Prosjektstøtte fra Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV) kan søkes to ganger i året, henholdsvis vår og høst. Søknadsfrister for 2021 er:

 • 12. mars 2021, kl. 13:00
 • 3. september 2021, kl. 13:00

Søknadsskjemaet åpner én måned før fristen.

BKV har avsatt kr. 10 500 000,– kroner til prosjektstøtteformål i 2021. Dette betyr at kr. 5 250 000,– skal tildeles etter hver søknadsrunde. Tildelt prosjektstøtte utbetales normalt i januar (høst) og juni (vår).

Søknadene behandles av et prosjektstøtteutvalg bestående av tre medlemmer fra NBKs stipendkomité. Hvem av medlemmene i stipendkomiteen som sitter i prosjektstøtteutvalget rullerer.

Vær oppmerksom på at rapport for tidligere tildelt prosjektstøtte må være innsendt for at søknaden skal bli behandlet. Rapport leveres i NBKs søkeportal.

Søkere kan forvente svar i løpet av uke 16 (19. – 23. april).

Lenke til søkeportal

 • Prosjektstøttens formål er å styrke billedkunstnernes muligheter til å gjennomføre tidsavgrensede, definerte prosjekter på billedkunstområdet.
 • Støtte kan gis til fordypning i de tradisjonelle fagområdene eller utprøving av nye uttrykksformer, når prosjektet antas å bidra til kunstnerisk utvikling og/eller utvikling av billedkunstfeltet generelt.
  På samme grunnlag kan støtte også gis til prosjekter innenfor bokkunstfeltet for utvikling av billedbøker og tegneserier.
  Billedkunstnere kan søke om støtte til billedkunstdelen av prosjekt som utføres i samarbeid med andre kunstarter.
 • Det er ikke til hinder for støtte at prosjektet også støttes av andre institusjoner eller fond, eller at bokverk publiseres gjennom forlag og gjennom disse får annen støtte.
 • Prosjektstøtten er rettet mot den enkelte profesjonelle billedkunstner, som individuelt eller i gruppe, ønsker å gjennomføre et prosjekt.
  Som profesjonell billedkunstner regnes den som fyller kravene for å bli medlem i en av kunstnerorganisasjonene. Faktisk medlemskap skal ikke tillegges vekt.
  Søknader på vegne av institusjoner / organisasjoner / kunstnerstyrte visningssteder osv. faller utenfor prosjektstøtteordningen.
 • Studenter som er under grunnutdanning i tildelingssemesteret, kan ikke tildeles prosjektstøtte. Med grunnutdanning menes alle typer utdanning på bachelor- og masternivå, også ikke-kunstnerisk utdanning. Unntak gjelder dersom studiet utgjør maksimum 50 prosent av tiden (15 studiepoeng per semester).
 • Ved avslutning av det prosjekt som er tildelt midler forutsettes innlevert rapport. Rapporten skal redegjøre for hvorledes midlene er benyttet i tråd med de opprinnelige intensjoner for prosjektet.
 • Det kan ikke tildeles støtte til nytt prosjekt før rapport fra tidligere innvilget prosjektstøtte er innlevert. Denne skal innleveres via Norske Billedkunstneres søkeportal. Dersom prosjekt som er tildelt støtte ikke er avsluttet før ny søknad om prosjektstøtte er aktuell, er det tilstrekkelig for ny tildeling at midlertidig rapport med begrunnelse for at endelig rapport ikke foreligger, er innkommet.

Tilleggsinformasjon (vedtatt på styremøte i BKV 2018):

 • Det er kun billedkunstnere som kan søke om prosjektstøtte, da på egne vegne, alene eller i fellesskap.
 • Det kan søkes om honorar til billedkunstner(e) i budsjettet.
 • Det kan søkes om dekning av utstyr og materialer til utførelse av prosjektet. Det kan ikke søkes om utstyr og materialer til oppbygging av verksted og lignende.
 • Det opereres ikke med noen form for karanteneordning. Det forutsettes kun at rapport fra tidligere innvilget prosjektstøtte foreligger før nye midler kan tildeles

Tilleggsinformasjon (vedtatt på styremøte i BKV 2020):

 • Søkere kan sende en individuell søknad og en gruppesøknad pr. søknadsfrist.

