Søknadsfrister for 2024 er:

 • Vår 2024: Torsdag 14. mars, kl. 13:00
 • Høst 2024: Mandag 2. september, kl. 13:00

Søknad skal leveres gjennom NBKs søknadsportal. Søknadsskjemaet åpner én måned før fristen.

Tildelingslister for våren 2024 forventes publisert på våre nettsider i løpet av uke 18. Søkere som får innvilget sin søknad kontaktes per e-post.

Utlysning prosjektstøtte 2024

BKV har avsatt kr. 10 000 000,– kroner til prosjektstøtteformål i 2024. Dette betyr at kr. 5 000 000,– skal tildeles etter hver søknadsrunde. Tildelt prosjektstøtte utbetales i januar (høst) og juni (vår).

Søknadene behandles av et prosjektstøtteutvalg bestående av tre medlemmer fra NBKs stipendkomité. Hvem av medlemmene i stipendkomiteen som sitter i prosjektstøtteutvalget rullerer.

Vær oppmerksom på at rapport for tidligere tildelt prosjektstøtte må være innsendt for at søknaden skal bli behandlet. Du vil bli kontaktet dersom du har utenstående rapport når du søker ny prosjektstøtte. Rapport leveres i NBKs søkeportal.

Lenke til søknadsportal

 • Prosjektstøttens formål er å styrke billedkunstnernes muligheter til å gjennomføre tidsavgrensede, definerte prosjekter på billedkunstområdet.
 • Støtte kan gis til fordypning i de tradisjonelle fagområdene eller utprøving av nye uttrykksformer, når prosjektet antas å bidra til kunstnerisk utvikling og/eller utvikling av billedkunstfeltet generelt.
  På samme grunnlag kan støtte også gis til prosjekter innenfor bokkunstfeltet for utvikling av billedbøker og tegneserier.
  Billedkunstnere kan søke om støtte til billedkunstdelen av prosjekt som utføres i samarbeid med andre kunstarter.
 • Det er ikke til hinder for støtte at prosjektet også støttes av andre institusjoner eller fond, eller at bokverk publiseres gjennom forlag og gjennom disse får annen støtte.
 • Prosjektstøtten er rettet mot den enkelte profesjonelle billedkunstner, som individuelt eller i gruppe, ønsker å gjennomføre et prosjekt.
  Som profesjonell billedkunstner regnes den som fyller kravene for å bli medlem i en av kunstnerorganisasjonene. Faktisk medlemskap skal ikke tillegges vekt.
  Søknader på vegne av institusjoner / organisasjoner / kunstnerstyrte visningssteder osv. faller utenfor prosjektstøtteordningen.
 • Studenter som er under grunnutdanning i tildelingssemesteret, kan ikke tildeles prosjektstøtte. Med grunnutdanning menes alle typer utdanning på bachelor- og masternivå, også ikke-kunstnerisk utdanning. Unntak gjelder dersom studiet utgjør maksimum 50 prosent av tiden (15 studiepoeng per semester).
 • Ved avslutning av det prosjekt som er tildelt midler forutsettes innlevert rapport. Rapporten skal redegjøre for hvorledes midlene er benyttet i tråd med de opprinnelige intensjoner for prosjektet.
 • Det kan ikke tildeles støtte til nytt prosjekt før rapport fra tidligere innvilget prosjektstøtte er innlevert. Denne skal innleveres via Norske Billedkunstneres søknadsportal. Dersom prosjekt som er tildelt støtte ikke er avsluttet før ny søknad om prosjektstøtte er aktuell, er det tilstrekkelig for ny tildeling at midlertidig rapport med begrunnelse for at endelig rapport ikke foreligger, er innkommet.

Tilleggsinformasjon (vedtatt på styremøte i BKV 2018):

 • Det er kun billedkunstnere som kan søke om prosjektstøtte, da på egne vegne, alene eller i fellesskap.
 • Det kan søkes om honorar til billedkunstner(e) i budsjettet.
 • Det kan søkes om dekning av utstyr og materialer til utførelse av prosjektet. Det kan ikke søkes om utstyr og materialer til oppbygging av verksted og lignende.
 • Det opereres ikke med noen form for karanteneordning. Det forutsettes kun at rapport fra tidligere innvilget prosjektstøtte foreligger før nye midler kan tildeles

Tilleggsinformasjon (vedtatt på styremøte i BKV 2020):

 • Søkere kan sende en individuell søknad og en gruppesøknad pr. søknadsfrist.

 • Elektroniske søknader må være lastet opp til NBKs søkeportal og bekreftet innen fristen. Søknader som ikke er fullstendig utfylt, ikke følger retningslinjer og veiledning, ikke er bekreftet/underskrevet, vil bli avvist.
 • Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil bli gitt anledning til retting av mangler etter frist.
 • NBK tar ikke i mot ekstra vedlegg utover det som etterspørres i søknadsskjema.
 • NBK tar i hovedsak ikke i mot fysiske vedlegg; originalverk, publikasjoner, kataloger, utskrifter, prints o.l. Det kan i særskilte tilfeller aksepteres mottakelse av fysisk vedlegg der dette er spesielt viktig for søknaden. Anmodning om slik rett, må i så fall være innkommet NBK i god tid før utløp av søknadsfrist. Eventuell aksept innebærer ikke at NBK kan ta ansvar for oppbevaring av materialet i etterkant av prosjektstøtte-behandlingen. Ønskes materialet sendt i retur, forutsettes returporto forhåndsbetalt av søker. *Prosjektstøttebehandlingen foregår i 2024 kun digitalt. NBK tar derfor ikke i mot fysiske vedlegg.*
 • NBK har ingen oppbevaringsplikt på prosjektstøttesøknader etter behandling.
 • Det er kun anledning til å søke om støtte til ett individuelt prosjekt ved hver søknadsrunde. Individuell søknad er ikke til hinder for at søker også kan stå som en av flere søkere i gruppeprosjekt.
 • Deltakelse i et gruppeprosjekt, er ikke til hinder for deltakelse i flere gruppeprosjekter. Alle involverte i gruppeprosjekter må være forespurt og ha sagt seg villige til å delta i prosjektet.
 • Ved søknader til gruppeprosjekter skal én person stå som ansvarlig søker. Med mindre det angis at midlene skal utbetales etter en viss fordeling til deltakerne, utbetales tildelt prosjektstøtte i sin helhet til den som står som ansvarlig søker.
 • Det er søkers ansvar å oppgi riktig kontonummer og personnummer for at NBK skal kunne utføre utbetaling ved tildeling. Dersom eventuell støtte skal utbetales flere personer, forutsettes alle opplysninger om hver enkelt oppgitt.
 • Prosjektstøtte kan ikke gis til drift eller administrasjon av visningssteder.
 • Prosjektstøtte innberettes som næringsinntekt og skal føres i næringsoppgaven post 2.05. Utgiftene til prosjektet føres på korrekte poster på utgiftssiden. Det vil fremgå av lønnsavregningen at beløpet er trekkfritt. Det betyr kun at det ikke er trukket skatt av beløpet ved utbetalingen, og at mottaker selv er ansvarlig for å oppgi beløpet i næringsoppgaven, og beregne eventuelle skattemessige konsekvenser selv.

1. CV skal inneholde oversikt over relevant utdanning, separatutstillinger, gruppe- og kollektivutstillinger, innkjøp, utsmykninger samt fullstendig liste over tildelte stipend og annet. Har du en lang CV, anbefaler vi at du lager et sammendrag der du trekker frem høydepunkter i karrieren din der de siste årene vektlegges spesielt. Den bør ikke overstige to A4-sider. Bruk gjerne en omvendt kronologisk rekkefølge, slik at de siste utstillingene eller den nyeste aktiviteten kommer øverst. Det vil ikke være anledning til å levere oppdatert versjon av CV etter søknadsfristen. Bruk av Æ, Ø, Å eller mellomrom er ikke tillatt i filnavnet. Legg alle CV-er i samme dokument ved søknad på vegne av gruppe. CV skal lastes opp som en pdf i portalen. Du kan se et eksempel for oppsett av CV her.

2. Kort tekst om prosjektet: Skriv en kort og konkret introduksjon til hva du/dere søker midler for å gjennomføre. Maks 800 tegn inkludert mellomrom.

3. Tidsplan for gjennomføring: Oppgi når prosjektet skal gjennomføres; dato for planlagt påbegynt og planlagt avsluttet. Maks 200 tegn inkludert mellomrom.

4. Utfyllende tekst om prosjektet: Prosjektbeskrivelse til søknaden som skal gi utdypende informasjon om bakgrunn, målsetting og gjennomføring av prosjektet. Teksten skrives/limes inn i en egen tekstboks, og kan ikke overstige 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi anbefaler at du arbeider med teksten lokalt på din maskin og lagrer den der, før du limer den inn søknadsskjemaet.

5. Budsjett: Budsjettet skal inneholde forventede inntekter og kostnader, inkludert søknadssum og eventuelle andre finansieringskilder. Oppgi om andre inntekter er påsøkt eller innvilget. Er prosjektet en del av et samarbeid med andre kunstarter, skal budsjettet for billedkunst-delen av prosjektet, spesifiseres særskilt. Budsjettet bør ikke overstige én (1) A4-side. Bruk av Æ, Ø, Å eller mellomrom er ikke tillatt i filnavnet. Budsjettet skal lastes opp i portalen som en pdf. Du kan laste ned forslag til mal for budsjett her: pdf / excel.

6. Vedlegg: bilder og dokumentasjon: Antall bilde-, video- og lydvedlegg må begrenses til totalt syv (7) vedlegg per søknad. Materialet må ha relevans i forhold til søknaden. Bilder og video blir presentert for komiteen digitalt via datamaskin. 1920 x 1080 piksler er godt egnet format for denne visningsformen. Bildefiler lastes opp direkte i portalen. Godkjente filtyper: pdf, png, jpg. Ved bildevedlegg kan man levere 7 pdf-er på opptil 2 sider, eller 1 pdf på opptil 14 sider. Man kan for eksempel levere en PDF med to sider som viser ett bilde av verket når det er montert i rommet og ett bilde av selve verket. Levér gjerne pdf-er i liggende format dersom du har mulighet. Anbefalt størrelse på opplastet bildemateriale er 2MB som fungerer bra til visning på skjerm. Maks samlet filstørrelse: 20MB. Bruk av Æ, Ø, Å eller mellomrom er ikke tillatt i filnavnet.

– Video og lyd må legges ved som lenker lagret eksternt hos for eksempel Youtube, Vimeo eller SoundCloud, og kan ikke lastes opp som filer i portalen. Lenker skal vise direkte til det aktuelle materialet. Samlet lengde på video- og lydfiler bør ikke overstige 5 minutters varighet. Prosjektstøtteutvalget har ikke anledning til å se/høre lengre verk i sin helhet, så det anbefales at materialet er tydelig klippet til i utdrag, eventuelt med videre henvisning/lenke til hvor prosjektstøtteutvalget kan finne verket i full lengde. Hvis påloggingsinformasjon er påkrevd, må passord oppgis i tekstfeltet til hvert enkelt vedlegg. Husk at materialet må være tilgjengelig i minimum 3 måneder etter innsending av søknad.

– De som ønsker det kan laste opp et eget dokument med utfyllende informasjon om bilde- lyd- og/eller videovedleggene i søknaden (f.eks. opplysninger om teknikk, materiale eller annet), men dette er valgfritt. Maks én (1) A4-side.

-Dersom du har problemer med opplasting av materiale kan du sende dette til oss per post på minnepinne (USB-stick) innen fristen.Vi har ikke mulighet til å spille av CD/DVD. Legg ved returporto hvis du vil ha materialet i retur. Ikke avhentet materiale vil bli makulert.

Adresse: Norske Billedkunstnere, Akersgata 7, 0158 Oslo. Forsendelsen merkes med “prosjektstøtte”.

 • Billedkunstnernes Vederlagsfond skal krediteres ved innvilget støtte dersom dette er mulig. Fondets logo finnes her.
 • Rapport skal sendes inn ved avslutning av prosjektet i søkeportalen. Ny søknad om prosjektstøtte vil ikke bli behandlet før rapport for tidligere støtte er innlevert.
 • Dersom prosjektet ikke blir realisert, forutsettes utbetalt støtte refundert.
 • Prosjektstøttemidler som er tildelt et omsøkt prosjekt, kan ikke overføres til bruk i annet prosjekt.

Levèr rapport for tidligere innvilget prosjektstøtte

Viktig informasjon vedrørende situasjonen covid-19:
BKV vil ikke vil kreve tilbake midler som allerede er brukt til å planlegge prosjekter og utstillinger som blir avlyst som følge av koronaviruset. Rapport må likevel sendes inn via NBKs søkeportal. Her oppgis en nærmere begrunnelse med tilhørende dokumentasjon for avlysninger etc. Kryss av for at prosjektet ikke ble fullført.

 

Er det noe maksbeløp for hvor mye jeg kan søke om?
– Nei, det opereres ikke med noe maksbeløp, men utvalget har en total pott med midler som skal fordeles på x antall prosjekter hver runde. Se oversikten over tidligere tildelinger for mer informasjon.

Hvor mange av søkerne får prosjektstøtte?
– Det er opp til prosjektstøtteutvalget å vurdere dette hver runde. De kan velge å gi lave tildelingsbeløp til mange, eller større tildelingsbeløp til færre prosjekter. De siste årene har det vært omlag 100 prosjekter som har fått støtte hver tildelingsrunde.

Kan jeg sende inn fysisk vedlegg?
– Nei, vi tar ikke i mot fysiske vedlegg, søknaden leveres kun digitalt. Unntak er at søknadsskjema kan sendes inn i papirformat eller på epost dersom søker har problemer med å levere gjennom søkeportalen.

Jeg klarer ikke søke digitalt, hva gjør jeg?
– Kontakt stipendavdelingen i NBK, så hjelper vi deg. Det er mulig å få tilsendt søknadspapirer pr post/ epost ved behov.

Hvor mye skal jeg beregne i honorar til meg selv som billedkunstner?
– Dette må hver enkelt beregne ut fra prosjektets omfang. Vi anbefaler at det kommer tydelig frem i budsjettet ditt hvordan du har beregnet deg frem til evt. søknadsbeløp.

Hvor i søknadsskjemaet kan jeg laste opp utstillingsavtale?
– Vi etterspør ikke avtaler og kontrakter, så dette skal ikke lastes opp i søknaden. Det holder å skrive i teksten dersom prosjektet skal vises som en utstilling, resultere i en bokutgivelse e.l.

Må man være medlem av NBK for å kunne søke prosjektstøtte? 
– Nei, prosjektstøtten kan søkes av alle billedkunstnere uavhengig av medlemskap og organisasjonstilhørighet. Medlemmer av stipendkomiteen som vurderer søknadene behøver heller ikke å være medlemmer av NBK eller andre fagorganisasjoner.

Kan jeg sende inn skisser som kunstnerisk dokumentasjon, siden prosjektet er i en tidlig fase?
– Ja, det kan du. Det er opp til en hver søker å vurdere hvordan prosjektet presenteres best mulig visuelt. Våre generelle anbefalinger er alltid å unngå mye tekst i bildefiler, levere visuell dokumentasjon som er relevant i forhold til søknadsteksten, og gjerne på en slik måte at prosjektstøtteutvalget raskt får en forståelse av arbeidets omfang, størrelse og kvaliteter, eks. gjennom detaljbilder og installasjonsbilder. Se mer informasjon om dette under “søknaden skal inneholde” lenger opp.

Jeg skal søke med et prosjekt som skal bli en bok. Kan jeg levere dummy?
– Av hensyn til prosjektstøtteutvalgets kapasitet er det kun mulig å levere inntil 14 siders kunstnerisk dokumentasjon. Dersom du leverer et bokutkast som overskrider dette sideantallet, vil prosjektstøtteutvalget kun se de 14 første sidene. Vi anbefaler derfor at du gjør et utvalg, eller presenterer dummyen på en annen måte, eksempelvis gjennom video.

Pilotordning: Prosjektstøtte til arbeid med kunstnerarkiv

Billedkunstnernes Vederlagsfond lyser ut kr 2 000 000,- som kan søkes av billedkunstnere til utvikling av kunstnerarkiv. Pilotordningen opprettes som et bidrag til at flere billedkunstnere kan få nødvendige ressurser til å prioritere slikt arbeid.

Billedkunstnere som ønsker å gjennomgå, bearbeide og dokumentere kunstnerskap kan møte på flere utfordringer. Arbeidet med å opprette et kunstnerarkiv er krevende både tidsmessig og økonomisk. Ofte har ikke billedkunstnere selv kapasitet og midler til å prioritere slikt arbeid. Den nye søkbare ordningen er et tiltak som kan hjelpe billedkunstnere til selv å ta ansvar for å dokumentere og bevare eget og andres kunstnerskap gjennom utvikling av kunstnerarkiv.

Høsten 2023 vil kr 1 000 000,- være søkbare. For 2024 vil kr 500 000,-, være søkbare henholdsvis vår og høst.

Frist for å søke midler for våren 2024 er torsdag 14. mars kl. 13:00. Innvilgede midler utbetales i juni 2024.

Søknaden sendes gjennom det samme skjemaet som ordinær prosjektstøtte fra BKV, som du finner i NBKs søkeportal her.

Spørsmål kan rettes til NBKs avdeling for stipend og prosjektstøtte

 • Prosjektstøttens formål er å styrke billedkunstners mulighet til utvikling av kunstnerarkiv som på̊ sikt kan være tilgjengelig for allmenheten. Alle billedkunstnere som i hovedsak bor og virker i Norge kan søke.
 • Støtten er rettet mot den enkelte profesjonelle billedkunstner. Som profesjonell billedkunstner regnes den som fyller kravene for å bli medlem i en av kunstnerorganisasjonene. Faktisk medlemskap skal ikke tillegges vekt.
 • Det er kun billedkunstnere som kan søke støtte. Prosjektet kan omfatte eget eller andre billedkunstneres kunstnerskap.
 • Det kan søkes honorar til billedkunstner og andre involverte fagpersoner. Det kan søkes om dekning av tiltak, utstyr og materialer til utførelse av prosjektet.
 • Søkere kan sende én søknad per søknadsfrist.
 • Det kan ikke søkes om støtte til utstyr og materialer til oppbygging av verksted, lager, og lignende.
 • Det kan ikke søkes om støtte til bokproduksjon.
 • Studenter som er under grunnutdanning i tildelingssemesteret, kan ikke tildeles prosjektstøtte. Med grunnutdanning menes alle typer utdanning på bachelor- og masternivå, også ikke-kunstnerisk utdanning. Unntak gjelder dersom studiet utgjør maksimum 50 prosent av tiden (15 studiepoeng per semester).
 • Prosjektet skal være tidsavgrenset. Det forutsettes rapport innlevert innen to år fra tildelingstidspunktet. Rapporten skal redegjøre for hvorledes midlene er benyttet i tråd med de opprinnelige intensjoner for prosjektet.
 • Det opereres ikke med noen form for karanteneordning i pilotperioden. Det forutsettes levert rapport for tildelte midler før søker kan tildeles ny prosjektstøtte.
 • Pilotordningen skal evalueres ved periodens avslutning.

