Norske Billedkunstnere (NBK) er fagorganisasjonen for profesjonelle billedkunstnere i Norge, og har historiske røtter fra 1882 – da Høstutstillingen åpnet dørene for første gang. NBK har som formål å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og interesser. Fordelt på 20 grunnorganisasjoner representerer NBK 3 000 kunstnere fra det visuelle feltet. NBK er arrangør av Høstutstillingen, utgir fagbladet Billedkunst og innstiller til statlige og andre stipend- og støtteordninger for billedkunstnere.

Norske Billedkunstneres struktur

Norske Billedkunstnere (NBK) er en paraplyorganisasjon som samler over 3 300 medlemmer fordelt på 14 distriktsorganisasjoner og fem fagspesifikke, landsdekkende fagorganisasjoner, samt Unge Kunstneres Samfund (UKS).  NBK fikk dagens struktur i 1989, etter en sammenslåing av Norske Billedkunstneres Fagorganisasjon og Billedkunstfaglig Sentralorganisasjon. Landsmøtet er organisasjonens øverste organ, og består av representanter valgt på grunnorganisasjonenes årsmøter. Vedtak fattet på landsmøtet er bindende både for NBKs grunnorganisasjoner og for enkeltmedlemmene. Landsmøtet bestemmer til enhver tid innholdet i handlingsprogrammet – en oversikt over sakene som styret skal jobbe med i toårsperioden frem til neste landsmøte. Foruten sentralstyret, NBKs utøvende organ, velger landsmøtet også et nominasjonsutvalg og et kontrollutvalg. Basert på grunnorganisasjonenes forslag, nominerer nominasjonsutvalget kandidater til sentralstyret, nominasjonsutvalg, kontrollutvalg og styret til Billedkunstnernes Vederlagsfond. Kontrollutvalget påser at styret i NBK utfører sitt arbeid i henhold til organisasjonens vedtekter, og at det ivaretar fagpolitiske og fagtekniske oppgaver slik de er definert i handlingsprogrammet og organisasjonens formålsparagraf.

Landsmøtet er organisasjonens øverste organ, og består av representanter valgt på grunnorganisasjonenes årsmøter.

Styret

Geir Egil Bergjord (styreleder)
Anna Ihle
Aleksander Johan Andreassen
Erik Friis Reitan
Elin Igland
Hanne Edvine Larssen
Karin Augusta Nogva
Katrine Sviland (ansattevalgt)

Arne Rygg (vara)
Agnes Nedregård (vara)
Jørgen Blitzner (vara)
Natasja Askelund (vara)
Svein Ove Kirkhorn (vara)
Hanne Gudrun Gulljord (ansattevalgt vara)

Nominasjonsutvalget

Daniel Vincent Hansen
Grethe Irene Einarsen
Tom S. Kosmo
Yola Maria Tsolis
Nayara Leite

Solveig Landa (vara)
Liv Bangsund (vara)
Ann Iren Buan (vara)
Elna Hagemann (vara)
Magnhild Øen Nordahl (vara)

Kontrollutvalget

Anni Onsager
Arne Bakke
Jørgen Craig Lello

Cathrine Finsrud (vara)
Maiken Stene (vara)

Norske Billedkunstneres stipendkomité

Sissel M. Bergh
Esther Bjørneboe
Ebba Bring
Anne-Karin Furunes
Else Marie Hagen
Tiril Hasselknippe
Johannes Høie
Åse Løvgren
Randi Nygård
Kiyoshi Yamamoto

Idun Baltzersen (vara)
Tanya Busse (vara)
Ole Martin Lund Bø (vara)
Sverre Gullesen (vara)
Finn Adrian Jorkjen (vara)
Gabriel Kvendseth (vara)
Jan Stefan Pettersson (vara)
Hans Hamid Rasmussen (vara)
Ayatgali Tuleubek (vara)
Øystein Aasan (vara)

