Norske Billedkunstnere (NBK) er fagorganisasjonen for profesjonelle billedkunstnere i Norge, og har historiske røtter fra 1882 – da Høstutstillingen åpnet dørene for første gang. NBK har som formål å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og interesser. Fordelt på 20 grunnorganisasjoner representerer NBK 3 000 kunstnere fra det visuelle feltet. NBK er arrangør av Høstutstillingen, utgir fagbladet Billedkunst og innstiller til statlige og andre stipend- og støtteordninger for billedkunstnere.

Norske Billedkunstneres struktur

Norske Billedkunstnere (NBK) er en paraplyorganisasjon som samler rundt 3 000 medlemmer fordelt på 14 distriktsorganisasjoner og fem fagspesifikke, landsdekkende fagorganisasjoner, samt Unge Kunstneres Samfund (UKS).  NBK fikk dagens struktur i 1989, etter en sammenslåing av Norske Billedkunstneres Fagorganisasjon og Billedkunstfaglig Sentralorganisasjon. Landsmøtet er organisasjonens øverste organ, og består av representanter valgt på grunnorganisasjonenes årsmøter. Vedtak fattet på landsmøtet er bindende både for NBKs grunnorganisasjoner og for enkeltmedlemmene. Landsmøtet bestemmer til enhver tid innholdet i handlingsprogrammet – en oversikt over sakene som styret skal jobbe med i toårsperioden frem til neste landsmøte. Foruten sentralstyret, NBKs utøvende organ, velger landsmøtet også et nominasjonsutvalg og et kontrollutvalg. Basert på grunnorganisasjonenes forslag, nominerer nominasjonsutvalget kandidater til sentralstyret, nominasjonsutvalg, kontrollutvalg og styret til Billedkunstnernes Vederlagsfond. Kontrollutvalget påser at styret i NBK utfører sitt arbeid i henhold til organisasjonens vedtekter, og at det ivaretar fagpolitiske og fagtekniske oppgaver slik de er definert i handlingsprogrammet og organisasjonens formålsparagraf.

Landsmøtet er organisasjonens øverste organ, og består av representanter valgt på grunnorganisasjonenes årsmøter.

Styret

Ruben Steinum (styreleder)
Geir Egil Bergjord
Marianne Hurum
Anna Ihle
Ina Otzko
Erik Friis Reitan
Anne Lise Stenseth (nestleder)
Katrine Sviland (ansattevalgt)

Bjørn Erik Haugen (vara)
Elisabeth Alsos Strand (vara)
Elin Igland (vara)
Nina Bjørkendal (vara)
Andreas Schille (vara)
Hanne Gudrun Gulljord (ansattevalgt vara)

Nominasjonsutvalget

Anne Karin Jortveit
Anne Marthe Dyvi
Line Anda Dalmar
Mattias Härenstam
Toril Johannessen

Åse Løvgren (vara)
Helle Storvik (vara)
Janne Kruse (vara)
Gunn Harbitz (vara)
Tobias Liljedahl (vara)

Kontrollutvalget

Anni Onsager
Marit Aanestad
Ståle Sørensen

Siri Hermansen (vara)
Anders Smebye (vara)

Norske Billedkunstneres stipendkomité 2017–2019. Fra venstre: Rita Marhaug (gikk ut av komiteen september 2019), Bodil Furu (gikk ut av komiteen i november 2018, og ble erstattet med Farhad Kalantary), Lars Morell, Jeannette Christensen, Terje Nicolaisen (gikk ut av komiteen september 2019), Espen Sommer Eide, May Bente Aronsen, Karianne Stensland, Knut Henrik Henriksen og Nils Olav Bøe.

Norske Billedkunstneres stipendkomité

May Bente Aronsen
​​Lars Morell
Farhad Kalantary
Nils Olav Bøe
Jeannette Christensen
Knut Henrik Henriksen
Karianne Stensland
Espen Sommer Eide

Hanne Friis (vara)
​Audun Alvestad (vara)
Ingrid Torvund (vara)
Kaia Hugin (vara)
Tore Reisch (vara)
​Ine Harrang (vara)

Den Nasjonale Jury

Anders Kjellesvik (leder i 2018)
Anna Ihle
​Marte Aas (leder)
​Joar Nango
Tom Stian Kosmo
Julie Lillelien Porter