1. CV skal inneholde oversikt over relevant utdanning, separatutstillinger, gruppe- og kollektivutstillinger, innkjøp, utsmykninger samt fullstendig liste over tildelte stipend og annet. Har du en lang CV, anbefaler vi at du lager et sammendrag der du trekker frem høydepunkter i karrieren din der de siste årene vektlegges spesielt. Den bør ikke overstige to A4-sider. Bruk gjerne en omvendt kronologisk rekkefølge, slik at de siste utstillingene eller den nyeste aktiviteten kommer øverst. Det vil ikke være anledning til å levere oppdatert versjon av CV etter søknadsfristen. Bruk av Æ, Ø, Å eller mellomrom er ikke tillatt i filnavnet. Legg alle CV-er i samme dokument ved søknad på vegne av gruppe. CV skal lastes opp som en pdf i portalen. Du kan se et eksempel for oppsett av CV her.

2. Kort tekst om prosjektet: Skriv en kort og konkret introduksjon til hva du/dere søker midler for å gjennomføre. Maks 800 tegn inkludert mellomrom.

3. Tidsplan for gjennomføring: Oppgi når prosjektet skal gjennomføres; dato for planlagt påbegynt og planlagt avsluttet. Maks 200 tegn inkludert mellomrom.

4. Utfyllende tekst om prosjektet: Prosjektbeskrivelse til søknaden som skal gi utdypende informasjon om bakgrunn, målsetting og gjennomføring av prosjektet. Det skal redegjøres for hvordan materialet vil bli tilgjengeliggjort, herunder i hvilke format, varighet og oppbevaring/ lagring. Det skal også redegjøres for hvilke fagpersoner som er involvert og deres fagkompetanse. Teksten skrives/limes inn i en egen tekstboks, og kan ikke overstige 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi anbefaler at du arbeider med teksten lokalt på din maskin og lagrer den der, før du limer den inn søknadsskjemaet.

5. Budsjett: Budsjettet skal inneholde forventede inntekter og kostnader, inkludert søknadssum og eventuelle andre finansieringskilder. Oppgi om andre inntekter er påsøkt eller innvilget. Er prosjektet en del av et samarbeid med andre kunstarter, skal budsjettet for billedkunst-delen av prosjektet, spesifiseres særskilt. Budsjettet bør ikke overstige én (1) A4-side. Bruk av Æ, Ø, Å eller mellomrom er ikke tillatt i filnavnet. Budsjettet skal lastes opp i portalen som en pdf. Du kan laste ned forslag til mal for budsjett her: pdf / excel.

6. Vedlegg: bilder og dokumentasjon: Antall bilde-, video- og lydvedlegg må begrenses til totalt syv (7) vedlegg per søknad. Materialet må ha relevans i forhold til søknaden. Bilder og video blir presentert for komiteen digitalt via datamaskin. 1920 x 1080 piksler er godt egnet format for denne visningsformen. Bildefiler lastes opp direkte i portalen. Godkjente filtyper: pdf, png, jpg. Ved bildevedlegg kan man levere 7 pdf-er på opptil 2 sider, eller 1 pdf på opptil 14 sider. Man kan for eksempel levere en PDF med to sider som viser ett bilde av verket når det er montert i rommet og ett bilde av selve verket. Levér gjerne pdf-er i liggende format dersom du har mulighet. Anbefalt størrelse på opplastet bildemateriale er 2MB som fungerer bra til visning på skjerm. Maks samlet filstørrelse: 20MB. Bruk av Æ, Ø, Å eller mellomrom er ikke tillatt i filnavnet.

– Video og lyd må legges ved som lenker lagret eksternt hos for eksempel Youtube, Vimeo eller SoundCloud, og kan ikke lastes opp som filer i portalen. Lenker skal vise direkte til det aktuelle materialet. Samlet lengde på video- og lydfiler bør ikke overstige 5 minutters varighet. Prosjektstøtteutvalget har ikke anledning til å se/høre lengre verk i sin helhet, så det anbefales at materialet er tydelig klippet til i utdrag, eventuelt med videre henvisning/lenke til hvor prosjektstøtteutvalget kan finne verket i full lengde. Hvis påloggingsinformasjon er påkrevd, må passord oppgis i tekstfeltet til hvert enkelt vedlegg. Husk at materialet må være tilgjengelig i minimum 3 måneder etter innsending av søknad.

– De som ønsker det kan laste opp et eget dokument med utfyllende informasjon om bilde- lyd- og/eller videovedleggene i søknaden (f.eks. opplysninger om teknikk, materiale eller annet), men dette er valgfritt. Maks én (1) A4-side.

– Dersom du har problemer med opplasting av materiale kan du sende dette til oss per post på minnepinne (USB-stick) innen fristen.Vi har ikke mulighet til å spille av CD/DVD. Legg ved returporto hvis du vil ha materialet i retur. Ikke avhentet materiale vil bli makulert.

Adresse: Norske Billedkunstnere, Akersgata 7, 0158 Oslo. Forsendelsen merkes med “Prosjektstøtte til arbeid med kunstnerarkiv”.

TILDELINGER

Antall søknader våren 2024: 478
Antall søknader innvilget: 131
Kvote: 5 000 000,-

 • Admir Batlak, (Oslo), 25.000,-
 • Agnes Nedregård med Branko Boero Imwinkelried (Vestland), 50.000,-
 • Alexander Rishaug, (Oslo), 20.000,-
 • Alexandra Jegerstedt med Iben Isabell Krogsgaard, (Trøndelag) 50.000,-
 • Alina Vergnano, (Oslo), 15.000,-
 • Amalie Holthen med Ole Petter Ribe, Robert Julian Badenhope Hvistendahl, (Oslo), 60.000,-
 • Anders Kjellesvik, (Oslo), 50.000,- 
 • André Kamran Tehrani, (Oslo), 25.000,-
 • Andreas Lærum, (Akershus), 14.000,-
 • Andreas Olavssønn Rongen med Miriam Hansen, (Oslo), 21.000,- 
 • Ane Øverås med Elin Sundstrøm, Jannik Abel, Jette Mellgren, Kristen Rønnevik, Mar Serinyà Gou, Rainer Fest, Raffaele Vitto, Ted Efremoff, Rita Marhaug, Per Gunnar Eeg-Tverbakk, Per Bjarne Boym, Ane Øverås, Glafira Galuzina, Kieran Tverbakk, (Nordland), 50.000,-
 • Ann Cathrin November Høibo, (Agder), 40.000,-
 • Anna Sofie Mathiasen, (Oslo), 40.000,-
 • Anne Mette Stausland, (Utlandet), 35.000,-
 • Anne Stabell, (Telemark), 25.000,-
 • Anne-Liis Kogan, (Oslo), 30.000,-
 • Anneke von der Fehr med Beate Vigeland, (Oslo), 25.000,-
 • Arild Tveito, (Akershus), 30.000,-
 • Arne Skaug Olsen med Anders Dahl Monsen, (Vestland), 50.000,-
 • Cecilie nissen, (Agder), 25.000,-
 • David A. Rios, (Telemark), 30.000,-
 • Debangona Paul, (Oslo), 35.000,-
 • Eivind Reierstad, (Akershus), 20.000,-
 • Eli Mai Huang Nesse, (Oslo), 80.000,-
 • Geir Moseid, (Oslo), 30.000,-
 • Georg Oskar Giannakoudakis, (Oslo), 25.000,-
 • Gisle Harr med Finn Brodal, Beate Petersen, Bjarte Bjørkum, (Oslo), 50.000,- 
 • Goro Tronsmo, (Oslo), 50.000,-
 • Grethe Britt Fredriksen med Astrid Findreng, Elisabeth Engen, (Trøndelag), 70.000,-
 • Gry Ringset med Arild Skarfjord Berg, Marte Fæhn, Laila Pedersen, (Akershus), 45.000,-  
 • Hanne Tyrmi, (Oslo), 50.000,-
 • Hedvig Sønstabø Thorkildsen, (Vestland), 20.000,-
 • Heidi Bjørgan, (Vestland), 40.000,-
 • Helene Førde, (Vestland), 35.000,-
 • Hilde Frantzen med Linn Rebekka Åmo, (Oslo), 30.000,-
 • Hilde Hovland Honerud, (Buskerud), 30.000,-
 • Icaro Zorbar Sanchez Laverde, (Oslo), 40.000,-
 • Ida Immonen, (Oslo), 40.000,-
 • Inga Skålnes med Eva Margrethe Ballo, (Trøndelag), 25.000,-
 • Ingeborg Annie Lindahl med Trond Lossius, (Troms), 45.000,-
 • Inger Lise Hansen, (Oslo), 50.000,-
 • Jan Freuchen, (Agder), 45.000,-
 • Janine Magelssen, (Oslo), 25.000,-
 • Janne Kruse, (Oslo), 30.000,-
 • Jannik Abel, (Akershus), 70.000,-
 • Jeanette Christensen, (Oslo), 45.000,-
 • Jeremy Welsh med Alwynne Pritchard, Mareike Dobewall, Michael Duch, (Vestland), 40.000,-       
 • Jessica Williams, (Østfold), 30.000,-
 • Jiska Huizing, (Oslo), 25.000,-
 • Joel Correia, (Oslo), 30.000,-
 • Johanne Hestvold, (Oslo, 40.000,-
 • John Raustein, (Oslo), 50.000,-
 • Jorunn Irene Hanstvedt, (Oslo), 40.000,-
 • Kaeto Sweeney med Nayara Leite, (Vestland), 25.000,-
 • Kamilla Skrinde med Kristen Rønnevik, (Rogaland), 30.000,-
 • Karoline Sætre med Øyvind Novak Jenssen, (Innlandet), 40.000,-
 • Katja Høst, (Oslo), 20.000,-
 • Kjell Bjørgeengen, (Akershus), 23.000,-
 • Klara Sofie Ludvigsen, (Vestland), 43.000,- 
 • Lars Korff Lofthus, (Vestland), 50.000,-
 • Lars Monrad Vaage, (Buskerud), 50.000,-
 • Lars Nordby, (Innlandet), 25.000,-
 • Laura Gaiger, (Vestland), 30.000,-
 • Lesia Vasylchenko, (Oslo), 30.000,-
 • Line Anda Dalmar, (Trøndelag), 45.000,-
 • Line Solberg Dolmen, (Oslo), 60.000,-
 • Lisa Him-Jensen, (Rogaland), 40.000,-
 • Liv Bugge, (Oslo), 70.000,-
 • Lucía Aragón, (Oslo), 27.000,-
 • Magnhild Opdøl, (Møre og Romsdal), 30.000,-
 • Maja Nilsen, (Nordland), 50.000,-
 • Margareta Bergman, (Oslo), 45.000,-
 • Marie Nerland, (Trøndelag), 20.000,-
 • Marie Sjøvold, (Akershus), 40.000,-
 • Marit Følstad, (Oslo), 50.000,-
 • Marius Engh, (Oslo), 50.000,-
 • Marte Aas, (Oslo), 35.000,-
 • Marthe Ramm Fortun, (Oslo), 50.000,-
 • Matilde Westavik Gaustad, (Trøndelag), 50.000,-
 • Mercedes Mühleisen, (Akershus), 50.000,-
 • Mette Sandfær, (Vestland), 30.000,-
 • Mingshu Li, (Oslo), 45.000,-
 • Mohamed Mohamed, (Oslo), 45.000,-
 • Märit Aronsson-Towler, (Trøndelag), 20.000,-
 • Nayara Leite, (Vestland), 45.000,-
 • Nils Elvebakk Skalegård, (Oslo), 50.000,-
 • Nora Adwan, (Vestland), 35.000,-
 • Nora Joung, (Oslo), 30.000,-
 • Olav Ringdal, (Oslo), 30.000,-
 • Ole Petter Ribe, (Oslo), 80.000,-
 • Onė Austeja Maldonyte med Alejandra Aguilar, Elisa Halvorsen, (Oslo), 10.000,-
 • Oscar Eriksson Furunes, (Utlandet), 40.000,-
 • Patrik Entian, (Buskerud), 25.000,-
 • Pei-Han Lin, (Troms), 40.000,-
 • pia eikaas, (Agder), 32.000,-
 • Polina Medvedeva med Andreas Kühne, (Troms), 40.000,-
 • Qi Tan, (Oslo), 40.000,-
 • Ragnhild Aamås, (Innlandet), 40.000,-
 • Rina Charlott Lindgren med Laura Blake, Maya Peitersen, Karl Hallberg, (Nordland), 50.000,-
 • Rina Charlott Lindgren, (Nordland), 40.000,-
 • Roar Sletteland med Terese Longva, (Vestland), 40.000,-
 • Roderick Hietbrink, (Oslo), 35.000,-
 • Runhild Hundeide, (Oslo), 25.000,-
 • Samuel Brzeski, (Vestland), 35.000,-
 • Sara Guldmyr, (Oslo), 30.000,-
 • Scott Luther O´Rourke, (Oslo), 20.000,-
 • Shuk Pui Yu, (Oslo), 50.000,-
 • Shwan Dler Qaradaki, (Oslo), 45.000,-
 • Signe Christine Urdal, (Rogaland), 40.000,-
 • Silje Figenschou Thoresen, (Finnmark), 45.000,-
 • Siri Austeen, (Akershus), 30.000,-
 • Siri Berqvam, (Vestfold), 20.000,-
 • Solveig Bergene, (Oslo), 50.000,-
 • Steinar Haga Kristensen med Marthin Espeland, Magnus Hagen Olsen, Morten N Halvorsen, Trond Reinholdtsen, (Oslo), 80.000,-
 • Stian Ådlandsvik, (Oslo), 70.000,-
 • Sveinung Rudjord Unneland, (Vestland), 40.000,-
 • Tanja Thorjussen, (Oslo), 35.000,-
 • Thale Vangen, (Utlandet), 40.000,-
 • Tone Bjordam, (Oslo), 50.000,-
 • Tone Myskja, (Oslo), 40.000,-
 • Tor Børresen, (Oslo), 50.000,-
 • Tore Hansen, (Innlandet), 20.000,-
 • Trond Sebastian Rusten, (Oslo), 30.000,-
 • Vanna Bowles, (Akershus), 45.000,-
 • Vicente Mollestad, (Telemark), 40.000,-
 • Viktor Pedersen, (Oslo), 20.000,-
 • Vilje Celin Kern Vestenfor, (Oslo), 20.000,-
 • Ylve Thon, (Agder), 25.000,-
 • Yola Maria Tsolis, med Siren Elise Dversnes Dahle, Mari Østby Kjøll, (Buskerud), 30.000,-
 • Øystein Pålsønn Lønvik, (Trøndelag), 50.000,-
 • Åslaug Krokann Berg, (Oslo), 15.000

Antall søknader våren 2024: 31
Antall søknader innvilget: 6
Kvote: 500 000,-

 • Asle Nilsen, (Oslo), 100.000,-
 • Hanne Borchgrevink med Ingebjørg Gunnarson, Håkå B. Furuseth, (Innlandet), 100.000,-
 • Inger-Johanne A. Brautaset, (Vestland), 35.000,-
 • Jan Eirik Evjen, (Trøndelag), 55.000,-
 • Per Inge Bjørlo med Markus Li Stensrud, (Buskerud), 100.000,-
 • Tanja Thorjussen, Kjell Thorjussen, (Oslo), 110.000,-

