Prosjektstøtte fra Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV) kan søkes to ganger i året, henholdsvis vår og høst.

Søknadsfrister for 2022 er:

 • Fredag 11. mars 2022, kl. 13:00
 • Fredag 2. september 2022, kl. 13:00

Søknadsskjemaet åpner én måned før fristen.

Prosjektstøtte 2021:

BKV har avsatt kr. 10 500 000,– kroner til prosjektstøtteformål i 2021. Dette betyr at kr. 5 250 000,– skal tildeles etter hver søknadsrunde. Tildelt prosjektstøtte utbetales normalt i januar (høst) og juni (vår).

Søknadsfrist vår 2021 er fredag 12. mars kl. 13. Søkere kan forvente svar i løpet av uke 16 (19. – 23. april). Søknadsfrist høst 2021 er fredag 3. september kl. 13. Søkere kan forvente svar i løpet av uke 40 (4. – 8. oktober).

Søknadene behandles av et prosjektstøtteutvalg bestående av tre medlemmer fra NBKs stipendkomité. Hvem av medlemmene i stipendkomiteen som sitter i prosjektstøtteutvalget rullerer.

Vær oppmerksom på at rapport for tidligere tildelt prosjektstøtte må være innsendt for at søknaden skal bli behandlet. Rapport leveres i NBKs søkeportal.

Lenke til søkeportal

 • Prosjektstøttens formål er å styrke billedkunstnernes muligheter til å gjennomføre tidsavgrensede, definerte prosjekter på billedkunstområdet.
 • Støtte kan gis til fordypning i de tradisjonelle fagområdene eller utprøving av nye uttrykksformer, når prosjektet antas å bidra til kunstnerisk utvikling og/eller utvikling av billedkunstfeltet generelt.
  På samme grunnlag kan støtte også gis til prosjekter innenfor bokkunstfeltet for utvikling av billedbøker og tegneserier.
  Billedkunstnere kan søke om støtte til billedkunstdelen av prosjekt som utføres i samarbeid med andre kunstarter.
 • Det er ikke til hinder for støtte at prosjektet også støttes av andre institusjoner eller fond, eller at bokverk publiseres gjennom forlag og gjennom disse får annen støtte.
 • Prosjektstøtten er rettet mot den enkelte profesjonelle billedkunstner, som individuelt eller i gruppe, ønsker å gjennomføre et prosjekt.
  Som profesjonell billedkunstner regnes den som fyller kravene for å bli medlem i en av kunstnerorganisasjonene. Faktisk medlemskap skal ikke tillegges vekt.
  Søknader på vegne av institusjoner / organisasjoner / kunstnerstyrte visningssteder osv. faller utenfor prosjektstøtteordningen.
 • Studenter som er under grunnutdanning i tildelingssemesteret, kan ikke tildeles prosjektstøtte. Med grunnutdanning menes alle typer utdanning på bachelor- og masternivå, også ikke-kunstnerisk utdanning. Unntak gjelder dersom studiet utgjør maksimum 50 prosent av tiden (15 studiepoeng per semester).
 • Ved avslutning av det prosjekt som er tildelt midler forutsettes innlevert rapport. Rapporten skal redegjøre for hvorledes midlene er benyttet i tråd med de opprinnelige intensjoner for prosjektet.
 • Det kan ikke tildeles støtte til nytt prosjekt før rapport fra tidligere innvilget prosjektstøtte er innlevert. Denne skal innleveres via Norske Billedkunstneres søkeportal. Dersom prosjekt som er tildelt støtte ikke er avsluttet før ny søknad om prosjektstøtte er aktuell, er det tilstrekkelig for ny tildeling at midlertidig rapport med begrunnelse for at endelig rapport ikke foreligger, er innkommet.

Tilleggsinformasjon (vedtatt på styremøte i BKV 2018):

 • Det er kun billedkunstnere som kan søke om prosjektstøtte, da på egne vegne, alene eller i fellesskap.
 • Det kan søkes om honorar til billedkunstner(e) i budsjettet.
 • Det kan søkes om dekning av utstyr og materialer til utførelse av prosjektet. Det kan ikke søkes om utstyr og materialer til oppbygging av verksted og lignende.
 • Det opereres ikke med noen form for karanteneordning. Det forutsettes kun at rapport fra tidligere innvilget prosjektstøtte foreligger før nye midler kan tildeles

Tilleggsinformasjon (vedtatt på styremøte i BKV 2020):

 • Søkere kan sende en individuell søknad og en gruppesøknad pr. søknadsfrist.

 • Elektroniske søknader må være lastet opp til NBKs søkeportal og bekreftet innen fristen. Søknader som ikke er fullstendig utfylt, ikke følger retningslinjer og veiledning, ikke er bekreftet/underskrevet, vil bli avvist.
 • Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil bli gitt anledning til retting av mangler etter frist.
 • NBK tar ikke i mot ekstra vedlegg utover det som etterspørres i søknadsskjema.
 • NBK tar i hovedsak ikke i mot fysiske vedlegg; originalverk, publikasjoner, kataloger, utskrifter, prints o.l. Det kan i særskilte tilfeller aksepteres mottakelse av fysisk vedlegg der dette er spesielt viktig for søknaden. Anmodning om slik rett, må i så fall være innkommet NBK i god tid før utløp av søknadsfrist. Eventuell aksept innebærer ikke at NBK kan ta ansvar for oppbevaring av materialet i etterkant av prosjektstøtte-behandlingen. Ønskes materialet sendt i retur, forutsettes returporto forhåndsbetalt av søker.
 • NBK har ingen oppbevaringsplikt på prosjektstøttesøknader etter behandling.
 • Det er kun anledning til å søke om støtte til ett individuelt prosjekt ved hver søknadsrunde. Individuell søknad er ikke til hinder for at søker også kan stå som en av flere søkere i gruppeprosjekt.
 • Deltakelse i et gruppeprosjekt, er ikke til hinder for deltakelse i flere gruppeprosjekter. Alle involverte i gruppeprosjekter må være forespurt og ha sagt seg villige til å delta i prosjektet.
 • Ved søknader til gruppeprosjekter skal én person stå som ansvarlig søker. Med mindre det angis at midlene skal utbetales etter en viss fordeling til deltakerne, utbetales tildelt prosjektstøtte i sin helhet til den som står som ansvarlig søker.
 • Det er søkers ansvar å oppgi riktig kontonummer og personnummer for at NBK skal kunne utføre utbetaling ved tildeling. Dersom eventuell støtte skal utbetales flere personer, forutsettes alle opplysninger om hver enkelt oppgitt.
 • Prosjektstøtte kan ikke gis til drift eller administrasjon av visningssteder.
 • Prosjektstøtte innberettes som næringsinntekt og skal føres i næringsoppgaven post 2.05. Utgiftene til prosjektet føres på korrekte poster på utgiftssiden. Det vil fremgå av lønnsavregningen at beløpet er trekkfritt. Det betyr kun at det ikke er trukket skatt av beløpet ved utbetalingen, og at mottaker selv er ansvarlig for å oppgi beløpet i næringsoppgaven, og beregne eventuelle skattemessige konsekvenser selv.

1. CV skal inneholde oversikt over relevant utdanning, separatutstillinger, gruppe- og kollektivutstillinger, innkjøp, utsmykninger samt fullstendig liste over tildelte stipend og annet. Har du en lang CV, anbefaler vi at du lager et sammendrag der du trekker frem høydepunkter i karrieren din der de siste årene vektlegges spesielt. Den bør ikke overstige to A4-sider. Bruk gjerne en omvendt kronologisk rekkefølge, slik at de siste utstillingene eller den nyeste aktiviteten kommer øverst. Det vil ikke være anledning til å levere oppdatert versjon av CV etter søknadsfristen. Bruk av Æ, Ø, Å eller mellomrom er ikke tillatt i filnavnet. Legg alle CV-er i samme dokument ved søknad på vegne av gruppe. CV skal lastes opp som en pdf i portalen.

2. Kort tekst om prosjektet: Skriv en kort og konkret introduksjon til hva du/dere søker midler for å gjennomføre. Maks 800 tegn inkludert mellomrom.

3. Tidsplan for gjennomføring: Oppgi når prosjektet skal gjennomføres; dato for planlagt påbegynt og planlagt avsluttet. Maks 200 tegn inkludert mellomrom.

4. Utfyllende tekst om prosjektet: Prosjektbeskrivelse til søknaden som skal gi utdypende informasjon om bakgrunn, målsetting og gjennomføring av prosjektet. Teksten skrives/limes inn i en egen tekstboks, og kan ikke overstige 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi anbefaler at du arbeider med teksten lokalt på din maskin og lagrer den der, før du limer den inn søknadsskjemaet.

5. Budsjett: Budsjettet skal inneholde forventede inntekter og kostnader, inkludert søknadssum og eventuelle andre finansieringskilder. Oppgi om andre inntekter er påsøkt eller innvilget. Er prosjektet en del av et samarbeid med andre kunstarter, skal budsjettet for billedkunst-delen av prosjektet, spesifiseres særskilt. Budsjettet bør ikke overstige én (1) A4-side. Bruk av Æ, Ø, Å eller mellomrom er ikke tillatt i filnavnet. Budsjettet skal lastes opp i portalen som en pdf. Du kan laste ned forslag til mal for budsjett her: pdf / excel.

6. Vedlegg: bilder og dokumentasjon: Antall bilde-, video- og lydvedlegg må begrenses til totalt syv (7) vedlegg per søknad. Materialet må ha relevans i forhold til søknaden. Bilder og video blir presentert for komiteen digitalt via datamaskin. 1920 x 1080 piksler er godt egnet format for denne visningsformen. Bildefiler lastes opp direkte i portalen. Godkjente filtyper: pdf, png, jpg. Ved bildevedlegg kan man levere 7 pdf-er på opptil 2 sider, eller 1 pdf på opptil 14 sider. Man kan for eksempel levere en PDF med to sider som viser ett bilde av verket når det er montert i rommet og ett bilde av selve verket. Levér gjerne pdf-er i liggende format dersom du har mulighet. Anbefalt størrelse på opplastet bildemateriale er 2MB som fungerer bra til visning på skjerm. Maks samlet filstørrelse: 20MB. Bruk av Æ, Ø, Å eller mellomrom er ikke tillatt i filnavnet.

– Video og lyd må legges ved som lenker lagret eksternt hos for eksempel Youtube, Vimeo eller SoundCloud, og kan ikke lastes opp som filer i portalen. Lenker skal vise direkte til det aktuelle materialet. Samlet lengde på video- og lydfiler bør ikke overstige 5 minutters varighet. Prosjektstøtteutvalget har ikke anledning til å se/høre lengre verk i sin helhet, så det anbefales at materialet er tydelig klippet til i utdrag, eventuelt med videre henvisning/lenke til hvor prosjektstøtteutvalget kan finne verket i full lengde. Hvis påloggingsinformasjon er påkrevd, må passord oppgis i tekstfeltet til hvert enkelt vedlegg. Husk at materialet må være tilgjengelig i minimum 3 måneder etter innsending av søknad.

– De som ønsker det kan laste opp et eget dokument med utfyllende informasjon om bilde- lyd- og/eller videovedleggene i søknaden (f.eks. opplysninger om teknikk, materiale eller annet), men dette er valgfritt. Maks én (1) A4-side.

