Norske Billedkunstneres søkeportal

I Norske Billedkunstneres (NBK) søkeportal kan du søke

 • prosjektstøtte fra Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV) med frist to ganger i året (vår og høst)
 • stipend fra Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV) og Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) med frist medio oktober hvert år

Søknadene vurderes av NBKs stipendkomité som innstiller til prosjektstøtte og samtlige stipend. Stipendkomiteen velges av NBKs medlemmer for en periode på to år av gangen.

SØK HER

 

Prosjektstøtte fra Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV) 2020

Søknadsfrist vår: 18. mars 2020, klokken 13:00
Søknadsfrist høst: 4. september 2020, klokken 13:00.

Prosjektstøtte fra BKV kan søkes to ganger i året, henholdsvis vår og høst. Søknadsskjemaet åpner én måned før fristen. Vær oppmerksom på at rapport for tidligere tildelt prosjektstøtte må være innsendt for at søknaden skal bli behandlet. Rapport leveres i NBKs søkeportal. Tildelt prosjektstøtte utbetales normalt i januar (høst) og juni (vår).

 • Prosjektstøttens formål er å styrke billedkunstnernes muligheter til å gjennomføre tidsavgrensede, definerte prosjekter på billedkunstområdet.
 • Støtte kan gis til fordypning i de tradisjonelle fagområdene eller utprøving av nye uttrykksformer, når prosjektet antas å bidra til kunstnerisk utvikling og/eller utvikling av billedkunstfeltet generelt.
  På samme grunnlag kan støtte også gis til prosjekter innenfor bokkunstfeltet for utvikling av billedbøker og tegneserier.
  Billedkunstnere kan søke om støtte til billedkunstdelen av prosjekt som utføres i samarbeid med andre kunstarter.
 • Det er ikke til hinder for støtte at prosjektet også støttes av andre institusjoner eller fond, eller at bokverk publiseres gjennom forlag og gjennom disse får annen støtte.
 • Prosjektstøtten er rettet mot den enkelte profesjonelle billedkunstner, som individuelt eller i gruppe, ønsker å gjennomføre et prosjekt.
  Som profesjonell billedkunstner regnes den som fyller kravene for å bli medlem i en av kunstnerorganisasjonene. Faktisk medlemskap skal ikke tillegges vekt.
  Søknader på vegne av institusjoner / organisasjoner / kunstnerstyrte visningssteder osv. faller utenfor prosjektstøtteordningen.
 • Studenter som er under grunnutdanning i tildelingssemesteret, kan ikke tildeles prosjektstøtte. Med grunnutdanning menes alle typer utdanning på bachelor- og masternivå, også ikke-kunstnerisk utdanning. Unntak gjelder dersom studiet utgjør maksimum 50 prosent av tiden (15 studiepoeng per semester).
 • Ved avslutning av det prosjekt som er tildelt midler forutsettes innlevert rapport. Rapporten skal redegjøre for hvorledes midlene er benyttet i tråd med de opprinnelige intensjoner for prosjektet.
 • Det kan ikke tildeles støtte til nytt prosjekt før rapport fra tidligere innvilget prosjektstøtte er innlevert. Denne skal innleveres via Norske Billedkunstneres søkeportal. Dersom prosjekt som er tildelt støtte ikke er avsluttet før ny søknad om prosjektstøtte er aktuell, er det tilstrekkelig for ny tildeling at midlertidig rapport med begrunnelse for at endelig rapport ikke foreligger, er innkommet.


Annet/praktisk informasjon

 • Prosjektstøtte innberettes som næringsinntekt og skal føres i næringsoppgaven post 2.05. Utgiftene til prosjektet føres på korrekte poster på utgiftssiden. Det vil fremgå av lønnsavregningen at beløpet er trekkfritt. Det betyr kun at det ikke er trukket skatt av beløpet ved utbetalingen, og at mottaker selv er ansvarlig for å oppgi beløpet i næringsoppgaven, og beregne eventuelle skattemessige konsekvenser selv.
 • Tildelt prosjektstøtte utbetales av Norske Billedkunstnere normalt i januar (høst) og juni (vår).