Den Nasjonale Jury

Lasse Årikstad (leder)
Fredrik Raddum
Ingeborg Annie Lindahl
Hilde Honerud
Hanan Benammar (nestleder)
Hanna Roloff

Lena Trydal (vara)
Sara Kollstrøm Heilevang (vara)
Thomas Iversen (vara)
Ina Otzko (vara)
Henrik Sørlid (vara)
Monika Mørch (vara)

Andre institusjoner, styrer, råd og utvalg

Under finner du informasjon om andre institusjoner der NBK er representert ved medlemmer og varamedlemmer. Her finnes også en oversikt over styrer, råd, nettverk og utvalg som NBK oppnevner eller innstiller kandidater til.

BONO er den norske opphavsrettsorganisasjonen på billedkunstområdet, og ble opprettet av Norske Billedkunstnere (NBK) og Norske Kunsthåndverkere (NK). BONO skal sikre ivaretakelse av opphavsrettighetene til billedkunstnere og kunsthåndverkere i Norge. BONO er også ansvarlig for følgeretten i Norge. Følgeretten er den vederlagsretten en opphavsperson har ved videresalg av egne kunstverk. Formålet er å sikre at kunstnerne får ta del i sine verks verdiøkning. Fordeling av midler skjer slik: BONO lisensierer bruk av kunstverk og krever inn og fordeler vederlag individuelt til visuelle kunstnere. BONOs øverste organ er årsmøtet – som velger BONOs styre. I tillegg utpeker organisasjonene NBK og NK sine representanter. BONOs styre er etter vedtektene sammensatt slik at det består både av kunstnere, rettighetshavere og juridisk kompetanse.

 • NBK er representert i styret 2019–2021 ved medlem Esther Maria Bjørneboe og varamedlem Terje Nicolaisen.

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) ble opprettet av Stortinget i forbindelse med lov om kunstavgift av 1948. BKH skal kreve inn fem prosent av all offentlig omsetning av originale kunstverk i Norge med salgspris over 2 000 kroner per verk, samt forvalte de innkrevde midlene. Avgiftsmidlene går i sin helhet til fondet, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd og stipend til kunstnere i Norge. Norske Billedkunstnere (NBK) innstiller, og Kulturdepartementet oppnevner styremedlemmer som fungerer i en fireårsperiode.

 • Styret 2022 – 2026: Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes (styreleder), Lars Tarjei Berntsen, Anne Thomassen, Marte Aas, Nils Eger, Ida Otterstad (Vara), Øyvind Ravna (Vara), Yamile Calderón (Vara), Sigfrid Hernes (Vara), Kjetil I. Berge (Vara),

The International Association of Art (IAA) Europe er et nettverk med rundt 40 nasjonale medlemsorganisasjoner som representerer visuelle kunstnere. Norske Billedkunstnere er nettverkets norske medlemsorganisasjon – og dermed den eneste kunstnerorganisasjonen i Norge som kan tilby sine medlemmer IAA-kortet.

IAA Europe representerer en av fem kulturelle regioner i verden som utgjør International Association of Art (IAA) – den største internasjonale ikke-statlige organisasjonen for visuelle kunstnere, med over 100 medlemsorganisasjoner.

IAA har vært tilknyttet UNESCO siden 1954, og samarbeider med andre organisasjoner som driver innenfor kunst og kultur. IAA distribuerer et identitetskort for profesjonelle kunstnere, som gir nedsatt pris eller gratis adgang til en rekke museer og visningssteder over hele verden.

 • NBK er representert i IAA Europas utøvende komité (Executive Committee) ved komitémedlem Hilde Tørdal.

Kopinor inngår avtaler om fotokopiering og digital kopiering innenfor utdanningssektoren, offentlig forvaltning, kirker og trossamfunn, næringsliv og organisasjoner. Gjennom avtalene får brukerne enkel tilgang på kultur og kunnskap, samtidig som opphavsmenn og utgivere får betalt for sine verk. Kopinors formål er å sikre de økonomiske og ideelle rettigheter til opphavsmenn og andre rettighetshavere ved å forvalte rettigheter på ikke-eksklusivt grunnlag hvor medlemmene finner det hensiktsmessig. Norske Billedkunstnere (NBK) er en av Kopinors 22 medlemsorganisasjoner. Kopinors høyeste organ er representantskapet, som ordinært møtes to ganger i året. Representantskapet er sammensatt av én representant fra hver medlemsorganisasjon.