-Dersom du har problemer med opplasting av materiale kan du sende dette til oss per post på minnepinne (USB-stick) innen fristen.Vi har ikke mulighet til å spille av CD/DVD. Legg ved returporto hvis du vil ha materialet i retur. Ikke avhentet materiale vil bli makulert. Grunnet smittesituasjonen i Oslo holder stipendavdelingen hjemmekontor, og det er derfor ikke mulig å levere søknadspapirene personlig i denne prosjektstøtterunden (vår 2021).
Adresse: Norske Billedkunstnere, Akersgata 7, 0158 Oslo. Forsendelsen merkes med “prosjektstøtte”.

 • Billedkunstnernes Vederlagsfond skal krediteres ved innvilget støtte dersom dette er mulig. Fondets logo finnes her.
 • Rapport skal sendes inn ved avslutning av prosjektet i søkeportalen. Ny søknad om prosjektstøtte vil ikke bli behandlet før rapport for tidligere støtte er innlevert.
 • Dersom prosjektet ikke blir realisert, forutsettes utbetalt støtte refundert.
 • Prosjektstøttemidler som er tildelt et omsøkt prosjekt, kan ikke overføres til bruk i annet prosjekt.

Levèr rapport for tidligere innvilget prosjektstøtte

 

BKV vil ikke vil kreve tilbake midler som allerede er brukt til å planlegge prosjekter og utstillinger som blir avlyst som følge av koronaviruset. Rapport må likevel sendes inn via NBKs søkeportal. Her oppgis en nærmere begrunnelse med tilhørende dokumentasjon for avlysninger etc. Kryss av for at prosjektet ikke ble fullført.

TILDELINGER

Antall søknader høst 2021: 373
Antall søknader innvilget: 129
Kvote: 5 250 000,-

 • Ada Fessler, (Oslo), 50.000,-
 • Agatha Wara, (Oslo), 50.000,-
 • Alessandro Marchi, (Oslo), 50.000,-
 • Alex Millar, (Vestland), 30.000,-
 • Alice Slyngstad, (Møre og Romsdal), 35.000,-
 • Amalia Fonfara, (Utlandet), 40.000,-
 • Ana R de Antonio, (Vestland), 50.000,-
 • Anaclara Talento, (Trøndelag), 30.000,-
 • Ananda Serné, (Rogaland), 35.000,-
 • Anders Holen, (Oslo), 60.000,-
 • Anette Friedrich Johannessen, (Vestland), 30.000,-
 • Anna Ihle, (Rogaland), 32.000,-
 • Anna Sofie Mathiasen, (Oslo), 30.000,-
 • Anne Knutsdatter Wille med Brit Bøhme og Grethe Unstad, (Vestland), 30.000,-
 • Anne Tveit Knutsen, (Vestland), 50.000,-
 • Anne-Liis Kogan, (Oslo), 60.000,-
 • Anne-Lise Stenseth, (Oslo), 50.000,-
 • Annette Kierulf, (Vestland), 30.000,-
 • Annie Anawana Haloba Hobøl, (Oslo), 60.000,-
 • Anthony Charles Morton, (Vestland), 20.000,-
 • Are Blytt, (Oslo), 30.000,-
 • Aslak Gurholt, (Oslo), 50.000,-
 • Azar Alsharif, (Vestland), 40.000,-
 • Barbara Czapran, (Oslo), 60.000,-
 • Bror August Vestbø, (Oslo), 25.000,-
 • Christian Tony Norum, (Viken), 50.000,-
 • Dag Nordbrenden, (Oslo), 30.000,-
 • Derek Sargent, (Vestland), 30.000,-
 • Ebba Bring, (Oslo), 50.000,-
 • ​​Eirik Melstrøm, (Oslo), 45.000,-
 • Elisabeth Rydland Nilssen, (Vestland), 30.000,-
 • Elise Macmillan, (Oslo), 60.000,-
 • Ellen Henriette Suhrke, (Oslo), 50.000,-
 • Ellinor Aurora Aasgaard, (Oslo), 40.000,-
 • Emilie Wright, (Vestland), 30.000,-
 • Erle Saxegaard med Aksel Ree, (Oslo), 50.000,-
 • Erle Saxegaard, (Oslo), 30.000,-
 • Erlend Peder Kvam med Martin Asbjørnsen, Marianne Hurum, Kim Hiortøy, Ane Barstad Solvang, Chris Harnan, Anette Gellein, Samuel Nyholm, Jooyoung Kim, Ylva Greni, Amir Asgharnejad og Espen Iden, (Oslo), 30.000,-
 • Espen Gleditsch, (Oslo), 40.000,-
 • Esra Düzen Sandemose, (Oslo), 20.000,-
 • Frøydis Lindén med Sidsel Nielsen Bonde og Malin Lobell, (Vestland), 50.000,-
 • Gidsken Braadlie med Elizabeth Pacini, Katharina Barbosa Blad, Panter Tanter Productions, Esra Düzen, Alexandra Vasic, Sigmund Skard, Kristen Tollefsen, Christopher Nielsen, Johanna Zwalg, Anne-Lise Zwaig, Siri Jøntvedt, Snelle Hall, Ingvild Andersgaard, Anne Inga Hilsen, Kjetil Røed, Monika Wilinska, Håkon Høst og Anita Hillestad, (Oslo), 80.000,-
 • Giulia Mangione, (Oslo), 25.000,-
 • Gunhild Sannes Larsen, (Vestland), 30.000,-
 • Hannah Mjølsnes, (Trøndelag), 10.000,-
 • Hans Kristian Borchgrevink Hansen, (Oslo), 40.000,-
 • Hasan Daraghmeh, (Trøndelag), 60.000,-
 • Hege Vadstein med Paul Brady, (Oslo), 50.000,-
 • Helen Eriksen, (Oslo), 20.000,-
 • Håvard Homstvedt, (Viken), 45.000,-
 • Ida Mårdhed, (Utlandet), 28.000,-
 • Inga Skålnes med Eva Margrethe Ballo, (Trøndelag), 40.000,-
 • Ingeborg Kvame, (Rogaland), 20.000,-
 • Ingrid Forland, (Vestland), 20.000,-
 • Ingrid Torvund, (Oslo), 40.000,-
 • Jan Freuchen, (Agder), 40.000,-
 • Janicke Schønning, (Oslo), 40.000,-
 • Janne Kruse, (Oslo), 30.000,-
 • Jessica Lauren Elizabeth Taylor, (Oslo), 50.000,-
 • Jinbin Chen, (Oslo), 30.000,-
 • Joanna Chia-yu Lin, (Oslo), 20.000,-
 • Johanne Birkeland med Christiane Lieungh, Lasse Årikstad, Benjamin Tomasi, Silje Eungenie Strande Øktner, Kine Kvernbråten og Inkri Abrahamsen, (Vestfold og Telemark), 50.000,-
 • Johannes Engelsen Espedal, (Innlandet), 55.000,-
 • John Raustein, (Oslo), 50.000,-
 • Joseph Helland, (Oslo), 25.000,-
 • Jostein Thomassen, (Vestland), 20.000,-
 • Jaan-Yuan Kuo med Wei Ting Tseng, (Oslo), 30.000,-
 • Kamilla Langeland, (Agder), 50.000,-
 • Karen Pettersen, (Agder), 30.000,-
 • Kari Steihaug, (Oslo), 60.000,-
 • Karianne Stensland, (Oslo), 20.000,-
 • Karin Aurora Lindell, (Trøndelag), 80.000,-
 • Karin Blomgren, (Utlandet), 50.000,-
 • Kay Arne Kirkebø, (Innlandet), 40.000,-
 • Kim Laybourn, (Oslo), 40.000,-
 • Kiyoshi Yamamoto, (Vestland), 50.000,-
 • Kjell Bjørgeengen, (Viken), 60.000,-
 • Kjersti Sundland, (Vestland), 60.000,-
 • Kobie Nel, (Vestland), 50.000,-
 • Kristen Rønnevik, (Rogaland), 25.000,-
 • Kristin Tårnesvik, (Troms og Finnmark), 45.000,-
 • Lars Kjemphol med Fredrik Fjeld Kløvstad, Hanna Filomen Mjåvatn, Ole Fredrik Hvidsten og Jim Darbu, (Møre og Romsdal), 70.000,-
 • Lena Katrine Sokki, (Trøndelag), 20.000,-
 • Lene Berg, (Oslo), 80.000,-
 • Liilian Saksi, (Innlandet), 30.000,-
 • Lin Wang, (Oslo), 35.000,-
 • Linda Morell, (Vestland), 60.000,-
 • Linn Lervik, (Viken), 50.000,-
 • Linn Pedersen, (Agder), 30.000,-
 • Lisa Pacini, (Oslo), 30.000,-
 • Luke Drozd, (Vestland), 30.000,-
 • Magdalena Manderlova, (Trøndelag), 30.000,-
 • Mari Kolbeinson med Håvard Sagen og Markus Strandjord Bråten, (Rogaland), 60.000,-
 • Maria Pasenau, (Vestland), 30.000,-
 • Marie Askeland, (Viken), 40.000,-
 • Marit Roland, (Oslo), 30.000,-
 • Masoud Alireza, (Vestland), 40.000,-
 • Matilde Westavik Gaustad med Eva Margrethe Ballo, (Trøndelag), 30.000,-
 • Milan Benza Meszaros, (Oslo), 20.000,-
 • Morten Jensen Vågen, (Oslo), 50.000,-
 • Nils Aasland, (Viken), 30.000,-
 • Ole Rosén, (Oslo), 25.000,-
 • Patricia Risopatron Berg med Helen Hausland, Samantha Albert, Freja Burgess og Nellie Jonsson, (Oslo), 50.000,-
 • Pernille Meidell med Roberta Lazo Valenzuela, Elise Macmillan, Clara Mosconi og Ida Mårdhed, (Oslo), 40.000,-
 • Petter Buhagen, (Trøndelag), 50.000,-
 • Rina Charlott Lindgren, (Nordland), 30.000,-
 • Samrridhi Kukreja, (Trøndelag), 30.000,-
 • Samuel Brzeski, (Vestland), 35.000,-
 • Sandra Mujinga, (Oslo), 40.000,-
 • Shuk Pui Yu, (Oslo), 35.000,-
 • Signe Lidén med Randi Nygård, Geir Tore Holm, Søssa Jørgensen, Øyvind Novak Jenssen, Andrea Bakketun, Karoline Sætre, Espen Sommer Eide, Marie Nerland, Jiska Huizing og Roar Sletteland, (Oslo), 60.000,-
 • Silje Eugenie Strande Øktner, (Innlandet), 25.000,-
 • Siri Ekker Svendsen, (Oslo), 40.000,-
 • Stacy Brafield, (Vestland), 50.000,-
 • Synne Tollerud Bull, (Oslo), 80.000,-
 • Terje Abusdal, (Oslo), 30.000,-
 • Tove Kommedal, (Rogaland), 40.000,-
 • Trond Ansten med Marita Isobel Solberg og Aslaug Magdalena Juliussen, (Troms og Finnmark), 80.000,-
 • Trudi Jaeger, (Vestland), 20.000,-
 • Trygve Luktvasslimo, (Nordland), 80.000,-
 • Verena Winkelmann, (Vestfold og Telemark),  40.000,-
 • Victor Lind, (Oslo), 30.000,-
 • Yachi Yang, (Oslo), 40.000,-
 • Yafei Qi, (Oslo), 30.000,-
 • Yngvild Færøy, (Oslo), 50.000,-
 • Yngvild Sæter, (Utlandet), 40.000,-
 • Øyvind Sørfjordmo, (Oslo), 30.000,-
 • Åse Frøyshov, (Innlandet), 35.000,-
 • Åsil Bøthun, (Vestland), 50.000,-

