Billedkunstnernes stipendbehandling 2022:

Søknadsfrist fredag 15. oktober 2021 kl. 13:00

Kontakt gjerne NBKs stipendavdeling for hjelp og veiledning:
stipend@norskebilledkunstnere.no / 23 00 50 01
Søkere til Statens Kunstnerstipend bes kontakte Kulturrådet direkte.

  • NBK inviterer til digitalt informasjonsmøte for de som skal søke stipend fra BKV og BKH 6. oktober kl. 13-14. Påmelding innen 6. oktober kl 09 her.

Click the following link for information in English: Link

 Viktig: Dersom du i tillegg til denne søknaden også søker som billedkunstner til Statens kunstnerstipend hos Kulturrådet, ber vi om at du leverer identisk materiale i din søknad til NBK. Dette av hensyn til komiteens kapasitet.

– Kort oppsummering av søknaden (inntil 200 ord) skal gi komiteen en rask forståelse av hva du jobber med både tematisk og teknisk, og hva du skal bruke stipendperioden til. Denne teksten er viktig for det er det første komiteen leser i søknaden, ofte rett før de ser på kunstnerisk dokumentasjon.

– Om kunstnerskapet (inntil 350 ord) skal gi komiteen en dypere forståelse av ditt virke. Du kan for eksempel skrive om overordnede målsettinger, motivasjon og påvirkning for arbeidet ditt, metoder, materialer, samt viktige prosjekter. Vi anbefaler å fokusere på nyere aktivitet og prosjekter fra de siste fem år (bakgrunn for dokumenterte kunstverk i søknaden).

– Kunstneriske planer (inntil 750 ord) skal beskrive fremtidige kunstneriske målsettinger og planer, gjerne konkrete kunstneriske prosjekter. Oppgi hvilke planer du har for stipendperioden – eksempelvis utstillinger, publikasjoner, utvikling av nye verk og prosjekter, deltagelse på kurs, fordypning, utforsking, eksperimentering osv, og sett det også gjerne inn i et tidsforløp (hva skal skje når). Forklar hva du vil utforske, hvorfor du vil gjøre det, hvordan du skal gjøre det og i hvilken større kontekst arbeidet ditt står i. Avtaler og kontrakter skal ikke legges ved søknaden, men bekreftede avtaler kan nevnes i denne teksten eller i CV.

Vi anbefaler alltid å formulere seg kort og konsist da komiteen må sette seg inn i svært mange kunstnerskap på kort tid.

– CV skal inneholde oversikt over
– relevant kunstnerisk utdanning og kurs
– gjennomført kunstnerisk virksomhet og produksjon
– bekreftet kommende aktivitet (NB! viktig at det er bekreftet)
– annen kunstnerisk aktivitet slik som mottatte stipender og priser, innkjøp, utsmykninger, osv.
Bruk omvendt kronologisk rekkefølge, slik at de siste utstillingene eller den nyeste aktiviteten kommer øverst. Har du en lang CV, anbefaler vi at du lager et sammendrag der du trekker frem høydepunkter i karrieren din der de siste årene vektlegges spesielt. Vær nøye på at informasjonen du oppgir i din CV er korrekt, dette er svært viktig og danner grunnlaget for komiteens aktivitetsvurdering. CV skal lastes opp som pdf, og bør ikke overstige 2 A4-sider. Bruk av Æ, Ø, Å eller mellomrom eller andre spesialtegn er ikke tillatt i filnavnet. Det vil ikke være anledning til å levere oppdatert versjon av CV etter søknadsfristen.

– Kunstnerisk dokumentasjon
Det kan legges ved dokumentasjon på inntil 7 verk. Vi tar ikke i mot fysiske vedlegg. Vedleggene bør være representative for kunstnerskapet og i hovedsak dokumentere nyere arbeider fra de siste 5 år. En serie eller installasjon, kan defineres som ett kunstverk. Flere kunstverk kan ikke dokumenteres i én og samme fil. Oppgi tittel, produksjonsår, teknikk og format for hver fil du laster opp.