 • NBK er representert i styret ved daglig leder Gyrid Garshol (juni 2020–juni 2022) og i representantskapet ved juridisk rådgivere Yngvild S. Greiner og Kim Erik Dahlskås (varamedlem).

Kunstnernes Hus er en kunstnerdrevet, uavhengig stiftelse som fremmer kunstnerisk frihet og formidler samtidskunst til et bredt publikum. Huset er en sentral formidler av norsk og internasjonal samtidskunst gjennom et variert kunstfaglig program og en høy frekvens av utstillinger. På Kunstnernes Hus arrangerer også Norske Billedkunstnere (NBK) årlig Høstutstillingen.

Stiftelsen skal ha et råd på åtte medlemmer med personlige vararepresentanter, som alle skal være billedkunstnere. Rådsmedlemmene oppnevnes av følgende organisasjoner:

 • Forbundet Frie Fotografer
 • Landsforeningen Norske Malere
 • Norsk Billedhoggerforening
 • Norske Tekstilkunstnere
 • Norske Grafikere
 • Tegnerforbundet
 • Unge Kunstneres Samfund
 • Norske Billedkunstnere

Styret i de nevnte organisasjoner oppnevner hvert ett rådsmedlem med personlig vararepresentant. Det medlem som oppnevnes av Norske Billedkunstnere (NBK) skal være medlem av en av NBKs distriktsorganisasjoner og ikke representere NBKs eget styre.

 • NBK er representert ved Hilde Tørdal som er rådsmedlem i Stiftelsen Kunstnernes Hus.

Kunstnernettverket samler 20 landsomfattende organisasjoner som representerer skapende og utøvende kunstnere i Norge. Samlet har disse forbundene om lag 29 000 medlemmer. Nettverket er et forum for landets kunstnerorganisasjoner, og et sted hvor organisasjonene kan søke alliansepartnere i ulike saker. Kunstnernettverket arbeider med kunstnerpolitikk, med spesiell vekt på kunstneres inntektsforhold, sosiale rettigheter, stipend, vederlag og opphavsrett. Nettverket ble etablert i 2011.

 • NBK er representert ved Gyrid Garshol (trygd-og pensjonsutvalget).

Landsforeningen Kunstsentrene i Norge (KiN) er et nettverk av kunstnerstyrte formidlingsinstitusjoner. I Norge finnes femten kunstsentre fordelt fylkesvis, som siden oppstarten på midten av 1970-tallet har vært profesjonelle kunstnerstyrte formidlingsinstitusjoner.

Selv om hvert kunstsenter er særegent og kunstsentrene jobber ut fra ulike forutsetninger, samles alle om de samme målsetningene: Ikke-kommersiell visning og formidling av samtidens kunstuttrykk, samt å sikre kunstneres ytringsfrihet i samfunnet. I tillegg utfører KiN oppgaver på vegne av offentligheten knyttet til kunstfeltet, slik som å oppnevne kunstkonsulenter til kunst i offentlige rom-prosjekter, være sekretariat for Statens utstillingsstipend og fylle Den kulturelle skolesekken med innhold.

Tildelingskomiteen for regionale prosjekmidler for visuell kunst

Medlemmer 2019:

 • Hans Martin Øien, NBK, Innstillingskomite ØST, tildelingskomiteens leder.
 • Gerd Anne Endestad, NBK, Innstillingskomite VEST
 • Ina Otzko (vara for Espen Kjelling), FFF, Innstillingskomite NORD
 • Marit Hosar, NK, Innstillingskomite MIDT
 • Norunn Fresvig (vara for Anne Stabell) NK, Innstillingskomite SØR

 

ROM for kunst og arkitektur er en uavhengig organisasjon som formidler arkitektur i skjæringspunktet med kunst, med skiftende utstillinger i kombinasjon med kursvirksomhet, forelesninger, debatter og verksteder/workshops. Organisasjonen skal videreutvikle et faglig nettverk med vekt på internasjonalisering og nordiske samarbeidsprosjekter.