Antall søknader vår 2021: 490
Antall søknader innvilget: 141
Kvote: 5 250 000,-

 • Agatha Wara (Oslo), 30.000,-
 • Agnes Hagen Thorstvedt (Oslo), 60.000,-
 • Amalia Fonfara med Invisibledrum Art Platform, Nazare Soares, Jessica Ullevålseter, Marita Isobel Solberg (Trøndelag), 40.000,- 
 • Ana R De Antonio (Vestland), 20.000,- 
 • Anders Sletvold Moe (Oslo), 50.000,- 
 • André Tribbensee med Kari Ingelsrud, Elsebeth Lütcherath, Simon Breyer (Agder), 40.000,- 
 • Ane Øverås med Andreas Siqueland, Andrius Sirtautas, Anders Kjellesvik, Elin Sundstrøm, Ingeborg Annie Lindahl, Jan Egil Finne, Peter Dean, Ryszard Litwiniuk, Sidsel Nielsen Bonde, Ted Efremoff, Elina Joupperi, Ingibjörg Gudmunsdottir, Hilde Angel Danielsen, Rita Marhaug, Glafira Galuzina, Grethe Hald (Nordland), 90.000,- 
 • Anita Hillestad med Joar Nango, Gabriel Johan Kvendseth, Karen Gimle, Pia de Mailly, Espen Sørli, Berit Wind, Sofia Wara, Stig Olav Tony Fredriksson, Inari Virmakoski, Maya Mi Samuelsen (Viken), 50.000,-
 • Anja Skjulstad med Cathrine Constanse Gjelsnes, Gidsken Braadlie, Ulf Carlsson (Oslo), 50.000,-
 • Ann Cathrin November Høibo (Agder), 50.000,-
 • Anna Sofie Mathiasen (Oslo), 20.000,- 
 • Anne Katrine Senstad (Oslo), 50.000,-
 • Apichaya Wanthiang (Oslo), 50.000,- 
 • Arild Tveito (Viken), 40.000,- 
 • Astrid Runde Saxegaard (Viken), 30.000,- 
 • Atle Selnes Nielsen (Vestfold og Telemark), 30.000,- 
 • Beate Petersen (Oslo), 80.000,- 
 • Beatrice Guttormsen (Oslo), 40.000,- 
 • Bente Bøyesen (Viken), 30.000,-
 • Bertil Greging med Per Bogstad Gulliksen, Bård Lie Thorbjørnsen, Martin Svedman (Oslo), 50.000,- 
 • Bjørn Magnhildøen (Viken), 30.000,- 
 • Bjørn Mortensen (Vestland), 50.000,- 
 • Brita Been (Vestfold og Telemark), 60.000,- 
 • Britt Smelvær (Utlandet), 20.000,- 
 • Camilla Figenschou (Oslo), 60.000,- 
 • Camilla Løw (Oslo), 40.000,- 
 • Carl Segelberg (Oslo), 20.000,- 
 • Daniel Peder Askeland (Viken), 20.000,- 
 • Daniel Slåttnes (Utlandet), 20.000,- 
 • Eirik Sæther (Oslo), 40.000,- 
 • Elin Andreassen med Ann-Cathrin Hertling, Christin Nygård, Tor Schjölberg, Marte Huke, Tor Eystein Øverås, Alf Hulbækmo, Ingrid Skanke Høsøien (Trøndelag), 70.000,- 
 • Elin Brissman (Vestland), 15.000,- 
 • Elin Tanding Sørensen (Viken), 30.000,- 
 • Elise Macmillan med Geranium Dream (Oslo), 30.000,- 
 • Endre Aalrust (Utlandet), 40.000,- 
 • Erika Stöckel (Oslo), 30.000,- 
 • Espen Sommer Eide (Vestland), 40.000,- 
 • Fanny Fermelin med Lasse Berlok (Oslo), 25.000,- 
 • Felipe Ridao med Tuva Langfeldt (Oslo), 40.000,- 
 • Fin Serck-Hanssen (Oslo), 50.000,-
 • Gabriella Göransson (Oslo), 20.000,-  
 • Geir M Brungot (Møre og Romsdal), 30.000,- 
 • Gentian Meikleham (Vestland), 30.000,-
 • Gerhard Stoltz (Vestland), 30.000,- 
 • Grethe Irene Einarsen (Nordland), 20.000,- 
 • Hanne Ekkeren (Oslo), 30.000,- 
 • Hanne Tyrmi (Oslo), 80.000,-
 • Hedda Ottesen (Oslo), 20.000,- 
 • Hedda Roterud Amundsen (Oslo), 20.000,- 
 • Heidi Skjerve Kennedy (Oslo), 30.000,- 
 • Helene Førde (Vestland), 60.000,- 
 • Helene Sommer (Oslo), 20.000,-
 • Hilde Hovland Honerud med Christian Tunge, Jon Hovland Honerud, Susanne Ø. Sæther, Estelle Jean, Eva Avloniti (Viken), 40.000,- 
 • Håvard Sagen med Ananda Serné, Matt Bryans, Merete Jonvik (Rogaland), 40.000,- 
 • Icaro Zorbar Sanchez Laverde (Oslo), 30.000,-
 • Ida Madsen Følling (Oslo), 50.000,- 
 • Ingeborg Annie Lindahl med Trond Lossius (Troms og Finnmark), 50.000,- 
 • Ingeborg Blom Andersskog (Utlandet), 30.000,-
 • Ingerid Jordal (Vestland), 30.000,-
 • Ingrid Lønningdal (Viken), 50.000,- 
 • Irene Rasmussen (Troms og Finnmark), 30.000,-
 • Istvan Virag (Oslo), 20.000,- 
 • Janine Magelssen (Oslo), 30.000,-
 • Janne Talstad (Oslo), 40.000,-
 • Jason Havneraas (Oslo), 40.000,-
 • Jessica MacMillan (Oslo), 50.000,- 
 • Jim Særnblom (Oslo), 50.000,- 
 • Jo Mikkel Sjaastad Huse (Oslo), 15.000,- 
 • Joakim Blattmann Moldestad (Oslo), 30.000,- 
 • Julie Engaas (Viken), 30.000,-
 • Jørn Bjercke (Viken), 25.000,- 
 • Kari Hjertholm (Vestland), 30.000,- 
 • Karoline Sætre med Øyvind Novak Jenssen (Oslo), 20.000,-
 • Hans Ragnar Mathisen (Troms og Finnmark), 60.000,- 
 • Kim Andrè Hagen (Oslo), 50.000,-
 • Kiyoshi Yamamoto (Vestland), 50.000,-
 • Kjersti Lande (Oslo), 15.000,-
 • Knut Wold (Innlandet), 30.000,-
 • Kobie Nel (Vestland), 55.000,- 
 • Kurt Johannessen (Vestland), 40.000,-
 • Lars Chr. Istad (Møre og Romsdal), 55.000,-
 • Lars Monrad Vaage (Viken), 30.000,- 
 • Leif Gaute Staurland (Oslo), 50.000,-
 • Linda Bournane Engelberth (Oslo), 50.000,-
 • Linda Karin Lamignan Larsen (Utlandet), 30.000,-
 • Line Prip (Viken), 40.000,-
 • Love Terins (Oslo), 20.000,-
 • Magdalena Manderlova med Michal Kindernay (Trøndelag), 40.000,-
 • Magnus Bugge (Oslo), 20.000,-
 • Maren Dagny Juell Kristensen (Viken), 40.000,-
 • Marianne Brekke (Oslo), 30.000,-
 • Marieke Verbiesen (Vestland), 30.000,-
 • Marit Gunhild Arnekleiv med Egil Martin Kurdøl, Hans-Jørgen Wallin Weihe (Oslo), 40.000,- 
 • Martin Palmer (Trøndelag), 30.000,-
 • Mary Hasavari med Karen Nikgol, Simona Barbera, Farhad Kalantary, Nina Skarsbø, Jakob Landvik, Admir Batlak (Viken), 40.000,-
 • Mekdes Weldhanna Shebeta (Oslo), 30.000,-
 • Michael Johansson (Utlandet), 40.000,-
 • Morten Andenæs (Oslo), 40.000,- 
 • Morten Jensen Vågen (Oslo), 50.000,- 
 • Natalie Price Hafslund (Oslo), 30.000,-
 • Nathalie Fuica Sanchez (Oslo), 30.000,-
 • Nina Strand (Oslo), 40.000,-
 • Nora Adwan (Vestland), 30.000,-
 • Nora Joung (Oslo), 30.000,-
 • Olav Ringdal (Oslo), 40.000,-
 • Oscar Debs (Trøndelag), 40.000,- 
 • Pearla Pigao (Oslo), 50.000,-  
 • Per Kristian Nygård (Trøndelag), 50.000,- 
 • Pia De Mailly med Espen Sørli, Anita Hillestad, Lill Yildiz Yalcin (Oslo), 60.000,- 
 • Pierre Lionel Matte (Oslo), 20.000,-  
 • Preben Holst (Oslo), 50.000,- 
 • Rachel Dagnall (Oslo), 50.000,- 
 • Rina Charlott Lindgren (Nordland), 20.000,- 
 • Risto Holopainen (Oslo), 20.000,- 
 • Runa Carlsen (Oslo), 50.000,- 
 • Saman Kamyab (Oslo), 40.000,- 
 • Sandra Mujinga (Oslo), 30.000,- 
 • Sandra Vaka Olsen (Rogaland), 40.000,-
 • Sidsel Nielsen Bonde (Vestfold og Telemark), 15.000,- 
 • Signe Marie Andersen (Oslo), 40.000,- 
 • Siren Elise Dversnes Dahle (Oslo), 15.000,-
 • Sjur Eide Aas (Agder), 30.000,- 
 • Solveig Landa (Rogaland), 30.000,- 
 • Stein Rønning (Oslo), 30.000,- 
 • Tanya Busse (Troms og Finnmark), 50.000,- 
 • Taru Kallio (Oslo), 20.000,- 
 • Thora Dolven Balke (Oslo), 30.000,- 
 • Thorbjørn Sørensen (Oslo), 70.000,- 
 • Tone Myskja (Oslo), 50.000,- 
 • Tore Magne Gundersen (Oslo), 30.000,- 
 • Tore Honoré Bøe (Viken), 30.000,- 
 • Tore Reisch (Trøndelag), 30.000,- 
 • Trond Hugo Haugen (Viken), 30.000,-
 • Trude Bekk (Innlandet), 50.000,- 
 • Unn Fahlstrøm med Kjell Bjørgeengen, Åse Ljones (Viken), 70.000,- 
 • Unnur Andrea Einarsdottir (Trøndelag), 30.000,- 
 • Urd Joachimsen Pedersen (Oslo), 20.000,- 
 • Yngvar Larsen (Oslo), 30.000,- 
 • Øistein Sæthren Dahle (Viken), 25.000,- 
 • Ørjan Amundsen (Agder), 20.000,- 
 • Øystein Wyller Odden (Oslo), 30.000,- 