Liv Dysthe Sønderland (vara)
Yngvild Sæter (vara)
Ragnhild Aamås (vara)
Camilla Steinum (vara)
Gabriel Johann Kvendseth (vara)

Den Nasjonale Jury 2019. Tom Stian Kosmo (f. 1975. Bor og arbeider i Bergen), Anders Kjellesvik (f. 1980. Bor og arbeider i Oslo), Marte Aas (f.1966. Bor og arbeider i Oslo), Julie Lillelien Porter (f.1975. Bor og arbeider i Bergen), Joar Nango (f.1979. Bor og arbeider i Tromsø) og Anna Ihle (f.1984. Bor og arbeider i Stavanger).

Billedkunsternes Vederlagsfond

Norske Billedkunstneres forgjenger Norske Billedkunstneres Fagorganisasjon (NBFO) etablerte Billedkunstnernes Vederlagsfond i 1984. Billedkunstnernes andel av visningsvederlaget (rundt 84 prosent) går i sin helhet til fondet – som også disponerer kollektive vederlagsmidler fra kopieringsvederlag og kabelvederlag. Vederlagsmidlene går direkte til kunstnere i form av stipend og prosjektstøtte. Fondet bevilger også årlig driftsstøtte til Norske Billedkunstnere.

Magne Rudjord
Kenneth Varpe
Sissel Lillebostad
Hege Nyborg
Christine Aspelund

Esther Maria Bjørneboe (vara)
Kjetil Nergaard (vara)
Inger Blix Kvammen (vara)

§ 1. Fondets navn er Billedkunstnernes Vederlagsfond.

§ 2. Fondets grunnkapital er på NOK 100.000,–.

§ 3. Fondet er et disposisjonsfond for vederlag som utbetales på kollektiv basis til norske billedkunstnere, på følgende områder: a) vederlag for bruk av billedkunst med hjemmel i åndsverkloven b) vederlag for visning av billedkunst i offentlig eie, c) annet vederlag for bruk og erstatning for ulovlig bruk av billedkunst i offentlig og privat virksomhet.

§ 4. Fondets midler forvaltes av et styre på fem medlemmer. Det velges tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Styremedlemmer og varamedlemmer velges på følgende måte: Det skal velges henholdsvis to og tre styremedlemmer på hvert annet landsmøte. På hvert landsmøte velges samtlige varamedlemmer. Funksjonstiden er fra 1. juli i valgåret. Fondsstyret velger selv leder og nestleder for en funksjonstid på ett år. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer (herunder varamedlemmer) inkl. leder og nestleder er til stede. Det føres referat fra styrets møter. Referatet sendes NBK. Styremøter innkalles av leder eller etter ønske fra minst to av styremedlemmene. Møteinnkallelsene sendes NBK til orientering.

Det skal avholdes et styremøte i slutten av året med henblikk på en hovedfordeling av fondets midler. Styret utarbeider budsjett. Budsjettet oversendes etter godkjennelse i styret til NBK til orientering. NBK er sekretariat for fondet og fører fondets regnskap. Retningslinjene for forvaltningen og fordelingen av fondets midler fastsettes av NBKs landsmøte, etter forutgående innstilling fra fondsstyret. Retningslinjene trer i kraft etter godkjenning fra Kulturdepartementet.

§ 5. Fondets midler skal benyttes til følgende formål: a) Utbetaling til billedkunstnerne i form av stipendier o.l., b) Andre tiltak til beste for norske billedkunstnere, herunder støtte til driften av billedkunstnernes egne interesseorganisasjoner.

§ 6. Fondsstyret fordeler fondsmidlene mellom de forskjellige formål innen fondets virkeområde i henhold til vedtekter og retningslinjer. Den videre fordeling av stipend og prosjektstøtte til enkeltkunstnere foretas av NBKs stipendkomité.

§ 7. Fondet er regnskapspliktig og regnskap og årsmelding skal innen 1. mai hvert år oversendes NBK og Kulturdepartementet.

§ 8. Landsmøtet i NBK kan med 2/3 flertall vedta endringer i fondets vedtekter. Vedtektsendringene skal godkjennes av Kulturdepartementet og Stiftelsestilsynet.

Andre institusjoner, styrer, råd og utvalg

Under finner du informasjon om andre institusjoner der NBK er representert ved medlemmer og varamedlemmer. Her finnes også en oversikt over styrer, råd, nettverk og utvalg som NBK oppnevner eller innstiller kandidater til.