Bilder
lastes opp i jpg-, png-, eller pdf-format. Det kan legges inn flere bilder av samme kunstverk i én bildefil. Man kan for eksempel levere en PDF med to sider som viser ett bilde av verket når det er montert i rommet og ett bilde av selve verket. Én pdf skal ikke overstige to sider. Levér gjerne pdf-er i liggende format dersom du har mulighet. Opplysninger om type medium, materiale, format, tittel og produksjonsår fylles ut i egne felt. Anbefalt størrelse på opplastet bildemateriale er 2 MB for bildefiler, som fungerer bra til visning på skjerm. Det er ikke til hinder at filene er større, men du må da belage deg på at det kan ta lenger tid å laste inn i portalen på grunn av begrenset kapasitet og stor pågang i søknadsperioden.

Video- og lydarbeid kan legges ved som nettlenke i portalen, som Vimeo eller SoundCloud. Samlet lengde på video- og lydfiler skal ikke overstige 5 minutters varighet. Det anbefales at materialet er tydelig klippet til i utdrag, eventuelt med lenke til hvor komiteen kan finne verket i full lengde. Nettlenker skal vise direkte til det aktuelle materialet. Dersom påloggingsinformasjon er påkrevd, må passord oppgis i tekstfeltet til hvert enkelt vedlegg. Materialet må være tilgjengelig i minst 6 måneder etter søknadsfristen. Opplysninger om type medium, materiale, format, tittel og produksjonsår fylles ut i egne felt.

Husk at video også kan brukes til å dokumentere gjennomførte utstillinger, utgitte publikasjoner og lignende, der hvor bildedokumentasjon ikke oppleves som tilstrekkelig.

Dersom du overstiger side- eller minuttbegrensningen vil komiteen kun se utdrag av det du har sendt innenfor den tillatte begresningen.Dersom du ikke har anledning til å laste opp video- og lydarbeid som nettlenke, kan du levere dette via e-post eller minnepinne. Vedleggene må være i standard lyd- eller videoformat som kan spilles fra en datamaskin. Materialet må poststemplet eller levert personlig innen fristen 15. oktober kl. 13.00. Korrekt returporto må legges ved dersom du ønsker minnepinnen returnert etter behandlingen.

Utfyllende informasjon om vedlegg: Det er mulig å levere utfyllende informasjon for dokumenterte verk i en egen tekstfil (lastes opp som pdf), dersom det er nødvendig med ytterligere forklaringer. Vi anbefaler å bruke denne muligheten fremfor å legge mye tekst inn i bildefiler.

Merk: Vedlegg kan ikke ettersendes. Det vil ikke bli gitt anledning til retting etter frist. NBK tar ikke i mot ekstra vedlegg utover det som etterspørres i søknadsskjema. Søknader og vedlegg som sendes inn etter fristen blir ikke behandlet. 

 

– Husk at stipendkomiteen må sette seg inn i svært mange kunstnerskap på kort tid, så få frem kjernen i arbeidet ditt tidlig i teksten. Skriv kort og konkret, ikke skriv lenger enn nødvendig og unngå unødig avanserte termer og formuleringer. Det er ikke forventet at søker skal fylle maks antall tillatte ord, noen kunstnerskap har behov for å skrive mer enn andre for at komiteen skal forstå virket.

– Bruk god tid på teksten, den er viktig. Få noen andre til å lese over, og sov på det før du sender inn. En tydelig og presis tekst bidrar til at komiteen lettere oppfatter kunstnerskapets kvaliteter og særegenheter. Husk at komiteen som skal lese søknaden din alle er kunstnere selv.

– Fokuser på kunsten din når du skriver søknaden. Dersom du har hatt lengre perioder med lite aktivitet grunnet foreldrepermisjon, sykdom eller andre ting kan det heller forklares med en kort setning eller eget punkt i CV hvis du mener det er relevant for komiteens vurdering.

– Vær nøye når du skriver din CV. Opplysningene du oppgir her danner grunnlaget for aktivitetsvurderingen. Gjennomførte utstillinger og prosjekter skal være korrekt angitt, og kommende aktivitet som nevnes skal være bekreftet.

– Forhold deg til begrensingene når det gjelder antall bildevedlegg og minutter på video/lyd. Dersom du overstiger begrensningen vil komiteen kun se deler av det du har sendt inn innenfor begrensningene, og du mister kontrollen på hva komiteen får gjennomgått.

– Tenk på at den kunstnerisk dokumentasjonen du leverer bør gi komiteen en god forståelse av verkets format, størrelse og kvaliteter. Eksempelvis kan det legges ved installasjonsbilde eller detaljbilde i tillegg til bilde av selve verket (dersom du laster opp 2-siders pdf som bildevedlegg), eller så kan en publikasjon dokumenteres gjennom en video som viser at det blas gjennom boken. Ikke legg inn mye tekst i bildefilene, det forstyrrer ofte komiteens kunstneriske vurderinger. Oppsummer heller denne informasjonen i et eget valgfritt vedlegg (“utfyllende informasjon om vedlegg)”.

