Billedkunstnere organiserer generelt sin virksomhet som enkeltpersonforetak, og som del av virket må en forholde seg til mye som ikke innebærer å skape kunstverk. Under finnes en del informasjon, tips og veiledning for billedkunstnere.

For deg som er nyutdannet billedkunstner

Når du starter ditt virke som profesjonell billedkunstner, bør du orientere deg om hvordan du skal forholde deg til mulige visningssteder for å gjøre din kunst kjent for publikum, og hvordan du må innrette deg for å tjene penger på ditt kunstneriske virke. Du må orientere deg om de formelle regler som gjelder for virksomheten, og hvordan du forholder deg til ulike aktører i kunstmarkedet. Majoriteten av billedkunstnere opplever etableringsårene som økonomisk krevende. Utgiftene er som oftest langt høyere enn inntektene. Dette betyr at billedkunstnere ofte også må ha andre inntektskilder enn den kunstneriske virksomheten. Det er i utgangspunktet bare regler som gjelder for det kunstneriske virket som vil bli berørt her.

Du må registrere virksomheten som enkeltpersonforetak i enhetsregisteret. Det må fremkomme at du i virksomheten produserer kunstverk. Registreringen er gratis, og du får et organisasjonsnummer som er viktig for deg i mange sammenhenger, og som alltid skal fremkomme av dine fakturaer. Se bokføring, regnskap og skatt for mer informasjon. 

Det er også mulighet for å registrere virksomheten i annen selskapsform, men du vil da være utelukket fra å omfattes av de særlige regler om merverdiavgiftsloven, regnskapsloven og skatteloven som er spesielle for billedkunstnere som driver enkeltpersonforetak. Se merverdiavgift, bokføring, regnskap og skatt for mer informasjon. 

Fra 1. januar 2018 må alle virksomheter melde elektronisk varslingsadresse (e-postadresse eller mobilnummer) til enhetsregisteret – hvis ikke kan du bli ilagt dagbøter.  For deg som ikke har meldt inn e-postadresse eller mobilnummer til Brønnøysundregistrene,  og som kanskje ikke har mobiltelefon eller PC; – allier deg med en som kan ta imot informasjon til deg. Telefonnummeret/e-postadressen er kun for digital kontaktinformasjon og trenger ikke nødvendigvis være din, men du må kunne nås via den.

Av merverdiavgiftsloven § 3-7 (4) fremgår: Opphavsmannens omsetning av egne kunstverk og opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk er unntatt fra loven. Det samme gjelder slik omsetning ved mellommann i opphavsmannens navn. Bestemmelsen gjelder for den som har skapt verket. Opphavsretten oppstår alltid hos en fysisk person, den som har skapt verket, altså kunstneren. Så lenge opphavsmannen (kunstneren) – eller en juridisk person som er identisk med opphavsmannen – er selger, gjelder unntaket fra loven. Det er kun selskapsformen «enkeltpersonforetak» som kan være en juridisk person som er identisk med den fysiske personen som er opphavsmann (kunstner). Med andre ord: For å falle inn under unntaket fra merverdiavgiftsloven er du faktisk pliktig til å operere med selskapsformen enkeltpersonforetak.

Verkene må være i opphavsmannens eie. Har du som opphavsmann overdratt verket til en annen, eller til et selskap eller lignende, faller den videre omsetningen ikke inn under dette unntaket. Kunstverk er i denne lovens forstand å forstå som det som fremkommer av merverdiavgiftsforskriftens § 1-3-2.

§ 1-3-2. Kunstverk

Med kunstverk menes originale

 • malerier, tegninger, kollasjer og lignende todimensjonale kunstverk, herunder blandete teknikker
 • grafiske arbeider, herunder stikk, trykk, litografi, mv., signert og nummerert i et antall begrenset oppad til 300 stk.
 • skulpturer, relieffer, installasjoner og andre tredimensjonale kunstverk av et hvert slag og utført i et hvert materiale
 • billedtepper, billedvev og annen tekstilkunst
 • kunstneriske fotografier.

Ved vurderingen av om et fotografi skal anses som kunstnerisk skal det blant annet legges vekt på om fotografiet har interesse for en videre krets av personer, om det er ment for offentlig visning i gallerier e.l. og på om prisen reflekterer en kunstnerisk verdi. I tillegg må fotografiet være

 • tatt av kunstneren
 • framkalt under kunstnerens faglige instruksjonsmyndighet
 • signert og nummerert i et antall begrenset oppad til 30 og
 • opphavsrettslig beskyttet etter åndsverkloven § 1 annet ledd nr. 6

Bilder fra ordinær fotografvirksomhet anses ikke som kunstneriske fotografier.

