Her formidles søknadsfrister for blant annet stipender og økonomiske midler.

Mars

Seanse – senter for kunstproduksjon tilbyr kunstneropphold for prosjekter innen alle kunstsjangre. Både enkeltkunstnere og grupper er velkommen med søknad. Tema, tilnærminger(metoder) og innhold i kunstutrykkene kan være forskjellige med ulike former for delaktighet være seg forestillinger, verksteder eller annet.

Kunstneroppholdene arrangeres i uke 24, 25, 42 og 43. Til sammen vil 20-25 kunstprosjekt bli innvilget opphold i år.

Seanse tilbyr:

• Gode arbeidsforhold i egne lokaler
• Veiledning av mentorer med kunstnerisk og barnefaglig kompetanse
• Deltakelse i et tverrkunstnerisk kunstnerkollegium
• Honorar, reise og opphold.
• Foto/video
Søknadsfrist 1. mars 

The Saari Residence, maintained by Kone Foundation, is a residence located in Mynämäki, Southwest Finland, for artists of all disciplines and nationalities. At the Saari Residence, artists and researchers can focus on their work in a peaceful rural environment and share their thoughts and experiences with colleagues. The residence’s long-term activities and thinking are underpinned by an ecological approach, which also covers social and psychological sustainability. Its keywords are slowness, insight and change.

The application period for Saari Residence takes place annually in March. The open call in March 2023 is for residency places in 2024. All applications must be submitted by using the online grant service during the application period. Please read the information and guidelines carefully before applying!

Read more

April

Den skandinaviske foreningens kunstnerhus i Roma, Circolo Scandinavo åpner for nye søkere i perioden 1. februar–1.april 2023

Foreningens mål (i tillegg til å tilby kunstneropphold) er å knytte sterkere bånd mellom den skandinaviske og Italienske kunstscenen. Det er derfor lagt opp til kunstnerpresentasjoner, artist talks, kurs/workshops og andre interaksjoner mellom de utvalgte kunstnerne, Italienske institusjoner og publikum.

Etter den innledende søknadsrunden blir alle søknader sendt til relevante skandinaviske kunstnerorganisasjoner for vurdering, inkludert NBK. Kunstnere som får innvilget opphold av foreningen, som har blitt prioritert av NBKs stipendkomité og som har søkt om et opphold på minst 12 dager kan søke støtte til oppholdet gjennom Bildende Kunstneres Hjelpefonds ordning for gjesteateliertilskudd. Se BKHs nettside for mer informasjon om ordningen.

Mer informasjon om lokaler, kostnader og søknadsskjema finnes her

Mai

Utlysing av prosjektstøtte frå Kunstnerhusets fond for 2023:

For 2023 skal det delast ut inntil kr. 100 000, til gjennomføring av eitt eller fleire nye kunstprosjekt i Midt-Telemark kommune.

Les mer

Frist 1. mai

 

September

Prosjektstøtte fra Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV) kan søkes to ganger i året, henholdsvis vår og høst. Søknadsfrist for høsten 2023 er 1. september, kl. 13:00. Les mer her.

Oktober

Søknadsfrist 17. oktober 2023, kl. 13:00.
Mer informasjon på NBKs sider.

Statlige stipend- og støtteordninger

Formålet med stipendordningene er å legge til rette for at enkeltkunstnere skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv, gjennom å motta direkte tilskudd fra staten. Kunstnerisk kvalitet og aktivitet skal vektlegges ved tildeling. Statens kunstnerstipend omfatter garantiinntekt (GI), arbeidsstipend, arbeidsstipend for yngre kunstnere, diversestipend, diversestipend for nyutdannede kunstnere, samt stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere. Samtlige stipender søkes via Norsk Kulturråd. 

Mer om stipendtypene:

 • Arbeidsstipend kan tildelast for ein periode frå eitt til fem år, og skal gje kunstnarar høve til å arbeide med eit prosjekt eller ei fordjupingsoppgåve for å vidareutvikle kunsten sin.
 • Arbeidsstipend for yngre / nyetablerte kunstnarar kan tildelast for ein periode frå eitt til tre år. Stipendet skal gje yngre kunstnarar i etableringsfasen høve til å utvikle seg kunstnarleg og betre sjansane deira til å leve av virket som kunstnar.
 • Diversestipend skal vere eit bidrag til den kunstnarlege verksemda til den einskilde søkjaren. Det kan m.a. gjevast støtte til etablering, kurs, reiser, fordjuping, material, utstyr, marknadsføring, konsulentbistand osv.
 • Diversestipend for nyutdanna kunstnarar: Målgruppa er nyutdanna kunstnarar som har gjennomført kunstutdanning på bachelor- eller masternivå og som har som målsetjing å etablere seg i yrket.
 • Stipend for etablerte kunstnere skal gje kunstnarar høve til å utvikle sitt kunstnariske virke over ein lengre periode og til å kunne ha kunstnarisk aktivitet som hovudgjeremål. Stipendet kan søkjast av yrkesaktive kunstnarar som gjennom nokre års verksemd har ytt ein kvalitetsmessig verdfull kunstnarisk innsats.
 • Stipend for seniorkunstnere skal sikre mottakarane økonomisk tryggleik, slik at dei kan ha kunstnarisk aktivitet som hovedgjeremål. Stipendet kan søkjast av yrkesaktive kunstnarar som er 56 år eller eldre i søknadsåret og som gjennom mange års verksemd har ytt ein kvalitetsmessig verdfull innsats.