 • Styremedlemmer: Petrine Vinje (leder) Per Henrik Svalstog, Arild Eriksen, Christel Sverre og Don Lawrence.

Lorck Schive kunstpris er et samarbeid mellom Christian Lorck Schive og hustrus legat og Trondheim kunstmuseum (TKM). Prisutstillingen blir avholdt ved Trondheim kunstmuseum annethvert år. Den første utdelingen og prisutstillingen fant sted i 2013, og formålet med prisen er å generere debatt og interesse rundt samtidskunsten ved å hedre yngre, fremragende kunstnere. Lorck Schive kunstpris er på 500 000 kroner, og hver av de nominerte kunstnerne mottar 150 000 kroner til produksjon av verk. Kunstprisen er initiert av styret i Lorck Schive og hustrus legat.

Christian Lorck Schive var født i Trondheim 10. mai 1805. Foreldrene, Adelgunda Christiania og Reinholt Johannes Schive, hadde flere eiendommer i og rundt Trondheim, deriblant Elgeseter gård. Lorck Schive arbeidet som skriver hos stiftamtmannen før han ble forstander for en del av byens stiftelser – blant dem Trondhjems Hospital, St. Jørgens Hus og Waisenhus-stiftelsen. Inntektene fra de ulike stiftelsene han var kasserer for, i tillegg til arvede midler fra salget av Elgeseter gård, gjorde ham i stand til å investere i eiendom. I 1853 kjøpte han teglverket på Bakklandet, som var et betydelig industrianlegg, og et omkringliggende areal. I 1832 giftet han seg med Marine Sophie Wille (1803–1889). Ekteskapet var barnløst, og ved testament av 26. oktober 1878 opprettet ekteparet Lorck Schive et legat, Christian Lorck Schive og hustrus legat for kunstnere. Lorck Schive døde kort etter, 12. desember 1879. Opprinnelig skulle legatets inntekter tilfalle legatstifternes nevø, kunstmaleren Jacob Oxholm Schive og eventuelle etterkommere. Når det yngste av eventuelle barn hadde fylt 25 år, skulle 1/5 av de årlige inntektene tillegges kapitalen, mens resten i andeler på inntil 1 200 kroner årlig, skulle utdeles til yngre lovende norske kunstnere – i første rekke kunstmalere og billedhuggere. Inntekten i form av festeavgifter for legatets drøyt 90 festetomter i Lillegårdsbakken og langs Nidelven mot Øya, utgjør i dag grunnlaget for utdeling av Lorck Schive kunstpris.

Legatet ble fra slutten av 1800-årene og frem til slutten av 1960-årene bestyrt av flere advokatgenerasjoner Klingenberg, deretter av advokat Carl Flock inntil advokat Gunnar Greger Hagen, som i dag er lagmann, overtok i 1987. Bestyrer har i alle år praktisk sett vært styre og daglig leder, under et visst tilsyn fra Kirke- og kulturdepartementet, inntil departementet i 2005 frasa seg ansvaret og overlot til Norske Billedkunstnere (NBK) å oppnevne eget styre for legatet.

 • Styret består av medlemmene Ruben Steinum, Marte Aas og Farhad Kalantar .

Legatet er blant annet satt sammen av tidligere Bjarne og Sigurd Eriksens legat, Edvard Munchs legat, I.F. Eckersbergs legat, Anne og Ole Evenstads legat og Fride og Oscar Wergelands legat. En stor andel av tilskudd fra det sammenslåtte legatet skal spesifikt gå til målgruppen eldre billedkunstnere og deres etterlatte. Kandidater oppnevnes av og blant Norske Billedkunstneres (NBK) sentralstyremedlemmer for en fireårsperiode. Administrasjon og forvaltning av legatene utføres av Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH).

