Norske Billedkunstnere (NBK) er en paraplyorganisasjon som samler over 3 100 medlemmer fordelt på 14 distriktsorganisasjoner og fem fagspesifikke, landsdekkende fagorganisasjoner, samt Unge Kunstneres Samfund (UKS).

Opptakskriterier

Medlemskap oppnås automatisk dersom du blir medlem av en av våre grunnorganisasjoner. Direkte medlemskap i NBK er ikke en mulighet. Fagorganisasjonene har ulike fagspesifikke vurderingskriterier for søkere. Kontakt din kunstneriske fagorganisasjon for en fullstendig oversikt over opptaksregler. Opptak til distriktsorganisasjonene skjer etter en samlet vurdering av søkerens kunstfaglige kompetanse.

Følgende tillegges vekt ved vurdering av opptak:

Søkere med mastergrad (MA) i billedkunst, kunst, kunstfag eller samtidskunst ved Universitetet i Bergen (UiB), Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet i Trondheim (NTNU) eller Universitetet i Tromsø (UiT), kvalifiserer til medlemskap. Søkere som har gjennomført studier i ordninger før innføring av kvalitetsreformen i høyere utdanning i 2002, det vil si hovedfag etter 4. og 5. studieår** eller diplom etter 4. studieår***, kvalifiserer også til medlemskap. Det samme gjelder for søkere med tilsvarende grad fra sammenlignbare institusjoner i utlandet*.

For søkere med bachelorgrad i kunst fra UiB, KHiO, NTNU og UiT, vurderes utdanningen i sammenheng med søkerens kunstneriske aktivitet, utsmykkingsoppdrag, innkjøp og stipendtildeling.

*Med sammenlignbare institusjoner menes utdanningsinstitusjoner som inngår i nettverk med UiB, KHiO, NTNU, UiT og skoler som gir rett til studielån fra Lånekassen.

** Hovedfag fra Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB), fagområde fotografi og grafikk, og hovedfag fra KHiO, fagområde farge og grafikk.

***Gjennomført fireårig studium ved KHiO, avdeling Statens Kunstakademi, gjennomført fireårig studium ved KHiB, avdeling Kunstakademiet, gjennomført fireårig studium ved NTNU, fakultet for arkitektur og billedkunst, Kunstakademiet i Trondheim.

Profesjonell kunstnerisk praksis gjennom dokumentert virksomhet ved nasjonale eller regionale visningsinstitusjoner driftet av stat, fylke eller kommune, kunstnerorganisasjonenes egne visningssteder og seriøse private museer og gallerier. Videre vurderes profesjonsnivået gjennom deltagelse på nasjonale og regionale utstillinger med åpen innsending, eller deltagelse på ulike regionale, nasjonale og internasjonale biennaler eller festivaler innenfor ulike kunstneriske felt.

Deltagelse på kunstmesser, gjennom gallerist og uavhengige eller selvorganiserte formidlingsarenaer tas også til vurdering – avhengig av visningsarenaenes prestisje og kvalitetsrenommé.

Andre formidlingskanaler utenfor det institusjonelle rommet, det være seg det museale, private, frivillige eller kunstnerstyrte, der kunstnerisk virksomhet benytter seg av performativ og/eller relasjonell strategi, vektlegges også i vurderingen.

Generelt må søkeren dokumentere kunstnerisk aktivitet på relevant vis – i form av omtale, anmeldelser, publikasjoner, egendokumentasjon med mer. Den enkelte grunnorganisasjonen angir selv hvilke analoge og digitale formater som kan sendes til vurdering.

Utsmykkingsoppdrag og premierte utkast til utsmykning nasjonalt og internasjonalt tillegges vekt i en vurdering av opptak. Oppdrag i regi av KORO (tidligere Utsmykkingsfondet) signaliserer kvalitet og profesjonalitet i det kunstneriske arbeidet. Innkjøp av løse arbeider regnes ikke som utsmykking i denne sammenhengen.

Søkeren må dokumentere aktiviteten på relevant vis – i form av omtale, anmeldelser, publikasjoner, egendokumentasjon med mer. Den enkelte grunnorganisasjonen angir selv hvilke analoge og digitale formater som kan sendes til vurdering.