Ved vurderingen av om et verk kan anses som kunstverk skal det blant annet legges vekt på om verket anses som kunstverk av kunstinstitusjoner og/eller at det foreligger visningsavtale for verket, at det ikke hovedsakelig tjener nytteformål, ikke har karakter av ordinær handelsvare (industriell masseproduksjon), er produsert av opphavsmannen selv, eller av andre etter opphavsmannens anvisninger og under opphavsmannens faglige instruksjon.

Av bestemmelsen i andre setning i merverdiavgiftsloven § 3-7 (4) følger at opphavsmannen kan la salget gjennomføres ved hjelp av en som på hens vegne formidler verkene til kjøper. Det forutsettes imidlertid at denne mellompersonen ikke står som selger, men at det er klart for kjøper at opphavsmannen både er eier av verket på salgstidspunktet  og selger vis á vis kjøper. Dette må fremgå både av faktura og meddelelser fra mellommann til kjøper og bør også fremgå av avtalen mellom opphavsmann/kunstner og mellompersonen.

I markedet har dette åpenbart ikke alltid vært like presist uttrykt. Tradisjonelt har ordet kommisjonssalg vært flittig benyttet av både gallerier og kunstnere. Men det formidlingssalg som galleriene normalt forestår kan ikke korrekt betegnes som kommisjon, da kommisjonsforhold etter kommisjonsloven forutsetter at – i dette tilfellet «galleriet/mellompersonen» står som selger utad – og ikke opphavsmannen (kunstneren). Enkelte ganger står selvsagt galleriene også som selgere utad, og de kan endog være eiere av verkene. Den omsetning de i så tilfelle forestår, faller ikke inn under unntaket fra merverdiavgiftsloven i § 3-7 (4).

Det skal heller ikke svares merverdiavgift ved innførsel av kunstverk:

§ 7-1.Varer som er fritatt eller unntatt ved omsetning i merverdiavgiftsområdet
Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel av varer som nevnt i § 3-6 bokstav d, § 3-7 fjerde ledd, § 3-18, § 6-1, §§ 6-3 og 6-4, § 6-7 første og annet ledd og § 6-15.

Alle som har regnskapsplikt etter regnskapsloven, plikt til å levere omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven eller plikt til å levere næringsoppgave, er bokføringspliktige og må oppfylle kravene til bokføring og dokumentasjon og bilagsføre inntekter og kostnader. Bokføringen danner grunnlag for næringsoppgaven.

Billedkunstnere som driver enkeltpersonforetak omfattes ikke av regnskapsloven og trenger ikke å utarbeide et regnskapsmessig årsoppgjør med balanse/resultatoppstilling, beretning, noter osv, men kan gå rett til å utarbeide et såkalt skattemessig årsoppgjør som er grunnlaget for innlevering av skattemeldingen.

Billedkunstnere som produserer kunstverk som er unntatt fra merverdiavgiftsloven og som er registrert som enkeltpersonforetak, skal levere egen næringsoppgave for billedkunstnere, og er følgelig bokføringspliktige. Se bokføringsloven og bokføringsforskriften

Alle næringsdrivende må levere skattemelding, næringsoppgave (se rettledning for utfylling) og personinntektskjema (se rettledning for utfylling) digitalt. Det er svært viktig at alle oppgaver er levert innen fristen 31. mai 2018, da det nå vil bli ilagt tvangsmulkt ved forsinket innlevering. Skulle det vært behov for forlenget frist, kan en søke om dette. Skattemeldingen kommer 4. april. Ser du at du har betalt for lite i forskuddsskatt for 2017, kan du innbetale dette innen 31. mai. Da slipper du å betale rentetillegg på restskatten.

Særlige regler av betydning for billedkunstnere:

Næringsdrivende kan ikke, som lønnsmottakere og pensjonister, anse skattemeldingen som innlevert ved ikke å reagere på den mottatte skattemelding. De må aktivt føre inntekter og kostnader over i de pliktige skjemaer, og fylle de nødvendige resultater over i skattemeldingen i henhold til rettledningene.

Alle er i prinsippet forskuddsskattepliktige, men for mange billedkunstnere er det slik at de enda ikke får tilsendt krav om innbetaling av forskuddsskatt, fordi det gjerne går noe tid før positivt resultat oppnås.

Ved kombinasjon av ulike inntektstyper, vil enkelte av inntektene være skattepliktig i næring og andre skattepliktig som lønnsinntekt. Sjekk ut om utbetaler har trukket forskuddsskatt av beløpet eller ei. Er det trukket skatt, er inntekten lønnsinnberettet og skal ikke inn i næringsregnskapet/næringsoppgaven. På andre inntekter, hvor det ikke er trukket skatt før utbetaling vil det av lønns- og trekkoppgaven fremkomme at utbetalingen (f.eks. ulike stipender og prosjektstøtte) er trekkfri. Det betyr ikke at det er skattefritt, men kun at ingen har trukket skatt av det og at du skal føre det i næringsregnskapet.