BONO er den norske opphavsrettsorganisasjonen på billedkunstområdet, og ble opprettet av Norske Billedkunstnere (NBK) og Norske Kunsthåndverkere (NK). BONO skal sikre ivaretakelse av opphavsrettighetene til billedkunstnere og kunsthåndverkere i Norge. BONO er også ansvarlig for følgeretten i Norge. Følgeretten er den vederlagsretten en opphavsperson har ved videresalg av egne kunstverk. Formålet er å sikre at kunstnerne får ta del i sine verks verdiøkning. Fordeling av midler skjer slik: BONO lisensierer bruk av kunstverk og krever inn og fordeler vederlag individuelt til visuelle kunstnere. BONOs øverste organ er årsmøtet – som velger BONOs styre. I tillegg utpeker organisasjonene NBK og NK sine representanter. BONOs styre er etter vedtektene sammensatt slik at det består både av kunstnere, rettighetshavere og juridisk kompetanse.

 • NBK er representert i styret 2018–2019 ved medlem Ester Maria Bjørneboe og varamedlem Terje Nicolaisen.

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) ble opprettet av Stortinget i forbindelse med lov om kunstavgift av 1948. BKH skal kreve inn fem prosent av all offentlig omsetning av originale kunstverk i Norge med salgspris over 2 000 kroner per verk, samt forvalte de innkrevde midlene. Avgiftsmidlene går i sin helhet til fondet, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd og stipend til kunstnere i Norge. Norske Billedkunstnere (NBK) innstiller, og Kulturdepartementet oppnevner styremedlemmer som fungerer i en fireårsperiode.

 • Styret 2019–2021 består av styreleder Harald Irgens-Jensen og styremedlemmer Sissel Ree Schjønsby, Jorunn Steffensen, Nils Eger og Marte Aas. Varamedlemmer: Ida Otterstad, Svein Korshamn, Sigfrid Hernes, Per Formo og Anne Thomassen.

The International Association of Art (IAA) Europe er et nettverk med rundt 40 nasjonale medlemsorganisasjoner som representerer visuelle kunstnere. Norske Billedkunstnere er nettverkets norske medlemsorganisasjon – og dermed den eneste kunstnerorganisasjonen i Norge som kan tilby sine medlemmer IAA-kortet.

IAA Europe representerer en av fem kulturelle regioner i verden som utgjør International Association of Art (IAA) – den største internasjonale ikke-statlige organisasjonen for visuelle kunstnere, med over 100 medlemsorganisasjoner.

IAA har vært tilknyttet UNESCO siden 1954, og samarbeider med andre organisasjoner som driver innenfor kunst og kultur. IAA distribuerer et identitetskort for profesjonelle kunstnere, som gir nedsatt pris eller gratis adgang til en rekke museer og visningssteder over hele verden.

 • Norske Billedkunstnere er representert i IAA Europas utøvende komité (Executive Committee) ved komitémedlem Hilde Tørdal.

Kopinor inngår avtaler om fotokopiering og digital kopiering innenfor utdanningssektoren, offentlig forvaltning, kirker og trossamfunn, næringsliv og organisasjoner. Gjennom avtalene får brukerne enkel tilgang på kultur og kunnskap, samtidig som opphavsmenn og utgivere får betalt for sine verk. Kopinors formål er å sikre de økonomiske og ideelle rettigheter til opphavsmenn og andre rettighetshavere ved å forvalte rettigheter på ikke-eksklusivt grunnlag hvor medlemmene finner det hensiktsmessig. Norske Billedkunstnere (NBK) er en av Kopinors 22 medlemsorganisasjoner. Kopinors høyeste organ er representantskapet, som ordinært møtes to ganger i året. Representantskapet er sammensatt av én representant fra hver medlemsorganisasjon.

 • NBK er representert i styret ved Hilde Tørdal og i fordelingsnemda ved Hilde Sjeggestad.

Kunstfaglig råd ved Universitetet i Oslo (UiO) har rådgivende myndighet i saker som berører universitetets kunst i bygninger og uteområder. Rådet skal innstille til vedtak ved nyinnkjøp over 100 000 kroner, gi råd i UiOs egne utsmykkingsprosjekter og vurdere tilbud om kunstneriske gaver og eventuell plassering. Norske Billedkunstnere (NBK) oppnevner ett medlem for en fireårsperiode.

