Prosjektstøtte

Da Vederlagsfondets styre bestemte seg for å innføre sin prosjektstøtteordning i 1988, var det et forsøk på «å treffe et område mellom ordinære stipend og Kulturrådets støtteordninger som er mer rettet mot materialer og utstyr». Prosjekt ble definert ganske vidt, for eksempel var læring av kunstneriske teknikker og kunstteoretiske problemstillinger innenfor definisjonen. Et av argumentene fra fondsstyret for prosjektstøtten var at mange av de som den gang jobbet «utradisjonelt» ikke ble truffet av de gamle stipendordningene.

Prosjektstøtteordningen var til å begynne med innrettet slik at mottakerne først fikk et lån, som først når prosjektet ble avsluttet og rapport var innsendt, ble omgjort i støtte. Rapportene skulle brukes til å evaluere om ordningen hadde livets rett. Dersom prosjektet ikke ble forsøkt gjennomført overhodet, måtte prosjektstøtten tilbakebetales, het det i retningslinjene den gang. I dag er riset bak speilet for dem som er ferdig med prosjektet at «ny søknad om prosjektstøtte ikke blir behandlet før rapporten er innlevert.»

Beløpet som avsettes hvert år til prosjektstøtte tildeles av et underutvalg i Billedkunstnernes stipendkomité. Søknadsfrist to ganger i året.

Retningslinjer for søkere

 • Prosjektstøttens formål er å styrke billedkunstnernes muligheter til å gjennomføre tidsavgrensede, definerte prosjekter på billedkunstområdet.
 • Støtte kan gis til fordypning i de tradisjonelle fagområdene eller utprøving av nye uttrykksformer, når prosjektet antas å bidra til kunstnerisk utvikling og/eller utvikling av billedkunstfeltet generelt.
  På samme grunnlag kan støtte også gis til prosjekter innenfor bokkunstfeltet for utvikling av billedbøker og tegneserier.
  Billedkunstnere kan søke om støtte til billedkunstdelen av prosjekt som utføres i samarbeid med andre kunstarter.
 • Det er ikke til hinder for støtte at prosjektet også støttes av andre institusjoner eller fond, eller at bokverk publiseres gjennom forlag og gjennom disse får annen støtte.
 • Prosjektstøtten er rettet mot den enkelte profesjonelle billedkunstner, som individuelt eller i gruppe, ønsker å gjennomføre et prosjekt.
  Som profesjonell billedkunstner regnes den som fyller kravene for å bli medlem i en av kunstnerorganisasjonene. Faktisk medlemskap skal ikke tillegges vekt.
  Søknader på vegne av institusjoner / organisasjoner / kunstnerstyrte visningssteder osv. faller utenfor prosjektstøtteordningen.
 • Studenter som er under grunnutdanning i tildelingssemesteret, kan ikke tildeles prosjektstøtte. Med grunnutdanning menes alle typer utdanning på bachelor- og masternivå, også ikke-kunstnerisk utdanning. Unntak gjelder dersom studiet utgjør maksimum 50% av tiden (15 studiepoeng pr. semester).
 • Ved avslutning av det prosjekt som er tildelt midler forutsettes innlevert rapport. Rapporten skal redegjøre for hvorledes midlene er benyttet i tråd med de opprinnelige intensjoner for prosjektet.
 • Det kan ikke tildeles støtte til nytt prosjekt før rapport fra tidligere innvilget prosjektstøtte er innlevert. Dersom prosjekt som er tildelt støtte ikke er avsluttet før ny søknad om prosjektstøtte er aktuell, er det tilstrekkelig for ny tildeling at midlertidig rapport med begrunnelse for at endelig rapport ikke foreligger, er innkommet.