– Søk alltid på alle ordninger du kvalifiserer til! Levér også søknad i begge søkeportaler (NBK og Kulturrådet) hvis du har mulighet.

– Det er stor pågang for veiledning i dagene før fristen, så begynn på søknaden din i god tid i tilfelle behov for teknisk hjelp eller annen veiledning skulle oppstå.

– Vi anbefaler alltid at du først arbeider med teksten lokalt på din egen maskin og lagrer den der før du limer den inn i søknadsskjemaet, i tilfelle tekniske problemer skulle oppstå.

– Kontakt oss hvis du trenger veiledning. Lykke til med søknaden!

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV)

Alle billedkunstnere som i hovedsak bor og virker i Norge kan søke stipend, uten hensyn til alder, kjønn, bosted, kunstnerisk uttrykksform eller organisasjonstilhørighet. Fondsstyret avsetter årlig et beløp til stipend som administreres og tildeles gjennom Norske Billedkunstnere og Norske Billedkunstneres stipendkomité. Fondsstyret kan knytte ytterligere forutsetninger til stipendkomiteenes anvendelse av midlene. Fondets stipender kan ikke tildeles innehavere av GI, seniorstipend, stipend for etablerte kunstnere, flerårige arbeidsstipend fra staten eller Bildende Kunstneres Hjelpefond. Fondets stipender tildeles heller ikke søkere som samtidig tildeles seniorstipend, stipend for etablerte kunstnere, flerårige arbeidsstipend fra staten eller Bildende Kunstneres Hjelpefond, der disse stipend utgjør en høyere tildelingssum. Stipend kan heller ikke tildeles studenter som er under grunnutdanning i tildelingssemesteret. Med grunnutdanning menes alle typer utdanning på bachelor- og masternivå, også ikke-kunstnerisk utdanning. Unntak gjelder dersom studiet utgjør maksimum 50 prosent av tiden (15 studiepoeng per semester). Rune Brynestads Minnestipend er Billedkunstnernes Vederlagsfonds største ettårige stipend som søkes samtidig med øvrige stipend fra fondet. Tildeling markeres ved en liten seremoni med fokus på mottaker, Rune Brynestad og fondet.


Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)

Stipend og andre individuelle tilskudd fra BKH kan tildeles kunstnere innenfor det visuelle feltet som hovedsaklig har, eller har hatt, sitt kunstneriske virke i Norge. Tilskuddet tildeles uavhengig av kjønn, nasjonalitet, bosted eller organisasjonsmedlemskap. Som “kunstner” regnes utøvere innenfor det visuelle feltet, som profesjonelt og yrkesmessig produserer, eller har produsert, slike verk som er avgiftsbelagt etter kunstavgiftsloven. De kunstfaglige stipendene tildeles på kunstfaglig grunnlag, etter de kriterier som er satt for de enkelte ordningene.

BKH kunstnerstipend har som formål å gi mulighet til arbeidsro og konsentrasjon om den kunstneriske virksomheten. Fotografer kan søke som billedkunstnere. Stipendene tildeles på kunstfaglig grunnlag. Stipendet kan ikke tildeles kunstner som er under utdanning pr 1.1 det året stipendet utdeles, som er i GI-ordningen eller som har annet flerårig arbeidsstipend.

BKH kunstnerstipend for seniorkunstnere har som formål å stimulere kunstnerisk virksomhet for eldre yrkesaktive kunstnere. Fotografer kan søke som billedkunstnere. Stipendet kan tildeles kunstnere som fyller 57 år i søknadsåret og som ønsker å gjennomføre et avgrenset kunstnerisk prosjekt. Stipendet kan også benyttes til fordypning i eget kunstnerisk virke, som for eksempel studier og utprøving av kunstneriske virkemidler. Søknaden skal inneholde beskrivelse av prosjektet/fordypningen som ønskes gjennomført ved hjelp av stipendet. Stipendet kan ikke tildeles kunstnere som er i GI-ordningen eller har annet flerårig arbeidsstipend.