 • Elektroniske søknader må være lastet opp til NBKs søkeportal og bekreftet innen fristen. Søknader som ikke er fullstendig utfylt, ikke følger retningslinjer og veiledning, ikke er bekreftet/underskrevet, vil bli avvist.
 • Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil bli gitt anledning til retting av mangler etter frist.
 • NBK tar ikke i mot ekstra vedlegg utover det som etterspørres i søknadsskjema.
 • NBK tar i hovedsak ikke i mot fysiske vedlegg; originalverk, publikasjoner, kataloger, utskrifter, prints o.l. Det kan i særskilte tilfeller aksepteres mottakelse av fysisk vedlegg der dette er spesielt viktig for søknaden. Anmodning om slik rett, må i så fall være innkommet NBK i god tid før utløp av søknadsfrist. Eventuell aksept innebærer ikke at NBK kan ta ansvar for oppbevaring av materialet i etterkant av prosjektstøtte-behandlingen. Ønskes materialet sendt i retur, forutsettes returporto forhåndsbetalt av søker.
 • NBK har ingen oppbevaringsplikt på prosjektstøttesøknader etter behandling.
 • Det er kun anledning til å søke om støtte til ett individuelt prosjekt ved hver søknadsrunde. Individuell søknad er ikke til hinder for at søker også kan stå som en av flere søkere i gruppeprosjekt.
 • Deltakelse i et gruppeprosjekt, er ikke til hinder for deltakelse i flere gruppeprosjekter. Alle involverte i gruppeprosjekter må være forespurt og ha sagt seg villige til å delta i prosjektet.
 • Ved søknader til gruppeprosjekter skal én person stå som ansvarlig søker. Med mindre det angis at midlene skal utbetales etter en viss fordeling til deltakerne, utbetales tildelt prosjektstøtte i sin helhet til den som står som ansvarlig søker.
 • Det er søkers ansvar å oppgi riktig kontonummer og personnummer for at NBK skal kunne utføre utbetaling ved tildeling. Dersom eventuell støtte skal utbetales flere personer, forutsettes alle opplysninger om hver enkelt oppgitt.
 • Prosjektstøtte kan ikke gis til drift eller administrasjon av visningssteder.
 • Prosjektstøtte innberettes som næringsinntekt og skal føres i næringsoppgaven post 2.05. Utgiftene til prosjektet føres på korrekte poster på utgiftssiden. Det vil fremgå av lønnsavregningen at beløpet er trekkfritt. Det betyr kun at det ikke er trukket skatt av beløpet ved utbetalingen, og at mottaker selv er ansvarlig for å oppgi beløpet i næringsoppgaven, og beregne eventuelle skattemessige konsekvenser selv.

1. CV skal inneholde oversikt over relevant utdanning, separatutstillinger, gruppe- og kollektivutstillinger, innkjøp, utsmykninger samt fullstendig liste over tildelte stipend og annet. Har du en lang CV, anbefaler vi at du lager et sammendrag der du trekker frem høydepunkter i karrieren din der de siste årene vektlegges spesielt. Den bør ikke overstige to A4-sider. Bruk gjerne en omvendt kronologisk rekkefølge, slik at de siste utstillingene eller den nyeste aktiviteten kommer øverst. Det vil ikke være anledning til å levere oppdatert versjon av CV etter søknadsfristen. Bruk av Æ, Ø, Å eller mellomrom er ikke tillatt i filnavnet. Legg alle CV-er i samme dokument ved søknad på vegne av gruppe. CV skal lastes opp som en pdf i portalen.

2. Kort tekst om prosjektet: Skriv en kort og konkret introduksjon til hva du/dere søker midler for å gjennomføre. Maks 800 tegn inkludert mellomrom.

3. Tidsplan for gjennomføring: Oppgi når prosjektet skal gjennomføres; dato for planlagt påbegynt og planlagt avsluttet. Maks 200 tegn inkludert mellomrom.

4. Utfyllende tekst om prosjektet: Prosjektbeskrivelse til søknaden som skal gi utdypende informasjon om bakgrunn, målsetting og gjennomføring av prosjektet. Teksten skrives/limes inn i en egen tekstboks, og kan ikke overstige 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi anbefaler at du arbeider med teksten lokalt på din maskin og lagrer den der, før du limer den inn søknadsskjemaet.

5. Budsjett: Budsjettet skal inneholde forventede inntekter og kostnader, inkludert søknadssum og eventuelle andre finansieringskilder. Oppgi om andre inntekter er påsøkt eller innvilget. Er prosjektet en del av et samarbeid med andre kunstarter, skal budsjettet for billedkunst-delen av prosjektet, spesifiseres særskilt. Budsjettet bør ikke overstige én (1) A4-side. Bruk av Æ, Ø, Å eller mellomrom er ikke tillatt i filnavnet. Budsjettet skal lastes opp i portalen som en pdf. Du kan laste ned forslag til mal for budsjett her: pdf / excel.