(kulturrådet.no)

Stortinget bevilger hvert år en sum til Norsk kulturfond, som forvaltes av Norsk kulturråd. Billedkunstnere kan søke prosjektstøtte til utstillinger og prosjekter i tilknytning til utstillinger, publikasjoner, utstyrsstøtte for fellesverksteder og til tiltak innunder Kulturrådets satsinger på kunst og ny teknologi og kulturelt mangfold.

Midler fra Norsk kulturfond kan søkes via Kulturrådets nettsider. 

Det er to hovedsøknadsfrister i Fond for lyd og bilde. I 2023 er det kl 13.00 2. februar og 5. september.

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak og fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film og billedkunst. Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk.

Prosjektstøtte i Fond for lyd og bilde er inndelt i syv ulike ordninger med egne formål. For billedkunstnere gjelder disse:

Prosjektstøtte billedkunst:

 • Det kan søkes tilskudd til produksjon og formidling av digital kunst, videokunst og fotografi.
 • Det kan søkes tilskudd til performance og lydkunst som inngår i billedkunstprosjekter innenfor kategoriene digital kunst, videokunst og fotografi.
 • Det kan i tillegg i samme søknad søkes om midler til markedsføring, PR eller annonsering av billedkunstprosjektet.

Les mer

Prosjektstøtte diverse:

 • Det gis tilskudd til sammensatte kunstprosjekter på tvers kunstneriske uttrykk i to eller flere av i de andre ordningene innenfor Prosjektstøtte i Fond for lyd og bilde.
 • Det kan gis tilskudd til produksjonsutgifter for en podcast som dekker kunstneriske formål i en eller flere av ordningene innenfor Prosjektstøtte i Fond for lyd og bilde.
 • Det gis kun tilskudd til ferdig produksjon, ikke til forprosjekter, piloter eller research.

Hvis prosjektet har en klar hovedvekt innenfor enten scenekunst, musikk, tekst, film eller billedkunst, bør du i stedet søke prosjektstøtteordningen som gjelder det kunstområdet.

Prosjektstøtte fra fondet søkes via Kulturrådets nettsider. 

Søkbare midler fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) forvalter den lovpålagte kunstavgiften på fem prosent. Kunstavgift påløper ved all offentlig omsetning av kunst med salgspris over 2 000 kroner, også ved utsmykkingsprosjekter. Avgiftsmidlene brukes til å finansiere ny kunstproduksjon i Norge gjennom stipender og tilskudd til kunstnere og kunstprosjekter. Norske Billedkunstneres stipendkomité tildeler samtlige kunstnerstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond, som søkes via Norske Billedkunstneres søkeportal. Andre stipend-, tilskudds- og støtteordninger i oversikten søkes direkte fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Kunstnerstipend for seniorkunstnere har som formål å støtte kunstnerisk virksomhet for eldre kunstnere. Fotografer kan søke som billedkunstnere. Stipendet kan tildeles kunstnere som har fylt 57 år i søknadsåret og som ønsker å gjennomføre et avgrenset kunstnerisk prosjekt. Stipendet kan også benyttes til fordypning i eget kunstnerisk virke, som for eksempel studier og utprøving av kunstneriske virkemidler. Søknaden skal inneholde beskrivelse av prosjektet/fordypningen som ønskes gjennomført ved hjelp av stipendet. Stipendet kan ikke tildeles kunstnere som er i GI-ordningen eller har annet flerårig arbeidsstipend. 

Stipendet søkes via Norske Billedkunstneres søkeportal. Søkere må krysse av for stipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Antall stipender i 2019: 19 á 125 000 kroner.

BKH kunstnerstipend har som formål å gi mulighet til arbeidsro og konsentrasjon om den kunstneriske virksomheten. Stipendene tildeles på kunstfaglig grunnlag. Stipendet kan ikke tildeles kunstner som er under utdanning pr 1.1 det året stipendet utdeles, som er i GI-ordningen eller som har annet flerårig arbeidsstipend.

