Om bokføringsloven

Siden 1. januar 2006 har alle bokføringspliktige (årsregnskapspliktige, næringsoppgavepliktige eller avgiftsoppgavepliktige) måttet følge reglene i ny bokføringslov med forskrifter. Bokføringsloven omhandler regler for bokføring, spesifikasjon dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger. Bokføringsreglene omfatter alle bokføringspliktige, fra de største børsnoterte selskaper til de minste enkeltmannsforetak, jf. § 2. De aller minste foretakene har blitt tilgodesett med enkelte unntak, noe som antas å omfatte de fleste billedkunstnere.

Dokumenter og oppbevaring

Hovedregelen om ti års oppbevaringstid er videreført for primærdokumentasjonen (fakturaer og lignende), men det er innført en ny bestemmelse om tre år og seks måneders oppbevaring for sekundærdokumentasjon.

Fritt valg av oppbevaringsmedium

Den bokføringspliktige kan i utgangspunktet fritt velge oppbevaringsmedium (papir eller elektronisk). Dette betyr at dokumentasjon på papir kan skannes og at papirdokumentasjonen deretter kan makuleres. Dette betyr også at for eksempel summeringsstrimler fra kassaapparat kan oppbevares elektronisk. Det kreves at regnskapsmaterialet skal være tilgjengelig i lesbar form, og at det skal kunne skrives ut på papir i hele oppbevaringsperioden.

Mer fleksible krav til ajourhold

Bokføring skal skje så ofte som virksomhetens og transaksjonenes art og omfang tilsier. For bokføringspliktige som ikke har pliktig regnskapsrapportering mer enn én gang per år, (herunder billedkunstnere) settes det et minstekrav til ajourhold på fire måneder. Bokføringspliktige med svært lite transaksjonsvolum (mindre enn 300 bilag) er unntatt fra plikten til ajourhold hver fjerde måned. I slike tilfeller antas det å være tilstrekkelig å holde orden på bilagene for å opprettholde den nødvendige oversikt og for å sikre de eksterne interesser. For disse gruppene er den nye lovgivningen en lemping i forhold til gjeldende regler som krever ajourhold minst hver annen måned.

Krav til salgsdokumentets innhold

Det er stilt krav om at kjøperens navn og kjøperens adresse eller organisasjonsnummer skal angis i salgsdokumentet og dette gjelder både ved kontantsalg med visse unntak, og kredittsalg.

Krav til kassaapparat

Ny bokføringslov krever at kontantsalg skal registreres på kassaapparat, terminal eller annet likeverdig system. Sporadisk eller ambulerende kontantsalg som ikke overstiger 3G (ca pt. kr. 188 000,– per år) er unntatt fra kravet om kassaapparat eller tilsvarende system. Den bokføringspliktige må i slike tilfeller dokumentere kontantsalg ved fortløpende registrering i innbundet bok der sidene er forhåndsnummererte eller ved gjenpart av daterte, forhåndsnummererte salgsbilag. Etter bokføringsforskriften § 5-4 siste ledd kan departementet (delegert til Skattedirektoratet) i “særlige tilfeller” gjøre ytterligere unntak fra kravet til kassaapparat. I dette ligger at dispensasjonsadgangen skal praktiseres restriktivt. Forskrift av 21. februar 1995 nr. 180 om regnskapsføring for billedkunstnere er fortsatt gjeldende.