirke i Norge.

 • Husk at stipendkomiteen må sette seg inn i svært mange søknader og kunstnerskap, så få frem kjernen i arbeidet ditt tidlig i teksten. Skriv kort og konkret, ikke skriv lenger enn nødvendig, og bruk gjerne forklarende underoverskrifter i søknadsteksten. En tydelig og presis tekst kan bidra til at komiteen lettere oppfatter kunstnerskapets kvaliteter og særegenheter.
 • Vær nøye når du skriver din CV. Opplysningene du oppgir her danner grunnlaget for aktivitetsvurderingen.
 • Ikke legg inn for mye tekst i bildefilene. Hvis det blir mye tekst kan dette heller oppsummeres i “utfyllende informasjon om vedlegg”
 • Forhold deg til begrensingene når det gjelder antall bildevedlegg og minutter på video/lyd. Dersom du overstiger begrensningen vil komiteen kun se deler av det du har sendt inn, og du mister kontrollen på hva komiteen får gjennomgått.
 • Tenk på at den kunstnerisk dokumentasjonen du leverer bør gi komiteen en rask forståelse av verkets format, størrelse og kvaliteter. Eksempelvis kan det legges ved installasjonsbilde eller detaljbilde i tillegg til bilde av selve verket (dersom du laster opp 2-siders pdf som bildevedlegg), eller så kan en publikasjon dokumenteres gjennom en video som viser at det blas gjennom boken.
 • Søk på alle ordninger du kvalifiserer til. Levér søknad i begge søkeportaler (NBK og Kulturrådet) hvis du har mulighet.
 • Det er stor pågang for veiledning i dagene før fristen, så begynn på søknaden din i god tid. Få noen til å lese over før du sender inn. Kontakt oss hvis du trenger veiledning.

Hvem er det som vurderer søknaden min?

Stipendkomiteen består av ti medlemmer med ti varamedlemmer som velges av NBKs medlemmer for to år av gangen. Kunstnerne som foreslås til vervet behøver ikke å være medlemmer av NBK eller andre fagorganisasjoner. For å ivareta bredden av uttrykk innenfor billedkunstfeltet, tilstrebes en størst mulig spredning i geografi, alder, kjønn og fagområder i sammensetning av komiteen. Du finner oversikt over stipendkomiteens medlemmer her.

Hvordan arbeider stipendkomiteen?

Målet med stipendbehandlingen er en kompetent og rettferdig fagfellevurdering av søknadene. Komiteen vurderer søknader og innstiller på grunnlag av kunstnerisk kvalitet og aktivitet. Komiteen arbeider etter forskrifter og retningslinjer fastsatt av de enkelte bevilgende organene og av NBKs landsmøte.

Stipendkomiteen følger bestemmelsene i Forvaltningsloven og Offentleglova. Disse bestemmelsene skal gi den enkelte søker beskyttelse mot vilkårlig behandling, sikre en viss forutsigbarhet slik at søkeren skal kunne forsvare sine interesser og sikre at alle søkere får lik behandling. De viktigste bestemmelsene gjelder habilitet, veiledningsplikt og taushetsplikt.

Stipendbehandlingen er delt inn i to perioder, en førstevurdering før jul og andrevurdering etter jul. Komiteen deles i to grupper som gjennomgår alle søknader uavhengig av hverandre, slik at hver søker får to uavhengige vurderinger. Gruppene omrokkeres etter jul. Når alle søknader er gjennomgått av hver gruppe, møtes alle ti medlemmer til felles rangeringsmøte. Deretter ferdigstiller komiteens arbeidsutvalg, som består av komiteens leder og to medlemmer, de siste rangeringene.

Alle søknader blir gjennomgått i fellesskap i NBKs lokaler. Det er alltid en sekretær fra administrasjonen til stede i komitemøtet. Søknadene presenteres for komiteen på skjerm.

Hvor mange ledige stipender er det?

Hvor mange ledige stipender det er hvert år varierer. Kvoten fastsettes vanligvis av de bevilgende organene i årsskiftet når de vedtar sine budsjetter. I tillegg påvirker tidligere års tildelinger også antallet ledige stipender. Et femårig arbeidsstipend binder en hjemmel for fem år, mens et ettårig arbeidsstipend vanligivs er ledig for ny tildeling igjen allerede året etter.

Hvor mange av søkerne får tildelt et stipend?

Vanligvis tildeles omlag 30% av søkerne til billedkunstnernes stipendkomité et stipend fra enten Statens kunstnerstipend, BKV eller BKH (men merk at antall tilgjengelige stipender varierer fra år til år). Du finner oversikt over statistikk på dette både på NBK sine nettsider, og hos Kulturrådet.

Vi mottar langt flere søknader enn vi har tilgjengelige midler, og det betyr at svært mange kvalifiserte søkere opplever å få avslag hvert år. Hvis du får avslag på søknaden oppfordrer vi derfor til å søke igjen ved neste anledning.

Hvorfor publiseres ikke stipendene fra BKV og BKH samtidig med Statens kunstnerstipend?

Billedkunstnernes stipendbehandling har vært en samkjørt prosess i en årrekke. Det betyr at BKH og BKV har samkjørt sin søknadsfrist med statens kunstnerstipend (medio oktober hvert år).  Majoriteten av søkerne leverer søknad til både Kulturrådet og NBK, og stipendkomiteen vurderer alle disse søknadene i en og samme behandlingsprosess. Målet er å lette prosessen for søkerne, i tillegg til at dette er effektiv bruk av ressurser både faglig og administrativt.

Når NBK får tilgang til vedtakslistene til Statens kunstnerstipend, sjekker administrasjonen i NBK disse opp mot listene til BKH og BKV for å unngå doble stipendtildelinger (jamfør retningslinjene til BKV og BKH). Administrasjonen må gjøre dette fordi NBKs stipendkomité kun innstiller til stipend, ikke vedtar endelig. Det vil si at det ofte skjer endringer i de endelige vedtaksmøtene – noen faller av ulike grunner kanskje ut av listene, andre rykker opp fra reserveplass. Det endelige resultatet er altså ikke klart selv om stipendkomiteen har ferdigstilt sine vurderinger. NBK kan heller ikke publisere stipendtildelingene før de er behandlet og vedtatt av de ulike bevilgende organer. 

 

Ønsker du å søke på papirskjema?
Søkere som ikke har mulighet til å levere søknad til BKV og BKH gjennom NBKs søkeportal kan kontakte NBK for å få tilsendt søknadspapirer. Eventuelt bildemateriale skal da leveres på minnepinne sammen med søknadspapirer. Søknader på papir må være levert hos NBK eller være poststemplet innen fristen. Søknader og vedlegg stemplet med en senere dato vil ikke bli behandlet.

Kontakt/ veiledning
Norske Billedkunstnere, avd. stipend og prosjektstøtte
23 00 50 01 / stipend@norskebilledkunstnere.no