 • Elektroniske søknader må være lastet opp til NBKs søkeportal og bekreftet innen fristen.
 • Ønsker du å søke på papirskjema, kontakt administrasjonen for å få tilsendt søknadspapirer. Eventuelt bildemateriale skal da leveres på minnepinne sammen med søknadspapirer. Søknader på papir må være levert hos NBK eller være poststemplet innen fristen. Søknader og ettersendte vedlegg stemplet med en senere dato, vil bli returnert og ikke behandlet.
 • Individuelle søknader: Det er kun anledning til å søke om støtte til ett individuelt prosjekt ved hver søknadsrunde. Dersom søker tidligere er innvilget prosjektstøtte, forutsettes innlevert rapport for bruken av tidligere mottatte midler, før ny søknad om prosjektstøtte kan behandles. Dersom det prosjekt som tidligere er tildelt midler fortsatt pågår, skal dette meddeles i rapports form, før ny søknad kan behandles.
 • Individuell søknad er ikke til hinder for at søker også kan stå som en av flere søkere i gruppeprosjekt. Deltakelse i et gruppeprosjekt, er ikke til hinder for deltakelse i flere gruppe-prosjekter. Alle involverte i gruppeprosjekter må være forespurt og ha sagt seg villige til å delta i prosjektet. Ved søknader til gruppeprosjekter skal én person stå som ansvarlig søker. Med mindre det angis at midlene skal utbetales etter en viss fordeling til deltakerne, utbetales tildelt prosjektstøtte i sin helhet til den som står som ansvarlig søker.
 • Søknader som ikke er fullstendig utfylt, ikke følger retningslinjer og veiledning, ikke er bekreftet/underskrevet, vil bli avvist.
 • Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil bli gitt anledning til retting av mangler etter frist.
 • NBK tar ikke i mot ekstra vedlegg utover det som etterspørres i søknadsskjema.
 • NBK tar i hovedsak ikke i mot fysiske vedlegg; originalverk, publikasjoner, kataloger, utskrifter, prints o.l. Det kan i særskilte tilfeller aksepteres mottakelse av fysisk vedlegg der dette er spesielt viktig for søknaden. Anmodning om slik rett, må i så fall være innkommet NBK i god tid før utløp av søknadsfrist. Eventuell aksept innebærer ikke at NBK kan ta ansvar for oppbevaring av materialet i etterkant av prosjektstøtte-behandlingen. Ønskes materialet sendt i retur, forutsettes returporto forhåndsbetalt av søker.
 • Det er søkers ansvar å oppgi riktig kontonummer og personnummer for at NBK skal kunne utføre utbetaling ved tildeling. Dersom eventuell støtte skal utbetales flere personer, forutsettes alle opplysninger om hver enkelt oppgitt.
 • Prosjektstøtte kan ikke gis til drift eller administrasjon av visningssteder.
 • NBK har ingen oppbevaringsplikt på prosjektstøttesøknader etter behandling.
 • Det er kun billedkunstnere som kan søke om prosjektstøtte, da på egne vegne, alene eller i fellesskap.
 • Det kan søkes om honorar til billedkunstner(e) i budsjettet.
 • Det kan søkes om dekning av utstyr og materialer til utførelse av prosjektet. Det kan ikke søkes om utstyr og materialer til oppbygging av verksted og lignende.
 • Det opereres ikke med noen form for karanteneordning. Det forutsettes kun at rapport fra tidligere innvilget prosjektstøtte foreligger før nye midler kan tildeles.

 