Hans og Helga Reuschs legat

Stiftelsen støtter kunstmaleres utdannelse. Midlene utdeles til personer under 35 år og kun én gang til samme person og helst som belønning for utført arbeid. Utdeling av disponible midler foretas etter innstilling fra Norske Billedkunstneres stipendkomité. Legatet deler ut stipend til aktive studenter. Personer som er under kunstutdanning høst 2021/ vår 2022 kan søke stipend.
– Alderskravet på 35 år gjelder f.o.m. tildelingspunktet. Legatets styre behandler stipendkomitéens innstilling tidlig februar hvert år, og det er dette tidspunktet som er gjeldende.
– Legatet tildeles fortrinnsvis søkere som ikke mottar annet stipend, men det kan i særskilte tilfeller gjøres unntak.
– Ved søknad om støtte til generelt livsopphold (mat, husleie, dagligdagse utgifter) som bes utbetalt til privat konto, kan det høyst søkes om kr. 80.000. Slike stipendtildelinger er skattepliktig.  Mer informasjon på UNIFOR sine nettsider.

Statens arbeidsstipend og de tiårige stipendordningene hos Kulturrådet utbetales månedlig som arbeidsinntekt. For disse stipendene er det er det et krav at mottakerne ikke kan jobbe mer enn 50% i en annen stilling. Siden stipendene utbetales som arbeidsinntekt og Staten betaler arbeidsgiveravgift til folketrygden, opparbeider man seg sosiale rettigheter når man mottar arbeidsstipend. Vær oppmerksom på at det er rapporteringsplikt på Statens Kunstnerstipend. Se mer informasjon på kulturrådet.no.

Stipendene fra BKH og BKV utbetales i henholdsvis én og to utbetalinger pr år og regnes som næringsinntekt. Her er det ikke satt noen inntektsbegrensninger, og kunstnere kan bli tildelt stipender fra BKV og BKH selv om de allerede har en jobb med stillingsprosent på over 50%. Disse stipendene gir ikke de samme sosiale rettighetene som arbeidsstipend. Som næringsinntekt kan imidlertid utgiftene trekkes fra på kostnadssiden i næringsoppgaven, slik at det kun er det eventuelle overskuddet som er skattepliktig.

Om BKV og BKH

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV) og Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) forvalter midler fra kollektive ordninger som utgjør en viktig del av den direkte støtten til billedkunstnere.

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV) forvalter kollektive midler fra visningsvederlag, det vil si vederlag for visning av billedkunst i offentlig eie, samt kollektive vederlagsmidler fra kopieringsvederlag (kreves inn av Kopinor) og kabelvederlag (kreves inn av Norwaco). Vederlagsmidlene går direkte tilbake til billedkunstnere gjennom stipend og prosjektstøtte.

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) forvalter den lovpålagte kunstavgiften på 5% ved offentlig omsetning av kunst med salgspris over 2 000 kroner. Avgiftsmidlene tilbakeføres til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd og stipend til kunstnere som har eller har hatt sitt hovedvirke i Norge.

Hvem innstiller og tildeler?

NBKs stipendkomité vurderer søknader og innstiller til stipender for

Innstillingene sendes deretter de bevilgende organer for endelig vedtak.

Stipendkomiteen består av ti medlemmer med ti varamedlemmer som velges av NBKs medlemmer for to år av gangen. Kunstnerne som foreslås til vervet behøver ikke å være medlemmer av NBK eller andre fagorganisasjoner. For å ivareta bredden av uttrykk innenfor billedkunstfeltet, tilstrebes en størst mulig spredning i geografi, alder, kjønn og fagområder i sammensetning av komiteen. Du finner oversikt over stipendkomiteens medlemmer her.

Når kan jeg forvente svar på min søknad?

Statens kunstnerstipend publiserer vanligvis tildelingene rundt påsketider. Tildelingslistene for stipend fra BKV og BKH publiseres kort tid etter på NBKs hjemmesider. Søkere som får innvilget sin søknad kontaktes direkte.

Hvordan arbeider stipendkomiteen?

Målet med stipendbehandlingen er en kompetent og rettferdig fagfellevurdering av søknadene. Komiteen vurderer søknader og innstiller på grunnlag av kunstnerisk kvalitet og aktivitet. Komiteen arbeider etter forskrifter og retningslinjer fastsatt av de enkelte bevilgende organene og av NBKs landsmøte.