Antall søknader høst 2023: 393
Antall søknader innvilget: 154
Kvote: 6 000 000,-

 • Margaret Abeshu, (Oslo), 60.000,-
 • Nora Adwan, (Vestland), 60.000,-
 • Dag Alveng, (Vestfold og Telemark), 40.000,-
 • Hedda Roterud Amundsen med Miriam Hansen, Ottar Karlsen, Katarina Skjønsberg, Bjørn Hatterud, Andreas Olavssønn Rongen, Sigurd Gurvin, (Oslo), 70.000,-
 • Hedda Roterud Amundsen, (Oslo), 20.000,-
 • Amir Asgharnejad, (Oslo), 60.000,-
 • Kjersti Margreta Austdal, (Oslo), 20.000,-
 • Benedict Beldam, (Oslo), 20.000,-
 • Fredrik Berberg, (Oslo), 28.000,-
 • Jørgen Blitzner med Kari Aasen, Daniela Bergschneider, Ingrid Berven, Sissel Blystad, Lillian Dahle, Kari Dyrdal, Ida Helland-Hansen, Magnar Moen, William Nicolaisen, Torill Nøst, Kiyoshi Yamamoto, Cato Løland, Maia Urstad, (Vestland), 100.000,-
 • Vilde Blom, (Oslo), 40.000,-
 • Karin Blomgren, (Utlandet), 50.000,-
 • Sigbjørn Bratlie, (Oslo), 16.000,-
 • Thomas Bremerstent, (Oslo), 40.000,-
 • Maria Brinch, (Oslo), 20.000,-
 • Ann Iren Buan, (Oslo), 27.000,-
 • Freja Burgess, (Oslo), 43.000,-
 • Nils Olav Bøe, (Oslo), 58.000,-
 • Brit Bøhme, (Vestland), 40.000,-
 • Sigrid Voll Bøyum, (Trøndelag), 20.000,-
 • Patricia Carolina, (Oslo), 20.000,-
 • Jinbin Chen, (Oslo), 30.000,-
 • Lill-Ann Chepstow-Lusty, (Oslo), 20.000,-
 • Sara Korshøj Christensen, (Oslo), 60.000,-
 • Vilhelm Christensen med Stacey de Voe, Emil Sandström, (Oslo), 90.000,-
 • Anna Clawson, (Oslo), 15.000,-
 • Joel Correia, (Oslo), 40.000,-
 • Robin Danielsson, (Rogaland), 40.000,-
 • Esra Düzen, (Oslo), 30.000,-
 • Makda Embaie med Tony Karlsson Savci, (Oslo), 40.000,-
 • Helene Espedal-Selvåg med Ekuko Naka, Yumiko Ashley, (Rogaland), 30.000,-
 • Hanna Fauske, (Trøndelag), 45.000,-
 • Eigil Forberg, (Trøndelag), 25.000,-
 • Yngvild Færøy, (Oslo), 30.000,-
 • Andrea Galiazzo, (Oslo), 40.000,-
 • Matilde Westavik Gaustad, (Oslo), 30.000,-
 • Morten Gran, (Viken), 20.000,-
 • Einar Grinde, (Trøndelag), 40.000,-
 • Kalle Grude, (Oslo), 18.000,-
 • Anna Marie Gudmundsdottir, (Innlandet), 50.000,-
 • Sarah Gunner-Svensson, (Oslo), 15.000,-
 • Natalie Price Hafslund, (Oslo), 20.000,-
 • Daniel Vincent Hansen, (Trøndelag), 20.000,-
 • Hans Kristian Borchgrevink Hansen, (Trøndelag), 50.000,-
 • Johannes Borchgrevink Hansen, (Innlandet), 20.000,-
 • Mona Orstad Hansen, (Rogaland), 30.000,-
 • Mikael Hegnar, (Oslo), 80.000,-
 • Stein Henningsen, (Troms og Finnmark), 75.000,-
 • Frithjof Hoel, (Oslo), 40.000,-
 • Inga Sund Hofset, (Oslo), 20.000,-
 • Jo Mikkel Sjaastad Huse, (Oslo), 60.000,-
 • Marin Forsbak Håskjold med Christa Barlinn Korvald, Io Sivertsen, (Oslo), 50.000,-
 • Hennie Ann Isdahl, (Oslo), 20.000,-
 • Benedikte Bergh Iversen, (Vestland), 20.000,-
 • Sabina Jacobsson, (Oslo), 80.000,-
 • Jia Ji, (Vestland), 60.000,-
 • Kurt Johannessen, (Vestland), 30.000,-
 • Toril Johannessen, (Vestland), 50.000,-
 • Nellie Jonsson, (Viken), 25.000,-
 • Taru Kallio, (Oslo), 50.000,-
 • Marthe Karen Kampen, (Innlandet), 30.000,-
 • Saman Kamyab, (Oslo), 40.000,-
 • Naeun Kang, (Oslo), 20.000,-
 • Sarah Kazmi, (Oslo), 30.000,-
 • Kristen Keegan, (Vestland), 30.000,-
 • Hankyul Kim, (Viken), 150.000,-
 • Andreas Siqueland Knudsen, (Viken), 50.000,-
 • Steinar Haga Kristensen, (Oslo), 100.000,-
 • Espen Kvålsvoll, (Oslo), 45.000,-
 • Linda Karin Lamignan Larsen, (Utlandet), 45.000,-
 • Kim Laybourn, (Oslo), 70.000,-
 • Else Leirvik, (Rogaland), 60.000,-
 • Nayara Leite med Kaeto Sweeney, (Vestland), 20.000,-
 • Pål Lersveen, (Trøndelag), 11.000,-
 • Karen Kviltu Lidal, (Viken), 20.000,-
 • Jørgen Herleiksplass Lie, (Oslo), 40.000,-
 • Tobias Liljedahl, (Trøndelag), 30.000,-
 • Pei-Han Lin med Hans Ragnar Mathisen, (Troms og Finnmark), 60.000,-
 • Lars Korff Lofthus, (Vestland), 20.000,-
 • Line Bøhmer Løkken, (Oslo), 60.000,-
 • Cato Løland, (Vestland), 20.000,-
 • Elise Macmillan, (Oslo), 20.000,-
 • Bjørn Magnhildøen med Julian Steer, Alan Sondheim, CRY/AN project, A. Forbis & Marlena Stiger, Cleber Gazana, Jürgen Trautwein, Jamil Gavrilov, Jan van Huis, Yosuke Kagawa, Plantoid, Linwood Shepard, (Viken), 20.000,-
 • Giulia Mangione, (Vestfold og Telemark), 30.000,-
 • Anna Sofie Mathiasen, (Oslo), 30.000,-
 • Eline McGeorge, (Oslo), 60.000,-
 • Polina Medvedeva, (Troms og Finnmark), 45.000,-
 • Elin Reboli Melberg, (Rogaland), 20.000,-
 • Marianne Moe, (Vestland), 20.000,-
 • Linda Morell, (Vestland), 80.000,-
 • Bjørn Mortensen, (Vestland), 52.000,-
 • Monika Mørck, (Trøndelag), 30.000,-
 • Astrid Mørland, (Agder), 20.000,-
 • Trine Lise Nedreaas, (Vestland), 55.000,-
 • Terje Nicolaisen, (Oslo), 25.000,-
 • Suvi Nieminen, (Vestland), 20.000,-
 • Ada Nilsen, (Oslo), 20.000,-
 • Hanne Nilsen Nygård, (Oslo), 20.000,-
 • Per Kristian Nygård, (Trøndelag), 40.000,-
 • Randi Nygård, (Oslo), 60.000,-
 • Cecilia Jiménez Ojeda, (Oslo), 60.000,-
 • Hedda Ottesen, (Oslo), 20.000,-
 • Soo Jin Park, (Oslo), 20.000,-
 • Maria Pasenau med Maria Pasenau, Morten Andersen, (Vestland), 80.000,-
 • Aurora Passero, (Oslo), 20.000,-
 • Linn Pedersen, (Agder), 20.000,-
 • Beate Petersen med Liv Kristin Holmberg, Thomas Kvam, Paal Bjelke Andersen, (Oslo), 37.000,-
 • Lisa Størseth Pettersen, (Trøndelag), 80.000,-
 • Margrethe Pettersen, (Viken), 35.000,-
 • Sven Påhlsson, (Oslo), 20.000,-
 • Pia Antonsen Rognes med Anna Liljekrantz, William André Frjals Bentsen, (Trøndelag), 20.000,-
 • Yngvild Rolland, (Agder), 20.000,-
 • Arne Rygvold, (Viken), 20.000,-
 • Nathalie Fuica Sanchez, (Oslo), 45.000,-
 • Siri Sandersen med Åse Løvgren, Stine Gonsholt, Trude Johansen, Regine Osbakk, (Vestfold og Telemark), 50.000,-
 • Lars Sandås, (Oslo), 25.000,-
 • Derek Sargent, (Vestland), 25.000,-
 • Astrid Runde Saxegaard, (Viken), 25.000,-
 • Ulla Marianne Schildt, (Oslo), 20.000,-
 • Janicke Schønning, (Oslo), 20.000,-
 • Carl Segelberg, (Oslo), 25.000,-
 • Stina Skavlan med Mira Hahn, Ingrid Dobloug Roede, Alena Rieger, João Doria de Souza , (Oslo), 40.000,-
 • Alice Slyngstad med Jennie Bergsli, (Oslo), 45.000,-
 • Martin Sæther, (Oslo), 60.000,-
 • Øyvind Sørfjordmo, (Oslo), 20.000,-
 • Jon Benjamin Tallerås, (Viken), 30.000,-
 • Qi Tan, (Oslo), 50.000,-
 • André Kamran Tehrani, (Oslo), 20.000,-
 • Anne Karine Thorbjørnsen, (Innlandet), 20.000,-
 • Gunnhild Torgersen, (Oslo), 30.000,-
 • Torgrim Torve, (Agder), 25.000,-
 • Ingrid Torvund med Jonas Mailand, Ingrid Torvund, (Oslo), 60.000,-
 • Ayatgali Tuleubek, (Oslo), 40.000,-
 • Anja Tveiterås med Fredrik Alden Thorsen, Gjertrud Steinsvåg (Vestland), 20.000,-
 • Espen Tversland, (Nordland), 20.000,-
 • Hanne Tyrmi, (Oslo), 100.000,-
 • Ahmed Umar, (Oslo), 70.000,-
 • Maia Urstad, (Vestland), 70.000,-
 • Lesia Vasylchenko, (Vestfold og Telemark), 50.000,-
 • Siv Bugge Vatne med Margrethe Aanestad, Arnhild Sunnanå, (Oslo), 20.000,-
 • Mia Van Veen, (Oslo), 20.000,-
 • Vilje Celin Kern Vestenfor, (Oslo), 25.000,-
 • Valgerdur Walderhaug, (Oslo), 25.000,-
 • Jessica Warboys, (Vestland), 60.000,-
 • Mikkel Wettre, (Vestland), 20.000,-
 • Brynhild Grødeland Winther, (Vestland), 20.000,-
 • Ilija Wyller, (Oslo), 20.000,-
 • Kiyoshi Yamamoto, (Vestland), 20.000,-
 • Tomofumi Yamasaki, (Oslo), 20.000,-
 • Shuk Pui Yu, (Oslo), 55.000,-
 • Shuk Pui Yu med Jacky Jaan-Yuan Kuo, Jinbin Chen, (Oslo), 100.000,-
 • Heidi Øiseth, (Oslo), 20.000,-
 • Munan Øvrelid, (Oslo), 40.000,-
 • Ellinor Aurora Aasgaard med Zayne Armstrong, Ellinor Aurora Aasgaard, (Agder), 100.000,-

Antall søknader høst 2023: 40
Antall søknader innvilget: 11
Kvote: 1 000 000,-

 • Dag Alveng med Joanna Chia-yu Lin, (Vestfold og Telemark), 100.000,-
 • Christian Blandhoel, (Oslo), 100.000,-
 • Ingrid Book med Carina Hedén, (Oslo), 100.000,-
 • Anne Katrine Dolven, (Oslo), 100.000,-
 • Rune Eraker med Hege Oulie, (Viken), 100.000,-
 • Stein Henningsen med Anthon Astrom, (Troms og Finnmark), 70.000,-
 • Sabina Jacobsson, (Oslo), 100.000,-
 • Lucie Noel Thune, (Oslo), 30.000,-
 • Ingrid Torvund, (Oslo), 100.000,-
 • Martin White med Knud Larsen, Arisa Purkpong, Hege Thorsen, Kim Svensson, Tor Simen Ulstein, (Oslo), 100.000,-
 • Viktoria Winge med Eirik Botten Nicolaysen, Guro Elvik Strand, (Viken), 100.000,-

Antall søknader vår 2023: 399
Antall søknader innvilget: 138
Kvote: 6 000 000,-

 • Jannik Abel, (Viken), 50.000,-
 • Terje Abusdal, (Oslo), 25.000,-
 • Ørjan Amundsen, (Agder), 30.000,-
 • Kaja Andersen med Ragnheiður Káradóttir, Ingrid Forland, Tor Erik Bøe, Steinunn Önnudóttir, Helgi Þórsson, Agatha Wara, Guðlaug Mía Eyþórsdóttir, Páll Haukur, Anna Hrund Másdóttir, Hildigunnur Birgisdóttir, Logi Leó Gunnarsson, Siri Borge, (Utlandet), 30.000,-
 • Marthe A Andersen, (Oslo), 20.000,-
 • Damir Avdagic, (Oslo), 50.000,-
 • Edgar Ballo med Axel Ekwall, Ole Henrik Hagen, Terje Uhrn, Jon Arne Mogstad, Erik Annar Evensen, (Oslo), 70.000,-
 • Trude Bekk, (Trøndelag), 40.000,-
 • Anton Benua, (Oslo), 40.000,-
 • Daniela Bergschneider, (Vestland), 30.000,-
 • Tonje Bøe Birkeland, (Vestland), 30.000,-
 • Per Inge Bjørlo, (Viken), 80.000,-
 • Runa Boger, (Oslo), 60.000,-
 • Stacy Brafield, (Vestland), 90.000,-
 • Ana Henriques Brotas med Karina Sletten, Viviana Cárdenas, (Oslo), 45.000,-
 • Veronica Bruce, (Oslo), 30.000,-
 • Markus Strandjord Bråten, (Rogaland), 50.000,-
 • Peder Kirkvaag Bugge, (Vestfold og Telemark), 30.000,-
 • Petter Buhagen, (Trøndelag), 40.000,-
 • Runa Carlsen, (Oslo), 40.000,-
 • Joel Correia, (Oslo), 20.000,-
 • Hilde A Danielsen, (Vestland), 30.000,-
 • Oscar Debs med Mathieu Lacroix, (Trøndelag), 45.000,-
 • Line Solberg Dolmen med Margrethe Pettersen, (Oslo), 35.000,-
 • Sofia Magdalena Eliasson, (Oslo), 45.000,-
 • Marius Engh, (Oslo), 50.000,-
 • Helene Espedal-Selvåg med Ananda Serne, Marie Ronold Mathisen (Rogaland), 30.000,-
 • Per Formo med Märit Aronsson-Towler, Veslemøy Lilleengen, Sissel M. Bergh, Grethe Britt Fredriksen, Markus Lantto, Håvard Stamnes, Linn Halvorsrød, (Trøndelag), 85.000,-
 • Marthe Ramm Fortun, (Oslo), 45.000,-
 • Jan Freuchen med Jonas Høgli Major, Sigurd Tenningen (Agder), 50.000,-
 • Yngvild Færøy, (Oslo), 50.000,-
 • Helene Førde, (Vestland), 50.000,-
 • Laura Gaiger, (Vestland), 25.000,-
 • Jon Gorospe, (Oslo), 32.000,-
 • Ane Graff, (Oslo), 75.000,-
 • Solveig Aurora Lien Granberg, (Oslo), 20.000,-
 • Matias Grøttum med Marie Vallestad, (Vestland), 25.000,-
 • Tarje Eikanger Gullaksen, (Viken), 50.000,-
 • Agnes Guttormsgaard med Vebjørn Guttormsgaard Møllberg (Vestfold og Telemark), 50.000,-
 • Else Marie Hagen, (Oslo), 75.000,-
 • Runa Halleraker, (Vestland), 29.000,-
 • Eirik Moldestad Halvorsen, (Trøndelag), 35.000,-
 • Miriam Hansen, (Oslo), 30.000,-
 • Ingri Haraldsen med Ingvild Langgård, (Trøndelag), 30.000,-
 • Trond Hugo Haugen, (Viken), 45.000,-
 • Jason Havneraas med Kjetil Berge, Signe Holm, (Oslo), 37.000,-
 • Hanne Grieg Hermansen, (Oslo), 35.000,-
 • Lisa Him-Jensen, (Vestland), 40.000,-
 • Bianca Hisse, (Oslo), 70.000,-
 • Ane Mette Hol, (Oslo), 45.000,-
 • Narve Hovdenakk, (Oslo), 65.000,-
 • Torgeir Husevaag, (Oslo), 50.000,-
 • Ann Cathrin November Høibo, (Agder), 40.000,-
 • Arne Heglum Ingvaldsen, (Vestland), 60.000,-
 • Alexandra Jegerstedt med Iben Isabell Krogsgaard, (Trøndelag), 65.000,-
 • Søssa Jørgensen med Karolin Tampere, Siri Austeen, Sanjey Sureskhumar, Jette Graaner, Stefan Schrøder, Freja Carmichael, (Viken), 60.000,-
 • Damla Kilickiran, (Oslo), 40.000,-
 • KorneliaRemø Klokk, (Oslo), 25.000,-
 • Anne Tveit Knutsen, (Vestland), 50.000,-
 • Magdalena Kotkowska, (Oslo), 40.000,-
 • Iben Isabell Krogsgaard med Ingrid Torvund, Jonas Mailand, Alexandra Jegerstedt (Oslo), 75.000,-
 • TIna Kryhlmann, (Oslo), 35.000,-
 • Jaan-Yuan Kuo, (Oslo), 40.000,-
 • Torbjørn Kvasbø, (Innlandet), 35.000,-
 • Kim Kvello, (Trøndelag), 40.000,-
 • Gabriel Johann Kvendseth, (Vestland), 25.000,-
 • Kamilla Langeland, (Agder), 60.000,-
 • Ingvild Langgård, (Viken), 30.000,-
 • Tarjei Bodin Larsen, (Agder), 25.000,-
 • Icaro Zorbar Sanchez Laverde, (Oslo), 30.000,-
 • Jens Stegger Ledaal med Marius Gulbrandsen, Elisabeth Thorsen, Ingrid Kristensen Bjørnaali, Erle Saxegaard, Trude Johansen, Hermund Arntzen Dale, Peter Dean, Jan Hajdelak Hustak, Gustav Gunvaldsen, Nemanja Cado, Henrik Langgård, Halvor Valle, (Viken), 60.000,-
 • Linda Lerseth, (Oslo), 20.000,-
 • Kine Lillestrøm, (Viken), 40.000,-
 • Pei-han Lin, (Troms og Finnmark), 30.000,-
 • Ingeborg Annie Lindahl, (Viken), 36.000,-
 • Hege Liseth, (Viken), 40.000,-
 • Lotte Konow Lund, (Oslo), 80.000,-
 • Line Bøhmer Løkken, (Oslo), 70.000,-
 • Åse Løvgren, (Vestland), 45.000,-
 • Rita Marhaug med Kjellaug Hatlen Lunde, Åse Anda, Daniel Persson, Hedvig Thokildsen, Anna Björkman, Nina Bjökendal, Ylve Thon, Jon S. Lunde, Solveig Landa, Nils-Thomas Økland, Åsmund Haukelidsæter, Elin Kjøsnes, Bent Erik Myrvoll, Jon Ståle Ritland, Traci Kelly, Julia Wenz, Christian Eickhoff, (Nordland), 60.000,-
 • Rita Marhaug, (Vestland), 20.000,-
 • Pernille Meidell med Leo Okagawa, Ayami Suzuki, William Kudahl, Elina Waage Mikalsen, Kaya Gaarder, (Oslo), 80.000,-
 • Joakim Blattmann Moldestad, (Oslo), 40.000,-
 • Jan Moss, (Oslo), 40.000,-
 • Eline Mugaas, (Oslo), 50.000,-
 • Mercedes Mühleisen, (Oslo), 30.000,-
 • Kristoffer Myskja, (Oslo), 30.000,-
 • Kobie Nel, (Vestland), 50.000,-
 • Magnhild Øen Nordahl med Cameron MacLeod, (Vestland), 40.000,-
 • Anders Nordby, (Viken), 40.000,-
 • Trude Westby Nordmark med Eirik Falckner (Oslo), 40.000,-
 • Per Kristian Nygård, (Trøndelag), 60.000,-
 • Anna Näumann, (Troms og Finnmark), 20.000,-
 • Margarida Paiva, (Oslo), 20.000,-
 • Gabrielle Paré, (Oslo), 30.000,-
 • Aurora Passero, (Oslo), 40.000,-
 • Linn Pedersen, (Agder), 50.000,-
 • Viktor Pedersen, (Oslo), 35.000,-
 • Beate Petersen med Moin Samadi, Sare Shafipour, (Oslo), 65.000,-
 • Marius Presterud, (Oslo), 25.000,-
 • Anne Helen Robberstad, (Rogaland), 20.000,-
 • Halvor Rønning, (Oslo), 20.000,-
 • Erle Saxegaard, (Oslo), 50.000,-
 • Ananda Serné, (Vestland), 36.000,-
 • Franzisca Siegrist med Finn Adrian Jorkjen, Pavlina Lucas, (Oslo), 30.000,-
 • Jasper Siverts med Ana Marques Engh, Bendik-Bendik Syversætre Johannessen, (Oslo), 30.000,-
 • Kjetil Skøien, (Oslo), 40.000,-
 • Alice Slyngstad, (Oslo), 40.000,-
 • Aurora Lund Solberg, (Vestland), 35.000,-
 • Signe Solberg, (Viken), 45.000,-
 • Enrique Guadarrama Solis, (Oslo), 60.000,-
 • Helene Sommer, (Oslo), 35.000,-
 • Anne Stabell, (Vestfold og Telemark), 30.000,-
 • Anne-Lise Stenseth, (Oslo), 50.000,-
 • Markus Li Stensrud, (Oslo), 45.000,-
 • Marianne Wiig Storaas, (Oslo), 45.000,-
 • Kjersti Sundland med Martin Mikkelsen, Ole Christian Ellestad, (Vestland), 60.000,-
 • Borgny Svalastog, (Innlandet), 40.000,-
 • Kristin Sæterdal, (Oslo), 25.000,-
 • Børre Sæthre, (Oslo), 80.000,-
 • Janne Talstad med Kjersti Vetterstad, Yamile Calderón, Yafei Qi, Petter Buhagen, Anneke von der Fehr, Georgiana Dobre, (Oslo), 70.000,-
 • Karolin Tampere med Christy Gast, Freja Carmichael, Kristin Risan, Magnus Holmen, Randi Nygård, Geir Tore Holm, Søssa Jørgensen, Caitlin Franzmann, Simon Daniel Tegnander Wenzel, Hilde Hauan Johnsen, (Troms og Finnmark), 50.000,-
 • Hedvig Sønstabø Thorkildsen med Daniel Persson, (Vestland), 25.000,-
 • Evy Horpestad Tjåland med Kjerstin Barkved, Markus Bråten, Elin Kjøsnes, Elin Gabrielsen, Helene Espedal-Selvåg, Solveig Landa, Nils-Thomas Økland, Yumiko Ashley, Anita Tjemsland, Camilla Løken Hill, Veslemøy Flotve, Helle Mellemstrand, Kari Ann Lending Kleiveland, Anna Kristin Ferking, (Rogaland), 100.000,-
 • Nina Torp, (Oslo), 70.000,-
 • Linda Soh Trengereid, (Vestland), 25.000,-
 • Kristin Tårnesvik, (Oslo), 30.000,-
 • Hege Vadstein med Paul Brady, Stein Holte, (Oslo), 40.000,-
 • Lesia Vasylchenko, (Vestfold og Telemark), 25.000,-
 • Tarald Wassvik, (Innlandet), 30.000,-
 • Anna Widén, (Innlandet), 30.000,-
 • Jessica Williams med Marina Dubia, Makda Embaie,Shaon M, (Viken), 60.000,-
 • Verena Winkelmann, (Vestfold og Telemark), 45.000,-
 • Tori Wrånes, (Oslo), 80.000,-
 • Silje Eugenie Strande Øktner med Lars Kjemphol, Ruben Ass Arvesen, Guro Erika Trøseid Gjerstadberget, (Innlandet), 40.000,-
 • Lene Baadsvig Ørmen, (Oslo), 50.000,-
 • Sjur Eide Aas, (Agder), 25.000,-
 • Ellinor Aurora Aasgaard med Zayne Armstrong, (Oslo), 50.000,-