Med innkjøp menes kjøp av billedkunst til faste samlinger – både offentlige og private –  i inn- og utland. Innkjøp i disse kategoriene indikerer et kunstnerskap av høy kvalitet. Søkeren må dokumentere innkjøpet.

Tildelt stipend enten regionalt, nasjonalt eller internasjonalt, indikerer kunstnerisk kvalitet på et profesjonelt nivå. Det bør fremkomme i søknad om stipendtildelingen er vurdert av fagfeller eller annen faglig kompetent jury.

Mottatte priser enten regionalt, nasjonalt eller internasjonalt, indikerer kunstnerisk kvalitet på et profesjonelt nivå. Det bør fremkomme om pristildelingen er vurdert av fagfeller eller annen faglig kompetent jury.

Medlemskontingent

Ordinær medlemskontingent for Norske Billedkunstnere er 1 785 kroner. Etter fylte 67 år betaler medlemmer 890 kroner i kontingent. Nye medlemmer som enten er yngre enn 35 år eller er rett etter endt utdanning (inntil to år), får de to første årene 50 % rabatt.

Om personvern

Behandlingsansvarlig

Som daglig leder er Gyrid Garshol på vegne av Norske Billedkunstnere (NBK) ansvarlig for organisasjonens behandling av personopplysninger. Administrasjonskonsulent har det daglige ansvaret for databehandling i medlemsregisteret, mens leder for stipendbehandling, redaktør for Billedkunst og leder for Høstutstillingen er ansvarlige for behandling av personopplysninger i sine respektive avdelinger. Kommunikasjonsrådgiver har ansvaret for behandlingen av personopplysninger ved utsending av nyhetsbrev fra Mynewsdesk, våre hjemmesider samt Facebook. Våre 20 grunnorganisasjoner har selv ansvaret for behandling av personopplysninger for egne medlemmer.

Personopplysninger som lagres

Dersom en søker opptak som medlem i NBK eller registrerer bruker i søkeportal for å søke Høstutstillingen, stipend eller prosjektstøtte, er en nødt til å oppgi personopplysninger. Hvilke personopplysninger som blir lagret avhenger av hvilket formål det skal brukes til.

Administrasjonen mottar personopplysninger fra våre 20 grunnorganisasjoner ved innmelding av medlemmer. Informasjon som lagres er: fullt navn, fødselsdato, e-postadresse, adresse, poststed, postnummer, telefonnummer og fylke.

For søkere av stipend eller prosjektstøtte  blir følgende oppgitte personopplysninger i søkeportalen lagret: fullt navn, adresse, postnummer, fylke, poststed, fødested, skattekommune, CV, fagfelt/disiplin, hjemmeside, dokumentert kunstnerisk arbeid, kontonummer, telefonnummer, e-postadresse, fødselsnummer, kjønn, opplysninger om søker er innehaver av stipend, og informasjon om søker er student.

For søkere til Høstutstillingen blir følgende personopplysninger lagret i søkeportalen: fullt navn, e-postadresse, telefonnummer, kjønn, adresse og passord. Administrasjonen for Høstutstillingen mottar personnummer fra  kunstnerne som kommer videre til andre juryering.

Formål med behandlingen

Formålet med behandlingen av personopplysningene er å kunne formidle informasjon til  våre medlemmer, kontakte kunstnere som skal stille ut ved Høstutstillingen, utbetale stipend og prosjektstøtte fra Billedkunstnernes Vederlagsfond samt sende tildelingsliste med kontaktinformasjon til Bildende Kunstneres Hjelpefond  –som selv sender ut tildelingsbrev og utbetaler sine stipender.

Formålet med å innhente personopplysninger til NBKs medlemsregister er for å kunne utstede faktura for betaling av medlemskontingent, holde historikk og statistikk av medlemsregisteret (til intern bruk til eksempelvis til landsmøter, ledermøter eller styrearbeid), sende ut fagtidsskriftet Billedkunst og nyhetsbrev med relevant informasjon knyttet til organisasjonsarbeid og fagpolitikk. Det er frivillig å motta nyhetsbrev fra NBK, og en kan enkelt velge å avregistrere seg gjennom en lenke i e-posten. Medlemsregisteret benyttes også når det foregår valg av Norske Billedkunstneres stipendkomité og Den Nasjonale Jury. Medlemmer har stemmerett, og blir kontaktet via e-postadresse, postadresse eller telefon for å avgi sin stemme. Ved utsending av fagtidsskriftet Billedkunst, eksporteres medlemsregisteret til en egen liste med kontaktinformasjon til trykkeriet Nilz og Otto for distribusjon.