 

Antall søknader høst 2020: 431
Antall søknader innvilget: 121
Kvote: 5 250 000,-

 • Jannik Abel (Viken), 20.000,-
 • Anne Kari Amstein (Vestland), 25.000,-
 • Hedda Roterud Amundsen (Oslo), 30.000,-
 • Marthe A. Andersen (Oslo), 30.000,-
 • Viel Bjerkeset Andersen (Oslo), 50.000,-
 • Christine Aspelund (Oslo), 70.000,-
 • Damir Avdagic (Oslo), 37.000,-
 • Andrea Bakketun (Oslo), 40.000,-
 • Idun Baltzersen (Utlandet), 40.000,-
 • Nina Bang (Oslo), 17.000,-
 • Margareta Bergman (Oslo), 40.000,-
 • Johan Urban Bergquist med Yngvild Færøy, Anne Brit Krag, Siv Bugge Vatne, Kjetil Skøien, Søssa Jørgensen, Geir Tore Holm, Sivert Bjørnerem, Astrid Nordang (Oslo), 60.000,-
 • David Breida (Trøndelag), 40.000,-
 • Jennie Hagevik Bringaker (Viken), 50.000,-
 • Per Christian Brown (Rogaland), 70.000,-
 • Samuel Brzeski (Vestland), 30.000,-
 • Brynhild Bye-Tiller (Trøndelag), 25.000,-
 • Brit Bøhme (Vestland), 30.000,-
 • Yamile Calderon (Oslo), 40.000,-
 • Carlos Alberto da Fonseca Correia med Anne-Karin Furunes, Dan Skjæveland, Héctor Hernández, Helene Kjær, Karoline Sætre, Randi Strand, Edvine Larssen (Trøndelag), 20.000,-
 • Anna Daniell (Viken), 50.000,-
 • Victoria Duffee (Oslo), 30.000,-
 • Serina Erfjord (Vestfold og Telemark), 50.000,-
 • Liv Ertzeid (Viken), 30.000,-
 • Robin Everett (Vestland), 30.000,-
 • Amalia Fonfara med Marita Isobel Solberg, Jessie Jack Ullevålseter, Nazare Soares (Trøndelag), 50.000,-
 • Gard Andreas Frantzsen (Vestland), 20.000,-
 • Rodrigo Ghattas med Gabrielle Paré, Prerna Bishnoi, Anthony Morton (Innlandet), 80.000,-
 • HC Gilje (Oslo), 40.000,-
 • Unni Gjertsen (Oslo), 90.000,-
 • Espen Gleditsch (Oslo), 30.000,-
 • Morten Gran (Viken), 30.000,-
 • Christian Berg Gravningen (Oslo), 40.000,-
 • Mona Grønstad med Morten Gran (Viken), 80.000,-
 • Jens Hamran (Oslo), 35.000,-
 • Miriam Hansen (Oslo), 40.000,-
 • Ragnar Olaf Hauge (Viken), 30.000,-
 • Bjørn Erik Haugen (Oslo), 40.000,-
 • Elin Glærum Haugland (Oslo), 30.000,-
 • Vigdis Haugtrø (Trøndelag), 53.000,-
 • Damian Heinisch (Oslo), 30.000,-
 • Knut Henrik Henriksen (Utlandet), 50.000,-
 • Johanne Hestvold (Oslo), 60.000,-
 • Bianca Hisse med Shahrzad Malekian, Shiva Sherveh, Karianne Andreassen, Mathilde Cayers, Silje Solheim Johnsen, Gerd Kaisa Vorren (Troms og Finnmark), 40.000,-
 • Kari Hjertholm (Vestland), 30.000,-
 • Karoline Hjorth med Riitta Ikonen (Viken), 50.000
 • Anders Holen (Oslo), 40.000,-
 • Torgeir Husevaag (Oslo), 40.000
 • Alexandra Jegerstedt med Iben Isabell Krogsgaard (Trøndelag), 65.000,-
 • Svein Johansen (Troms og Finnmark), 60.000,-
 • Susanna Kajermo (Vestland), 30.000,-
 • Farhad Kalantary (Viken), 55.000,-
 • Annette Kierulf (Vestland), 80.000,-
 • Hankyul Kim (Vestland), 30.000,-
 • Kornelia Remø Klokk med Lykourgos Porfyris (Oslo), 30.000,-
 • Tulle Ruth Koefoed-Jespersen (Viken), 20.000,-
 • Henrik Koppen (Møre og Romsdal), 13.000,-
 • Daisuke Kosugi (Oslo), 80.000,-
 • Cathrine Kramer (Vestland), 70.000,-
 • Steinar Haga Kristensen (Oslo), 60.000,-
 • Bjørn Arne Krogstad (Viken), 40.000,-
 • Ingerid Kuiters (Vestfold og Telemark), 20.000,-
 • Hjørdis Kurås med Paul Brady, Hege Vadstein (Oslo), 60.000,-
 • Per-Erik Larsen (Vestland), 30.000,-
 • Lars Laumann (Nordland), 70.000,-
 • Signe Lidén med Arjen Mulder, Hilde Methi (Oslo), 60.000,-
 • Anne Cecilie Caroline Brunborg Lie (Oslo), 50.000,-
 • Helle Lindskog (Oslo), 29.000,-
 • Lise Bjørne Linnert (Oslo), 70.000,-
 • Lars Korff Lofthus (Vestland), 30.000,-
 • Trygve Luktvasslimo (Nordland), 40.000,-
 • Eli Maria Lundgaard (Oslo), 50.000,-
 • Line Bøhmer Løkken (Oslo), 50.000,-
 • Åse Løvgren med Stine Gonsholt, Neal Cahoon, Sidsel Bonde, Malin Lobell, Frøydis Linden (Vestland), 60.000,-
 • Jannicke Låker (Oslo), 40.000,-
 • Magdalena Manderlova (Trøndelag), 40.000,-
 • Aleksi Mannila-Wildhagen med Patrik Entian, Jens Hamran (Oslo), 80.000,-
 • Marianne Mannsåker (Innlandet), 60.000,-
 • Anna Sofie Mathiasen (Oslo), 33.000
 • Imi Maufe (Vestland), 20.000,-
 • Hannah Mjølsnes med Edvine Larssen (Trøndelag), 12.000,-
 • Are Mokkelbost (Oslo), 60.000,-
 • Linda Morell (Vestland), 25.000,-
 • Mercedes Mühleisen (Viken), 50.000,-
 • Astrid Mørland (Agder), 60.000,-
 • Hedda Ottesen (Oslo), 15.000,-
 • Anne Siv Falkenberg Pedersen (Oslo), 50.000,-
 • Urd Joachimsen Pedersen (Oslo), 40.000,-
 • Shwan Dler Qaradaki (Oslo), 30.000,-
 • Yngvild Rolland (Oslo), 30.000,-
 • Kristin Jensen Romberg (Viken), 30.000,-
 • Jan Kåre Ruud (Oslo), 18.000,-
 • Elin Rødseth (Viken), 25.000,-
 • Annelen Røe (Oslo), 70.000,-
 • Vilde Salhus Røed (Vestland), 70.000,-
 • Christopher Rådlund (Oslo), 45.000,-
 • Runa Nymoen Sandnes (Oslo), 50.000,-
 • Franzisca Siegrist (Oslo), 40.000,-
 • Marie Skeie med Kiyoshi Yamamoto Farias, Lucia Aragón, Izabela Żółcińska, Araiz Mesanza, Ric Francis, Yachi Stian-Yuan, Mike Fueski (Oslo), 50.000,-
 • Kamilla Skrinde (Oslo), 30.000,-
 • Ellen Karine Solberg (Viken), 40.000,-
 • Helene Sommer med Ole Christian Ellestad (Oslo), 40.000,-
 • Lise Steingrim (Viken), 25.000,-
 • Anne-Lise Stenseth (Oslo), 80.000,-
 • Marthe Elise Stramrud (Oslo), 40.000,-
 • Kjersti Sundland med Beate Petersen, Nora Adwan, Mekdes Shebeta, Laurie Lax, Samuel Brzeski, Ole Christian Ellestad, Linn Cecilie Ulvin (Vestland), 80.000,-
 • Børre Sæthre (Oslo), 80.000,-
 • Karoline Sætre med Øyvind Novak Jenssen (Oslo), 30.000,-
 • Ann Beate Tempelhaug (Agder), 50.000,-
 • Ragnhild Laila Arneberg Thoresen (Innlandet), 30.000,-
 • Tanja Thorjussen (Oslo), 50.000,-
 • Marthe Thorshaug (Innlandet), 40.000,-
 • Marianne Toppe (Oslo), 30.000,-
 • Gunnhild Torgersen (Oslo), 35.000,-
 • Helene Torp (Viken), 30.000,-
 • Erlend Grytbakk Wold (Oslo), 30.000,-
 • Leif Inge Xi med Tina M. Pearson, Anders Vinjar (Oslo), 28.000,-
 • Lili Zaneta (Trøndelag), 10.000
 • Silje Eugenie Strande Øktner (Innlandet), 75.000,-
 • Thomas Østbye (Oslo), 80.000,-
 • Solveig Aalberg (Viken), 40.000,-