Som næringsdrivende har du nå to alternative muligheter til frivillig pensjonssparing. Begge gir skattefradrag:

 • Den ene er en frivillig pensjonssparing basert på innskuddspensjonsloven, hvor du gjennom avtale med forsikringsselskap/bank har fradragsrett for inntil 6 % av personinntekt mellom 1 og 12 G. 1 G er nå på 93 634,– kroner.
 • Den andre er en IPS-ordning, der du kan spare inntil 40 000,– kroner per år. Ordningen er hjemlet i forskrift til skatteloven.

Kontakt bank/forsikringsrådgiver for å finne ut av hvilken ordning du vil være best tjent med.

Næringsdrivende har ikke samme rettigheter når det gjelder NAV, som lønnsmottakere som er ansatt og har en arbeidsgiver. Kanskje er du både ansatt, oppdragstaker og næringsdrivende; i så fall må du sette deg inn i hvilke konsekvenser de ulike relasjoner til en arbeidsgiver/oppdragsgiver har, og hvilke konsekvenser dette får for ditt sikkerhetsnett ved eksempelvis sykdom og alderdom.

Mens en arbeidstaker får 100 prosent lønn fra første sykedag, får ikke den næringsdrivende sykepenger før fra 17. dag, – og da kun med 65 prosent av den antatt årlige (person)inntekten. Den ansatte får sykepengene fra arbeidsgiver de første 16 dagene før NAV tar over fra dag 17, mens den næringsdrivende jo ikke har noen arbeidsgiver som betaler før NAV tar over.

NAV har en tilleggsforsikring som alle som driver kunstnerisk næringsvirksomhet bør vurdere sterkt. Viktigst er det nok for de aller fleste å vurdere tilleggsforsikringens alternativ 2, som sikrer 100 prosent inntekt fra 17. dag, og som kan være av stor betydning om en blir langvarig syk.

Regler for beregning av sykepenger finnes i folketrygdlovens bestemmelser.

Kunstnerforsikringen en egen forsikringsordning for medlemmer av en rekke kunstnerorganisasjoner. Som medlem av NBK har du mulighet til å benytte deg av forsikringsordningen.  Organisasjonene har gått sammen om å innhente tilbud på medlemsforsikringer på vegne av en stor gruppe med medlemmer, og valgte forsikringsleverandøren Tryg Forsikring. For de opplistede private forsikringene og næringsforsikringene er det fremforhandlet egne vilkår og priser for organisasjonene som samarbeider om Kunstnerforsikringen. Som medlem kan du eksempelvis tegne personforsikringer som dekker ved død og uførhet – både for deg selv og for ektefelle/samboer – til langt lavere priser enn det man kan oppnå som privatperson uten medlemskap. For eksempel kan det for de fleste være fornuftig å tegne en dødsrisikoforsikring i Kunstnerforsikringen i stedet for en dyr gjeldsforsikring på boliglånet i banken, siden en gjeldsforsikring ofte vil koste det mangedobbelte. Sjekk selv i prislisten hva du kan spare.

I tillegg til de private forsikringene og næringsforsikringene med egne priser og vilkår for Kunstnerforsikringen, så kan du som medlem få rabatt på alle øvrige forsikringer ved å kontakte Tryg og vise til forsikringssamarbeidet din organisasjon har inngått. Du kan da få rabatt på Trygs forsikringer på bil, hus, båt, fritidsbolig m.m., og avhengig av hvor mange forsikringer du tegner vil du få en rabatt på mellom 17 og 27 prosent på Trygs ordinære priser.

Som kunstner har du kanskje også behov for næringsforsikringer, og Kunstnerforsikringen tilbyr egne medlemsbetingelser på blant annet yrkesskadeforsikring, kontorforsikring og sykeavbruddsforsikring. Se mer om disse under informasjonen om det enkelte produkt. Hvis du også har behov for andre næringsforsikringer – for eksempel atelierforsikring eller transportforsikring for kunst – kan du kontakte Tryg og få medlemsrabatt også på disse.

Norske Billedkunstnere samarbeider med følgende organisasjoner om Kunstnerforsikringen:

NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere

Norsk Komponistforening

Norsk Skuespillerforbund

Grafill

Norske Dansekunstnere

Forbundet Frie Fotografer

Norsk Filmforbund

Norske Kunsthåndverkere

De enkelte organisasjonene er forsikringstakere i de kollektive forsikringsavtalene. Medlemmene er forsikret/sikret.