 • NBKs representant er Beathe C. Rønning (2017–2020).

Kunstnernes Hus er en kunstnerdrevet, uavhengig stiftelse som fremmer kunstnerisk frihet og formidler samtidskunst til et bredt publikum. Huset er en sentral formidler av norsk og internasjonal samtidskunst gjennom et variert kunstfaglig program og en høy frekvens av utstillinger. På Kunstnernes Hus arrangerer også Norske Billedkunstnere (NBK) årlig Høstutstillingen.

Stiftelsen skal ha et råd på åtte medlemmer med personlige vararepresentanter, som alle skal være billedkunstnere. Rådsmedlemmene oppnevnes av i følgende organisasjoner på billedkunstområdet:

 • Forbundet Frie Fotografer
 • Landsforeningen Norske Malere
 • Norsk Billedhoggerforening
 • Norske Tekstilkunstnere
 • Norske Grafikere
 • Tegnerforbundet
 • Unge Kunstneres Samfund
 • Norske Billedkunstnere

Styret i de nevnte organisasjoner oppnevner hvert ett rådsmedlem med personlig vararepresentant. Det medlem som oppnevnes av Norske Billedkunstnere (NBK) skal være medlem av en av NBKs distriktsorganisasjoner og ikke representere NBKs eget styre.

 • NBK er representert ved Runa Carlsen som er rådets leder i Stiftelsen Kunstnernes Hus.

Kunstnernettverket samler 20 landsomfattende organisasjoner som representerer skapende og utøvende kunstnere i Norge. Samlet har disse forbundene om lag 29 000 medlemmer. Nettverket er et forum for landets kunstnerorganisasjoner, og et sted hvor organisasjonene kan søke alliansepartnere i ulike saker. Kunstnernettverket arbeider med kunstnerpolitikk, med spesiell vekt på kunstneres inntektsforhold, sosiale rettigheter, stipend, vederlag og opphavsrett. Nettverket ble etablert i 2011.

 • NBK er representert ved Ruben Steinum og Hilde Sjeggestad, sistnevnte i trygd-og pensjonsutvalget.

Landsforeningen Kunstsentrene i Norge (KiN) er et nettverk av kunstnerstyrte formidlingsinstitusjoner. I Norge finnes femten kunstsentre fordelt fylkesvis, som siden oppstarten på midten av 1970-tallet har vært profesjonelle kunstnerstyrte formidlingsinstitusjoner.

Selv om hvert kunstsenter er særegent og kunstsentrene jobber ut fra ulike forutsetninger, samles alle om de samme målsetningene: Ikke-kommersiell visning og formidling av samtidens kunstuttrykk, samt å sikre kunstneres ytringsfrihet i samfunnet. I tillegg utfører KiN oppgaver på vegne av offentligheten knyttet til kunstfeltet, slik som å oppnevne kunstkonsulenter til kunst i offentlige rom-prosjekter, være sekretariat for Statens utstillingsstipend og fylle Den kulturelle skolesekken med innhold.

Tildelingskomiteen for Statens utstillingsstipend

Hovedformålet for tilskudd til utstillingsstipend er å gi billedkunstnere, kunsthåndverkere og kunstfotografer bedre vilkår i arbeidet med sine utstillinger og å heve kvaliteten og styrke profesjonaliteten i utstillingsvirksomhet i kommuner og fylker ved å muliggjøre offentlig tilgjengelige utstillinger. Søknader om støtte blir behandlet på to nivåer: Regionale innstillingskomiteer innstiller til den tildelingskomiteen som fordeler midler. KiN tok over for Kulturrådet som sekretariat for tildelingskomiteen i 2017.

 • NBK er representert ved medlem Gunnar H. Gundersen.

ROM for kunst og arkitektur er en uavhengig organisasjon som formidler arkitektur i skjæringspunktet med kunst, med skiftende utstillinger i kombinasjon med kursvirksomhet, forelesninger, debatter og verksteder/workshops. Organisasjonen skal videreutvikle et faglig nettverk med vekt på internasjonalisering og nordiske samarbeidsprosjekter.

 • NBKs representanter i styret er Christel Sverre, Arild Eriksen og Elin T. Sørensen.