Antall søknader vår 2020: 542
Antall søknader innvilget: 121
Kvote: 5 250 000,-

 • Nora Adwan (Vestland), 30.000,-
 • Richard Alexandersson (Oslo), 35.000,-
 • Signe Marie Andersen (Oslo), 40.000,-
 • Aleksander Johan Andreassen (Oslo), 50.000,-
 • Chloe Lewis med Andrew Taggart (Vestland), 25.000,-
 • Hedevig Anker (Oslo), 40.000,-
 • Eva Bakkeslett med Vibeke Steinsholm, Rawdna Carita Eira, Karoline Hjorth, Ritta Ikonen, Thomas Holm Carlsen (Nordland), 55.000,-
 • Hazel Barstow med Hanna Fauske (Oslo), 50.000,-
 • Admir Batlak med Ingrid Eggen (Oslo), 60.000,-
 • Solveig Bergene (Oslo), 40.000,-
 • Line Bergseth (Viken), 20.000,-
 • Maia Birkeland med Monika Mørck (Oslo), 50.000,-
 • Heidi Bjørgan (Vestland), 40.000,-
 • Marianne Bjørnmyr (Nordland), 40.000,-
 • Eirik Arthur Blekesaune (Oslo), 30.000,-
 • Karin Blomgren (Vestland), 40.000,-
 • Vanna Bowles (Viken), 60.000,-
 • Sigbjørn Bratlie (Viken), 17.000,-
 • Per Christian Brown (Rogaland), 60.000,-
 • Ann Iren Buan (Oslo), 40.000,-
 • Liv Bugge (Oslo), 70.000,-
 • Synne Tollerud Bull med Dragan Miletic (Oslo), 60.000,-
 • Sigrid Buskov (Oslo), 30.000,-
 • Malin Bülow (Oslo), 75.000,-
 • Bjørn Breistøl Båsen (Viken), 55.000,-
 • Rachel Dagnall (Viken), 35.000,-
 • Kajsa Dahlberg (Oslo), 50.000,-
 • Line Anda Dalmar med Christine Hansen (Trøndelag), 50.000,-
 • Paul Dring med Terje Nicolaisen, Ulf Carlsson, Bjørn Bjarre, Martin Skauen (Oslo), 80.000,-
 • Per Dybvig (Rogaland), 60.000,-
 • Patrik Entian (Viken), 30.000,-
 • Grethe Britt Fredriksen med Elisabeth Engen, Astrid Findreng (Trøndelag), 80.000,-
 • Jan Freuchen (Nordland), 34.500,-
 • Crispin Gurholt (Utlandet), 50.000,-
 • Ane Hjorth Guttu (Oslo), 80.000,-
 • Anita Hanch-Hansen (Viken), 30.000,-
 • Hans Kristian Borchgrevink Hansen (Oslo), 40.000,-
 • Iselin Linstad Hauge (Oslo), 50.000,-
 • Maja Pauline Bang Haugsgjerd (Oslo), 43.000,-
 • Hilde Hovland Honerud (Viken), 60.000,-
 • Line S. Hvoslef med Mansoor Mani Hosseini, Thea Meidel Sjule (Vestland), 40.000,-
 • Mattias Härenstam (Oslo), 60.000,-
 • Saman Kamyab (Oslo), 40.000,-
 • Kristen Keegan (Vestland), 30.000,-
 • Melanie Kitti (Utlandet), 35.000,-
 • Laila Kongevold med Stefan Christiansen, Anja Bjørshol (Viken), 60.000,-
 • Steinar Haga Kristensen (Oslo), 60.000,-
 • Ignas Krunglevicius med Ragnhild Aamas, Ayatgali Tuleubek, Istvan Virag, Lesia Vasylchenko (Oslo), 50.000,-
 • Ingeborg Kvame (Rogaland), 30.000,-
 • Ane Kvåle (Oslo), 50.000,-
 • Espen Kvålsvoll (Oslo), 25.000,-
 • Kjersti Lande (Oslo), 10.000,-
 • Kamilla Langeland (Innlandet), 40.000,-
 • Kenneth Korstad Langås med Morten Minothi Kristiansen (Oslo), 50.000,-
 • Kaja Leijon (Oslo), 60.000,-
 • Linda Lerseth (Oslo), 20000,-
 • Tobias Liljedahl (Trøndelag), 35.000,-
 • Ingeborg Annie Lindahl (Troms og Finnmark), 30.000,-
 • Rina Charlott Lindgren med Hrafnhildur Halldorsdottir (Nordland), 60.000,-
 • Klara Sofie Ludvigsen (Vestland), 40.000,-
 • Josefine Lyche (Oslo), 40.000,-
 • Cato Løland (Vestland), 50.000,-
 • Solveig Lønseth (Oslo), 60.000,-
 • Elise Macmillan (Oslo), 30.000,-
 • Janine Magelssen (Oslo), 35.000,-
 • Aleksi Mannila-wildhagen (Oslo), 50.000,-
 • Marianne Moe (Vestland), 30.000,-
 • Ebba Moi med Anna Carin Hedberg (Oslo), 50.000,-
 • Joakim Blattmann Moldestad (Viken), 15.000,-
 • Lars Morell (Oslo), 65.000,-
 • Bjørn Mortensen (Vestland), 40.000,-
 • Christopher Nielsen (Oslo), 80.000,-
 • Magnhild Øen Nordahl med Cameron MacLeod (Vestland), 60.000,-
 • Per Kristian Nygård (Trøndelag), 80.000,-
 • Randi Nygård (Oslo), 35.000,-
 • Øystein Wyller Odden (Oslo), 45.000,-
 • Jet Pascua (Troms og Finnmark), 30.000,-
 • Aurora Passero (Oslo), 40.000,-
 • Linn Pedersen (Nordland), 70.000,-
 • Synnøve Persen (Troms og Finnmark), 20.000,-
 • Petra Rahm (Vestland), 20.000,-
 • John Raustein (Oslo), 50.000,-
 • Eivind Reierstad (Viken), 60.000,-
 • Pia Antonsen Rognes (Trøndelag), 24.000,-
 • Marit Roland (Oslo), 30.000,-
 • Hanna Roloff (Oslo), 30.000,-
 • Halvor Rønning (Oslo), 50.000,-
 • Karl Ingar Røys (Oslo), 25.000,-
 • Ulla Marianne Schildt (Oslo), 50.000,-
 • Carl Segelberg (Oslo), 27.000,-
 • Ananda Serné (Rogaland), 30.000,-
 • Signe Solberg (Viken), 40.000,-
 • Markus Li Stensrud (Oslo), 50.000,-
 • Marianne Wiig Storaas (Oslo), 20.000,-
 • Erika Stöckel (Oslo), 30.000,-
 • Linn-Mari Staalnacke (Viken), 16.500,-
 • Ellen Henriette Suhrke (Oslo), 30.000,-
 • Eirik Sæther (Oslo), 60.000,-
 • Martin Sæther (Oslo), 40.000,-
 • Bente Sætrang (Oslo), 60.000,-
 • Charlotte Thiis-Evensen (Oslo), 40.000,-
 • Hedvig Sønstabø Thorkildsen (Vestland), 30.000,-
 • Ingrid Torvund (Oslo), 60.000,-
 • Linda Soh Trengereid (Vestlandet), 30.000,-
 • Ayatgali Tuleubek med Michael Rahbek Rasmussen (Oslo), 60.000,-
 • Espen Tversland (Nordland), 40.000,-
 • Hanne Tyrmi (Oslo), 60.000,-
 • Elly Stormer Vadseth (Viken), 20.000,-
 • Kjersti Vetterstad (Oslo), 39.000,-
 • Vegard Vindenes (Vestland), 20.000,-
 • Istvan Virag (Oslo), 22.000,-
 • Elin Már Øyen Vister (Nordland), 50.000,-
 • Lars Monrad Vaage (Viken), 40.000,-
 • Gelawesh Waledkhani med Lise Bjørne Linnert (Oslo), 42.000,-
 • Herbert Eugen Wiegand med Gustav Kvaal (Møre og Romsdal), 30.000,-
 • Brynhild Winther (Vestland), 25.000,-
 • Kiyoshi Yamamoto (Vestland), 50.000,-
 • Silje Eugenie Strande Øktner (Innlandet), 20.000,-
 • Lene Baadsvig Ørmen (Oslo), 55.000,-
 • Munan Øvrelid (Oslo), 60.000,-
 • Ellinor Aurora Aasgaard med Zayne Armstrong (Oslo), 80.000,-

BKV – Prosjektstøtte høsten 2019
Kvote: 4 750 000,-
Mottakere av prosjektstøtte høsten 2019, med beløp:

 • Hedda Roterud Amundsen (Oslo), 40.000,-
 • Lucia Cristerna Aragon (Oslo), 30.000,-
 • Fredrick Arnøy (Oslo), 37.000,-
 • Siri Aurdal (Oslo), 50.000,-
 • Leslie Ayres (Oppland), 30.000,-
 • Ask Bjørlo (Oslo), 60.000,-
 • Are Blytt (Oslo), 50.000,-
 • Sidsel Nielsen Bonde (Hordaland), med Sara Nielsen Bonde, 13.000,-
 • Ingrid Book (Oslo), med Carina Hedén, 70.000,-
 • Helene Kjær Bremseth (Oslo), 50.00,-
 • Maria Brinch (Oslo), 50.000,-
 • Elin Brissman (Hordaland), 20.000,-
 • Juan Carlos Vargas Brito (Oslo), 40.000,-
 • Adrian Bugge (Oslo), 40.000,-
 • Petter Buhagen (Oslo), 40.000,-
 • Hasan Daraghmeh (Trøndelag), 60.000,-
 • Ingrid Eggen (Oslo), 35.000,-
 • Per Ellef Eltvedt (Trøndelag), 30.000,-
 • Martine Flor (Utlandet), 18.000,-
 • Ida Madsen Følling (Oslo), 50.000,-
 • Marit Følstad (Oslo), 50.000,-
 • Helene Førde (Hordaland), 60.000,-
 • Matilde Westavik Gaustad (Trøndelag), 60.000,-
 • Katinka Assne-Anastasia Goldberg (Akershus), 30.000,-
 • Ellen Grieg (Oslo), 50.000,-
 • Ellen Sofie Griegel (Trøndelag), 30.000,-
 • Ingela Grov (Buskerud), 25.000,-
 • Wenche Gulbransen (Oslo), 40.000,-
 • Kim André Hagen (Oslo), 80.000,-
 • Danuta Haremska (Oslo), 40.000,-
 • Maja Pauline Bang Haugsgjerd (Oslo), 40.000,-
 • Anna Carin Hedberg (Oslo), 20.000,-
 • Damian Heinisch (Oslo), 40.000,-
 • Mette Hellenes (Oslo), med Vanessa Baird, 40.000,-
 • Ingvill Henmo (Oslo), med Esther Maria Bjørneboe og Inge D. Hanssen, 50.000,-
 • Hanne Grieg Hermansen (Oslo), 60.000,-
 • Nina Heum (Vestfold), 10.000,-
 • Anders Holen (Oslo), 50.000,-
 • Hilde Hovland Honerud (Buskerud), 70.000,-
 • Nicolas William Hughes (Østfold), med Tenthaus Oslo, 40.000,-
 • Gunhild Mathea Husvik-Olaussen (Oslo), 80.000,-
 • Ann Cathrin November Høibo (Vest-Agder), 50.000,-
 • Katja Høst (Oslo), 50.000,-
 • Silje Linge Haaland (Akershus), 50.000,-
 • Marin Forsbak Håskjold (Trøndelag), 20.000,-
 • Hennie Ann Isdahl (Oslo), 40.000,-
 • Christine Istad (Akershus), 60.000,-
 • Sabina Jacobsson (Oslo), 40.000,-
 • Alexandra Jegerstedt (Trøndelag), med Iben Isabell Krogsgaard, 40.000,-
 • Sveinn Fannar Jóhannsson (Oslo), 35.000,-
 • Anne Karin Jortveit (Akershus), 30.000,-
 • Sarah Jost (Hordaland), 50.000,-
 • Taru Kallio (Oslo), 50.000,-
 • Hankyul Kim (Hordaland), med Samuel Brzeski, 60.000,
 • Jon Eirik Kopperud (Oslo), 40.000,-
 • Mariken Kramer (Oslo), 50.000,-
 • Maren Dagny Juell Kristensen (Akershus), 40.000,-
 • Janne Kruse (Oslo), med Icaro Zorbar Sanchez Laverde, 75.000,-
 • Linda Lerseth (Oslo), 40.000,-
 • Lise Bjørne Linnert (Oslo), 85.000,-
 • Klare Sofie Ludvigsen (Hordaland), 30.000,-
 • Rikke Lundgreen (Oslo), med Anna Carin Hedberg, 60.000,-
 • Line Bøhmer Løkken (Oslo), 50.000,-
 • Magdalena Manderlova (Trøndelag), 20.000,-
 • Trine Mauritz (Akershus), 40.000,-
 • Thea Meinert (Trøndelag), 40.000,-
 • Elin Melberg (Rogaland), 40.000,-
 • Lars Nordby (Hedmark), 50.000,-
 • Sandra Norrbin (Vest-Agder), 50.000,-
 • Magnus Oledal (Oslo), 40.000,-
 • Klara Pousette (Oslo), 50.000,-
 • David A. Rios (Hordaland), 30.000,-
 • Hilde Rognskog (Akershus), 60.000,-
 • Anngjerd Rustand (Hordaland), 20.000,-
 • Jenny Rydhagen (Akershus), 30.000,-
 • Vilde Salhus Røed (Hordaland), 50.000,-
 • Stein Rønning (Oslo), 60.000.-
 • Anne Katrine Senstad (Oslo), 50.000,-
 • Helle Siljeholm (Oslo), 30.000,-
 • Heidi Kennedy Skjerve (Trøndelag), 50.000,-
 • Kamilla Skrinde (Oslo) med Charlotte Rostad, 60.000,-
 • Astrid Sleire (Hordaland), 20.000,-
 • Mari Slaattelid (Oslo), 80.000,-
 • Helene Sommer (Oslo), 20.000,-
 • Anne Mette Stausland (Utlandet), 40.000,-
 • Silje Steinsvik (Østfold) med Jonas Qvale og Brit Steinsvik, 40.000,-
 • Camilla Steinum (Oslo), 50.000,-
 • Jorunn Myklebust Syversen (Oslo), 70.000,-
 • Bente Sætrang (Oslo), 90.000,-
 • Silje Figenschou Thoresen (Finnmark), 30.000,-
 • Gunnhild Torgersen (Oslo), 50.000,-
 • Ellen Ugelstad (Oslo), 72.000,-
 • Siv Bugge Vatne (Oslo), 40.000,-
 • Marieke Verbiesen (Hordaland), 20.000,-
 • Leiken Vik (Trøndelag), med Lars Vik og Guri Dahl, 50.000,-
 • Apichaya Wanthiang (Oslo), 50.000,-
 • Synnøve Wetten (Oslo), 80.000,-
 • Mikkel Wettre (Hordaland), 65.000,-
 • Anna Widén (Oppland), 40.000,-
 • Monica Winther (Oslo), 30.000,-
 • Kiyoshi Yamamoto (Hordaland), 50.000,-
 • Arild Yttri (Oslo), 10.000,-
 • Heidi Øiseth (Oslo), 50.000,-
 • Maya Økland (Oslo), 30.000,-
 • Silje Eugenie Strande Øktner (Hedmark), 30.000,-
 • Marte Aas (Oslo), 50.000,-