6. Vedlegg: bilder og dokumentasjon: Antall bilde-, video- og lydvedlegg må begrenses til totalt syv (7) vedlegg per søknad. Materialet må ha relevans i forhold til søknaden. Bilder og video blir presentert for komiteen digitalt via datamaskin. 1920 x 1080 piksler er godt egnet format for denne visningsformen. Bildefiler lastes opp direkte i portalen. Godkjente filtyper: pdf, png, jpg. Ved bildevedlegg kan man levere 7 pdf-er på opptil 2 sider, eller 1 pdf på opptil 14 sider. Man kan for eksempel levere en PDF med to sider som viser ett bilde av verket når det er montert i rommet og ett bilde av selve verket. Levér gjerne pdf-er i liggende format dersom du har mulighet. Anbefalt størrelse på opplastet bildemateriale er 2MB som fungerer bra til visning på skjerm. Maks samlet filstørrelse: 20MB. Bruk av Æ, Ø, Å eller mellomrom er ikke tillatt i filnavnet.

– Video og lyd må legges ved som lenker lagret eksternt hos for eksempel Youtube, Vimeo eller SoundCloud, og kan ikke lastes opp som filer i portalen. Lenker skal vise direkte til det aktuelle materialet. Samlet lengde på video- og lydfiler bør ikke overstige 5 minutters varighet. Prosjektstøtteutvalget har ikke anledning til å se/høre lengre verk i sin helhet, så det anbefales at materialet er tydelig klippet til i utdrag, eventuelt med videre henvisning/lenke til hvor prosjektstøtteutvalget kan finne verket i full lengde. Hvis påloggingsinformasjon er påkrevd, må passord oppgis i tekstfeltet til hvert enkelt vedlegg. Husk at materialet må være tilgjengelig i minimum 3 måneder etter innsending av søknad.

– De som ønsker det kan laste opp et eget dokument med utfyllende informasjon om bilde- lyd- og/eller videovedleggene i søknaden (f.eks. opplysninger om teknikk, materiale eller annet), men dette er valgfritt. Maks én (1) A4-side.

-Dersom du har problemer med opplasting av materiale kan du sende dette til oss per post på minnepinne (USB-stick) innen fristen.Vi har ikke mulighet til å spille av CD/DVD. Legg ved returporto hvis du vil ha materialet i retur. Ikke avhentet materiale vil bli makulert. Grunnet smittesituasjonen i Oslo holder stipendavdelingen hjemmekontor, og det er derfor ikke mulig å levere søknadspapirene personlig i denne prosjektstøtterunden (vår 2021).
Adresse: Norske Billedkunstnere, Akersgata 7, 0158 Oslo. Forsendelsen merkes med “prosjektstøtte”.

 • Billedkunstnernes Vederlagsfond skal krediteres ved innvilget støtte dersom dette er mulig. Fondets logo finnes her.
 • Rapport skal sendes inn ved avslutning av prosjektet i søkeportalen. Ny søknad om prosjektstøtte vil ikke bli behandlet før rapport for tidligere støtte er innlevert.
 • Dersom prosjektet ikke blir realisert, forutsettes utbetalt støtte refundert.
 • Prosjektstøttemidler som er tildelt et omsøkt prosjekt, kan ikke overføres til bruk i annet prosjekt.

Levèr rapport for tidligere innvilget prosjektstøtte

 

BKV vil ikke vil kreve tilbake midler som allerede er brukt til å planlegge prosjekter og utstillinger som blir avlyst som følge av koronaviruset. Rapport må likevel sendes inn via NBKs søkeportal. Her oppgis en nærmere begrunnelse med tilhørende dokumentasjon for avlysninger etc. Kryss av for at prosjektet ikke ble fullført.

Ønsker du å søke på papirskjema?
Søkere som ikke har mulighet til å levere søknad gjennom NBKs søkeportal kan kontakte NBK for å få tilsendt søknadspapirer. Eventuelt bildemateriale skal da leveres på minnepinne/epost sammen med søknadspapirer. Kontakt oss for å få tilsendt skjemaer.

Grunnet smittesituasjonen holder NBKs stipendavdeling hjemmekontor. Det vil dermed ikke være anledning til å komme innom NBKs kontorer i Akersgata for å hente eller levere søknadspapirer eller liknende. Veiledning avtales særskilt med stipendavdelingen.

Kontakt/ veiledning
Norske Billedkunstnere, Avd. stipend og prosjektstøtte
23 25 60 35 / 23 25 60 41    stipend@norskebilledkunstnere.no