Antall søknader høst 2022: 451
Antall søknader innvilget: 143
Kvote: 5 750 000,-

 

 • Amber Simone Veronica Ablett, (Vestland), 20.000,-
 • Hedda Roterud Amundsen, (Oslo), 20.000,-
 • Ørjan Amundsen, (Agder), 25.000,-
 • Line Anda Dalmar med Åse Anda, (Trøndelag), 25.000,-
 • Kjersti Andvig, (Nordland), 80.000,-
 • Marie Askeland, (Viken), 75.000,-
 • Kristin Austreid, (Vestland), 30.000,-
 • Damir Avdagic, (Oslo), 70.000,-
 • Andrea Bakketun, (Viken), 30.000,-
 • Thora Dolven Balke med Lila de Magalhaes, (Oslo), 65.000,-
 • Edgar Ballo med Axel Ekwall, Erik Annar Evensen, Terje Uhrn, Jon Arne Mogstad, Ole Henrik Hagen, (Oslo), 100.000,-
 • Mona Bentzen med Kjersti G. Andvig, (Oslo), 60.000,-
 • Ingrid Berge med Brit Fuglevaag, Kari Steihaug, Anne Stabell, Liilian Saksi, Ingrid Aarvik Berge, Sebastian Rusten, Thea Urdal, (Viken), 100.000,-
 • Johan Urban Bergquist, (Oslo), 20.000,-
 • Marit Kristine Bockelie, (Viken), 50.000,-
 • Freja Burgess, (Oslo), 19.000,-
 • Jinbin Chen, (Oslo), 20.000,-
 • Jasmine Christensson, (Utlandet), 20.000,-
 • Tora Dalseng, (Oslo), 20.000,-
 • Robin Danielsson, (Oslo), 35.000,-
 • Oddvar I.N. Daren, (Trøndelag), 30.000,-
 • Ana R de Antonio, (Oslo), 20.000,-
 • Hai Nguyen Dinh, (Vestfold og Telemark), 25.000,-
 • Unnur Andrea Einarsdottir med Panja Göbel, (Trøndelag), 45.000,-
 • Per Ellef Eltvedt, (Trøndelag), 20.000,-
 • Glen Farley med Andrea Bakketun, Roddy Bell, Cecilia Jonsson, Trond Mikkelsen, Atle Selnes Nielsen, Bente Sommerfeldt-Colberg, Torgrim Torve, (Viken), 80.000,-
 • Hanna Fauske, (Trøndelag), 20.000,-
 • Emil Finnerud, (Oslo), 70.000,-
 • Annike Flo, (Oslo), 40.000,-
 • Amalia Fonfara med Nazare Soares, Susanne Wintenterling, Katarina Skår Lisa, Nissa Nishikawa, Marina Sans, Mari Keski-Korsu, Francis Sosta, Francesca Castagnetti, (Trøndelag), 20.000,-
 • Gard Andreas Frantzsen med Sveinung Rudjord Unneland, Borghild Rudjord Unneland, Rosa Marie Frang, (Vestland), 60.000,-
 • Hanne Friis, (Oslo), 25.000,-
 • Laura Gaiger, (Vestland), 24.000,-
 • Andrea Galiazzo, (Oslo), 40.000,-
 • Ivan Galuzin, (Innlandet), 30.000,-
 • Matilde Westavik Gaustad, (Trøndelag), 20.000,-
 • Morten Gran med Mona Grønstad, (Viken), 80.000,-
 • Matias Grøttum, (Vestland), 20.000,-
 • Mai Hofstad Gunnes, (Oslo), 80.000,-
 • Mari Meen Halsøy med Liva Mork, Christoffer Fjeldstad, Karoline Hjort, Katja Høst, Jad El Khoury , Helle Siljeholm, Riita Ikonen, Istvan Virag, (Viken), 100.000,-
 • Mari Meen Halsøy, (Viken), 50.000,-
 • Christina Leithe Hansen, (Agder), 30.000,-
 • Daniel Vincent Hansen, (Trøndelag), 30.000,-
 • Hans Kristian Borchgrevink Hansen med Bjørn Hatterud, (Innlandet), 40.000,-
 • Ingunn Milly Hansen, (Nordland), 70.000,-
 • Maja Pauline Bang Haugsgjerd, (Oslo), 20.000,-
 • Marianne Haukebø, (Viken), 40.000,-
 • Ray Hegelbach, (Oslo), 30.000,-
 • Damian Heinisch, (Oslo), 35.000,-
 • Stein Henningsen, (Troms og Finnmark), 50.000,-
 • Per Hess, (Oslo), 60.000,-
 • Johanne Hestvold med Alexandra Hunts, (Oslo), 60.000,-
 • Anders Holen, (Oslo), 75.000,-
 • Runhild Hundeide, (Oslo), 17.000,-
 • Marianne Hurum med Elisabeth Haarr, (Oslo), 50.000,-
 • Mattias Härenstam, (Oslo), 30.000,-
 • Ann Cathrin November Høibo, (Agder), 40.000,-
 • Johannes Høie med Lars Sandås, Shwan Dler Qaradaki, (Oslo), 50.000,-
 • Hedda Hørran, (Oslo), 20.000,-
 • Matilda Höög, (Oslo), 20.000,-
 • Marin Forsbak Håskjold med Christa Barlinn Korvald, (Oslo), 70.000,-
 • Sabina Jacobsson, (Oslo), 80.000,-
 • Alexandra Jegerstedt med Iben Isabell Krogsgaard, (Trøndelag), 60.000,-
 • Arnold Johansen, (Troms og Finnmark), 50.000,-
 • Aslaug Magdalena Juliussen, (Troms og Finnmark), 80.000,-
 • Saman Kamyab, (Oslo), 40.000,-
 • Matias Kiil, (Oslo), 20.000,-
 • Hankyul Kim, (Viken), 80.000,-
 • Kornelia Remø Klokk med Marie Ursin, dragongirl, Alexandra Tveit, Georgiana Dobre, Alma Bø Getachew, Lars Løberg, Louis Schou-Hansen, (Oslo), 70.000,-
 • Anne-Liis Kogan, (Oslo), 80.000,-
 • Jon Eirik Kopperud, (Oslo), 20.000,-
 • Daisuke Kosugi, (Agder), 80.000,-
 • Steinar Haga Kristensen, (Oslo), 50.000,-
 • Jaan-Yuan Kuo, (Oslo), 40.000,-
 • Gabriel Johann Kvendseth, (Vestland), 20.000,-
 • Espen Kvålsvoll, (Oslo), 30.000,-
 • Ingrid Lene Langedok med Ebba Bring, Margareta Bergman, (Vestfold og Telemark), 40.000,-
 • Kim Laybourn, (Oslo), 70.000,-
 • Linda Lerseth, (Oslo), 30.000,-
 • Pål Lersveen, (Trøndelag), 25.000,-
 • Randi Liliequist, (Innlandet), 20.000,-
 • Tobias Liljedahl, (Trøndelag), 20.000,-
 • Lise Bjørne Linnert med Johan Solberg, Elisabeth Thorsen (Oslo), 40.000,-
 • Kjellaug Hatlen Lunde med Rita Marhaug, Åse Anda, (Nordland), 30.000,-
 • Elise Macmillan, (Oslo), 25.000,-
 • Mickael Marman, (Oslo), 35.000,-
 • Anna Sofie Mathiasen, (Oslo), 25.000,-
 • Pernille Meidell med Nicholas Remondino, Paola Lesina, Erik Mowinckel, Elida Linge, Mari Kvien Brunvoll, Kaya Gaarder, (Oslo), 30.000,-
 • Christian Messel, (Oslo), 25.000,-
 • Bjørn Mortensen, (Vestland), 25.000,-
 • Mercedes Mühleisen, (Oslo), 60.000,-
 • Kristoffer Myskja, (Oslo), 25.000,-
 • Ada Nilsen, (Oslo), 20.000,-
 • Eigil Nordstrøm med Gunvor Nervold Antonsen, Håkon Bleken, Sverre Bjertnæs, Anna Marie Sigmond Gudmundsdottir, Christer Robert Glein, (Oslo), 60.000,-
 • Øystein Wyller Odden, (Oslo), 30.000,-
 • Hedda Ottesen, (Oslo), 20.000,-
 • Alexis Owen, (Oslo), 20.000,-
 • Martin Palmer med Bella da Silva Buxbom, (Trøndelag), 25.000,-
 • Anne Siv Falkenberg Pedersen, (Oslo), 40.000,-
 • Urd Joachimsen Pedersen, (Oslo), 25.000,-
 • John Raustein, (Oslo), 60.000,-
 • Alexander Rishaug, (Oslo), 25.000,-
 • Yngvild Rolland, (Viken), 40.000,-
 • Hanna Roloff, (Oslo), 30.000,-
 • Karl Ingar Røys, (Oslo), 30.000,-
 • Sten Are Sandbeck, (Viken), 20.000,-
 • Runa Nymoen Sandnes, (Oslo), 35.000,-
 • Marit Anne Sara, (Troms og Finnmark), 60.000,-
 • Derek Sargent, (Vestland), 30.000,-
 • Ulla Marianne Schildt, (Oslo), 35.000,-
 • Carl Segelberg, (Oslo), 30.000,-
 • Anne Katrine Senstad, (Oslo), 50.000,-
 • Fin Serck-Hanssen, (Oslo), 30.000,-
 • Ananda Serné, (Rogaland), 35.000,-
 • Mekdes Weldhanna Shebeta, (Oslo), 30.000,-
 • Birgitte Sigmundstad, (Oslo), 30.000,-
 • Simona Barbera med Ronny Faber Dahl, (Viken), 20.000,-
 • Marie Skeie med Motaz al Habbash, (Vestland), 30.000,-
 • Inga Skålnes med Eva Margrethe Ballo, (Trøndelag), 20.000,-
 • Kent Fonn Skåre, (Vestland), 30.000,-
 • Alice Slyngstad med Jennie Bergsli, (Oslo), 30.000,-
 • Petter Solberg, (Agder), 25.000,-
 • Enrique Guadarrama Solis, (Oslo), 40.000,-
 • Markus Li Stensrud med Ida Madsen Følling, (Oslo), 60.000,-
 • Bente Stokke, (Utlandet), 50.000,-
 • Randi Strand, (Oslo), 30.000,-
 • Maria Sundby, (Oslo), 20.000,-
 • Bente Sætrang, (Oslo), 50.000,-
 • Qi Tan, (Oslo), 25.000,-
 • Vilje Celin Kern Vestenfor, (Oslo), 20.000,-
 • Istvan Virag, (Oslo), 40.000,-
 • Morten Jensen Vågen, (Oslo), 20.000,-
 • Jan Walaker med Lotte Konow Lund, Bjørn Bjarre, Ulf Verner Carlsson, Paul Dring, Martin Skauen, Terje Nicolaisen, (Vestfold og Telemark), 50.000,-
 • Martin White, (Oslo), 40.000,-
 • Monica Winther, (Oslo), 70.000,-
 • Emilie Wright, (Vestland), 35.000,-
 • Shuk Pui Yu, (Oslo), 40.000,-
 • Lene Baadsvig Ørmen, (Oslo), 50.000,-
 • Stian Ådlandsvik, (Oslo), 30.000,-
 • Solveig Aalberg, (Viken), 20.000,-
 • Ragnhild Aamås, (Oslo), 25.000,-
 • Marte Aas, (Oslo), 45.000,-
 • Ellinor Aurora Aasgaard med Zayne Armstrong, (Oslo), 80.000,-

Antall søknader vår 2022: 503
Antall søknader innvilget: 118
Kvote: 5 750 000,-

 

 • Jannik Abel, (Viken), 40.000,-
 • Hedda Roterud Amundsen, (Oslo), 40.000,-
 • Gunvor Nervold Antonsen, (Viken), 70.000,-
 • Damir Avdagic, (Oslo), 60.000,-
 • Hanan Benammar med Sabrina Morreale, Giuliana Kiersz, Carl-Oscar Linné, (Oslo), 45.000,-
 • Kristin Bergaust, (Viken), 40.000,-
 • Solveig Bergene, (Oslo), 40.000,-
 • Maia Birkeland, (Vestland), 50.000,-
 • Are Blytt, (Oslo), 30.000,-
 • Sidsel Nielsen Bonde, (Vestfold og Telemark), 28.000,-
 • Vanna Bowles, (Viken), 50.000,-
 • Hedda Bremseth, (Trøndelag), 50.000,-
 • Jennie Hagevik Bringaker, (Viken), 60.000,-
 • Samuel Brzeski, (Vestland), 80.000,-
 • Zane Cerpina, (Oslo), 30.000,-
 • Sandra Blichert Christensen, (Agder), 25.000,-
 • Petra Viktoria Dalström, (Utlandet), 60.000,-
 • Line Solberg Dolmen, (Oslo), 45.000,-
 • Anne Katrine Dolven med Tale Dolven, Jakob Ingason, Vegar Moen, Aksel Ree, (Oslo), 100.000,-
 • Ana Dunjic, (Trøndelag), 50.000,-
 • Eli Eines, (Viken), 50.000,-
 • Sofia Magdalena Eliasson, (Oslo), 40.000,-
 • Annike Flo med Kine Fagerheim, Rebekah Oomen, Elisabeth Flo, (Oslo), 80.000,-
 • Ingrid Forland, (Vestland), 34.000,-
 • Ingrid Furre, (Rogaland), 50.000,-
 • Matilde Westavik Gaustad, (Trøndelag), 50.000,-
 • Ane Graff, (Oslo), 80.000,-
 • Ane Hjort Guttu, (Oslo), 80.000,-
 • Natalie Price Hafslund, (Oslo), 50.000,-
 • Inger Lise Hansen, (Oslo), 80.000,-
 • Miriam Hansen, (Oslo), 30.000,-
 • Elin Glærum Haugland, (Oslo), 40.000,-
 • Guri Guri Henriksen med Henriette Blakstad, Anne Mali Sæther, (Viken), 40.000,-
 • Bianca Hisse, (Oslo), 100.000,-
 • Bianca Hisse med Laura Cemin, (Oslo), 50.000,-
 • Simone Hooymans, (Vestland), 28.000,-
 • Marianne Hurum, (Oslo), 32.000,-
 • Torgeir Husevaag, (Oslo), 60.000,-
 • Atle Hynne med Mariken Kramer, (Oslo), 30.000,-
 • Katja Høst, (Oslo), 50.000,-
 • Alexandra Jegerstedt med Iben Isabell Krogsgaard, (Trøndelag), 40.000,-
 • Øyvind Novak Jenssen, (Innlandet), 30.000,-
 • Kurt Johannessen med Jan-Egil Finne, Pavana Reid, (Vestland), 45.000,-
 • Annika Johansson med Viggo Andersen, Paul Brand, Synnöve Ellingsen, Steingrimur Eyfjörd, Bente Geving, Jens Hamran, Svanhild Heggedal, Frithjof Hoel, Helge Korvald, Reidar Kraugerud, Magnús Pálsson, Erling Rohde, Bente Stokke, (Utlandet), 20.000,-
 • Andrea Grundt Johns, (Oslo), 15.000,-
 • Hilde Hauan Johnsen, (Troms og Finnmark), 70.000,-
 • Finn Adrian Jorkjen, (Oslo), 30.000,-
 • Nora Joung med Dora Garcia, Per-Oskar Leu, Emil Andersson, Alessandro Marchi, Stacey De Voe, Emilie Birkeland, Ole Petter Arneberg, Niels Munch Plum, (Oslo), 50.000,-
 • Nora Joung, (Oslo), 40.000,-
 • Kristen Keegan, (Vestland), 12.000,-
 • Hankyul Kim, (Viken), 80.000,-
 • Sebastian Makonnen Kjølaas med Siri Hjorth, (Oslo), 40.000,-
 • Tulle Ruth Koefoed-Jespersen, (Viken), 30.000,-
 • Mariken Kramer, (Oslo), 70.000,-
 • Maren Dagny Juell Kristensen, (Viken), 50.000,-
 • Ignas Krunglevicius, (Viken), 80.000,-
 • Kim Laybourn, (Oslo), 50.000,-
 • Nayara Leite, (Vestland), 40.000,-
 • Karen Kviltu Lidal, (Oslo), 40.000,-
 • Anne Cecilie Caroline Brunborg Lie med Budhaditya Chattopadhyay, Sudipta Dawn, Janardan Ghosh, (Oslo), 60.000,-
 • Veslemøy Lilleengen, (Trøndelag), 30.000,-
 • Rina Charlott Lindgren, (Nordland), 30.000,-
 • Josefine Lyche, (Oslo), 50.000,-
 • Cato Løland, (Vestland), 30.000,-
 • Janine Magelssen, (Oslo), 30.000,-
 • Anne Lindgaard Møller, (Troms og Finnmark), 30.000,-
 • Eivind H. Natvig, (Nordland), 90.000,-
 • Maja Nilsen, (Oslo), 50.000,-
 • Randi Nygård med Simon Tegnander, (Oslo), 80.000,-
 • Aurora Passero, (Oslo), 40.000,-
 • Urd Joachimsen Pedersen, (Oslo), 50.000,-
 • Viktor Pedersen, (Oslo), 22.000,-
 • Beate Petersen, (Oslo), 80.000,-
 • Margrethe Pettersen med Richard Sveen, (Viken), 30.000,-
 • Sabine Popp, (Vestland), 50.000,-
 • Shwan Dler Qaradaki, (Oslo), 60.000,-
 • Hans Hamid Rasmussen, (Oslo), 30.000,-
 • Kristen Rønnevik, (Rogaland), 60.000,-
 • Derek Sargent med Tine Adler, Nayara Leite, Sigrid Lerche, Emilie Wright, (Vestland), 40.000,-
 • Janicke Schønning, (Oslo), 55.000,-
 • Carl Segelberg, (Oslo), 20.000,-
 • Alice Slyngstad, (Møre og Romsdal), 30.000,-
 • Daniel Slåttnes, (Utlandet), 40.000,-
 • Anders Wibstad Smebye med Karla Guadarrama Almeida, On Yee Lo, Marthe Thorshaug, (Innlandet), 60.000,-
 • Camilla Steinum, (Oslo), 50.000,-
 • Simen Stenberg, (Oslo), 40.000,-
 • Marthe Elise Stramrud, (Oslo), 50.000,-
 • Elisabet Alsos Strand, (Trøndelag), 40.000,-
 • Maria Sundby, (Oslo), 30.000,-
 • Sanjey Sureshkumar, (Troms og Finnmark), 50.000,-
 • Martin Sæther, (Oslo), 40.000,-
 • Karoline Sætre, (Innlandet), 40.000,-
 • Karolin Tampere med Camila Marambio, Caitlin Franzmann, Randi Nygård, Christy Gast, (Troms og Finnmark), 30.000,-
 • Constance Tenvik, (Oslo), 50.000,-
 • Charlotte Thiis-Evensen, (Oslo), 40.000,-
 • Jostein Thomassen, (Vestland), 20.000,-
 • Marthe Thorshaug, (Innlandet), 60.000,-
 • Tyra Tingleff, (Viken), 50.000,-
 • Gunnhild Torgersen, (Oslo), 20.000,-
 • Arild Tveito, (Viken), 30.000,-
 • Vilje Celin Kern Vestenfor, (Oslo), 30.000,-
 • Kjersti Vetterstad, (Oslo), 70.000,-
 • Petrine Vinje, (Oslo), 80.000,-
 • Sofie Hviid Vinther, (Vestland), 23.000,-
 • Elin Már Øyen Vister, (Nordland), 70.000,-
 • Guang Hua Wang, (Viken), 80.000,-
 • Jessica Warboys, (Rogaland), 70.000,-
 • Jeremy Welsh med Apichaya Wanthiang, Øyvind Brandtsegg, Trond Lossius, Tijs Ham, (Vestland), 80.000,-
 • Ida Westberg, (Vestland), 16.000,-
 • Synnøve Wetten, (Oslo), 80.000,-
 • Susanne Winterling, (Trøndelag), 40.000,-
 • Tori Wrånes, (Oslo), 70.000,-
 • Geir Yttervik, (Viken), 80.000,-
 • Silje Eugenie Strande Øktner, (Innlandet), 25.000,-
 • Thomas Østbye, (Oslo), 80.000,-
 • Marte Aas, (Oslo), 60.000,-
 • Ellinor Aurora Aasgaard, (Oslo), 60.000,-
 • Kristine Marie Aasvang, (Oslo), 70.000,-