Stipendet søkes via Norske Billedkunstneres søkeportal.

Kvoter for 2019:

 • 7 treårige stipender på 235 000 kroner per år
 • 14 ettårige stipender á 235 000 kroner

BKH kunststudentstipend skal være til inspirasjon for kunststudenter og bidra til økt kjennskap til BKH og kunstavgiftsloven. Stipendet kan tildeles masterstudenter ved følgende kunstutdanninger:

 • Kunsthøgskolen i Oslo, Kunstakademiet og Kunst og håndverk
 • Institutt for kunst, UiB
 • Kunstakademiet i Trondheim, NTNU
 • Kunstakademiet i Tromsø, UiT

Utdanningsstedene oppnevner egne kunstfaglige stipendkomiteer som mottar og behandler søknadene. Søknadsfrist bestemmes ved det enkelte utdanningssted. Stipendet søkes direkte fra BKH. Se BKHs nettside for mer informasjon.

 • Aktivitetstilskudd for kunstnere fra 57–67 år

Aktivitetstilskudd skal bidra til å opprettholde kunstnerisk aktivitet for kunstnere fra og med fylte 57 år. Tilskuddet er et fast årlig beløp som kan mottas i inntil ti år totalt, og utløper det året mottaker fyller 67 år. Du kan søke dersom du har/ har hatt ditt virke i Norge, og kan dokumentere profesjonell yrkesmessig virksomhet som kunstner i minst 15 år. Du kan ikke motta Aktivitetstilskudd dersom du innehar Statens garantiinntekt (GI) eller mottar Statens stipend for seniorkunstnere (SSK). Tilskuddet er behovsprøvd. Se BKHs nettside for mer informasjon.

 • Seniortilskudd for kunstnere fra 67–82 år

Seniortilskudd skal bidra til økonomisk trygghet og forutsigbarhet for kunstnere fra og med fylte 67 år. Tilskuddet er et fast årlig beløp som kan mottas i inntil 15 år totalt, og utløper det året mottaker fyller 82 år. Du kan søke dersom du har/ har hatt ditt virke i Norge, og kan dokumentere profesjonell yrkesmessig virksomhet som kunstner i minst 15 år. Du kan ikke motta Seniortilskudd dersom du innehar Statens garantiinntekt (GI) eller mottar Statens stipend for seniorkunstnere (SSK). Tilskuddet er behovsprøvd. Se BKHs nettside for mer informasjon.

 • Ad hoc-tilskudd

Ad hoc-tilskudd kan søkes av kunstnere over 57 år, eller deres etterlatte, som er i en vanskelig livssituasjon. Støtten er et engangsbeløp som kan gis i forbindelse med kortvarige eller plutselige vanskeligheter, eller i en problematisk overgangsperiode. Ad hoc-tilskudd søkes i brevs form med begrunnelse og nødvendig dokumentasjon vedlagt. Du kan søke dersom du har/har hatt ditt virke i Norge, eller er etterlatt etter avdød kunstner som hovedsakelig har hatt sitt virke i Norge. Tilskuddet er behovsprøvd. Se BKHs nettside for mer informasjon.

 • Tilskudd til utstilling eller kunstnermonografi/katalog

Tilskudd til utstilling eller kunstnermonografi/katalog kan søkes av kunstnere over 57 år til dekning av egenutgifter. Tilskuddet ytes normalt kun ved separatutstillinger og kun i gallerier registrert som innbetaler av kunstavgift. Tilskudd til utgivelse av kunstnermonografi/katalog forutsetter at prosjektet er sikret en profesjonell gjennomføring. Med dette menes det at publikasjonen må være basert på et samarbeid og en undertegnet avtale mellom kunstner og profesjonell aktør, som et museum, forlag eller liknende, og at den er sikret nasjonal distribusjon. Tilskuddet er behovsprøvd. Se BKHs nettside for mer informasjon.

Tilskuddet har som formål å støtte tiltak og prosjekter som fondsstyret i BKH anser vil være til fremme av kunst i Norge. Vilkår, størrelse og utbetaling av tilskudd avgjøres av styret for hver enkelt sak. Det ytes normalt ikke tilskudd fra ordningen til bokutgivelser og regulær utstillingsvirksomhet. Se BKHs nettside for mer informasjon.

Tilskudd til minneutstilling kan gis til utstillingsarrangører som arrangerer minneutstilling for en avdød kunstner. Kunstneren må hovedsakelig ha hatt sitt virke i Norge, og utstillingen skal bidra til kunnskap om kunstneren. Tilskuddet gis til dekning av utgifter som påløper i forbindelse med utstillingen. Se BKHs nettside for mer informasjon.