Billedkunstnernes Solidaritetsfond ble opprettet på NBFOs landsmøte i 1978. Fondet har en grunnkapital på 50 000 kroner og styres og disponeres av Norske Billedkunstneres (NBK) sentralstyre. Fondet administreres av NBK, og regnskap og årsberetning legges frem for NBKs landsmøte til godkjenning.

Stønad fra fondets midler kan gis:

 • Til kunstnere eller kunstnerorganisasjoner som på en eller annen måte blir økonomisk skadelidende i konfliktsituasjoner – eksempelvis i streiker eller boikotter som NBK har iverksatt eller støtter.
 • I særskilte tilfeller til å yte økonomisk bistand eller lån til kunstnere som i sitt yrke som billedkunstner kommer opp i akutt økonomisk nød. Hjelp skal ikke ytes der samfunnets vanlige støtteordninger ellers trer inn.
 • Til tiltak som fremmer de felles interesser billedkunstnere har eller som virker til billedkunstnernes felles beste.

Kulturdirektoratet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål.

Statens kunstnerstipend

 • Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere tildeler midler etter innstilling fra sakkyndige komiteer som er oppnevnt av kunstnerorganisasjonene. Utvalget er også Kulturdepartementets rådgiver i spørsmål om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere. Utvalgets fem medlemmer (syv vara) oppnevnes av Kulturdepartementet. To av medlemmene innstilles fra flertallet av kunstnerorganisasjonene.
 • Stipendkomiteen for andre kunstnergrupper oppnevnes av utvalget. Denne komiteen foretar den kunstfaglige vurderingen av søknader fra kunstnere som ikke faller naturlig inn under øvrige stipendkomiteer.

Medlemmer i 2020:

 • Marius Kolbenstvedt, Nesodden
 • Joar Nango, Tromsø
 • Anette Therese Pettersen, Kristiansand
 • Elin Mar Øyen Vister, Røst
 • Bjørg Aabø, Oslo

Varamedlemmer:

 • Kjetil Berge, Bøstad
 • Mercedes Mühleisen, Oslo

Norsk kulturfond

 • Arrangørutvalget for visuell kunst består av seks medlemmer. Utvalget behandler søknadene fra arrangører og arenaer: arrangørstøtte for kunstnerdrevne visningssteder og kunstfestivaler, driftsstøtte, utstyrsstøtte til fellesverksteder og prosjektstøttesøknader fra institusjoner. Utvalgets sammensetning skal sikre bredde og spisskompetanse når det gjelder dynamikken i det visuelle feltet og innen ulike kunstuttrykk. Det blir lagt vekt på at utvalget skal ha en helhetlig oversikt over feltet. Sammensetningen skal ivareta erfaring fra institusjonsvirksomhet, selvorganisering og kuratering.

Medlemmer i 2020:

 • Luba Kuzovnikova (leder)
 • Elin Melberg
 • Javier Barrios
 • Reinhold Ziegler
 • Mathias Danbolt
 • Anngjerd Rustand
 • Faglig utvalg for visuell kunst behandler søknader om prosjektstøtte, arrangørstøtte, utstillingstøtte til kunstnere i etableringsfasen, utstyrsstøtte til fellesverksteder og manuskriptutvikling for kunstfaglig litteratur.

Medlemmer i 2020:

 • Jarle Strømodden
 • Anne-Karin Furunes
 • Morten Norbye Halvorsen
 • Astrid Sleire
 • Marianne Bjørnmyr
 • Ayatgali Tuleubek
 • Faglig utvalg for tverrgående ordninger (ARENA) behandler søknader innenfor ordningene ARENA – tilskuddsordning for bygg og infrastruktur (tidl. Rom for kunst), tverrfaglige tiltak, gjesteoppholdsstøtten, aspirantordninga og de tverrfaglige virksomhetene som søker driftsstøtte.