 

Antall søknader høst 2021: 373
Antall søknader innvilget: 129
Kvote: 5 250 000,-

 • Ada Fessler, (Oslo), 50.000,-
 • Agatha Wara, (Oslo), 50.000,-
 • Alessandro Marchi, (Oslo), 50.000,-
 • Alex Millar, (Vestland), 30.000,-
 • Alice Slyngstad, (Møre og Romsdal), 35.000,-
 • Amalia Fonfara, (Utlandet), 40.000,-
 • Ana R de Antonio, (Vestland), 50.000,-
 • Anaclara Talento, (Trøndelag), 30.000,-
 • Ananda Serné, (Rogaland), 35.000,-
 • Anders Holen, (Oslo), 60.000,-
 • Anette Friedrich Johannessen, (Vestland), 30.000,-
 • Anna Ihle, (Rogaland), 32.000,-
 • Anna Sofie Mathiasen, (Oslo), 30.000,-
 • Anne Knutsdatter Wille med Brit Bøhme og Grethe Unstad, (Vestland), 30.000,-
 • Anne Tveit Knutsen, (Vestland), 50.000,-
 • Anne-Liis Kogan, (Oslo), 60.000,-
 • Anne-Lise Stenseth, (Oslo), 50.000,-
 • Annette Kierulf, (Vestland), 30.000,-
 • Annie Anawana Haloba Hobøl, (Oslo), 60.000,-
 • Anthony Charles Morton, (Vestland), 20.000,-
 • Are Blytt, (Oslo), 30.000,-
 • Aslak Gurholt, (Oslo), 50.000,-
 • Azar Alsharif, (Vestland), 40.000,-
 • Barbara Czapran, (Oslo), 60.000,-
 • Bror August Vestbø, (Oslo), 25.000,-
 • Christian Tony Norum, (Viken), 50.000,-
 • Dag Nordbrenden, (Oslo), 30.000,-
 • Derek Sargent, (Vestland), 30.000,-
 • Ebba Bring, (Oslo), 50.000,-
 • ​​Eirik Melstrøm, (Oslo), 45.000,-
 • Elisabeth Rydland Nilssen, (Vestland), 30.000,-
 • Elise Macmillan, (Oslo), 60.000,-
 • Ellen Henriette Suhrke, (Oslo), 50.000,-
 • Ellinor Aurora Aasgaard, (Oslo), 40.000,-
 • Emilie Wright, (Vestland), 30.000,-
 • Erle Saxegaard med Aksel Ree, (Oslo), 50.000,-
 • Erle Saxegaard, (Oslo), 30.000,-
 • Erlend Peder Kvam med Martin Asbjørnsen, Marianne Hurum, Kim Hiortøy, Ane Barstad Solvang, Chris Harnan, Anette Gellein, Samuel Nyholm, Jooyoung Kim, Ylva Greni, Amir Asgharnejad og Espen Iden, (Oslo), 30.000,-
 • Espen Gleditsch, (Oslo), 40.000,-
 • Esra Düzen Sandemose, (Oslo), 20.000,-
 • Frøydis Lindén med Sidsel Nielsen Bonde og Malin Lobell, (Vestland), 50.000,-
 • Gidsken Braadlie med Elizabeth Pacini, Katharina Barbosa Blad, Panter Tanter Productions, Esra Düzen, Alexandra Vasic, Sigmund Skard, Kristen Tollefsen, Christopher Nielsen, Johanna Zwalg, Anne-Lise Zwaig, Siri Jøntvedt, Snelle Hall, Ingvild Andersgaard, Anne Inga Hilsen, Kjetil Røed, Monika Wilinska, Håkon Høst og Anita Hillestad, (Oslo), 80.000,-
 • Giulia Mangione, (Oslo), 25.000,-
 • Gunhild Sannes Larsen, (Vestland), 30.000,-
 • Hannah Mjølsnes, (Trøndelag), 10.000,-
 • Hans Kristian Borchgrevink Hansen, (Oslo), 40.000,-
 • Hasan Daraghmeh, (Trøndelag), 60.000,-
 • Hege Vadstein med Paul Brady, (Oslo), 50.000,-
 • Helen Eriksen, (Oslo), 20.000,-
 • Håvard Homstvedt, (Viken), 45.000,-
 • Ida Mårdhed, (Utlandet), 28.000,-
 • Inga Skålnes med Eva Margrethe Ballo, (Trøndelag), 40.000,-
 • Ingeborg Kvame, (Rogaland), 20.000,-
 • Ingrid Forland, (Vestland), 20.000,-
 • Ingrid Torvund, (Oslo), 40.000,-
 • Jan Freuchen, (Agder), 40.000,-
 • Janicke Schønning, (Oslo), 40.000,-
 • Janne Kruse, (Oslo), 30.000,-
 • Jessica Lauren Elizabeth Taylor, (Oslo), 50.000,-
 • Jinbin Chen, (Oslo), 30.000,-
 • Joanna Chia-yu Lin, (Oslo), 20.000,-
 • Johanne Birkeland med Christiane Lieungh, Lasse Årikstad, Benjamin Tomasi, Silje Eungenie Strande Øktner, Kine Kvernbråten og Inkri Abrahamsen, (Vestfold og Telemark), 50.000,-
 • Johannes Engelsen Espedal, (Innlandet), 55.000,-
 • John Raustein, (Oslo), 50.000,-
 • Joseph Helland, (Oslo), 25.000,-
 • Jostein Thomassen, (Vestland), 20.000,-
 • Jaan-Yuan Kuo med Wei Ting Tseng, (Oslo), 30.000,-
 • Kamilla Langeland, (Agder), 50.000,-
 • Karen Pettersen, (Agder), 30.000,-
 • Kari Steihaug, (Oslo), 60.000,-
 • Karianne Stensland, (Oslo), 20.000,-
 • Karin Aurora Lindell, (Trøndelag), 80.000,-
 • Karin Blomgren, (Utlandet), 50.000,-
 • Kay Arne Kirkebø, (Innlandet), 40.000,-
 • Kim Laybourn, (Oslo), 40.000,-
 • Kiyoshi Yamamoto, (Vestland), 50.000,-
 • Kjell Bjørgeengen, (Viken), 60.000,-
 • Kjersti Sundland, (Vestland), 60.000,-
 • Kobie Nel, (Vestland), 50.000,-
 • Kristen Rønnevik, (Rogaland), 25.000,-
 • Kristin Tårnesvik, (Troms og Finnmark), 45.000,-
 • Lars Kjemphol med Fredrik Fjeld Kløvstad, Hanna Filomen Mjåvatn, Ole Fredrik Hvidsten og Jim Darbu, (Møre og Romsdal), 70.000,-
 • Lena Katrine Sokki, (Trøndelag), 20.000,-
 • Lene Berg, (Oslo), 80.000,-
 • Liilian Saksi, (Innlandet), 30.000,-
 • Lin Wang, (Oslo), 35.000,-
 • Linda Morell, (Vestland), 60.000,-
 • Linn Lervik, (Viken), 50.000,-
 • Linn Pedersen, (Agder), 30.000,-
 • Lisa Pacini, (Oslo), 30.000,-
 • Luke Drozd, (Vestland), 30.000,-
 • Magdalena Manderlova, (Trøndelag), 30.000,-
 • Mari Kolbeinson med Håvard Sagen og Markus Strandjord Bråten, (Rogaland), 60.000,-
 • Maria Pasenau, (Vestland), 30.000,-
 • Marie Askeland, (Viken), 40.000,-
 • Marit Roland, (Oslo), 30.000,-
 • Masoud Alireza, (Vestland), 40.000,-
 • Matilde Westavik Gaustad med Eva Margrethe Ballo, (Trøndelag), 30.000,-
 • Milan Benza Meszaros, (Oslo), 20.000,-
 • Morten Jensen Vågen, (Oslo), 50.000,-
 • Nils Aasland, (Viken), 30.000,-
 • Ole Rosén, (Oslo), 25.000,-
 • Patricia Risopatron Berg med Helen Hausland, Samantha Albert, Freja Burgess og Nellie Jonsson, (Oslo), 50.000,-
 • Pernille Meidell med Roberta Lazo Valenzuela, Elise Macmillan, Clara Mosconi og Ida Mårdhed, (Oslo), 40.000,-
 • Petter Buhagen, (Trøndelag), 50.000,-
 • Rina Charlott Lindgren, (Nordland), 30.000,-
 • Samrridhi Kukreja, (Trøndelag), 30.000,-
 • Samuel Brzeski, (Vestland), 35.000,-
 • Sandra Mujinga, (Oslo), 40.000,-
 • Shuk Pui Yu, (Oslo), 35.000,-
 • Signe Lidén med Randi Nygård, Geir Tore Holm, Søssa Jørgensen, Øyvind Novak Jenssen, Andrea Bakketun, Karoline Sætre, Espen Sommer Eide, Marie Nerland, Jiska Huizing og Roar Sletteland, (Oslo), 60.000,-
 • Silje Eugenie Strande Øktner, (Innlandet), 25.000,-
 • Siri Ekker Svendsen, (Oslo), 40.000,-
 • Stacy Brafield, (Vestland), 50.000,-
 • Synne Tollerud Bull, (Oslo), 80.000,-
 • Terje Abusdal, (Oslo), 30.000,-
 • Tove Kommedal, (Rogaland), 40.000,-
 • Trond Ansten med Marita Isobel Solberg og Aslaug Magdalena Juliussen, (Troms og Finnmark), 80.000,-
 • Trudi Jaeger, (Vestland), 20.000,-
 • Trygve Luktvasslimo, (Nordland), 80.000,-
 • Verena Winkelmann, (Vestfold og Telemark),  40.000,-
 • Victor Lind, (Oslo), 30.000,-
 • Yachi Yang, (Oslo), 40.000,-
 • Yafei Qi, (Oslo), 30.000,-
 • Yngvild Færøy, (Oslo), 50.000,-
 • Yngvild Sæter, (Utlandet), 40.000,-
 • Øyvind Sørfjordmo, (Oslo), 30.000,-
 • Åse Frøyshov, (Innlandet), 35.000,-
 • Åsil Bøthun, (Vestland), 50.000,-

Antall søknader vår 2021: 490
Antall søknader innvilget: 141
Kvote: 5 250 000,-

 • Agatha Wara (Oslo), 30.000,-
 • Agnes Hagen Thorstvedt (Oslo), 60.000,-
 • Amalia Fonfara med Invisibledrum Art Platform, Nazare Soares, Jessica Ullevålseter, Marita Isobel Solberg (Trøndelag), 40.000,- 
 • Ana R De Antonio (Vestland), 20.000,- 
 • Anders Sletvold Moe (Oslo), 50.000,- 
 • André Tribbensee med Kari Ingelsrud, Elsebeth Lütcherath, Simon Breyer (Agder), 40.000,- 
 • Ane Øverås med Andreas Siqueland, Andrius Sirtautas, Anders Kjellesvik, Elin Sundstrøm, Ingeborg Annie Lindahl, Jan Egil Finne, Peter Dean, Ryszard Litwiniuk, Sidsel Nielsen Bonde, Ted Efremoff, Elina Joupperi, Ingibjörg Gudmunsdottir, Hilde Angel Danielsen, Rita Marhaug, Glafira Galuzina, Grethe Hald (Nordland), 90.000,- 
 • Anita Hillestad med Joar Nango, Gabriel Johan Kvendseth, Karen Gimle, Pia de Mailly, Espen Sørli, Berit Wind, Sofia Wara, Stig Olav Tony Fredriksson, Inari Virmakoski, Maya Mi Samuelsen (Viken), 50.000,-
 • Anja Skjulstad med Cathrine Constanse Gjelsnes, Gidsken Braadlie, Ulf Carlsson (Oslo), 50.000,-
 • Ann Cathrin November Høibo (Agder), 50.000,-
 • Anna Sofie Mathiasen (Oslo), 20.000,- 
 • Anne Katrine Senstad (Oslo), 50.000,-
 • Apichaya Wanthiang (Oslo), 50.000,- 
 • Arild Tveito (Viken), 40.000,- 
 • Astrid Runde Saxegaard (Viken), 30.000,- 
 • Atle Selnes Nielsen (Vestfold og Telemark), 30.000,- 
 • Beate Petersen (Oslo), 80.000,- 
 • Beatrice Guttormsen (Oslo), 40.000,- 
 • Bente Bøyesen (Viken), 30.000,-
 • Bertil Greging med Per Bogstad Gulliksen, Bård Lie Thorbjørnsen, Martin Svedman (Oslo), 50.000,- 
 • Bjørn Magnhildøen (Viken), 30.000,- 
 • Bjørn Mortensen (Vestland), 50.000,- 
 • Brita Been (Vestfold og Telemark), 60.000,- 
 • Britt Smelvær (Utlandet), 20.000,- 
 • Camilla Figenschou (Oslo), 60.000,- 
 • Camilla Løw (Oslo), 40.000,- 
 • Carl Segelberg (Oslo), 20.000,- 
 • Daniel Peder Askeland (Viken), 20.000,- 
 • Daniel Slåttnes (Utlandet), 20.000,- 
 • Eirik Sæther (Oslo), 40.000,- 
 • Elin Andreassen med Ann-Cathrin Hertling, Christin Nygård, Tor Schjölberg, Marte Huke, Tor Eystein Øverås, Alf Hulbækmo, Ingrid Skanke Høsøien (Trøndelag), 70.000,- 
 • Elin Brissman (Vestland), 15.000,- 
 • Elin Tanding Sørensen (Viken), 30.000,- 
 • Elise Macmillan med Geranium Dream (Oslo), 30.000,- 
 • Endre Aalrust (Utlandet), 40.000,- 
 • Erika Stöckel (Oslo), 30.000,- 
 • Espen Sommer Eide (Vestland), 40.000,- 
 • Fanny Fermelin med Lasse Berlok (Oslo), 25.000,- 
 • Felipe Ridao med Tuva Langfeldt (Oslo), 40.000,- 
 • Fin Serck-Hanssen (Oslo), 50.000,-
 • Gabriella Göransson (Oslo), 20.000,-  
 • Geir M Brungot (Møre og Romsdal), 30.000,- 
 • Gentian Meikleham (Vestland), 30.000,-
 • Gerhard Stoltz (Vestland), 30.000,- 
 • Grethe Irene Einarsen (Nordland), 20.000,- 
 • Hanne Ekkeren (Oslo), 30.000,- 
 • Hanne Tyrmi (Oslo), 80.000,-
 • Hedda Ottesen (Oslo), 20.000,- 
 • Hedda Roterud Amundsen (Oslo), 20.000,- 
 • Heidi Skjerve Kennedy (Oslo), 30.000,- 
 • Helene Førde (Vestland), 60.000,- 
 • Helene Sommer (Oslo), 20.000,-
 • Hilde Hovland Honerud med Christian Tunge, Jon Hovland Honerud, Susanne Ø. Sæther, Estelle Jean, Eva Avloniti (Viken), 40.000,- 
 • Håvard Sagen med Ananda Serné, Matt Bryans, Merete Jonvik (Rogaland), 40.000,- 
 • Icaro Zorbar Sanchez Laverde (Oslo), 30.000,-
 • Ida Madsen Følling (Oslo), 50.000,- 
 • Ingeborg Annie Lindahl med Trond Lossius (Troms og Finnmark), 50.000,- 
 • Ingeborg Blom Andersskog (Utlandet), 30.000,-
 • Ingerid Jordal (Vestland), 30.000,-
 • Ingrid Lønningdal (Viken), 50.000,- 
 • Irene Rasmussen (Troms og Finnmark), 30.000,-
 • Istvan Virag (Oslo), 20.000,- 
 • Janine Magelssen (Oslo), 30.000,-
 • Janne Talstad (Oslo), 40.000,-
 • Jason Havneraas (Oslo), 40.000,-
 • Jessica MacMillan (Oslo), 50.000,- 
 • Jim Særnblom (Oslo), 50.000,- 
 • Jo Mikkel Sjaastad Huse (Oslo), 15.000,- 
 • Joakim Blattmann Moldestad (Oslo), 30.000,- 
 • Julie Engaas (Viken), 30.000,-
 • Jørn Bjercke (Viken), 25.000,- 
 • Kari Hjertholm (Vestland), 30.000,- 
 • Karoline Sætre med Øyvind Novak Jenssen (Oslo), 20.000,-
 • Hans Ragnar Mathisen (Troms og Finnmark), 60.000,- 
 • Kim Andrè Hagen (Oslo), 50.000,-
 • Kiyoshi Yamamoto (Vestland), 50.000,-
 • Kjersti Lande (Oslo), 15.000,-
 • Knut Wold (Innlandet), 30.000,-
 • Kobie Nel (Vestland), 55.000,- 
 • Kurt Johannessen (Vestland), 40.000,-
 • Lars Chr. Istad (Møre og Romsdal), 55.000,-
 • Lars Monrad Vaage (Viken), 30.000,- 
 • Leif Gaute Staurland (Oslo), 50.000,-
 • Linda Bournane Engelberth (Oslo), 50.000,-
 • Linda Karin Lamignan Larsen (Utlandet), 30.000,-
 • Line Prip (Viken), 40.000,-
 • Love Terins (Oslo), 20.000,-
 • Magdalena Manderlova med Michal Kindernay (Trøndelag), 40.000,-
 • Magnus Bugge (Oslo), 20.000,-
 • Maren Dagny Juell Kristensen (Viken), 40.000,-
 • Marianne Brekke (Oslo), 30.000,-
 • Marieke Verbiesen (Vestland), 30.000,-
 • Marit Gunhild Arnekleiv med Egil Martin Kurdøl, Hans-Jørgen Wallin Weihe (Oslo), 40.000,- 
 • Martin Palmer (Trøndelag), 30.000,-
 • Mary Hasavari med Karen Nikgol, Simona Barbera, Farhad Kalantary, Nina Skarsbø, Jakob Landvik, Admir Batlak (Viken), 40.000,-
 • Mekdes Weldhanna Shebeta (Oslo), 30.000,-
 • Michael Johansson (Utlandet), 40.000,-
 • Morten Andenæs (Oslo), 40.000,- 
 • Morten Jensen Vågen (Oslo), 50.000,- 
 • Natalie Price Hafslund (Oslo), 30.000,-
 • Nathalie Fuica Sanchez (Oslo), 30.000,-
 • Nina Strand (Oslo), 40.000,-
 • Nora Adwan (Vestland), 30.000,-
 • Nora Joung (Oslo), 30.000,-
 • Olav Ringdal (Oslo), 40.000,-
 • Oscar Debs (Trøndelag), 40.000,- 
 • Pearla Pigao (Oslo), 50.000,-  
 • Per Kristian Nygård (Trøndelag), 50.000,- 
 • Pia De Mailly med Espen Sørli, Anita Hillestad, Lill Yildiz Yalcin (Oslo), 60.000,- 
 • Pierre Lionel Matte (Oslo), 20.000,-  
 • Preben Holst (Oslo), 50.000,- 
 • Rachel Dagnall (Oslo), 50.000,- 
 • Rina Charlott Lindgren (Nordland), 20.000,- 
 • Risto Holopainen (Oslo), 20.000,- 
 • Runa Carlsen (Oslo), 50.000,- 
 • Saman Kamyab (Oslo), 40.000,- 
 • Sandra Mujinga (Oslo), 30.000,- 
 • Sandra Vaka Olsen (Rogaland), 40.000,-
 • Sidsel Nielsen Bonde (Vestfold og Telemark), 15.000,- 
 • Signe Marie Andersen (Oslo), 40.000,- 
 • Siren Elise Dversnes Dahle (Oslo), 15.000,-
 • Sjur Eide Aas (Agder), 30.000,- 
 • Solveig Landa (Rogaland), 30.000,- 
 • Stein Rønning (Oslo), 30.000,- 
 • Tanya Busse (Troms og Finnmark), 50.000,- 
 • Taru Kallio (Oslo), 20.000,- 
 • Thora Dolven Balke (Oslo), 30.000,- 
 • Thorbjørn Sørensen (Oslo), 70.000,- 
 • Tone Myskja (Oslo), 50.000,- 
 • Tore Magne Gundersen (Oslo), 30.000,- 
 • Tore Honoré Bøe (Viken), 30.000,- 
 • Tore Reisch (Trøndelag), 30.000,- 
 • Trond Hugo Haugen (Viken), 30.000,-
 • Trude Bekk (Innlandet), 50.000,- 
 • Unn Fahlstrøm med Kjell Bjørgeengen, Åse Ljones (Viken), 70.000,- 
 • Unnur Andrea Einarsdottir (Trøndelag), 30.000,- 
 • Urd Joachimsen Pedersen (Oslo), 20.000,- 
 • Yngvar Larsen (Oslo), 30.000,- 
 • Øistein Sæthren Dahle (Viken), 25.000,- 
 • Ørjan Amundsen (Agder), 20.000,- 
 • Øystein Wyller Odden (Oslo), 30.000,- 