 1. CV må være vedlagt og skal inneholde oversikt over relevant utdanning, separatutstillinger, gruppe- og kollektivutstillinger, innkjøp, utsmykninger samt fullstendig liste over tildelte stipend og annet. Har du en lang CV, anbefaler vi at du lager et sammendrag der du trekker frem høydepunkter i karrieren din der de siste årene vektlegges spesielt. Den bør ikke overstige to A4-sider. Bruk gjerne en omvendt kronologisk rekkefølge, slik at de siste utstillingene eller den nyeste aktiviteten kommer øverst. Det vil ikke være anledning til å levere oppdatert versjon av CV etter søknadsfristen. Bruk av Æ, Ø, Å eller mellomrom er ikke tillatt i filnavnet. Legg alle CV-er i samme PDF ved søknad på vegne av gruppe.
 2. Kort tekst om prosjektet: Skriv en kort og konkret tekst om hva du/dere søker midler for å gjennomføre. Maks 800 tegn inkludert mellomrom.
 3. Utfyllende tekst om prosjektet: Prosjektbeskrivelse til søknaden som skal gi utdypende informasjon om bakgrunn, målsetting og gjennomføring av prosjektet. Teksten skrives/limes inn i en egen tekstboks, og kan ikke overstige 4000 tegn inkludert mellomrom.
 4. Budsjett: Budsjettet skal inneholde forventede inntekter og kostnader, inkludert søknadssum og eventuelle andre finansieringskilder. Er prosjektet en del av et samarbeid med andre kunstarter, skal budsjettet for billedkunst-delen av prosjektet, spesifiseres særskilt. Budsjettet bør ikke overstige én (1) A4-side. Bruk av Æ, Ø, Å eller mellomrom er ikke tillatt i filnavnet.
 5. Vedlegg: bilder og dokumentasjon: Antall bilde-, video- og lydvedlegg må begrenses til totalt syv (7) vedlegg per søknad. Materialet må ha relevans i forhold til søknaden. Bilder og video blir presentert for komiteen på en TV-skjerm under behandlingen. Skjermen viser bildene i 1920 x 1080 piksler. Dersom du har problemer med opplasting av bildemateriale, kan du sende dette til oss per post på minnepinne. Bilde- lyd- eller videovedlegg som leveres på minnepinne må være poststemplet senest 2. september.- Bildefiler lastes opp direkte i portalen. Godkjente filtyper: pdf, png, jpg. Én pdf bør ikke overstige to sider. Man kan for eksempel levere en PDF med to sider som viser ett bilde av verket når det er montert i rommet og ett bilde av selve verket. Levér gjerne pdf-er i liggende format dersom du har mulighet. Anbefalt størrelse på opplastet bildemateriale er 2MB som fungerer bra til visning på skjerm. Maks samlet filstørrelse: 20MB. Bruk av Æ, Ø, Å eller mellomrom er ikke tillatt i filnavnet.- Video og lyd kan ikke lastes opp som filer i portalen, men må legges ved som lenker lagret eksternt hos for eksempel Youtube, Vimeo eller SoundCloud. Lenker skal vise direkte til det aktuelle materialet. Dersom påloggingsinformasjon er påkrevd, må passord oppgis i tekstfeltet til hvert enkelt vedlegg. Husk at materialet må være tilgjengelig i minimum 3 måneder etter innsending av søknad.
  – De som ønsker det kan laste opp et eget dokument med utfyllende informasjon om bilde- lyd- og/eller videovedleggene i søknaden (f.eks. opplysninger om teknikk, materiale eller annet), men dette er valgfritt. Maks én (1) A4-side.Dersom du har problemer med opplasting av bilder, video eller lyd, kan du sende dette til oss per post på minnepinne (USB-stick). Vi har ikke mulighet til å spille av CD/DVD. Vedlegg som leveres på minnepinne må være poststemplet senest 2. september. Legg ved returporto hvis du vil ha materialet i retur. Ikke avhentet materiale vil bli makulert. Skal du levere materialet personlig, må dette gjøres innen 2. september kl. 13.00 på NBKs kontor i Akersgata 7, 5. et.Postadresse: Norske Billedkunstnere, Akersgata 7, 0158 Oslo. Forsendelsen merkes med navn og “prosjektstøtte”.

 • Rapport skal sendes inn ved avslutning av prosjektet i søkeportalen. Ny søknad om prosjektstøtte vil ikke bli behandlet før rapport for tidligere støtte er innlevert.
 • Billedkunstnernes Vederlagsfond skal krediteres ved innvilget støtte dersom dette er mulig.
 • Dersom prosjektet ikke blir realisert, forutsettes utbetalt støtte refundert.
 • Prosjektstøttemidler som er tildelt et omsøkt prosjekt, kan ikke overføres til bruk i annet prosjekt.

Levèr rapport for tidligere innvilget prosjektstøtte

Stipendbehandling 2020

Søknadsfrist  var 16. oktober 2019

Hvem innstiller og tildeler?

NBKs stipendkomité innstiller til stipender fra

 • Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV)
 • Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)
 • Statens Kunstnerstipend (SKS)

Innstillingene sendes deretter de bevilgende organer for endelig vedtak.

Hvordan søke?

Stipender fra BKV og BKH søkes via Norske Billedkunstneres søkeportal
Statens Kunstnerstipend søkes via Kulturrådet

Når kan du forvente svar?