Grunnlaget for behandlingen

Personopplysninger i medlemsregisteret benyttes for å oppfylle medlemsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å føre statistikk og historikk, gi deg informasjon og sende deg faktura for medlemskontingent i forbindelse med ditt medlemskap via din e-postadresse. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. Ønsker du ikke lenger å være medlem, må du varsle oss per e-post eller ringe (se kontaktinformasjon nederst på siden).  

Grunnlaget for å behandle personopplysninger i søkeportalen er for å kunne utføre behandling av søknader til Høstutstillingen, prosjektstøtte eller stipend. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å sende deg informasjon om Høstutstillingen, føre statistikk og historikk, sende deg tildelingsbrev, utbetale innvilget stipend eller prosjektstøtte. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst melde i fra om at du ønsker din brukerprofil slettet fra søkeportalen.

Innhenting av personopplysninger

Personopplysninger til medlemsregisteret innhentes fra grunnorganisasjonene, der våre medlemmer først registreres. I søkeportalen til stipend / prosjektstøtte og Høstutstillingen, fyller søkere selv inn personopplysninger. Dersom administrasjonen trenger tilleggsopplysninger, innhentes disse via e-post.

Utlevering av opplysninger

NBK utleverer ikke personopplysninger til tredjeparter andre enn til sine databehandlere. Norske Billedkunstnere vil ikke dele, selge, overføre eller på noen annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

NBK kan utlevere ikke-sensitive opplysninger til spørreundersøkelser, kartlegginger og forskningsformål dersom NBK anser at formålet er i tråd med organisasjonens og medlemmenes interesser. NBK skal da kreve en skriftlig forsikring om at undersøkelsesansvarlig følger personvernlovgivningen og at personopplysningene slettes når undersøkelsen er fullført.

Sletting av personopplysninger

Personopplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt medlemsskap, lagres i vårt aktive medlemsregister og blir del av vår historikk og statistikk. Ingenting slettes såfremt NBK ikke får beskjed om annet.

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med registrering av brukere i våre to søkeportaler, lagres så lenge søkeportalen er driftet og operativ i NBK. Ved ønske om sletting av bruker i søkeportal, må man sende en forespørsel om dette gjennom søkeportalen i egen fane som heter personvern. Søkerlister og tildelingslister blir automatisk grunnlag for historikk og statistikk.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil lagres i inntil fem år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vår IT-avdeling, CAP10, sørger for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. NBK har databehandleravtaler med alle sine databehandlere, der alle sikkerhetsrutiner er nøyaktig beskrevet. I databehandleravtalen mellom NBK og CAP10, plikter CAP10 å ha planlagte og systematiske tiltak som løpende skal sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet i tråd med kravene i personopplysningsloven og personopplysningsforskriften samt eventuelle andre spesifikke sikkerhetskrav som er skriftlig avtalt med NBK.

CAP10 har rutiner for logging av feil og avvik i systemet. Avviksmelding etter personopplysningsforskriftens § 2-6, skal skje ved at CAP10 melder avviket til NBK. NBK har deretter ansvaret for at avviksmeldingen sendes Datatilsynet. Det skal iverksettes tiltak for å minimalisere mulig skade.

CAP10 vil ikke levere ut identiteter til NBKs data uten at NBK ber om dette skriftlig. CAP10 sørger for sikkerhetskopier av systemet og data iht. gjeldende avtale.

I databehandleravtalen mellom NBK og Mediebruket som har utviklet og drifter søkeportalen, står det tydelig beskrevet hvordan begge søkeportaler sikrer informasjon ved at nettstedet blir overført med HTTPS. SSL-sertifikat (Secured Sockets Layer) som sikrer trygg kommunikasjon. Krypteringen sørger for konfidensialitet ved innsendelse av søknadsskjema og brukerregistrering.

I medlemsregisteret sikres informasjon ved egne sikkerhetsrutiner hos Hatteland Solutions, som drifter NBKs server.