 

Antall søknader høst 2020: 431
Antall søknader innvilget: 121
Kvote: 5 250 000,-

 • Jannik Abel (Viken), 20.000,-
 • Anne Kari Amstein (Vestland), 25.000,-
 • Hedda Roterud Amundsen (Oslo), 30.000,-
 • Marthe A. Andersen (Oslo), 30.000,-
 • Viel Bjerkeset Andersen (Oslo), 50.000,-
 • Christine Aspelund (Oslo), 70.000,-
 • Damir Avdagic (Oslo), 37.000,-
 • Andrea Bakketun (Oslo), 40.000,-
 • Idun Baltzersen (Utlandet), 40.000,-
 • Nina Bang (Oslo), 17.000,-
 • Margareta Bergman (Oslo), 40.000,-
 • Johan Urban Bergquist med Yngvild Færøy, Anne Brit Krag, Siv Bugge Vatne, Kjetil Skøien, Søssa Jørgensen, Geir Tore Holm, Sivert Bjørnerem, Astrid Nordang (Oslo), 60.000,-
 • David Breida (Trøndelag), 40.000,-
 • Jennie Hagevik Bringaker (Viken), 50.000,-
 • Per Christian Brown (Rogaland), 70.000,-
 • Samuel Brzeski (Vestland), 30.000,-
 • Brynhild Bye-Tiller (Trøndelag), 25.000,-
 • Brit Bøhme (Vestland), 30.000,-
 • Yamile Calderon (Oslo), 40.000,-
 • Carlos Alberto da Fonseca Correia med Anne-Karin Furunes, Dan Skjæveland, Héctor Hernández, Helene Kjær, Karoline Sætre, Randi Strand, Edvine Larssen (Trøndelag), 20.000,-
 • Anna Daniell (Viken), 50.000,-
 • Victoria Duffee (Oslo), 30.000,-
 • Serina Erfjord (Vestfold og Telemark), 50.000,-
 • Liv Ertzeid (Viken), 30.000,-
 • Robin Everett (Vestland), 30.000,-
 • Amalia Fonfara med Marita Isobel Solberg, Jessie Jack Ullevålseter, Nazare Soares (Trøndelag), 50.000,-
 • Gard Andreas Frantzsen (Vestland), 20.000,-
 • Rodrigo Ghattas med Gabrielle Paré, Prerna Bishnoi, Anthony Morton (Innlandet), 80.000,-
 • HC Gilje (Oslo), 40.000,-
 • Unni Gjertsen (Oslo), 90.000,-
 • Espen Gleditsch (Oslo), 30.000,-
 • Morten Gran (Viken), 30.000,-
 • Christian Berg Gravningen (Oslo), 40.000,-
 • Mona Grønstad med Morten Gran (Viken), 80.000,-
 • Jens Hamran (Oslo), 35.000,-
 • Miriam Hansen (Oslo), 40.000,-
 • Ragnar Olaf Hauge (Viken), 30.000,-
 • Bjørn Erik Haugen (Oslo), 40.000,-
 • Elin Glærum Haugland (Oslo), 30.000,-
 • Vigdis Haugtrø (Trøndelag), 53.000,-
 • Damian Heinisch (Oslo), 30.000,-
 • Knut Henrik Henriksen (Utlandet), 50.000,-
 • Johanne Hestvold (Oslo), 60.000,-
 • Bianca Hisse med Shahrzad Malekian, Shiva Sherveh, Karianne Andreassen, Mathilde Cayers, Silje Solheim Johnsen, Gerd Kaisa Vorren (Troms og Finnmark), 40.000,-
 • Kari Hjertholm (Vestland), 30.000,-
 • Karoline Hjorth med Riitta Ikonen (Viken), 50.000
 • Anders Holen (Oslo), 40.000,-
 • Torgeir Husevaag (Oslo), 40.000
 • Alexandra Jegerstedt med Iben Isabell Krogsgaard (Trøndelag), 65.000,-
 • Svein Johansen (Troms og Finnmark), 60.000,-
 • Susanna Kajermo (Vestland), 30.000,-
 • Farhad Kalantary (Viken), 55.000,-
 • Annette Kierulf (Vestland), 80.000,-
 • Hankyul Kim (Vestland), 30.000,-
 • Kornelia Remø Klokk med Lykourgos Porfyris (Oslo), 30.000,-
 • Tulle Ruth Koefoed-Jespersen (Viken), 20.000,-
 • Henrik Koppen (Møre og Romsdal), 13.000,-
 • Daisuke Kosugi (Oslo), 80.000,-
 • Cathrine Kramer (Vestland), 70.000,-
 • Steinar Haga Kristensen (Oslo), 60.000,-
 • Bjørn Arne Krogstad (Viken), 40.000,-
 • Ingerid Kuiters (Vestfold og Telemark), 20.000,-
 • Hjørdis Kurås med Paul Brady, Hege Vadstein (Oslo), 60.000,-
 • Per-Erik Larsen (Vestland), 30.000,-
 • Lars Laumann (Nordland), 70.000,-
 • Signe Lidén med Arjen Mulder, Hilde Methi (Oslo), 60.000,-
 • Anne Cecilie Caroline Brunborg Lie (Oslo), 50.000,-
 • Helle Lindskog (Oslo), 29.000,-
 • Lise Bjørne Linnert (Oslo), 70.000,-
 • Lars Korff Lofthus (Vestland), 30.000,-
 • Trygve Luktvasslimo (Nordland), 40.000,-
 • Eli Maria Lundgaard (Oslo), 50.000,-
 • Line Bøhmer Løkken (Oslo), 50.000,-
 • Åse Løvgren med Stine Gonsholt, Neal Cahoon, Sidsel Bonde, Malin Lobell, Frøydis Linden (Vestland), 60.000,-
 • Jannicke Låker (Oslo), 40.000,-
 • Magdalena Manderlova (Trøndelag), 40.000,-
 • Aleksi Mannila-Wildhagen med Patrik Entian, Jens Hamran (Oslo), 80.000,-
 • Marianne Mannsåker (Innlandet), 60.000,-
 • Anna Sofie Mathiasen (Oslo), 33.000
 • Imi Maufe (Vestland), 20.000,-
 • Hannah Mjølsnes med Edvine Larssen (Trøndelag), 12.000,-
 • Are Mokkelbost (Oslo), 60.000,-
 • Linda Morell (Vestland), 25.000,-
 • Mercedes Mühleisen (Viken), 50.000,-
 • Astrid Mørland (Agder), 60.000,-
 • Hedda Ottesen (Oslo), 15.000,-
 • Anne Siv Falkenberg Pedersen (Oslo), 50.000,-
 • Urd Joachimsen Pedersen (Oslo), 40.000,-
 • Shwan Dler Qaradaki (Oslo), 30.000,-
 • Yngvild Rolland (Oslo), 30.000,-
 • Kristin Jensen Romberg (Viken), 30.000,-
 • Jan Kåre Ruud (Oslo), 18.000,-
 • Elin Rødseth (Viken), 25.000,-
 • Annelen Røe (Oslo), 70.000,-
 • Vilde Salhus Røed (Vestland), 70.000,-
 • Christopher Rådlund (Oslo), 45.000,-
 • Runa Nymoen Sandnes (Oslo), 50.000,-
 • Franzisca Siegrist (Oslo), 40.000,-
 • Marie Skeie med Kiyoshi Yamamoto Farias, Lucia Aragón, Izabela Żółcińska, Araiz Mesanza, Ric Francis, Yachi Stian-Yuan, Mike Fueski (Oslo), 50.000,-
 • Kamilla Skrinde (Oslo), 30.000,-
 • Ellen Karine Solberg (Viken), 40.000,-
 • Helene Sommer med Ole Christian Ellestad (Oslo), 40.000,-
 • Lise Steingrim (Viken), 25.000,-
 • Anne-Lise Stenseth (Oslo), 80.000,-
 • Marthe Elise Stramrud (Oslo), 40.000,-
 • Kjersti Sundland med Beate Petersen, Nora Adwan, Mekdes Shebeta, Laurie Lax, Samuel Brzeski, Ole Christian Ellestad, Linn Cecilie Ulvin (Vestland), 80.000,-
 • Børre Sæthre (Oslo), 80.000,-
 • Karoline Sætre med Øyvind Novak Jenssen (Oslo), 30.000,-
 • Ann Beate Tempelhaug (Agder), 50.000,-
 • Ragnhild Laila Arneberg Thoresen (Innlandet), 30.000,-
 • Tanja Thorjussen (Oslo), 50.000,-
 • Marthe Thorshaug (Innlandet), 40.000,-
 • Marianne Toppe (Oslo), 30.000,-
 • Gunnhild Torgersen (Oslo), 35.000,-
 • Helene Torp (Viken), 30.000,-
 • Erlend Grytbakk Wold (Oslo), 30.000,-
 • Leif Inge Xi med Tina M. Pearson, Anders Vinjar (Oslo), 28.000,-
 • Lili Zaneta (Trøndelag), 10.000
 • Silje Eugenie Strande Øktner (Innlandet), 75.000,-
 • Thomas Østbye (Oslo), 80.000,-
 • Solveig Aalberg (Viken), 40.000,-

Antall søknader vår 2020: 542
Antall søknader innvilget: 121
Kvote: 5 250 000,-

 • Nora Adwan (Vestland), 30.000,-
 • Richard Alexandersson (Oslo), 35.000,-
 • Signe Marie Andersen (Oslo), 40.000,-
 • Aleksander Johan Andreassen (Oslo), 50.000,-
 • Chloe Lewis med Andrew Taggart (Vestland), 25.000,-
 • Hedevig Anker (Oslo), 40.000,-
 • Eva Bakkeslett med Vibeke Steinsholm, Rawdna Carita Eira, Karoline Hjorth, Ritta Ikonen, Thomas Holm Carlsen (Nordland), 55.000,-
 • Hazel Barstow med Hanna Fauske (Oslo), 50.000,-
 • Admir Batlak med Ingrid Eggen (Oslo), 60.000,-
 • Solveig Bergene (Oslo), 40.000,-
 • Line Bergseth (Viken), 20.000,-
 • Maia Birkeland med Monika Mørck (Oslo), 50.000,-
 • Heidi Bjørgan (Vestland), 40.000,-
 • Marianne Bjørnmyr (Nordland), 40.000,-
 • Eirik Arthur Blekesaune (Oslo), 30.000,-
 • Karin Blomgren (Vestland), 40.000,-
 • Vanna Bowles (Viken), 60.000,-
 • Sigbjørn Bratlie (Viken), 17.000,-
 • Per Christian Brown (Rogaland), 60.000,-
 • Ann Iren Buan (Oslo), 40.000,-
 • Liv Bugge (Oslo), 70.000,-
 • Synne Tollerud Bull med Dragan Miletic (Oslo), 60.000,-
 • Sigrid Buskov (Oslo), 30.000,-
 • Malin Bülow (Oslo), 75.000,-
 • Bjørn Breistøl Båsen (Viken), 55.000,-
 • Rachel Dagnall (Viken), 35.000,-
 • Kajsa Dahlberg (Oslo), 50.000,-
 • Line Anda Dalmar med Christine Hansen (Trøndelag), 50.000,-
 • Paul Dring med Terje Nicolaisen, Ulf Carlsson, Bjørn Bjarre, Martin Skauen (Oslo), 80.000,-
 • Per Dybvig (Rogaland), 60.000,-
 • Patrik Entian (Viken), 30.000,-
 • Grethe Britt Fredriksen med Elisabeth Engen, Astrid Findreng (Trøndelag), 80.000,-
 • Jan Freuchen (Nordland), 34.500,-
 • Crispin Gurholt (Utlandet), 50.000,-
 • Ane Hjorth Guttu (Oslo), 80.000,-
 • Anita Hanch-Hansen (Viken), 30.000,-
 • Hans Kristian Borchgrevink Hansen (Oslo), 40.000,-
 • Iselin Linstad Hauge (Oslo), 50.000,-
 • Maja Pauline Bang Haugsgjerd (Oslo), 43.000,-
 • Hilde Hovland Honerud (Viken), 60.000,-
 • Line S. Hvoslef med Mansoor Mani Hosseini, Thea Meidel Sjule (Vestland), 40.000,-
 • Mattias Härenstam (Oslo), 60.000,-
 • Saman Kamyab (Oslo), 40.000,-
 • Kristen Keegan (Vestland), 30.000,-
 • Melanie Kitti (Utlandet), 35.000,-
 • Laila Kongevold med Stefan Christiansen, Anja Bjørshol (Viken), 60.000,-
 • Steinar Haga Kristensen (Oslo), 60.000,-
 • Ignas Krunglevicius med Ragnhild Aamas, Ayatgali Tuleubek, Istvan Virag, Lesia Vasylchenko (Oslo), 50.000,-
 • Ingeborg Kvame (Rogaland), 30.000,-
 • Ane Kvåle (Oslo), 50.000,-
 • Espen Kvålsvoll (Oslo), 25.000,-
 • Kjersti Lande (Oslo), 10.000,-
 • Kamilla Langeland (Innlandet), 40.000,-
 • Kenneth Korstad Langås med Morten Minothi Kristiansen (Oslo), 50.000,-
 • Kaja Leijon (Oslo), 60.000,-
 • Linda Lerseth (Oslo), 20000,-
 • Tobias Liljedahl (Trøndelag), 35.000,-
 • Ingeborg Annie Lindahl (Troms og Finnmark), 30.000,-
 • Rina Charlott Lindgren med Hrafnhildur Halldorsdottir (Nordland), 60.000,-
 • Klara Sofie Ludvigsen (Vestland), 40.000,-
 • Josefine Lyche (Oslo), 40.000,-
 • Cato Løland (Vestland), 50.000,-
 • Solveig Lønseth (Oslo), 60.000,-
 • Elise Macmillan (Oslo), 30.000,-
 • Janine Magelssen (Oslo), 35.000,-
 • Aleksi Mannila-wildhagen (Oslo), 50.000,-
 • Marianne Moe (Vestland), 30.000,-
 • Ebba Moi med Anna Carin Hedberg (Oslo), 50.000,-
 • Joakim Blattmann Moldestad (Viken), 15.000,-
 • Lars Morell (Oslo), 65.000,-
 • Bjørn Mortensen (Vestland), 40.000,-
 • Christopher Nielsen (Oslo), 80.000,-
 • Magnhild Øen Nordahl med Cameron MacLeod (Vestland), 60.000,-
 • Per Kristian Nygård (Trøndelag), 80.000,-
 • Randi Nygård (Oslo), 35.000,-
 • Øystein Wyller Odden (Oslo), 45.000,-
 • Jet Pascua (Troms og Finnmark), 30.000,-
 • Aurora Passero (Oslo), 40.000,-
 • Linn Pedersen (Nordland), 70.000,-
 • Synnøve Persen (Troms og Finnmark), 20.000,-
 • Petra Rahm (Vestland), 20.000,-
 • John Raustein (Oslo), 50.000,-
 • Eivind Reierstad (Viken), 60.000,-
 • Pia Antonsen Rognes (Trøndelag), 24.000,-
 • Marit Roland (Oslo), 30.000,-
 • Hanna Roloff (Oslo), 30.000,-
 • Halvor Rønning (Oslo), 50.000,-
 • Karl Ingar Røys (Oslo), 25.000,-
 • Ulla Marianne Schildt (Oslo), 50.000,-
 • Carl Segelberg (Oslo), 27.000,-
 • Ananda Serné (Rogaland), 30.000,-
 • Signe Solberg (Viken), 40.000,-
 • Markus Li Stensrud (Oslo), 50.000,-
 • Marianne Wiig Storaas (Oslo), 20.000,-
 • Erika Stöckel (Oslo), 30.000,-
 • Linn-Mari Staalnacke (Viken), 16.500,-
 • Ellen Henriette Suhrke (Oslo), 30.000,-
 • Eirik Sæther (Oslo), 60.000,-
 • Martin Sæther (Oslo), 40.000,-
 • Bente Sætrang (Oslo), 60.000,-
 • Charlotte Thiis-Evensen (Oslo), 40.000,-
 • Hedvig Sønstabø Thorkildsen (Vestland), 30.000,-
 • Ingrid Torvund (Oslo), 60.000,-
 • Linda Soh Trengereid (Vestlandet), 30.000,-
 • Ayatgali Tuleubek med Michael Rahbek Rasmussen (Oslo), 60.000,-
 • Espen Tversland (Nordland), 40.000,-
 • Hanne Tyrmi (Oslo), 60.000,-
 • Elly Stormer Vadseth (Viken), 20.000,-
 • Kjersti Vetterstad (Oslo), 39.000,-
 • Vegard Vindenes (Vestland), 20.000,-
 • Istvan Virag (Oslo), 22.000,-
 • Elin Már Øyen Vister (Nordland), 50.000,-
 • Lars Monrad Vaage (Viken), 40.000,-
 • Gelawesh Waledkhani med Lise Bjørne Linnert (Oslo), 42.000,-
 • Herbert Eugen Wiegand med Gustav Kvaal (Møre og Romsdal), 30.000,-
 • Brynhild Winther (Vestland), 25.000,-
 • Kiyoshi Yamamoto (Vestland), 50.000,-
 • Silje Eugenie Strande Øktner (Innlandet), 20.000,-
 • Lene Baadsvig Ørmen (Oslo), 55.000,-
 • Munan Øvrelid (Oslo), 60.000,-
 • Ellinor Aurora Aasgaard med Zayne Armstrong (Oslo), 80.000,-