Tildelingslistene for stipend fra BKV og BKH er vanligvis klare i april, og publiseres på NBKs nettsider. Tildelingslistene for Statens Kunstnerstipend publiseres på Kulturrådets hjemmesider. Søkere som får innvilget sin søknad kontaktes direkte.

Trenger du hjelp eller veiledning?

Ta gjerne kontakt med NBKs avdeling for stipend og prosjektstøtte dersom du trenger hjelp eller veiledning:
stipend@norskebilledkunstnere.no
23 25 60 35 / 23 25 60 41

Søkere til Statens Kunstnertipend bes kontakte Kulturrådet direkte.

Information in English

 • CV skal inneholde oversikt over relevant kunstnerisk utdanning og kurs, samt kunstnerisk virksomhet og produksjon, herunder både gjennomførte og planlagte prosjekter. Annen relevant informasjon som er relatert til kunstnerisk virksomhet, f.eks. tidligere mottatte stipender og priser, arbeidserfaring osv. inkluderes også i CV. Har du en lang CV, anbefaler vi at du lager et sammendrag der du trekker frem høydepunkter i karrieren din der de siste årene vektlegges spesielt. Bruk gjerne en omvendt kronologisk rekkefølge, slik at de siste utstillingene eller den nyeste aktiviteten kommer øverst.

Dersom du i tillegg til denne søknaden også søker Statens kunstnerstipend hos Kulturrådet, ber vi om at du leverer identisk CV i begge søknader.

Det vil ikke være anledning til å levere oppdatert versjon av CV etter søknadsfristen.
CV lastes opp som pdf, og bør ikke overstige 2 A4-sider.

 

 • Introduksjon til søknaden skal gi komiteen en rask forståelse av hva du jobber med både tematisk og teknisk. Maks 800 tegn inkludert mellomrom som skrives direkte inn i søknadskjemaet.

 

 • Om kunstnerskapet og kunstneriske planer skal gi komiteen en dypere forståelse av ditt virke, og er selve argumentasjonen for hvorfor du bør tildeles stipend. Teksten bør inneholde en overordnet beskrivelse av kunstnerskapet, samt en innføring i planene du har for en eventuell stipendperiode.Du kan for eksempel beskrive kunstneriske målsettinger og sentrale elementer i kunstnerskapet. Legg gjerne vekt på aktivitet og prosjekter fra de siste fem år (bakgrunn for dokumenterte kunstverk i søknaden). Hvilke planer har du for stipendperioden? Dette kan for eksempel være konkrete utstillinger, prosjekter, kurs eller fordypning, utforsking, eksperimentering osv. Forklar hva du vil utforske, hvorfor du vil gjøre det, hvordan du skal gjøre det og i hvilken større kontekst arbeidet ditt står i.

Dersom det er tre år eller færre siden du sist mottok langvarig stipend, eller har mottatt flere kortvarige stipender de siste årene, må det begrunnes særskilt hvorfor du søker fornyelse av stipendperioden.

Vi anbefaler å skrive kort og konsist, da komiteen skal lese gjennom svært mange søknader. Bruk gjerne mellomtitler. Begrunnelsen bør ikke overstige to A4-sider.

 • Vedlegg- kunstnerisk dokumentasjon: Det kan legges ved inntil 7 vedlegg (bildefiler, lenker til lyd og video) i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke. Vi tar ikke i mot fysiske vedlegg.Vedleggene må være representative for kunstnerskapet og bør i hovedsak dokumentere nyere arbeider. Flere kunstverk kan ikke dokumenteres i én og samme fil. En serie eller en installasjon kan defineres som ett kunstverk. Én fil kan inneholde flere bilder av samme verk, men ikke overstige to sider. Oppgi tittel, produksjonsår, teknikk og format for hver fil.

Dersom du i tillegg til denne søknaden også søker Statens kunstnerstipend hos Kulturrådet, ber vi om at du leverer identisk kunstnerisk dokumentasjon begge  søknader.

Bilder lastes opp i jpg-, png-, eller pdf-format. Det kan legges inn flere bilder av samme kunstverk i én bildefil. Man kan for eksempel levere en PDF med to sider som viser ett bilde av verket når det er montert i rommet og ett bilde av selve verket. Én pdf skal ikke overstige to sider. Levér gjerne pdf-er i liggende format dersom du har mulighet. Opplysninger om type medium, materiale, format, tittel og produksjonsår fylles ut i egne felt. Anbefalt størrelse på opplastet bildemateriale er 2 MB for bildefiler, som fungerer bra til visning på skjerm. Det er ikke til hinder at filene er større, men du må da belage deg på at det kan ta lenger tid å laste inn i portalen på grunn av begrenset kapasitet og stor pågang i søknadsperioden.