Medlemmer i 2020:

 • Maria Utsi (leder)
 • Per Ananiassen
 • Rami Maktabi
 • Bjørn Hatterud
 • Inga Moen Danielsen
 • Ingvil Aarholt Hegna
 • Utvalget for kunst og teknologi behandler søknader til ordningen Kunst og teknologi. Formålet med tilskuddsordningen er å støtte utforskende kunstneriske uttrykk som skapes ved hjelp av teknologi, eller som på andre måter forholder seg til teknologiske metoder og kunnskap eller til teknologiutviklingens betydning for kunsten og samfunnet.

NBK er representert ved medlem Hans Christian Gilje.

 • Styret i Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak. Midlene som er avsatt i Fond for lyd og bilde fordeles til best for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film og billedkunst. Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker, til privat bruk. Seks av medlemmene med varamedlemmer oppnevnes av rettighetshaverorganisasjonene, likt fordelt mellom organisasjoner som representerer opphavsmenn, organisasjoner som representerer utøvende kunstnere og organisasjoner som representerer produsenter.

I styret 2021–2023 er NBK representert ved medlem Farhad Kalantary.

 • Fagutvalg for billedkunst behandler søknader om prosjektstøtte i Fond for lyd og bilde, som gjelder produksjon og formidling av foto, videokunst, digital kunst og markedsføring. Fagutvalg for billedkunst sitter to år, fra høst 2018 til og med vår 2020.

Medlemmer i 2020:

 • Jon Benjamin Tallerås, Oslo (Forbundet Frie Fotografer)
 • Eirik Havnes, Oslo (Norske Billedkunstnere)
 • Sara Eliassen, Oslo/New York (Unge Kunstneres Samfund)

Varamedlemmer:

 • Hannah Mjølsnes, Trondheim (Forbundet Frie Fotografer)
 • Maia Urstad, Bergen (Norske Billedkunstnere)
 • Tarje Eikanger Gullaksen, Berlin (Unge Kunstneres Samfund)

Norwaco fungerer som et bindeledd mellom skapere og brukere av kultur og underholdning innen TV, film og musikk. Foreningen forvalter rettigheter til åndsverk, prestasjoner, og produksjoner som norske og utenlandske rettighetshavere står bak, og gir brukere mulighet til å klarere rettighetene på en enkel og sikker måte. Vederlagsinntektene går tilbake til rettighetshaverne og bidrar til et bærekraftig kulturliv. Norwaco eies av sine 35 medlemsorganisasjoner.

 • Norske Billedkunstnere er representert ved vararepresentant i styret, Gyrid Garshol.

Stiftelsen Office for Contemporary Art Norway (OCA) er opprettet for å øke og profesjonalisere norsk deltakelse i internasjonalt samarbeid på billedkunstområdet. Norske Billedkunstnere (NBK) og Unge Kunstneres Samfund (UKS) har forslagsrett til kandidater til styret i OCA, og Kulturdepartementet innstiller.

 • Styret 2021 (juli)–2025 (juli): Trude Gomnæs Ugelstad (leder), Sille Storihle (styremedlem), Anders Eiebakke (personlig varamedlem), Stina Høgkvist (styremedlem), Randi Godø (personlig varamedlem), Stine Helen Pettersen (styremedlem), Lars Mørch Finborud (personlig varamedlem), Kristoffer Dolmen (styremedlem), Kamilla Sharma (personlig varamedlem).

Kunstfaglig råd ved Universitetet i Oslo (UiO) har rådgivende myndighet i saker som berører universitetets kunst i bygninger og uteområder. Rådet skal innstille til vedtak ved nyinnkjøp over 100 000 kroner, gi råd i UiOs egne utsmykkingsprosjekter og vurdere tilbud om kunstneriske gaver og eventuell plassering. Norske Billedkunstnere (NBK) oppnevner ett medlem for en fireårsperiode.