BKV – Prosjektstøtte høsten 2019
Kvote: 4 750 000,-
Mottakere av prosjektstøtte høsten 2019, med beløp:

 • Hedda Roterud Amundsen (Oslo), 40.000,-
 • Lucia Cristerna Aragon (Oslo), 30.000,-
 • Fredrick Arnøy (Oslo), 37.000,-
 • Siri Aurdal (Oslo), 50.000,-
 • Leslie Ayres (Oppland), 30.000,-
 • Ask Bjørlo (Oslo), 60.000,-
 • Are Blytt (Oslo), 50.000,-
 • Sidsel Nielsen Bonde (Hordaland), med Sara Nielsen Bonde, 13.000,-
 • Ingrid Book (Oslo), med Carina Hedén, 70.000,-
 • Helene Kjær Bremseth (Oslo), 50.00,-
 • Maria Brinch (Oslo), 50.000,-
 • Elin Brissman (Hordaland), 20.000,-
 • Juan Carlos Vargas Brito (Oslo), 40.000,-
 • Adrian Bugge (Oslo), 40.000,-
 • Petter Buhagen (Oslo), 40.000,-
 • Hasan Daraghmeh (Trøndelag), 60.000,-
 • Ingrid Eggen (Oslo), 35.000,-
 • Per Ellef Eltvedt (Trøndelag), 30.000,-
 • Martine Flor (Utlandet), 18.000,-
 • Ida Madsen Følling (Oslo), 50.000,-
 • Marit Følstad (Oslo), 50.000,-
 • Helene Førde (Hordaland), 60.000,-
 • Matilde Westavik Gaustad (Trøndelag), 60.000,-
 • Katinka Assne-Anastasia Goldberg (Akershus), 30.000,-
 • Ellen Grieg (Oslo), 50.000,-
 • Ellen Sofie Griegel (Trøndelag), 30.000,-
 • Ingela Grov (Buskerud), 25.000,-
 • Wenche Gulbransen (Oslo), 40.000,-
 • Kim André Hagen (Oslo), 80.000,-
 • Danuta Haremska (Oslo), 40.000,-
 • Maja Pauline Bang Haugsgjerd (Oslo), 40.000,-
 • Anna Carin Hedberg (Oslo), 20.000,-
 • Damian Heinisch (Oslo), 40.000,-
 • Mette Hellenes (Oslo), med Vanessa Baird, 40.000,-
 • Ingvill Henmo (Oslo), med Esther Maria Bjørneboe og Inge D. Hanssen, 50.000,-
 • Hanne Grieg Hermansen (Oslo), 60.000,-
 • Nina Heum (Vestfold), 10.000,-
 • Anders Holen (Oslo), 50.000,-
 • Hilde Hovland Honerud (Buskerud), 70.000,-
 • Nicolas William Hughes (Østfold), med Tenthaus Oslo, 40.000,-
 • Gunhild Mathea Husvik-Olaussen (Oslo), 80.000,-
 • Ann Cathrin November Høibo (Vest-Agder), 50.000,-
 • Katja Høst (Oslo), 50.000,-
 • Silje Linge Haaland (Akershus), 50.000,-
 • Marin Forsbak Håskjold (Trøndelag), 20.000,-
 • Hennie Ann Isdahl (Oslo), 40.000,-
 • Christine Istad (Akershus), 60.000,-
 • Sabina Jacobsson (Oslo), 40.000,-
 • Alexandra Jegerstedt (Trøndelag), med Iben Isabell Krogsgaard, 40.000,-
 • Sveinn Fannar Jóhannsson (Oslo), 35.000,-
 • Anne Karin Jortveit (Akershus), 30.000,-
 • Sarah Jost (Hordaland), 50.000,-
 • Taru Kallio (Oslo), 50.000,-
 • Hankyul Kim (Hordaland), med Samuel Brzeski, 60.000,
 • Jon Eirik Kopperud (Oslo), 40.000,-
 • Mariken Kramer (Oslo), 50.000,-
 • Maren Dagny Juell Kristensen (Akershus), 40.000,-
 • Janne Kruse (Oslo), med Icaro Zorbar Sanchez Laverde, 75.000,-
 • Linda Lerseth (Oslo), 40.000,-
 • Lise Bjørne Linnert (Oslo), 85.000,-
 • Klare Sofie Ludvigsen (Hordaland), 30.000,-
 • Rikke Lundgreen (Oslo), med Anna Carin Hedberg, 60.000,-
 • Line Bøhmer Løkken (Oslo), 50.000,-
 • Magdalena Manderlova (Trøndelag), 20.000,-
 • Trine Mauritz (Akershus), 40.000,-
 • Thea Meinert (Trøndelag), 40.000,-
 • Elin Melberg (Rogaland), 40.000,-
 • Lars Nordby (Hedmark), 50.000,-
 • Sandra Norrbin (Vest-Agder), 50.000,-
 • Magnus Oledal (Oslo), 40.000,-
 • Klara Pousette (Oslo), 50.000,-
 • David A. Rios (Hordaland), 30.000,-
 • Hilde Rognskog (Akershus), 60.000,-
 • Anngjerd Rustand (Hordaland), 20.000,-
 • Jenny Rydhagen (Akershus), 30.000,-
 • Vilde Salhus Røed (Hordaland), 50.000,-
 • Stein Rønning (Oslo), 60.000.-
 • Anne Katrine Senstad (Oslo), 50.000,-
 • Helle Siljeholm (Oslo), 30.000,-
 • Heidi Kennedy Skjerve (Trøndelag), 50.000,-
 • Kamilla Skrinde (Oslo) med Charlotte Rostad, 60.000,-
 • Astrid Sleire (Hordaland), 20.000,-
 • Mari Slaattelid (Oslo), 80.000,-
 • Helene Sommer (Oslo), 20.000,-
 • Anne Mette Stausland (Utlandet), 40.000,-
 • Silje Steinsvik (Østfold) med Jonas Qvale og Brit Steinsvik, 40.000,-
 • Camilla Steinum (Oslo), 50.000,-
 • Jorunn Myklebust Syversen (Oslo), 70.000,-
 • Bente Sætrang (Oslo), 90.000,-
 • Silje Figenschou Thoresen (Finnmark), 30.000,-
 • Gunnhild Torgersen (Oslo), 50.000,-
 • Ellen Ugelstad (Oslo), 72.000,-
 • Siv Bugge Vatne (Oslo), 40.000,-
 • Marieke Verbiesen (Hordaland), 20.000,-
 • Leiken Vik (Trøndelag), med Lars Vik og Guri Dahl, 50.000,-
 • Apichaya Wanthiang (Oslo), 50.000,-
 • Synnøve Wetten (Oslo), 80.000,-
 • Mikkel Wettre (Hordaland), 65.000,-
 • Anna Widén (Oppland), 40.000,-
 • Monica Winther (Oslo), 30.000,-
 • Kiyoshi Yamamoto (Hordaland), 50.000,-
 • Arild Yttri (Oslo), 10.000,-
 • Heidi Øiseth (Oslo), 50.000,-
 • Maya Økland (Oslo), 30.000,-
 • Silje Eugenie Strande Øktner (Hedmark), 30.000,-
 • Marte Aas (Oslo), 50.000,-

BKV – Prosjektstøtte våren 2019
Kvote: 4 750 000,-
Mottakere av prosjektstøtte våren 2019, med beløp: 

 • Terje Abusdal (Oslo), med Jon-Edvard Uleberg – 30 000,-
 • Jo Ravn Abusland (Vest-Agder) – 40 000,-
 • Richard Alexandersson (Oslo) – 26 000,-
 • Ørjan Amundsen (Telemark) – 18 000,-
 • Roald Andersen (Vest-Agder) – 40 000,-
 • Gunvor Nervold Antonsen (Buskerud) – 50 000,-
 • Ingrid Askeland (Oslo), med Hilde Jørgensen – 60 000,-
 • Kristian Suvatne Augland (Oslo) – 20 000,-
 • Nina Bang (Oslo) – 15 000,-
 • Nils Bech (Oslo) – 50 000,-
 • Hanan Benammar (Oslo) – 25 000,-
 • Andreas Bennin (utlandet) – 30 000,-
 • Fredrik Berberg (Oslo) – 35 000,-
 • Geir Egil Bergjord (Rogaland) – 40 000,-
 • Tonje Bøe Birkeland (Hordaland) – 50 000,-
 • Marianne Bjørnmyr (Nordland) – 30 000,-
 • Vilde Blom (Oslo) – 25 000,-
 • Karin Blomgren (Hordaland), med Erna Elinbjörg Skúladóttir – 25 000,-
 • Vanna Bowles (Akershus), med Katrine Bull Evensen – 60 000,-
 • Paul Brady (Oslo), med Hege Vadstein (Oslo) – 20 000,-
 • Jennie Hagevik Bringaker (Akershus) – 40 000,-
 • Per Christian Brown (Rogaland) – 35 000,-
 • Veronica Bruce (Oslo) – 25 000,-
 • Helga Bu (Akershus) – 50 000,-
 • Ann Iren Buan (Oslo) – 35 000,-
 • Liv Bugge (Oslo) – 70 000,-
 • Peder Kirkvaag Bugge (Oslo), med Felix Laubscher – 20 000,-
 • Åsil Bøthun (Hordaland) – 30 000,-
 • Bente Bøyesen (Akershus) – 20 000,-
 • Anja Carr (Oslo) – 40 000,-
 • Lars Cuzner (Oslo) – 30 000,-
 • Marius Dahl (Buskerud), med Jan Christensen – 20 000,-
 • Tora Dalseng (Oslo) – 20 000,-
 • Anne Marthe Dyvi (Hordaland) – 20 000,-
 • Mor Efrony (Oslo) – 20 000,-
 • Ida Ekblad (Oslo) – 70 000,-
 • Marius Engh (Oslo) – 55 000,- 
 • Serina Erfjord (Oslo) – 50 000,- 
 • Jan Hakon Erichsen (Oslo) – 20 000,- 
 • Hanna Fauske (Trøndelag) – 50 000,-
 • Monica Flakk (Oslo) – 40 000,-
 • Annike Flo (Akershus) – 55 000,- 
 • Ida Madsen Følling (Oslo), med Markus Li Stensrud, Apichaya Wanthiang, Lina Viste Grønli, Marte Johnslien, Herman Mbamba, Marthe Ramm Fortun, Richard Alexandersson, Christian Tony Norum, Andrea Bakketun, Olav Ringdal, Elise Storsveen, Hilmar Fredriksen Goutam Ghosh, Anna Daniell, Eirik Senje, Siri Aurdal, Bente Sætrang, Bjørn Mortensen, Per Inge Bjørlo, Serina Erfjord, Jan Freuchen, Tyra Tingleff, Dag Erik Elgin, Mercedes Mühleisen, Johannes Engelsen Espedal, Siri Hjorth, Sebastian M. Kjølaas, Mads Andreas Andreassen og Jorunn Hancke Øgstad – 100 000,-
 • Ivan Galuzin (Oslo) – 45 000,-
 • Espen Gleditsch (Oslo) – 15 000,-
 • Kåre Grundvåg (Troms), med Emilija Skarnulyte – 20 000,-
 • Sverre Gullesen (Akershus) – 40 000,-
 • Ane Hjort Guttu (Oslo) – 50 000,-
 • Motaz al Habbash (Oslo), med Marie Skeie – 35 000,-
 • Carl Martin Hansen (Hordaland) – 20 000,-
 • Hans Kristian Borchgrevink Hansen (Oslo) – 50 000,-
 • Inger Lise Hansen (Oslo) – 25 000,-
 • Ingri Haraldsen (Oslo) – 30 000,-
 • Trond Hugo Haugen (Akershus), med Kine Lillestrøm – 70 000,-
 • Elin Glærum Haugland (Oslo) – 80 000,-
 • Carina Hedén (Oslo), med Ingrid Book (Oslo) – 60 000,-
 • Mikael Hegnar (Oslo) – 35 000,-
 • Per Hess (Oslo) – 30 000,-
 • Ane Mette Hol (Oslo) – 40 000,-
 • Anders Holen (Oslo) – 40 000,-
 • Håvard Homstvedt (Akershus) – 45 000,-
 • Kaia Hugin (Akershus) – 40 000,-
 • Ann Cathrin November Høibo (Vest-Agder) – 60 000,-
 • Johannes Høie (Oslo), med Monica Winther – 30 000,-
 • Silje Linge Haaland (Hordaland) – 50 000,-
 • Anna Ihle (Rogaland) – 50 000,-
 • Trudi Jaeger (Hordaland) – 30 000,-
 • Veslemøy Sparre Jansen (Oslo) – 20 000,-
 • Toril Johannessen (Troms) – 30 000,-
 • Nora Joung (Oslo) – 50 000,-
 • Anders Kjellesvik (Oslo), med Andreas Siqueland Knudsen (Oppland) – 40 000,-
 • Kornelia Remø Klokk (Oslo) – 20 000,-
 • Anne-Liis Kogan (Oslo) – 54 000,-
 • Daisuke Kosugi (Oslo) – 70 000,-
 • Gabriel Johann Kvendseth (Hordaland), med Arvid Jarle Pettersen – 30 000,-
 • Kaja Leijon (Oslo) – 70 000,-
 • Anne Cecilie Caroline Brunborg Lie (Oslo) – 55 000,-
 • Christiane Lieungh (Møre og Romsdal), med Margrethe Kolstad Brekke, Lars Brekke, Hilde Frantzen og Leander Schönweger – 50 000,-
 • Veslemøy Lilleengen (Trøndelag) – 25 000,-
 • Helle Lindskog (Oslo) – 20 000,-
 • Kjellaug Hatlen Lunde (Nordland) – 25 000,-
 • Josefine Lyche (Oslo) – 50 000,-
 • Line Bøhmer Løkken (Oslo) – 50 000,-
 • Ingrid Lønningdal (Oslo) – 60 000,-
 • Jannicke Låker (Oslo) – 40 000,-
 • Talleiv Taro Manum (Akershus) – 31 000,-
 • Jara Marken (Oslo) – 10 000,-
 • Joakim Martinussen (utlandet) – 20 000,-
 • Hannah Mjølsnes (Trøndelag), med Saewon Oh, Amalia Fonfara og Ina Devik – 30 000,-
 • Joakim Blattmann Moldestad (Oslo) – 15 000,-
 • Bjørn Mortensen (Hordaland) – 30 000,-
 • Hege Nyborg (Oslo) – 40 000,-
 • Michael O´Donnell (Vestfold) – 20 000,-
 • Øystein Wyller Odden (Oslo) – 40 000 ,-
 • Ina Otzko (Nordland) – 20 000,-
 • Gabrielle Paré (Oslo) – 8 000,-
 • Maria Pasenau (Oslo) – 30 000,-
 • Erik Pirolt (Vest-Agder) – 60 000,-
 • Sara Plantefève-Castryck (Hordaland) – 13 000,-
 • Lykourgos Porfyris (Oslo), med Janne Maria Lysen (Oslo) – 35 000,-
 • Ida Aurora Høiklev Ribu (Vest-Agder), med Eirik Slyngstad, Eugene Sundelius von Rosen, Carmen Hillestad, Ray Hegelbach, Hedda Grevle Ottesen og Nam Emback– 30 000,-
 • Ida Aurora Høiklev Ribu (Vest-Agder) – 12 000,-
 • Charlotte Rostad (Trøndelag) – 30 000,-
 • Beathe C. Rønning (Vestfold) – 40 000,-
 • Andreas Schille (Trøndelag), med Erlend Leirdal – 25 000,-
 • Janicke Schønning (Oslo) – 50 000,-
 • Karina Siegmund (Sogn og Fjordane) – 50 000
 • Kamilla Skrinde (Oslo) – 15 000,-
 • Morten Slettemeås (Oslo) – 45 000,- 
 • Eirik Slyngstad (Oslo) – 28 000,-
 • Vibeke Steinsholm (Nordland), med Sissel Mutale Bergh (Trøndelag) – 45 000,-
 • Sille Storihle (Vestfold) – 60 000,-
 • Marianne Wiig Storaas (Oslo) – 20 000,-
 • Heidi Sundby (Oslo) – 30 000,-
 • Jon Benjamin Tallerås (Oslo) – 60 000,-
 • Janne Talstad (Oslo) – 35 000,-
 • Constance Tenvik (Oslo) – 40 000,-
 • Ylve Thon (Vest-Agder) – 30 000,-
 • Kjersti Vetterstad (Buskerud) – 70 000,-
 • Istvan Virag (Oslo) – 60 000,-
 • Elin Már Øyen Vister (Nordland) – 45 000,-
 • Lars Monrad Vaage (Buskerud) – 70 000,-
 • Bo Krister Wallström (Oslo), med Trine Falch, Martin Langlie og Mona Solhaug – 55 000,-
 • Heidi Marie Wien (Oslo), med Kine Lillestrøm (Akershus) – 30 000,-
 • Ragnhild Aamås (Oslo) – 20 000,-

Prosjektstøtte høsten 2018

Liste over mottakere:

 • Alt Går Bra (kunstnergruppe) – 70 000 kroner
 • Morten Andenæs (Oslo) – 80 000 kroner
 • Signe Marie Andersen (Oslo) – 40 000 kroner
 • Margareta Bergman (Oslo) – 40 000 kroner
 • Siri Berqvam (Vestfold) – 30 000 kroner
 • Kjell Bjørgeengen (Akershus) – 50 000 kroner
 • Per Inge Bjørlo (Buskerud) – 80 000 kroner
 • Vilde Blom (Oslo) – 12 000 kroner
 • Victor Boullet (utlandet) – 30 000 kroner
 • Margrethe Kolstad Brekke (Hordaland) – 50 000 kroner
 • Maria Brinch (Oslo) – 25 000 kroner
 • Jennie Hagevik Bringaker (Akershus) – 40 000 kroner
 • Elin Brissman (Hordaland) – 20 000 kroner
 • Mikael Damstuen Brkic (Oslo) – 25 000 kroner
 • Geir M. Brungot (Møre og Romsdal), med Olav Ringdal og Stein Koksvik (Oslo) – 40 000 kroner
 • Espen Brændsrød (Oslo), med Ragnhild Løkke (Oslo) – 30 000 kroner
 • Finn Bugge (Oslo) – 40 000 kroner
 • Peder Kirkvaag  Bugge (Oslo) – 25 000 kroner
 • Malin Bülow (Oslo) – 60 000 kroner
 • Ole Martin Lund Bø (Oslo) – 40 000 kroner
 • Runa Carlsen (Oslo) – 50 000 kroner
 • Anja Carr (Oslo) – 25 000 kroner
 • Line Anda Dalmar (Rogaland) – 40 000 kroner
 • Hasan Daraghmeh (Trøndelag) – 20 000 kroner
 • Liv Dessen (Oslo) – 30 000 kroner
 • Line Solberg Dolmen (Oslo) – 25 000 kroner
 • Victoria Durnak (Oslo) – 40 000 kroner
 • Julie Ebbing (Trøndelag) – 22 000 kroner
 • Anders Eiebakke (Oslo), med Georg Schneider (utlandet) – 30 000 kroner
 • Eli Eines (Akershus) – 30 000 kroner
 • Julie Engaas (Akershus) – 50 000 kroner
 • Marthe Aune Eriksen (utlandet) – 30 000 kroner
 • Lissette Escobar (Møre og Romsdal) – 21 000 kroner
 • Jan Freuchen (Vest-Agder) – 60 000 kroner
 • Ida Madsen Følling (Oslo) – 40 000 kroner
 • Tonje Gjevjon (Akershus), med Inge Ås (Oslo) – 50 000 kroner
 • Espen Gleditsch (Oslo) – 50 000 kroner
 • Ragna Misvær Grønstad (Nordland) – 30 000 kroner
 • Tore Magne Gundersen (Oslo) – 30 000 kroner
 • Elna Hagemann (Oslo) – 30 000 kroner
 • Hans Edward Hammonds (Rogaland) – 30 000 kroner
 • Jason Havneraas (Oslo) – 70 000 kroner
 • Bjørn Hegardt (Oslo) – 50 000 kroner
 • Ray Hegelbach (Oslo) – 40 000 kroner
 • Marianne Heier (Oslo) – 30 000 kroner
 • Hanne Grieg Hermansen (Oslo), med Ellen Grieg (Oslo), André Gali, Runa Boger, Tora Endestad Bjørkheim, Johnny Herbert, Lars Elton, Peter Cripps og Stig Oppedal – 40 000 kroner
 • Inga Sund Hofset (Oslo) – 30 000 kroner
 • Liv Kristin Holmberg (Telemark), med HC Gilje, Line Solberg Dolmen, Shwan Dler Qaradaki, Lars Andreas Tovey Kristiansen, Malin Lennström-Örtwall, Lene Westerås, Gelawesh Waledkhani, ChristianLemmerz, Shimon Attie, Fredrik Raddum og Lida Abdul – 35 000 kroner
 • Jiska Huizing (Hordaland) – 40 000 kroner
 • Marianne Hurum (Oslo) – 80 000 kroner
 • Ann Cathrin November  Høibo (Vest-Agder) – 30 000 kroner
 • Anna Ihle (Rogaland) – 50 000 kroner
 • Arne Heglum Ingvaldsen (Hordaland), med Eva Kun (Hordaland) – 30 000 kroner
 • Kurt Johannessen (Hordaland) – 30 000 kroner
 • Nora Joung (Oslo) – 25 000 kroner
 • Saman Kamyab (Oslo) – 40 000 kroner
 • Audar Kantun (Oslo) – 35 000 kroner
 • Kay Arne Kirkebø (Hordaland ) – 30 000 kroner
 • Anne Tveit Knutsen (Hordaland) – 30 000 kroner
 • Janne Kruse (Oslo) – 30 000 kroner
 • Tarjei Bodin Larsen (Oslo) – 30 000 kroner
 • Icaro Zorbar Sanchez Laverde (Hordaland) – 50 000 kroner
 • Chloe Lewis (Hordaland), med Andrew Taggart (Hordaland) – 25 000 kroner
 • Signe Lidén (Hordaland) – 40 000 kroner
 • Victoria Pihl Lind (Oslo) – 50 000 kroner
 • Lise Bjørne Linnert (Oslo) – 45 000 kroner
 • Åse Ljones (Hordaland) – 50 000 kroner
 • Trygve Luktvasslimo (Nordland) – 70 000 kroner
 • Josefine Lyche (Oslo) – 50 000 kroner
 • Aleksi Mannila-Wildhagen (Oslo) – 35 000 kroner
 • Imi Maufe (Hordaland) – 20 000 kroner
 • Eline McGeorge (Oslo) – 40 000 kroner
 • Matthew Quentin Midtskau (Oslo), med Sverre Wyller (Oslo) – 30 000 kroner
 • Kristoffer Myskja (Oslo) – 35 000 kroner
 • Atle Selnes Nielsen (Vestfold) – 50 000 kroner
 • Sandra Norrbin (Vest-Agder) – 40 000 kroner
 • Per Kristian Nygård (Trøndelag) – 40 000 kroner
 • Randi Nygård (Oslo) – 30 000 kroner
 • Øystein Wyller Odden (Oslo) – 50 000 kroner
 • Cecilia Jiménez Ojeda (Oslo) – 40 000 kroner
 • Margarida Paiva (Oslo) – 80 000 kroner
 • Urd Joachimsen Pedersen (Oslo) – 60 000 kroner
 • Thomas Pihl (Hordaland) – 80 000 kroner
 • Sara Plantefève-Castryck (Hordaland) – 25 000 kroner
 • Shwan Dler Qaradaki (Oslo) – 30 000 kroner
 • Irene Rasmussen (Troms) – 30 000 kroner
 • John Raustein (Oslo) – 60 000 kroner
 • Charlotte Rostad (Trøndelag) – 30 000 kroner
 • Anngjerd Rustand (Hordaland) – 20 000 kroner
 • Elin Rødseth (Akershus) – 30 000 kroner
 • Stein Rønning (Oslo) – 50 000 kroner
 • Karl Ingar Røys (Oslo) – 30 000 kroner
 • Marit Anne Sara (Finnmark) – 30 000 kroner
 • Franz Petter Schmidt (Oslo) – 70 000 kroner
 • Tiril Schrøder (Akershus) – 40 000 kroner
 • Janicke Schønning (Oslo), med Elin Rødseth (Akershus) – 30 000 kroner
 • Leif Gaute Staurland (Oslo) – 30 000 kroner
 • Kari Steihaug (Oslo) – 30 000 kroner
 • Camilla Steinum (Oslo) – 30 000 kroner
 • Markus Li Stensrud (Oslo) – 60 000 kroner
 • Bente Stokke (Oslo og Berlin) – 50 000 kroner
 • Sille Storihle (Oslo), med Liv Bugge (Oslo) – 50 000 kroner
 • Marthe Elise Stramrud (Oslo) – 30 000 kroner
 • Tone Berg Størseth (Akershus) – 20 000 kroner
 • Lisa Stålspets (utlandet) – 30 000 kroner
 • Ellen Henriette Suhrke (Oslo) – 30 000 kroner
 • Yngvild Sæter (utlandet) – 40 000 kroner
 • Martin Sæther (Oslo) – 50 000 kroner
 • André Kamran Tehrani (Oslo) – 30 000 kroner
 • Tenthaus kunstnerkollektiv (Oslo), ved Ebba Moi, Helen Eriksen og Stefan Schröder – 30 000 kroner
 • Mirjam Raen Thomassen (Aust-Agder) – 20 000 kroner
 • Anni Tiainen (Oslo), med Knut Normann (Oslo) – 20 000 kroner
 • Sveinung Rudjord Unneland (Hordaland) – 30 000 kroner
 • Morten Jensen Vågen (Oslo) – 40 000 kroner
 • Serhed Waledkhani (Akershus) – 30 000 kroner
 • Kiyoshi Yamamoto (Hordaland) – 30 000 kroner

Prosjektstøtte våren 2018

Liste over mottakere:

 • Abusdal, Terje (Oslo) – 40 000 kroner
 • Andersen, Marthe A. (Oslo) – 25 000 kroner
 • Andreassen, Aleksander Johan (Oslo) – 60 000 kroner
 • Aurstad, Sverre (Oslo) – 29 000 kroner
 • Avdagic, Damir (Oslo)  – 25 000 kroner
 • Bakke, Gunnhild (Oslo) (med Annabeth Kolstø, Herbert Wiegand, Inger-Marit Saastad, Ingunn Bakke, Kari Steinhaug, Kjetil Skøyen, Kristin Aarnes, Geir Yttervik, Trine Mauritz og Harald Lyche  – 50 000 kroner
 • Bergh, Sissel Mutale (Trøndelag) – 60 000 kroner
 • Birkeland, Tonje Bøe (Hordaland) – 50 000 kroner
 • Bley, Ragna (Akershus) – 30 000 kroner
 • Blomgren, Karin (Hordaland) – 34 000 kroner
 • Breivik, Andreas (Oslo) (med gruppemedlemmer: Victoria Duffee og Sara Risvaag) – 80 000 kroner
 • Brekke, Margrethe Kolstad (Hordaland) – 50 000 kroner
 • Bromö, Erik (Oslo) – 30 000 kroner
 • Børresen, Tor (Oslo) – 40 000 kroner
 • Cuzner, Lars (Oslo) – 25 000 kroner
 • Dagnall, Rachel (Oslo) – 20 000 kroner
 • De Antonio, Ana Rita (Hordaland) – 20 000 kroner
 • Dæhlin, Maritea (Oslo) (med gruppemedlemmer: Hanne Grieg Hermansen, Cecilie Skeide, Sissel Lillebostad, Peter Cripps, Anton Lado og Kristina Solum) – 70 000 kroner
 • Einarsen, Hanne Grete (Finnmark) – 25 000 kroner
 • Elgin, Dag Erik (Oslo) – 50 000 kroner
 • Entian, Patrik (Buskerud) (med Aleksi Wildhagen) – 60 000 kroner
 • Fahlstrøm, Unn (utlandet) – 40 000 kroner
 • Flakk, Monica (Oslo) – 30 000 kroner
 • Fonfara, Amalia (Trøndelag) (med gruppemedlemmer: Nazare Soares og Øystein Kjørstad Fjeldbo) – 20 000 kroner
 • Forland, Ingrid (Oslo) (med gruppemedlemmer: Sigrid Bendz, Gustav Samrelius og Anna Åstrand) – 50 000 kroner
 • Færøy, Yngvild (Oslo) – 50 000 kroner
 • Førde, Helene (Hordaland) – 20 000 kroner
 • Gaustad, Matilde Westavik (Trøndelag) – 30 000 kroner
 • Gilje, HC (Oslo) – 30 000 kroner
 • Godtfredsen, Simen (Oslo) – 19 300 kroner
 • Grønstad, Mona (Akershus) (med Morten Gran) – 50 000 kroner
 • Guttormsgaard, Agnes (Telemark) – 32 000 kroner
 • Guttu, Ane Hjorth (Oslo) – 100 000 kroner
 • Hagen, Else Marie (Oslo) – 75 000 kroner
 • Hansen, Christina Leithe (Oslo) – 20 000 kroner
 • Heien, Jannecke Knudsen (Hordaland) (med gruppemedlemmer: Gitte Sætre, Michelle-Marie Letelier) – 60 000 kroner
 • Heien, Jannecke Knudsen (Hordaland) – 50 000 kroner
 • Helling, Sebastian (Oslo) – 60 000 kroner
 • Hermansen, Siri (Oslo) – 60 000 kroner
 • Hunderi, Una Line Ree (Oslo) – 40 000 kroner
 • Hystad, Bettina Hvidevold (Hordaland) (med Simon Torssell Lerin) – 30 000 kroner
 • Härenstam, Mattias (Oslo) – 25 000 kroner
 • Haaland, Silje Linge (Hordaland) – 40 000 kroner
 • Jensen, Jonas Ib Hellevik (Vest-Agder) – 12 000 kroner
 • Johansen, Arnold (Troms) – 60 000 kroner
 • Knutsen, Ane Thon (Oslo) – 40 000 kroner
 • Kogan, Anne-Liis (Oslo) – 25 000 kroner
 • Kommedal, Tove (Rogaland) – 25 000 kroner
 • Kopperud, Jon Eirik (Oslo) – 40 000 kroner
 • Kosugi, Daisuke (Oslo) – 20 000 kroner
 • Kraugerud, Reidar Martin (Oslo) – 70 000 kroner
 • Langeland, Kamilla (Hordaland) – 20 000 kroner
 • Larssen, Edvine (Trøndelag) – 35 000 kroner
 • Ledaal, Jens Stegger (Østfold) (med gruppemedlemmer) – 50 000 kroner
 • Leijon, Kaja (Oslo) – 40 000 kroner
 • Lindskog, Helle (Oslo) – 20 000 kroner
 • Lojo, Maria Øy (Hordaland) – 20 000 kroner
 • Løkken, Line Bøhmer (Oslo) – 40 000 kroner
 • Løland, Cato (Hordaland) – 25 000 kroner
 • Lønningdal, Ingrid (Oslo) – 30 000 kroner
 • Løvaasen, Rina Eide (utlandet) (med gruppemedlemmer: Maria Sikström, Thomas Voll, Lucia Fernandez-Santoro, Madelyn Bulard, Chollada Phinitduang Corrada Di Lorenzo og Mathias Schlegel) – 60 000 kroner
 • MacMillan, Jessica (Oslo) – 30 000 kroner
 • Manum, Talleiv Taro (Akershus) (med gruppemedlemmer: Lars Paalgard, Ulf Carlsson, Paul Dring og Mette Randem) – 50 000 kroner
 • Mathisen, Kamilla Sajetz (Hordaland) (med gruppemedlemmer: Noomi Louise Håseth Gjerde, Martin Woll Godal, Kenneth Stordalen, Sigrid Høyforsslett Bjørbæk, Mari Sivertsen Norddahl, Jan-Egil Finne, Johannes Engelsen Espedal, Ekaterina Yarunova Konstantin Baidakov og Yuri Hodiy) – 50 000 kroner
 • Matre, Gerd Wevling (Østfold) – 40 000 kroner
 • Matte, Pierre Lionel (Oslo) – 40 000 kroner
 • Maufe, Imi (Hordaland) (med Megan Adie) – 25 000 kroner
 • Meisfjord, Katrine (Hordaland) – 25 000 kroner
 • Mella, Heidi Rognskog (Oslo) (med gruppemedlemmer: Mona Eckhoff Sørmo, Hrafnhildur Sigurðardóttir og Bjarne Werner Sørensen) – 30 000 kroner
 • Mella, Heidi Rognskog (Oslo) – 20 000 kroner
 • Moe, Anders Sletvold (Oslo) – 30 000 kroner
 • Mortensen, Bjørn (Hordaland) – 20 000 kroner
 • Myrstad, Miriam (Oslo) – 15 000 kroner
 • Møllberg, Vebjørn Guttormsgaard (Telemark) – 20 000 kroner
 • Nedregård, Agnes (Hordaland) (med gruppemedlemmer: Branko Boero Imwinkelried og Oscar Mac-Fall) – 75 000 kroner
 • Nordahl, Magnhild Øen (Hordaland) – 30 000 kroner
 • Odden, Øystein Wyller (Oslo) – 40 000 kroner
 • Pettersen, Margrethe (Akershus) – 20 000 kroner
 • Porfyris, Lykourgos (Oslo) – 20 000 kroner
 • Presterud, Marius (Oslo) – 20 000 kroner
 • Rahm, Petra (Bergen) – 20 000 kroner
 • Reierstad, Eivind (Akershus) – 40 000 kroner
 • Rios, David Augusto Alomia (Hordaland) – 25 000 kroner
 • Roland, Marit (Oslo) – 20 000 kroner
 • Rød, Arve (Oslo) – 40 000 kroner
 • Rønning, Halvor (Oslo) – 50 000 kroner
 • Rønning, Stein (Oslo) – 40 000 kroner
 • Røys, Karl Ingar (Oslo) – 20 000 kroner
 • Sandersen, Siri (Telemark) (med Regine Osbakk) – 30 000 kroner
 • Schønning, Jannicke (Oslo) – 25 000 kroner
 • Scobie, Evelyn (Nordland) – 30 000 kroner
 • Sexton, Erin (Hordaland) – 25 000 kroner
 • Sigmundstad, Birgitte (Oslo) – 60 000 kroner
 • Skarsbø, Nina (Trøndelag) – 30 000 kroner
 • Skuladottir, Erna Elinbjorg (Hordaland) – 20 000 kroner
 • Skåre, Kent Fonn (Førde) – 20 000 kroner
 • Slettevold, Astrid (Oslo) – 25 000 kroner
 • Slyngstad, Eirik (Oslo) – 30 200 kroner
 • Slåttnes, Daniel (Oslo) (med gruppemedlemmer: Sara Rönnbäck og Hans Edward Hammonds) – 20 000 kroner
 • Soleng, Renate (Oslo) (med Hedvig Biong ) – 30 000 kroner
 • Stenseth, Anne Lise (Oslo) – 45 000 kroner
 • Størseth, Bror Sander Berg (Akershus) (med Ellinor Aurora Aasgaard) – 40 000 kroner
 • Svendsen, Siri Ekker (Oslo) – 40 000 kroner
 • Tallerås, Jon Benjamin (Oslo) – 30 000 kroner
 • Thiis-Evensen, Charlotte (Oslo) 30 000 kroner
 • Thorshaug, Marthe (Hedmark) – 40 000 kroner
 • Tribbensee, André (Vest-Agder) – 42 000 kroner
 • Tårnesvik, Kristin (Hordaland) – 30 000 kroner
 • Uchida-Khanna, Vikram (Oslo) – 30 000 kroner
 • Unnerland, Sveinung (Hordaland) – 20 000 kroner
 • Varvin, Kjell (Akershus) – 40 000 kroner
 • Vetterstad, Kjersti (Buskerud) (med gruppemedlemmer: Kristin Astrup Aas, Christopher Horne Iversen) – 120 000 kroner
 • Vinje, Petrine (Oslo) – 25 000 kroner
 • Vister, Elin Mar (Nordland) – 40 000 kroner
 • Vlaskovska, Raina (Hordaland) – 16 500 kroner
 • Wanthiang, Apichaya (Oslo) – 40 000 kroner
 • Widén, Anna (Oppland) – 20 000 kroner
 • Williams, Jessica (Oslo) – 20 000 kroner
 • Winther, Monica (Oslo) – 40 000 kroner
 • Øquist, Mia (Hordaland) – 40 000 kroner
 • Ørmen, Lene Baadsvig (Oslo) – 30 000 kroner
 • Aas, Marte (Oslo) – 40 000 kroner
 • Aasheim, Emilie Skogstad (Oslo) – 20 000 kroner
 • Aasvang, Kristine Marie (Oslo) – 25 000 kroner

Ønsker du å søke på papirskjema?
Søkere som ikke har mulighet til å levere søknad gjennom NBKs søkeportal kan kontakte NBK for å få tilsendt søknadspapirer. Eventuelt bildemateriale skal da leveres på minnepinne/epost sammen med søknadspapirer, ellers sendes på epost. Kontakt oss for å få tilsendt skjemaer.

Kontakt/ veiledning
NBK, avd. stipend og prosjektstøtte
23 00 50 01 / stipend@norskebilledkunstnere.no