Lorck Schive kunstpris er et samarbeid mellom Christian Lorck Schive og hustrus legat og Trondheim kunstmuseum (TKM). Prisutstillingen blir avholdt ved Trondheim kunstmuseum annethvert år. Den første utdelingen og prisutstillingen fant sted i 2013, og formålet med prisen er å generere debatt og interesse rundt samtidskunsten ved å hedre yngre, fremragende kunstnere. Lorck Schive kunstpris er på 500 000 kroner, og hver av de nominerte kunstnerne mottar 150 000 kroner til produksjon av verk. Kunstprisen er initiert av styret i Lorck Schive og hustrus legat.

Christian Lorck Schive var født i Trondheim 10. mai 1805. Foreldrene, Adelgunda Christiania og Reinholt Johannes Schive, hadde flere eiendommer i og rundt Trondheim, deriblant Elgeseter gård. Lorck Schive arbeidet som skriver hos stiftamtmannen før han ble forstander for en del av byens stiftelser – blant dem Trondhjems Hospital, St. Jørgens Hus og Waisenhus-stiftelsen. Inntektene fra de ulike stiftelsene han var kasserer for, i tillegg til arvede midler fra salget av Elgeseter gård, gjorde ham i stand til å investere i eiendom. I 1853 kjøpte han teglverket på Bakklandet, som var et betydelig industrianlegg, og et omkringliggende areal. I 1832 giftet han seg med Marine Sophie Wille (1803–1889). Ekteskapet var barnløst, og ved testament av 26. oktober 1878 opprettet ekteparet Lorck Schive et legat, Christian Lorck Schive og hustrus legat for kunstnere. Lorck Schive døde kort etter, 12. desember 1879. Opprinnelig skulle legatets inntekter tilfalle legatstifternes nevø, kunstmaleren Jacob Oxholm Schive og eventuelle etterkommere. Når det yngste av eventuelle barn hadde fylt 25 år, skulle 1/5 av de årlige inntektene tillegges kapitalen, mens resten i andeler på inntil 1 200 kroner årlig, skulle utdeles til yngre lovende norske kunstnere – i første rekke kunstmalere og billedhuggere. Inntekten i form av festeavgifter for legatets drøyt 90 festetomter i Lillegårdsbakken og langs Nidelven mot Øya, utgjør i dag grunnlaget for utdeling av Lorck Schive kunstpris.

Legatet ble fra slutten av 1800-årene og frem til slutten av 1960-årene bestyrt av flere advokatgenerasjoner Klingenberg, deretter av advokat Carl Flock inntil advokat Gunnar Greger Hagen, som i dag er lagmann, overtok i 1987. Bestyrer har i alle år praktisk sett vært styre og daglig leder, under et visst tilsyn fra Kirke- og kulturdepartementet, inntil departementet i 2005 frasa seg ansvaret og overlot til Norske Billedkunstnere (NBK) å oppnevne eget styre for legatet.

 • Styret består av medlemmene Odd Fredrik Heiberg, Sissel Lillebostad, Ruben Steinum og varamedlem Esther Maria Bjørneboe.

Legatet er blant annet satt sammen av tidligere Bjarne og Sigurd Eriksens legat, Edvard Munchs legat, I.F. Eckersbergs legat, Anne og Ole Evenstads legat og Fride og Oscar Wergelands legat. En stor andel av tilskudd fra det sammenslåtte legatet skal spesifikt gå til målgruppen eldre billedkunstnere og deres etterlatte. Kandidater oppnevnes av og blant Norske Billedkunstneres (NBK) sentralstyremedlemmer for en fireårsperiode. Administrasjon og forvaltning av legatene utføres av Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH).

 • Styret i 2018 består av medlemmene Odd Fredrik Heiberg, Sissel Lillebostad, Ruben Steinum, og varamedlem Esther Maria Bjørneboe.

Billedkunstnernes Solidaritetsfond ble opprettet på NBFOs landsmøte i 1978. Fondet har en grunnkapital på 50 000 kroner og styres og disponeres av Norske Billedkunstneres (NBK) sentralstyre. Fondet administreres av NBK, og regnskap og årsberetning legges frem for NBKs landsmøte til godkjenning.