Video- og lydarbeid kan legges ved som nettlenke i portalen, som Vimeo eller SoundCloud. Materialet kan ikke overskride 10 minutter. Forskjellige verk kan presenteres med korte klipp, for eksempel 5 klipp à to minutter, med tydelig beskrivelse av arbeidene, da det ikke er tid til å se lengre verk i sin helhet. Dersom materialet overstiger tiden, vil kun et utdrag vises.

Nettlenker skal vise direkte til det aktuelle materialet. Dersom påloggingsinformasjon er påkrevd, må passord oppgis i tekstfeltet til hvert enkelt vedlegg. Materialet må være tilgjengelig i minst 6 måneder etter søknadsfristen. Opplysninger om type medium, materiale, format, tittel og produksjonsår fylles ut i egne felt.

Dersom du ikke har anledning til å laste opp video- og lydarbeid som nettlenke, kan du levere dette på minnepinne. Vedlegg på minnepinne må være i standard lyd- eller videoformat som kan spilles fra en datamaskin. Materialet må poststemplet eller levert personlig innen fristen 16. oktober kl. 13.00. Korrekt returporto må legges ved dersom du ønsker minnepinnen returnert etter behandlingen.

 • Utfyllende informasjon: Det er også mulig å oppsummere informasjon for samtlige vedlegg i en egen tekstfil (lastes opp som pdf).

   

   

 • Komiteen ser all tekst, CV og kunstnerisk dokumentasjon på TV-skjerm (skjermstørrelsen er 1920 x 1080).

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV)

Alle billedkunstnere som i hovedsak bor og virker i Norge kan søke stipend, uten hensyn til alder, kjønn, bosted, kunstnerisk uttrykksform eller organisasjonstilhørighet. Fondsstyret avsetter årlig et beløp til stipend som administreres og tildeles gjennom Norske Billedkunstnere og Norske Billedkunstneres stipendkomité. Fondsstyret kan knytte ytterligere forutsetninger til stipendkomiteenes anvendelse av midlene. Fondets stipender kan ikke tildeles innehavere av GI, seniorstipend, stipend for etablerte kunstnere, flerårige arbeidsstipend fra staten eller flerårige stipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond. Stipend kan heller ikke tildeles studenter som er under grunnutdanning i tildelingssemesteret. Med grunnutdanning menes alle typer utdanning på bachelor- og masternivå, også ikke-kunstnerisk utdanning. Unntak gjelder dersom studiet utgjør maksimum 50 prosent av tiden (15 studiepoeng per semester). Rune Brynestads Minnestipend er Billedkunstnernes Vederlagsfonds største ettårige stipend som søkes samtidig med øvrige stipend fra fondet. Tildeling markeres ved en liten seremoni med fokus på mottaker, Rune Brynestad og fondet.

Ved fjorårets tildeling i 2019 hadde fondet følgende stipendprofil:*
15 treårige stipender à 270 000,– per år
20 toårige stipender à 270 000,– per år
20 ettårige stipender à 270 000,–
150 ettårige stipender à 150 000,–
110 ettårige stipender à 100 000,–
1 Rune Brynestads minnestipend à 400 000,–


Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)

Stipend og andre individuelle tilskudd fra BKH kan tildeles kunstnere innenfor det visuelle feltet som hovedsaklig har, eller har hatt, sitt kunstneriske virke i Norge. Tilskuddet tildeles uavhengig av kjønn, nasjonalitet, bosted eller organisasjonsmedlemskap. 

Som “kunstner” regnes utøvere innenfor det visuelle feltet, som profesjonelt og yrkesmessig produserer, eller har produsert, slike verk som er avgiftsbelagt etter kunstavgiftsloven. De kunstfaglige stipendene tildeles på kunstfaglig grunnlag, etter de kriterier som er satt for de enkelte ordningene. 