BKV – Prosjektstøtte våren 2019
Kvote: 4 750 000,-
Mottakere av prosjektstøtte våren 2019, med beløp: 

 • Terje Abusdal (Oslo), med Jon-Edvard Uleberg – 30 000,-
 • Jo Ravn Abusland (Vest-Agder) – 40 000,-
 • Richard Alexandersson (Oslo) – 26 000,-
 • Ørjan Amundsen (Telemark) – 18 000,-
 • Roald Andersen (Vest-Agder) – 40 000,-
 • Gunvor Nervold Antonsen (Buskerud) – 50 000,-
 • Ingrid Askeland (Oslo), med Hilde Jørgensen – 60 000,-
 • Kristian Suvatne Augland (Oslo) – 20 000,-
 • Nina Bang (Oslo) – 15 000,-
 • Nils Bech (Oslo) – 50 000,-
 • Hanan Benammar (Oslo) – 25 000,-
 • Andreas Bennin (utlandet) – 30 000,-
 • Fredrik Berberg (Oslo) – 35 000,-
 • Geir Egil Bergjord (Rogaland) – 40 000,-
 • Tonje Bøe Birkeland (Hordaland) – 50 000,-
 • Marianne Bjørnmyr (Nordland) – 30 000,-
 • Vilde Blom (Oslo) – 25 000,-
 • Karin Blomgren (Hordaland), med Erna Elinbjörg Skúladóttir – 25 000,-
 • Vanna Bowles (Akershus), med Katrine Bull Evensen – 60 000,-
 • Paul Brady (Oslo), med Hege Vadstein (Oslo) – 20 000,-
 • Jennie Hagevik Bringaker (Akershus) – 40 000,-
 • Per Christian Brown (Rogaland) – 35 000,-
 • Veronica Bruce (Oslo) – 25 000,-
 • Helga Bu (Akershus) – 50 000,-
 • Ann Iren Buan (Oslo) – 35 000,-
 • Liv Bugge (Oslo) – 70 000,-
 • Peder Kirkvaag Bugge (Oslo), med Felix Laubscher – 20 000,-
 • Åsil Bøthun (Hordaland) – 30 000,-
 • Bente Bøyesen (Akershus) – 20 000,-
 • Anja Carr (Oslo) – 40 000,-
 • Lars Cuzner (Oslo) – 30 000,-
 • Marius Dahl (Buskerud), med Jan Christensen – 20 000,-
 • Tora Dalseng (Oslo) – 20 000,-
 • Anne Marthe Dyvi (Hordaland) – 20 000,-
 • Mor Efrony (Oslo) – 20 000,-
 • Ida Ekblad (Oslo) – 70 000,-
 • Marius Engh (Oslo) – 55 000,- 
 • Serina Erfjord (Oslo) – 50 000,- 
 • Jan Hakon Erichsen (Oslo) – 20 000,- 
 • Hanna Fauske (Trøndelag) – 50 000,-
 • Monica Flakk (Oslo) – 40 000,-
 • Annike Flo (Akershus) – 55 000,- 
 • Ida Madsen Følling (Oslo), med Markus Li Stensrud, Apichaya Wanthiang, Lina Viste Grønli, Marte Johnslien, Herman Mbamba, Marthe Ramm Fortun, Richard Alexandersson, Christian Tony Norum, Andrea Bakketun, Olav Ringdal, Elise Storsveen, Hilmar Fredriksen Goutam Ghosh, Anna Daniell, Eirik Senje, Siri Aurdal, Bente Sætrang, Bjørn Mortensen, Per Inge Bjørlo, Serina Erfjord, Jan Freuchen, Tyra Tingleff, Dag Erik Elgin, Mercedes Mühleisen, Johannes Engelsen Espedal, Siri Hjorth, Sebastian M. Kjølaas, Mads Andreas Andreassen og Jorunn Hancke Øgstad – 100 000,-
 • Ivan Galuzin (Oslo) – 45 000,-
 • Espen Gleditsch (Oslo) – 15 000,-
 • Kåre Grundvåg (Troms), med Emilija Skarnulyte – 20 000,-
 • Sverre Gullesen (Akershus) – 40 000,-
 • Ane Hjort Guttu (Oslo) – 50 000,-
 • Motaz al Habbash (Oslo), med Marie Skeie – 35 000,-
 • Carl Martin Hansen (Hordaland) – 20 000,-
 • Hans Kristian Borchgrevink Hansen (Oslo) – 50 000,-
 • Inger Lise Hansen (Oslo) – 25 000,-
 • Ingri Haraldsen (Oslo) – 30 000,-
 • Trond Hugo Haugen (Akershus), med Kine Lillestrøm – 70 000,-
 • Elin Glærum Haugland (Oslo) – 80 000,-
 • Carina Hedén (Oslo), med Ingrid Book (Oslo) – 60 000,-
 • Mikael Hegnar (Oslo) – 35 000,-
 • Per Hess (Oslo) – 30 000,-
 • Ane Mette Hol (Oslo) – 40 000,-
 • Anders Holen (Oslo) – 40 000,-
 • Håvard Homstvedt (Akershus) – 45 000,-
 • Kaia Hugin (Akershus) – 40 000,-
 • Ann Cathrin November Høibo (Vest-Agder) – 60 000,-
 • Johannes Høie (Oslo), med Monica Winther – 30 000,-
 • Silje Linge Haaland (Hordaland) – 50 000,-
 • Anna Ihle (Rogaland) – 50 000,-
 • Trudi Jaeger (Hordaland) – 30 000,-
 • Veslemøy Sparre Jansen (Oslo) – 20 000,-
 • Toril Johannessen (Troms) – 30 000,-
 • Nora Joung (Oslo) – 50 000,-
 • Anders Kjellesvik (Oslo), med Andreas Siqueland Knudsen (Oppland) – 40 000,-
 • Kornelia Remø Klokk (Oslo) – 20 000,-
 • Anne-Liis Kogan (Oslo) – 54 000,-
 • Daisuke Kosugi (Oslo) – 70 000,-
 • Gabriel Johann Kvendseth (Hordaland), med Arvid Jarle Pettersen – 30 000,-
 • Kaja Leijon (Oslo) – 70 000,-
 • Anne Cecilie Caroline Brunborg Lie (Oslo) – 55 000,-
 • Christiane Lieungh (Møre og Romsdal), med Margrethe Kolstad Brekke, Lars Brekke, Hilde Frantzen og Leander Schönweger – 50 000,-
 • Veslemøy Lilleengen (Trøndelag) – 25 000,-
 • Helle Lindskog (Oslo) – 20 000,-
 • Kjellaug Hatlen Lunde (Nordland) – 25 000,-
 • Josefine Lyche (Oslo) – 50 000,-
 • Line Bøhmer Løkken (Oslo) – 50 000,-
 • Ingrid Lønningdal (Oslo) – 60 000,-
 • Jannicke Låker (Oslo) – 40 000,-
 • Talleiv Taro Manum (Akershus) – 31 000,-
 • Jara Marken (Oslo) – 10 000,-
 • Joakim Martinussen (utlandet) – 20 000,-
 • Hannah Mjølsnes (Trøndelag), med Saewon Oh, Amalia Fonfara og Ina Devik – 30 000,-
 • Joakim Blattmann Moldestad (Oslo) – 15 000,-
 • Bjørn Mortensen (Hordaland) – 30 000,-
 • Hege Nyborg (Oslo) – 40 000,-
 • Michael O´Donnell (Vestfold) – 20 000,-
 • Øystein Wyller Odden (Oslo) – 40 000 ,-
 • Ina Otzko (Nordland) – 20 000,-
 • Gabrielle Paré (Oslo) – 8 000,-
 • Maria Pasenau (Oslo) – 30 000,-
 • Erik Pirolt (Vest-Agder) – 60 000,-
 • Sara Plantefève-Castryck (Hordaland) – 13 000,-
 • Lykourgos Porfyris (Oslo), med Janne Maria Lysen (Oslo) – 35 000,-
 • Ida Aurora Høiklev Ribu (Vest-Agder), med Eirik Slyngstad, Eugene Sundelius von Rosen, Carmen Hillestad, Ray Hegelbach, Hedda Grevle Ottesen og Nam Emback– 30 000,-
 • Ida Aurora Høiklev Ribu (Vest-Agder) – 12 000,-
 • Charlotte Rostad (Trøndelag) – 30 000,-
 • Beathe C. Rønning (Vestfold) – 40 000,-
 • Andreas Schille (Trøndelag), med Erlend Leirdal – 25 000,-
 • Janicke Schønning (Oslo) – 50 000,-
 • Karina Siegmund (Sogn og Fjordane) – 50 000
 • Kamilla Skrinde (Oslo) – 15 000,-
 • Morten Slettemeås (Oslo) – 45 000,- 
 • Eirik Slyngstad (Oslo) – 28 000,-
 • Vibeke Steinsholm (Nordland), med Sissel Mutale Bergh (Trøndelag) – 45 000,-
 • Sille Storihle (Vestfold) – 60 000,-
 • Marianne Wiig Storaas (Oslo) – 20 000,-
 • Heidi Sundby (Oslo) – 30 000,-
 • Jon Benjamin Tallerås (Oslo) – 60 000,-
 • Janne Talstad (Oslo) – 35 000,-
 • Constance Tenvik (Oslo) – 40 000,-
 • Ylve Thon (Vest-Agder) – 30 000,-
 • Kjersti Vetterstad (Buskerud) – 70 000,-
 • Istvan Virag (Oslo) – 60 000,-
 • Elin Már Øyen Vister (Nordland) – 45 000,-
 • Lars Monrad Vaage (Buskerud) – 70 000,-
 • Bo Krister Wallström (Oslo), med Trine Falch, Martin Langlie og Mona Solhaug – 55 000,-
 • Heidi Marie Wien (Oslo), med Kine Lillestrøm (Akershus) – 30 000,-
 • Ragnhild Aamås (Oslo) – 20 000,-