Stipendkomiteen følger bestemmelsene i Forvaltningsloven og Offentleglova. Disse bestemmelsene skal gi den enkelte søker beskyttelse mot vilkårlig behandling, sikre en viss forutsigbarhet slik at søkeren skal kunne forsvare sine interesser og sikre at alle søkere får lik behandling. De viktigste bestemmelsene gjelder habilitet, veiledningsplikt og taushetsplikt.

Stipendbehandlingen er delt inn i to perioder, en førstevurdering før jul og andrevurdering etter jul. Komiteen deles i to grupper som gjennomgår alle søknader uavhengig av hverandre, slik at hver søker får to uavhengige vurderinger. Gruppene omrokkeres etter jul. Når alle søknader er gjennomgått av hver gruppe, møtes alle ti medlemmer til felles rangeringsmøte. Deretter ferdigstiller komiteens arbeidsutvalg, som består av komiteens leder og to medlemmer, de siste rangeringene.

Alle søknader blir gjennomgått i fellesskap i NBKs lokaler. Det er alltid en sekretær fra administrasjonen til stede i komitemøtet. Søknadene presenteres for komiteen på skjerm.

Hvor mange ledige stipender er det?

Hvor mange ledige stipender det er hvert år varierer. BKV og BKH fastsetter vanligvis kvoten ved årsskiftet når de vedtar sine budsjetter. Den samlede bevilgningen til Statens kunstnerstipend blir vedtatt i desember når Stortinget behandler statsbudsjettet. Når dette vedtaket er fattet kan fordelingen av den samlede bevilgningen på de ulike kunstnergruppene – kvotefordelingen – fastsettes. Dette gjøres av Kulturdepartementet etter forslag fra Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere og etter en høringsrunde blant kunstnerorganisasjonene. I tillegg til dette påvirker også tidligere års tildelinger også antallet ledige stipender. Et femårig arbeidsstipend binder en hjemmel for fem år, mens et ettårig arbeidsstipend vanligivs er ledig for ny tildeling igjen allerede året etter.

Hvor mange av søkerne får tildelt et stipend?

Vanligvis tildeles omlag 30% av søkerne til billedkunstnernes stipendkomité et stipend fra enten Statens kunstnerstipend, BKV eller BKH (men merk at antall tilgjengelige stipender varierer fra år til år). Du finner oversikt over statistikk på dette både på NBK sine nettsider, og hos Kulturrådet.

Vi mottar langt flere søknader enn vi har tilgjengelige midler, og det betyr at svært mange kvalifiserte søkere opplever å få avslag hvert år. Hvis du får avslag på søknaden oppfordrer vi derfor til å søke igjen ved neste anledning.

Hvorfor publiseres ikke stipendene fra BKV og BKH samtidig med Statens kunstnerstipend?

Billedkunstnernes stipendbehandling har vært en samkjørt prosess i en årrekke. Det betyr at BKH og BKV har samkjørt sin søknadsfrist med statens kunstnerstipend (medio oktober hvert år).  Majoriteten av søkerne leverer søknad til både Kulturrådet og NBK, og stipendkomiteen vurderer alle disse søknadene i en og samme behandlingsprosess. Målet er å lette prosessen for søkerne, i tillegg til at dette er effektiv bruk av ressurser både faglig og administrativt.

Når NBK får tilgang til vedtakslistene til Statens kunstnerstipend, sjekker administrasjonen i NBK disse opp mot listene til BKH og BKV for å unngå doble stipendtildelinger (jamfør retningslinjene til BKV og BKH). Administrasjonen må gjøre dette fordi NBKs stipendkomité kun innstiller til stipend, ikke vedtar endelig. Det vil si at det ofte skjer endringer i de endelige vedtaksmøtene – noen faller av ulike grunner kanskje ut av listene, andre rykker opp fra reserveplass. Det endelige resultatet er altså ikke klart selv om stipendkomiteen har ferdigstilt sine vurderinger. NBK kan heller ikke publisere stipendtildelingene før de er behandlet og vedtatt av de ulike bevilgende organer. 

Ønsker du å søke på papirskjema?
Søkere som ikke har mulighet til å levere søknad til BKV og BKH gjennom NBKs søkeportal kan kontakte NBK for å få tilsendt søknadspapirer. Søknaden kan da sendes til oss pr fysisk post eller på e-post innen fristen. Merk at kunstnerisk dokumentasjon fremdeles må være digital dersom man søker på papirskjema. Vi åpner ikke for fysiske vedlegg.