Forsikringsrådgiver og megler for Kunstnerforsikringen og kunstnerorganisasjonene er Bafo Forsikringsmegling AS (org nr 971 189 452). Bafo driver også forsikringskontoret der medlemsrådgiverne sitter. For forsikringsformidlingen mottar Bafo en godtgjørelse fra organisasjonene og en andel av forsikringspremien som medlemmene betaler.

Kontakt Kunstnerforsikringen for et godt tilbud på kollektive forsikringer:

Telefon: 23 11 33 16

Avtaleinngåelser og kontrakter

Uansett hvem du som billedkunstner går inn i yrkesmessige relasjoner til, vil det finne sted en utveksling av direkte uttalte eller stilltiende forutsetninger for det videre samarbeid. Dette gjelder enten du går inn i et samarbeid med en annen billedkunstner, igangsetter et prosjekt der du inviterer andre med, inngår samarbeid med et visningssted om visning av dine kunstverk, inngår avtale om formidlingssalg med galleri, påtar deg utsmykkingsoppdrag eller leier et atelier. Det kan i mange tilfeller være glidende overganger mellom mer eller mindre målrettede sonderinger og en sluttet avtale, som må anses bindende for partene.

Slå deg ikke til ro med at «en muntlig avtale er like bindende som en skriftlig avtale» slik mange gjør; den dagen det faktisk oppstår tvist om hva dere har avtalt, har dere da naturlig ulike meninger om dette, og det blir vanskeligere å bevise hvem som har rett. Tenk nøye igjennom dine forutsetninger og vær tydelig på disse i all kommunikasjon med den du vurderer å inngå avtale med. Det er ingen hemmelighet at mange billedkunstnere i en rekke relasjoner baserer viktige avgjørelser på muntlige samtaler som finner sted i mer eller mindre formelle sammenhenger. Husk i det minste å bringe klarhet i de forhold dere etter din oppfatning har vært enige om i en etterfølgende e-post, så den annen part også er sikret å vite hvordan du har oppfattet det dere snakket om, og eventuelt raskt kan korrigere en forståelse vedkommende ikke måtte være enig i. Utgangspunktet er at det er avtalefrihet, og billedkunstnere må følgelig verken akseptere det de oppfatter som for dårlige vilkår for egen del, eller lene seg tilbake i den tro at den annen parts forslag/innspill ikke er forhandlingsbare.

Det er inngått få kollektivt fremforhandlede standardavtaler innenfor vårt felt. Det er mange ulike avtaleområder og til dels en overvekt av små eller mindre aktører du vil komme til å forholde deg til.

Det er inngått en avtale om utstillingsvederlag mellom staten og organisasjonene Norske Billedkunstnere, Norske Kunsthåndverkere og Forbundet Frie Fotografer. Avtalen har lenge vært tema for forhandlinger mellom partene, men per i dag står avtalen som den er.

Satsene i perioden 1. januar–31. desember 2018 blir: del 1: 275,– kroner og del 2: 294,– kroner.

Rammeavtalen gjelder kunstnere som jobber for fylkeskommuner innen Den kulturelle skolesekken. Avtalen er inngått mellom Kunstnernettverket og Akershus fylkeskommune og gjelder fra 1. august 2015.

Som største fylke i skolesekkordningen er Akershus fylkeskommune en av landets største arbeidsgivere på kunst- og kulturfeltet. Dette er et ansvar fylkeskommunen er seg svært bevisst, og det er på bakgrunn av dette Akershus har ført forhandlinger med Kunstnernettverket, som består av kunstnerorganisasjoner innen fagfeltene scenekunst, film, litteratur, visuell kunst og musikk.

I tillegg til Akershus fylke, har også Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland sluttet seg til avtalen. Skuespillerforbundet anbefaler inntil videre alle medlemmer å bruke denne avtalen som veiledende i arbeid for andre fylker. Fra og med 2016 har Kulturtanken (tidligere Rikskonsertene) tatt over det overordnede ansvaret for DKS.

Vær obs på at det er ulike vilkår for lønnsmottakere og selvstendig næringsdrivende, som selv må dekke sosiale utgifter, forsikring etc.

Arbeidstakere skal lønnes med 3 035, – kroner pr. formidlingsdag, gjeldende fra 01.08.2017.
Oppdragstaker honoreres med 3 899, – kroner pr. formidlingsdag, gjeldende fra 01.08.2017. 

Avtale om kunstnerisk arbeid innen Den Kulturelle Skolesekken – Næringsdrivende

Avtale om kunstnerisk arbeid innen Den Kulturelle Skolesekken – Lønnsmottakere