BKH kunstnerstipend har som formål å gi mulighet til arbeidsro og konsentrasjon om den kunstneriske virksomheten. Stipendene tildeles på kunstfaglig grunnlag. Stipendet kan ikke tildeles kunstner som er under utdanning pr 1.1 det året stipendet utdeles, som er i GI-ordningen eller som har annet flerårig arbeidsstipend.

Antall kunstnerstipender i 2019:*
7 treårige stipender på 235 000 kroner per år
14 ettårige stipender á 235 000 kroner

BKH kunstnerstipend for seniorkunstnere har som formål å stimulere kunstnerisk virksomhet for eldre yrkesaktive kunstnere. Fotografer kan søke som billedkunstnere. Stipendet kan tildeles kunstnere som fyller 57 år i søknadsåret og som ønsker å gjennomføre et avgrenset kunstnerisk prosjekt. Stipendet kan også benyttes til fordypning i eget kunstnerisk virke, som for eksempel studier og utprøving av kunstneriske virkemidler. Søknaden skal inneholde beskrivelse av prosjektet/fordypningen som ønskes gjennomført ved hjelp av stipendet. Stipendet kan ikke tildeles kunstnere som er i GI-ordningen eller har annet flerårig arbeidsstipend.

Antall seniorstipender i 2019:* 
19 á 125 000 kroner.

*Antall tilgjengelige stipender og størrelse på stipendene kan variere fra år til år.
Kvotene for 2020 vedtas av de bevilgende organer ved årsskiftet.

Statens arbeidsstipend og de tiårige stipendordningene hos Kulturrådet utbetales månedlig som arbeidsinntekt. For disse stipendene er det er det et krav at mottakerne ikke kan jobbe mer enn 50% i en annen stilling. Siden stipendene utbetales som arbeidsinntekt og Staten betaler arbeidsgiveravgift til folketrygden, opparbeider man seg sosiale rettigheter når man mottar arbeidsstipend. Vær oppmerksom på at det er rapporteringsplikt på Statens Kunstnerstipend. Se mer informasjon på kulturrådet.no.

Stipendene fra BKH og BKV utbetales i henholdsvis én og to utbetalinger og regnes som næringsinntekt. Her er det ikke satt noen inntektsbegrensninger, og kunstnere kan bli tildelt stipender fra BKV og BKH selv om de allerede har en jobb med stillingsprosent på over 50%. Disse stipendene gir ikke de samme sosiale rettighetene som arbeidsstipend. Som næringsinntekt kan imidlertid utgiftene trekkes fra på kostnadssiden i næringsoppgaven, slik at det kun er det eventuelle overskuddet som er skattepliktig.

Om BKV og BKH

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV) og Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) forvalter midler fra kollektive ordninger som utgjør en viktig del av den direkte støtten til billedkunstnere.

Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV) forvalter kollektive midler fra visningsvederlag, det vil si vederlag for visning av billedkunst i offentlig eie, samt kollektive vederlagsmidler fra kopieringsvederlag (kreves inn av Kopinor) og kabelvederlag (kreves inn av Norwaco). Vederlagsmidlene går direkte tilbake til billedkunstnere gjennom stipend og prosjektstøtte.

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) forvalter den lovpålagte kunstavgiften på 5% ved offentlig omsetning av kunst med salgspris over 2 000 kroner. Avgiftsmidlene tilbakeføres til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd og stipend til kunstnere som har eller har hatt sitt hovedvirke i Norge.

 • Bruk gjerne forklarende underoverskrifter i teksten om kunstnerskapet og kunstneriske planer. Få frem kjernen i arbeidet ditt tidlig i teksten. Skriv kort og konkret – ikke skriv lenger enn nødvendig.
 • Ikke legg inn for mye tekst i bildefilene. Hvis det blir mye tekst kan dette heller oppsummeres i “utfyllende informasjon om vedlegg”
 • Legg gjerne ved installasjonsbilde eller detaljbilde i tillegg til bilde av selve verket (dersom du laster opp 2-siders pdf som bildevedlegg)
 • Søk på alle ordninger du kvalifiserer til. Levér søknad i begge søkeportaler (NBK og Kulturrådet) hvis du har mulighet.
 • Begynn på søknaden din i god tid. Få noen til å lese over før du sender inn. Kontakt oss hvis du trenger veiledning.

Kontakt/ veiledning
Norske Billedkunstnere, Avd. stipend og prosjektstøtte
23 25 60 35 / stipend@norskebilledkunstnere.no