Stønad fra fondets midler kan gis:

 • Til kunstnere eller kunstnerorganisasjoner som på en eller annen måte blir økonomisk skadelidende i konfliktsituasjoner – eksempelvis i streiker eller boikotter som NBK har iverksatt eller støtter.
 • I særskilte tilfeller til å yte økonomisk bistand eller lån til kunstnere som i sitt yrke som billedkunstner kommer opp i akutt økonomisk nød. Hjelp skal ikke ytes der samfunnets vanlige støtteordninger ellers trer inn.
 • Til tiltak som fremmer de felles interesser billedkunstnere har eller som virker til billedkunstnernes felles beste.

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål.

 • Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere tildeler midler etter innstilling fra sakkyndige komiteer som er oppnevnt av kunstnerorganisasjonene. Utvalget er også Kulturdepartementets rådgiver i spørsmål om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere.

Norske Billedkunstnere er representert ved varamedlem Ebba Moi (2018–2021).

 • Stipendkomiteen for andre kunstnergrupper oppnevnes av Utvalget. Denne komiteen foretar den kunstfaglige vurderingen av søknader fra kunstnere som ikke faller naturlig inn under øvrige stipendkomiteer.

NBK er representert ved medlem Geir Tore Holm.

 • Arrangørutvalget for visuell kunst består av seks medlemmer. Utvalget behandler søknadene fra arrangører og arenaer: arrangørstøtte for kunstnerdrevne visningssteder og kunstfestivaler, driftsstøtte, utstyrsstøtte til fellesverksteder og prosjektstøttesøknader fra institusjoner. Utvalgets sammensetning skal sikre bredde og spisskompetanse når det gjelder dynamikken i det visuelle feltet og innen ulike kunstuttrykk. Det blir lagt vekt på at utvalget skal ha en helhetlig oversikt over feltet. Sammensetningen skal ivareta erfaring fra institusjonsvirksomhet, selvorganisering og kuratering.

NBK er representert ved medlemmene Hilde Hauan Johnsen og Sverre Gullesen.

 • Faglig utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak behandler søknader til tverrfaglige tiltak, gjesteoppholdsstøtte for arenaer og aspirantordningen.

NBK er representert ved medlem Shwan Dler Qaradaki.

 • Utvalget for visuell kunst behandler søknader til Norsk kulturfond om støtte fra ordningene for visuell kunst.

NBK er representert ved medlemmene Mari Slaattelid og Lars Sture.

 • Utvalget for kunst og teknologi behandler søknader til ordningen Kunst og teknologi. Formålet med tilskuddsordningen er å støtte utforskende kunstneriske uttrykk som skapes ved hjelp av teknologi, eller som på andre måter forholder seg til teknologiske metoder og kunnskap eller til teknologiutviklingens betydning for kunsten og samfunnet.

NBK er representert ved medlem Hans Christian Gilje.

 • Styret i Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak. Midlene som er avsatt i Fond for lyd og bilde fordeles til best for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film og billedkunst. Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker, til privat bruk. Seks av medlemmene med varamedlemmer oppnevnes av rettighetshaverorganisasjonene, likt fordelt mellom organisasjoner som representerer opphavsmenn, organisasjoner som representerer utøvende kunstnere og organisasjoner som representerer produsenter.

NBK er representert ved medlem Trygve Luktvasslimo og varamedlem Karianne Stensland.

Norwaco fungerer som et bindeledd mellom skapere og brukere av kultur og underholdning innen TV, film og musikk. Foreningen forvalter rettigheter til åndsverk, prestasjoner, og produksjoner som norske og utenlandske rettighetshavere står bak, og gir brukere mulighet til å klarere rettighetene på en enkel og sikker måte. Vederlagsinntektene går tilbake til rettighetshaverne og bidrar til et bærekraftig kulturliv. Norwaco eies av sine 35 medlemsorganisasjoner.

 • Norske Billedkunstnere er representert ved valgkomitémedlem Hilde Sjeggestad og vararepresentant i styret Gyrid Garshol.

Stiftelsen Office for Contemporary Art Norway (OCA) er opprettet for å øke og profesjonalisere norsk deltakelse i internasjonalt samarbeid på billedkunstområdet. Norske Billedkunstnere (NBK) og Unge Kunstneres Samfund (UKS) har forslagsrett til kandidater til styret i OCA, og Kulturdepartementet innstiller.

 • Norske Billedkunstneres representant er Per Gunnar Eeg-Tverbakk.