Prosjektstøtte høsten 2018

Liste over mottakere:

 • Alt Går Bra (kunstnergruppe) – 70 000 kroner
 • Morten Andenæs (Oslo) – 80 000 kroner
 • Signe Marie Andersen (Oslo) – 40 000 kroner
 • Margareta Bergman (Oslo) – 40 000 kroner
 • Siri Berqvam (Vestfold) – 30 000 kroner
 • Kjell Bjørgeengen (Akershus) – 50 000 kroner
 • Per Inge Bjørlo (Buskerud) – 80 000 kroner
 • Vilde Blom (Oslo) – 12 000 kroner
 • Victor Boullet (utlandet) – 30 000 kroner
 • Margrethe Kolstad Brekke (Hordaland) – 50 000 kroner
 • Maria Brinch (Oslo) – 25 000 kroner
 • Jennie Hagevik Bringaker (Akershus) – 40 000 kroner
 • Elin Brissman (Hordaland) – 20 000 kroner
 • Mikael Damstuen Brkic (Oslo) – 25 000 kroner
 • Geir M. Brungot (Møre og Romsdal), med Olav Ringdal og Stein Koksvik (Oslo) – 40 000 kroner
 • Espen Brændsrød (Oslo), med Ragnhild Løkke (Oslo) – 30 000 kroner
 • Finn Bugge (Oslo) – 40 000 kroner
 • Peder Kirkvaag  Bugge (Oslo) – 25 000 kroner
 • Malin Bülow (Oslo) – 60 000 kroner
 • Ole Martin Lund Bø (Oslo) – 40 000 kroner
 • Runa Carlsen (Oslo) – 50 000 kroner
 • Anja Carr (Oslo) – 25 000 kroner
 • Line Anda Dalmar (Rogaland) – 40 000 kroner
 • Hasan Daraghmeh (Trøndelag) – 20 000 kroner
 • Liv Dessen (Oslo) – 30 000 kroner
 • Line Solberg Dolmen (Oslo) – 25 000 kroner
 • Victoria Durnak (Oslo) – 40 000 kroner
 • Julie Ebbing (Trøndelag) – 22 000 kroner
 • Anders Eiebakke (Oslo), med Georg Schneider (utlandet) – 30 000 kroner
 • Eli Eines (Akershus) – 30 000 kroner
 • Julie Engaas (Akershus) – 50 000 kroner
 • Marthe Aune Eriksen (utlandet) – 30 000 kroner
 • Lissette Escobar (Møre og Romsdal) – 21 000 kroner
 • Jan Freuchen (Vest-Agder) – 60 000 kroner
 • Ida Madsen Følling (Oslo) – 40 000 kroner
 • Tonje Gjevjon (Akershus), med Inge Ås (Oslo) – 50 000 kroner
 • Espen Gleditsch (Oslo) – 50 000 kroner
 • Ragna Misvær Grønstad (Nordland) – 30 000 kroner
 • Tore Magne Gundersen (Oslo) – 30 000 kroner
 • Elna Hagemann (Oslo) – 30 000 kroner
 • Hans Edward Hammonds (Rogaland) – 30 000 kroner
 • Jason Havneraas (Oslo) – 70 000 kroner
 • Bjørn Hegardt (Oslo) – 50 000 kroner
 • Ray Hegelbach (Oslo) – 40 000 kroner
 • Marianne Heier (Oslo) – 30 000 kroner
 • Hanne Grieg Hermansen (Oslo), med Ellen Grieg (Oslo), André Gali, Runa Boger, Tora Endestad Bjørkheim, Johnny Herbert, Lars Elton, Peter Cripps og Stig Oppedal – 40 000 kroner
 • Inga Sund Hofset (Oslo) – 30 000 kroner
 • Liv Kristin Holmberg (Telemark), med HC Gilje, Line Solberg Dolmen, Shwan Dler Qaradaki, Lars Andreas Tovey Kristiansen, Malin Lennström-Örtwall, Lene Westerås, Gelawesh Waledkhani, ChristianLemmerz, Shimon Attie, Fredrik Raddum og Lida Abdul – 35 000 kroner
 • Jiska Huizing (Hordaland) – 40 000 kroner
 • Marianne Hurum (Oslo) – 80 000 kroner
 • Ann Cathrin November  Høibo (Vest-Agder) – 30 000 kroner
 • Anna Ihle (Rogaland) – 50 000 kroner
 • Arne Heglum Ingvaldsen (Hordaland), med Eva Kun (Hordaland) – 30 000 kroner
 • Kurt Johannessen (Hordaland) – 30 000 kroner
 • Nora Joung (Oslo) – 25 000 kroner
 • Saman Kamyab (Oslo) – 40 000 kroner
 • Audar Kantun (Oslo) – 35 000 kroner
 • Kay Arne Kirkebø (Hordaland ) – 30 000 kroner
 • Anne Tveit Knutsen (Hordaland) – 30 000 kroner
 • Janne Kruse (Oslo) – 30 000 kroner
 • Tarjei Bodin Larsen (Oslo) – 30 000 kroner
 • Icaro Zorbar Sanchez Laverde (Hordaland) – 50 000 kroner
 • Chloe Lewis (Hordaland), med Andrew Taggart (Hordaland) – 25 000 kroner
 • Signe Lidén (Hordaland) – 40 000 kroner
 • Victoria Pihl Lind (Oslo) – 50 000 kroner
 • Lise Bjørne Linnert (Oslo) – 45 000 kroner
 • Åse Ljones (Hordaland) – 50 000 kroner
 • Trygve Luktvasslimo (Nordland) – 70 000 kroner
 • Josefine Lyche (Oslo) – 50 000 kroner
 • Aleksi Mannila-Wildhagen (Oslo) – 35 000 kroner
 • Imi Maufe (Hordaland) – 20 000 kroner
 • Eline McGeorge (Oslo) – 40 000 kroner
 • Matthew Quentin Midtskau (Oslo), med Sverre Wyller (Oslo) – 30 000 kroner
 • Kristoffer Myskja (Oslo) – 35 000 kroner
 • Atle Selnes Nielsen (Vestfold) – 50 000 kroner
 • Sandra Norrbin (Vest-Agder) – 40 000 kroner
 • Per Kristian Nygård (Trøndelag) – 40 000 kroner
 • Randi Nygård (Oslo) – 30 000 kroner
 • Øystein Wyller Odden (Oslo) – 50 000 kroner
 • Cecilia Jiménez Ojeda (Oslo) – 40 000 kroner
 • Margarida Paiva (Oslo) – 80 000 kroner
 • Urd Joachimsen Pedersen (Oslo) – 60 000 kroner
 • Thomas Pihl (Hordaland) – 80 000 kroner
 • Sara Plantefève-Castryck (Hordaland) – 25 000 kroner
 • Shwan Dler Qaradaki (Oslo) – 30 000 kroner
 • Irene Rasmussen (Troms) – 30 000 kroner
 • John Raustein (Oslo) – 60 000 kroner
 • Charlotte Rostad (Trøndelag) – 30 000 kroner
 • Anngjerd Rustand (Hordaland) – 20 000 kroner
 • Elin Rødseth (Akershus) – 30 000 kroner
 • Stein Rønning (Oslo) – 50 000 kroner
 • Karl Ingar Røys (Oslo) – 30 000 kroner
 • Marit Anne Sara (Finnmark) – 30 000 kroner
 • Franz Petter Schmidt (Oslo) – 70 000 kroner
 • Tiril Schrøder (Akershus) – 40 000 kroner
 • Janicke Schønning (Oslo), med Elin Rødseth (Akershus) – 30 000 kroner
 • Leif Gaute Staurland (Oslo) – 30 000 kroner
 • Kari Steihaug (Oslo) – 30 000 kroner
 • Camilla Steinum (Oslo) – 30 000 kroner
 • Markus Li Stensrud (Oslo) – 60 000 kroner
 • Bente Stokke (Oslo og Berlin) – 50 000 kroner
 • Sille Storihle (Oslo), med Liv Bugge (Oslo) – 50 000 kroner
 • Marthe Elise Stramrud (Oslo) – 30 000 kroner
 • Tone Berg Størseth (Akershus) – 20 000 kroner
 • Lisa Stålspets (utlandet) – 30 000 kroner
 • Ellen Henriette Suhrke (Oslo) – 30 000 kroner
 • Yngvild Sæter (utlandet) – 40 000 kroner
 • Martin Sæther (Oslo) – 50 000 kroner
 • André Kamran Tehrani (Oslo) – 30 000 kroner
 • Tenthaus kunstnerkollektiv (Oslo), ved Ebba Moi, Helen Eriksen og Stefan Schröder – 30 000 kroner
 • Mirjam Raen Thomassen (Aust-Agder) – 20 000 kroner
 • Anni Tiainen (Oslo), med Knut Normann (Oslo) – 20 000 kroner
 • Sveinung Rudjord Unneland (Hordaland) – 30 000 kroner
 • Morten Jensen Vågen (Oslo) – 40 000 kroner
 • Serhed Waledkhani (Akershus) – 30 000 kroner
 • Kiyoshi Yamamoto (Hordaland) – 30 000 kroner

Prosjektstøtte våren 2018

Liste over mottakere:

