Permittering – arbeidstakers rettigheter

Som billedkunstner er det ikke uvanlig at man har en blandet tilknytning til arbeidslivet. I tillegg til å drive enkeltpersonforetak, er mange billedkunstnere også arbeidstakere. Som arbeidstaker er man omfattet av arbeidsmiljølovens bestemmelser med tilhørende tariffavtaler og regelverk, herunder gjeldende regler for arbeidsgiver adgang til å permittere ansatte.

En permittering betyr at arbeidstakeren midlertidig fritas for sin arbeidsplikt, enten permittering er helt eller delvis. Arbeidsforholdet vil således fremdeles bestå, men arbeidsgiveren blir midlertidig fritatt fra lønnsplikt. En permittering er altså ikke ment som en varig løsning.

Som følge av de økonomiske konsekvensene av koronaviruset, er det klart at mange arbeidsgivere vil kunne ha et legitimt behov for å foreta permitteringer. Arbeidsgiver står imidlertid ikke helt fritt med hensyn til å kunne permittere sine ansatte, det er i utgangspunktet flere vilkår som må være oppfylt.

Reglene for permittering er foruten lov om lønnsplikt under permittering, i liten grad hjemlet i lov. Reglene baserer seg i all hovedsak på ulovfestet rett, med forankring i ulike tarriffavtaler, eksempelvis i Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og arbeidsgiverorganisasjonen Virke (https://www.virke.no/globalassets/6.tariff-og-lonn/tariffavtaler/hovedavtale-lo-virke-2018-2021.pdf).

Permitteringsreglene kan således utledes av den enkelte tariffavtale. I den ovennevnte Hovedavtalen mellom LO og Virke, er reglene eksempelvis nedfelt i kapittel 7, der de nærmere vilkårene for permittering fremgår av § 7 – 1.  

Følgende vilkår må foreligge:

  •     En saklig grunn som gjør det nødvendig for bedriften.
  •     Permitteringen skal være midlertidig – den må ikke vare lenger enn 6 måneder (med mindre partene er enige om at det foreligger saklig grunn).
  •     Ansiennitet skal legges til grunn for hvem som skal permitteres, med mindre det foreligger saklig grunn til å fravike prinsippet (det er likevel adgang til å foreta rullerende permitteringer).

Det vil videre være en plikt til å konferere med bedriftens tillitsvalgte før eventuelt varsel om permittering gis.

I utgangspunktet skal det gis 14 dagers skriftlig varsel om permittering til den enkelte arbeidstaker. Ved uforutsette hendelser er det imidlertid adgang til 2-dagers skriftlig varsel.

Arbeidsmiljøloven § 15 – 3 (10) kan tjene som veiledning for hva som anses å utgjøre en slik uforutsett hendelse, som kan begrunne saklig grunn for permittering, samt gi grunnlag for en kortere varslingsplikt. 

I bestemmelsen står det følgende: Dersom ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser gjør det nødvendig helt eller delvis å innstille driften…”

Koronaviruset kan således være en slik uforutsett hendelse som kan utgjøre en saklig grunn for permittering, det beror imidlertid på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

For mer informasjon om permitteringer se: https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/permittering/