 • Abusdal, Terje (Oslo) – 40 000 kroner
 • Andersen, Marthe A. (Oslo) – 25 000 kroner
 • Andreassen, Aleksander Johan (Oslo) – 60 000 kroner
 • Aurstad, Sverre (Oslo) – 29 000 kroner
 • Avdagic, Damir (Oslo)  – 25 000 kroner
 • Bakke, Gunnhild (Oslo) (med Annabeth Kolstø, Herbert Wiegand, Inger-Marit Saastad, Ingunn Bakke, Kari Steinhaug, Kjetil Skøyen, Kristin Aarnes, Geir Yttervik, Trine Mauritz og Harald Lyche  – 50 000 kroner
 • Bergh, Sissel Mutale (Trøndelag) – 60 000 kroner
 • Birkeland, Tonje Bøe (Hordaland) – 50 000 kroner
 • Bley, Ragna (Akershus) – 30 000 kroner
 • Blomgren, Karin (Hordaland) – 34 000 kroner
 • Breivik, Andreas (Oslo) (med gruppemedlemmer: Victoria Duffee og Sara Risvaag) – 80 000 kroner
 • Brekke, Margrethe Kolstad (Hordaland) – 50 000 kroner
 • Bromö, Erik (Oslo) – 30 000 kroner
 • Børresen, Tor (Oslo) – 40 000 kroner
 • Cuzner, Lars (Oslo) – 25 000 kroner
 • Dagnall, Rachel (Oslo) – 20 000 kroner
 • De Antonio, Ana Rita (Hordaland) – 20 000 kroner
 • Dæhlin, Maritea (Oslo) (med gruppemedlemmer: Hanne Grieg Hermansen, Cecilie Skeide, Sissel Lillebostad, Peter Cripps, Anton Lado og Kristina Solum) – 70 000 kroner
 • Einarsen, Hanne Grete (Finnmark) – 25 000 kroner
 • Elgin, Dag Erik (Oslo) – 50 000 kroner
 • Entian, Patrik (Buskerud) (med Aleksi Wildhagen) – 60 000 kroner
 • Fahlstrøm, Unn (utlandet) – 40 000 kroner
 • Flakk, Monica (Oslo) – 30 000 kroner
 • Fonfara, Amalia (Trøndelag) (med gruppemedlemmer: Nazare Soares og Øystein Kjørstad Fjeldbo) – 20 000 kroner
 • Forland, Ingrid (Oslo) (med gruppemedlemmer: Sigrid Bendz, Gustav Samrelius og Anna Åstrand) – 50 000 kroner
 • Færøy, Yngvild (Oslo) – 50 000 kroner
 • Førde, Helene (Hordaland) – 20 000 kroner
 • Gaustad, Matilde Westavik (Trøndelag) – 30 000 kroner
 • Gilje, HC (Oslo) – 30 000 kroner
 • Godtfredsen, Simen (Oslo) – 19 300 kroner
 • Grønstad, Mona (Akershus) (med Morten Gran) – 50 000 kroner
 • Guttormsgaard, Agnes (Telemark) – 32 000 kroner
 • Guttu, Ane Hjorth (Oslo) – 100 000 kroner
 • Hagen, Else Marie (Oslo) – 75 000 kroner
 • Hansen, Christina Leithe (Oslo) – 20 000 kroner
 • Heien, Jannecke Knudsen (Hordaland) (med gruppemedlemmer: Gitte Sætre, Michelle-Marie Letelier) – 60 000 kroner
 • Heien, Jannecke Knudsen (Hordaland) – 50 000 kroner
 • Helling, Sebastian (Oslo) – 60 000 kroner
 • Hermansen, Siri (Oslo) – 60 000 kroner
 • Hunderi, Una Line Ree (Oslo) – 40 000 kroner
 • Hystad, Bettina Hvidevold (Hordaland) (med Simon Torssell Lerin) – 30 000 kroner
 • Härenstam, Mattias (Oslo) – 25 000 kroner
 • Haaland, Silje Linge (Hordaland) – 40 000 kroner
 • Jensen, Jonas Ib Hellevik (Vest-Agder) – 12 000 kroner
 • Johansen, Arnold (Troms) – 60 000 kroner
 • Knutsen, Ane Thon (Oslo) – 40 000 kroner
 • Kogan, Anne-Liis (Oslo) – 25 000 kroner
 • Kommedal, Tove (Rogaland) – 25 000 kroner
 • Kopperud, Jon Eirik (Oslo) – 40 000 kroner
 • Kosugi, Daisuke (Oslo) – 20 000 kroner
 • Kraugerud, Reidar Martin (Oslo) – 70 000 kroner
 • Langeland, Kamilla (Hordaland) – 20 000 kroner
 • Larssen, Edvine (Trøndelag) – 35 000 kroner
 • Ledaal, Jens Stegger (Østfold) (med gruppemedlemmer) – 50 000 kroner
 • Leijon, Kaja (Oslo) – 40 000 kroner
 • Lindskog, Helle (Oslo) – 20 000 kroner
 • Lojo, Maria Øy (Hordaland) – 20 000 kroner
 • Løkken, Line Bøhmer (Oslo) – 40 000 kroner
 • Løland, Cato (Hordaland) – 25 000 kroner
 • Lønningdal, Ingrid (Oslo) – 30 000 kroner
 • Løvaasen, Rina Eide (utlandet) (med gruppemedlemmer: Maria Sikström, Thomas Voll, Lucia Fernandez-Santoro, Madelyn Bulard, Chollada Phinitduang Corrada Di Lorenzo og Mathias Schlegel) – 60 000 kroner
 • MacMillan, Jessica (Oslo) – 30 000 kroner
 • Manum, Talleiv Taro (Akershus) (med gruppemedlemmer: Lars Paalgard, Ulf Carlsson, Paul Dring og Mette Randem) – 50 000 kroner
 • Mathisen, Kamilla Sajetz (Hordaland) (med gruppemedlemmer: Noomi Louise Håseth Gjerde, Martin Woll Godal, Kenneth Stordalen, Sigrid Høyforsslett Bjørbæk, Mari Sivertsen Norddahl, Jan-Egil Finne, Johannes Engelsen Espedal, Ekaterina Yarunova Konstantin Baidakov og Yuri Hodiy) – 50 000 kroner
 • Matre, Gerd Wevling (Østfold) – 40 000 kroner
 • Matte, Pierre Lionel (Oslo) – 40 000 kroner
 • Maufe, Imi (Hordaland) (med Megan Adie) – 25 000 kroner
 • Meisfjord, Katrine (Hordaland) – 25 000 kroner
 • Mella, Heidi Rognskog (Oslo) (med gruppemedlemmer: Mona Eckhoff Sørmo, Hrafnhildur Sigurðardóttir og Bjarne Werner Sørensen) – 30 000 kroner
 • Mella, Heidi Rognskog (Oslo) – 20 000 kroner
 • Moe, Anders Sletvold (Oslo) – 30 000 kroner
 • Mortensen, Bjørn (Hordaland) – 20 000 kroner
 • Myrstad, Miriam (Oslo) – 15 000 kroner
 • Møllberg, Vebjørn Guttormsgaard (Telemark) – 20 000 kroner
 • Nedregård, Agnes (Hordaland) (med gruppemedlemmer: Branko Boero Imwinkelried og Oscar Mac-Fall) – 75 000 kroner
 • Nordahl, Magnhild Øen (Hordaland) – 30 000 kroner
 • Odden, Øystein Wyller (Oslo) – 40 000 kroner
 • Pettersen, Margrethe (Akershus) – 20 000 kroner
 • Porfyris, Lykourgos (Oslo) – 20 000 kroner
 • Presterud, Marius (Oslo) – 20 000 kroner
 • Rahm, Petra (Bergen) – 20 000 kroner
 • Reierstad, Eivind (Akershus) – 40 000 kroner
 • Rios, David Augusto Alomia (Hordaland) – 25 000 kroner
 • Roland, Marit (Oslo) – 20 000 kroner
 • Rød, Arve (Oslo) – 40 000 kroner
 • Rønning, Halvor (Oslo) – 50 000 kroner
 • Rønning, Stein (Oslo) – 40 000 kroner
 • Røys, Karl Ingar (Oslo) – 20 000 kroner
 • Sandersen, Siri (Telemark) (med Regine Osbakk) – 30 000 kroner
 • Schønning, Jannicke (Oslo) – 25 000 kroner
 • Scobie, Evelyn (Nordland) – 30 000 kroner
 • Sexton, Erin (Hordaland) – 25 000 kroner
 • Sigmundstad, Birgitte (Oslo) – 60 000 kroner
 • Skarsbø, Nina (Trøndelag) – 30 000 kroner
 • Skuladottir, Erna Elinbjorg (Hordaland) – 20 000 kroner
 • Skåre, Kent Fonn (Førde) – 20 000 kroner
 • Slettevold, Astrid (Oslo) – 25 000 kroner
 • Slyngstad, Eirik (Oslo) – 30 200 kroner
 • Slåttnes, Daniel (Oslo) (med gruppemedlemmer: Sara Rönnbäck og Hans Edward Hammonds) – 20 000 kroner
 • Soleng, Renate (Oslo) (med Hedvig Biong ) – 30 000 kroner
 • Stenseth, Anne Lise (Oslo) – 45 000 kroner
 • Størseth, Bror Sander Berg (Akershus) (med Ellinor Aurora Aasgaard) – 40 000 kroner
 • Svendsen, Siri Ekker (Oslo) – 40 000 kroner
 • Tallerås, Jon Benjamin (Oslo) – 30 000 kroner
 • Thiis-Evensen, Charlotte (Oslo) 30 000 kroner
 • Thorshaug, Marthe (Hedmark) – 40 000 kroner
 • Tribbensee, André (Vest-Agder) – 42 000 kroner
 • Tårnesvik, Kristin (Hordaland) – 30 000 kroner
 • Uchida-Khanna, Vikram (Oslo) – 30 000 kroner
 • Unnerland, Sveinung (Hordaland) – 20 000 kroner
 • Varvin, Kjell (Akershus) – 40 000 kroner
 • Vetterstad, Kjersti (Buskerud) (med gruppemedlemmer: Kristin Astrup Aas, Christopher Horne Iversen) – 120 000 kroner
 • Vinje, Petrine (Oslo) – 25 000 kroner
 • Vister, Elin Mar (Nordland) – 40 000 kroner
 • Vlaskovska, Raina (Hordaland) – 16 500 kroner
 • Wanthiang, Apichaya (Oslo) – 40 000 kroner
 • Widén, Anna (Oppland) – 20 000 kroner
 • Williams, Jessica (Oslo) – 20 000 kroner
 • Winther, Monica (Oslo) – 40 000 kroner
 • Øquist, Mia (Hordaland) – 40 000 kroner
 • Ørmen, Lene Baadsvig (Oslo) – 30 000 kroner
 • Aas, Marte (Oslo) – 40 000 kroner
 • Aasheim, Emilie Skogstad (Oslo) – 20 000 kroner
 • Aasvang, Kristine Marie (Oslo) – 25 000 kroner

Ønsker du å søke på papirskjema?
Søkere som ikke har mulighet til å levere søknad gjennom NBKs søkeportal kan kontakte NBK for å få tilsendt søknadspapirer. Eventuelt bildemateriale skal da leveres på minnepinne/epost sammen med søknadspapirer. Kontakt oss for å få tilsendt skjemaer.

Grunnet smittesituasjonen holder NBKs stipendavdeling hjemmekontor. Det vil dermed ikke være anledning til å komme innom NBKs kontorer i Akersgata for å hente eller levere søknadspapirer eller liknende. Veiledning avtales særskilt med stipendavdelingen.

Kontakt/ veiledning
Norske Billedkunstnere, Avd. stipend og prosjektstøtte
23 00 50 01 / stipend@norskebilledkunstnere.no