Billedkunstnere organiserer generelt sin virksomhet som enkeltpersonforetak, og som del av virket må en forholde seg til mye som ikke innebærer å skape kunstverk. Under finnes en del informasjon, tips og veiledning for billedkunstnere. Mer informasjon kommer.

For deg som er nyutdannet billedkunstner

Når du starter ditt virke som profesjonell billedkunstner, bør du orientere deg om hvordan du skal forholde deg til mulige visningssteder for å gjøre din kunst kjent for publikum, og hvordan du må innrette deg for å tjene penger på ditt kunstneriske virke. Du må orientere deg om de formelle regler som gjelder for virksomheten, og hvordan du forholder deg til ulike aktører i kunstmarkedet. Majoriteten av billedkunstnere opplever etableringsårene som økonomisk krevende. Utgiftene er som oftest langt høyere enn inntektene. Dette betyr at billedkunstnere ofte også må ha andre inntektskilder enn den kunstneriske virksomheten. Det er i utgangspunktet bare regler som gjelder for det kunstneriske virket som vil bli berørt her.

Du må registrere virksomheten som enkeltpersonforetak i enhetsregisteret. Det må fremkomme at du i virksomheten produserer kunstverk. Registreringen er gratis, og du får et organisasjonsnummer som er viktig for deg i mange sammenhenger, og som alltid skal fremkomme av dine fakturaer. Se bokføring, regnskap og skatt for mer informasjon. 

Det er også mulighet for å registrere virksomheten i annen selskapsform, men du vil da være utelukket fra å omfattes av de særlige regler om merverdiavgiftsloven, regnskapsloven og skatteloven som er spesielle for billedkunstnere som driver enkeltpersonforetak. Se merverdiavgift, bokføring, regnskap og skatt for mer informasjon. 

Fra 1. januar 2018 må alle virksomheter melde elektronisk varslingsadresse (e-postadresse eller mobilnummer) til enhetsregisteret – hvis ikke kan du bli ilagt dagbøter.  For deg som ikke har meldt inn e-postadresse eller mobilnummer til Brønnøysundregistrene,  og som kanskje ikke har mobiltelefon eller PC; – allier deg med en som kan ta imot informasjon til deg. Telefonnummeret/e-postadressen er kun for digital kontaktinformasjon og trenger ikke nødvendigvis være din, men du må kunne nås via den.

Av merverdiavgiftsloven § 3-7 (4) fremgår: Opphavsmannens omsetning av egne kunstverk og opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk er unntatt fra loven. Det samme gjelder slik omsetning ved mellommann i opphavsmannens navn. Bestemmelsen gjelder for den som har skapt verket. Opphavsretten oppstår alltid hos en fysisk person, den som har skapt verket, altså kunstneren. Så lenge opphavsmannen (kunstneren) – eller en juridisk person som er identisk med opphavsmannen – er selger, gjelder unntaket fra loven. Det er kun selskapsformen «enkeltpersonforetak» som kan være en juridisk person som er identisk med den fysiske personen som er opphavsmann (kunstner). Med andre ord: For å falle inn under unntaket fra merverdiavgiftsloven er du faktisk pliktig til å operere med selskapsformen enkeltpersonforetak.

Verkene må være i opphavsmannens eie. Har du som opphavsmann overdratt verket til en annen, eller til et selskap eller lignende, faller den videre omsetningen ikke inn under dette unntaket. Kunstverk er i denne lovens forstand å forstå som det som fremkommer av merverdiavgiftsforskriftens § 1-3-2.

§ 1-3-2. Kunstverk

Med kunstverk menes originale

  • malerier, tegninger, kollasjer og lignende todimensjonale kunstverk, herunder blandete teknikker
  • grafiske arbeider, herunder stikk, trykk, litografi, mv., signert og nummerert i et antall begrenset oppad til 300 stk.
  • skulpturer, relieffer, installasjoner og andre tredimensjonale kunstverk av et hvert slag og utført i et hvert materiale
  • billedtepper, billedvev og annen tekstilkunst
  • kunstneriske fotografier.

Ved vurderingen av om et fotografi skal anses som kunstnerisk skal det blant annet legges vekt på om fotografiet har interesse for en videre krets av personer, om det er ment for offentlig visning i gallerier e.l. og på om prisen reflekterer en kunstnerisk verdi. I tillegg må fotografiet være

  • tatt av kunstneren
  • framkalt under kunstnerens faglige instruksjonsmyndighet
  • signert og nummerert i et antall begrenset oppad til 30 og
  • opphavsrettslig beskyttet etter åndsverkloven § 1 annet ledd nr. 6

Bilder fra ordinær fotografvirksomhet anses ikke som kunstneriske fotografier.

Ved vurderingen av om et verk kan anses som kunstverk skal det blant annet legges vekt på om verket anses som kunstverk av kunstinstitusjoner og/eller at det foreligger visningsavtale for verket, at det ikke hovedsakelig tjener nytteformål, ikke har karakter av ordinær handelsvare (industriell masseproduksjon), er produsert av opphavsmannen selv, eller av andre etter opphavsmannens anvisninger og under opphavsmannens faglige instruksjon.

Av bestemmelsen i andre setning i merverdiavgiftsloven § 3-7 (4) følger at opphavsmannen kan la salget gjennomføres ved hjelp av en som på hens vegne formidler verkene til kjøper. Det forutsettes imidlertid at denne mellompersonen ikke står som selger, men at det er klart for kjøper at opphavsmannen både er eier av verket på salgstidspunktet  og selger vis á vis kjøper. Dette må fremgå både av faktura og meddelelser fra mellommann til kjøper og bør også fremgå av avtalen mellom opphavsmann/kunstner og mellompersonen.

I markedet har dette åpenbart ikke alltid vært like presist uttrykt. Tradisjonelt har ordet kommisjonssalg vært flittig benyttet av både gallerier og kunstnere. Men det formidlingssalg som galleriene normalt forestår kan ikke korrekt betegnes som kommisjon, da kommisjonsforhold etter kommisjonsloven forutsetter at – i dette tilfellet «galleriet/mellompersonen» står som selger utad – og ikke opphavsmannen (kunstneren). Enkelte ganger står selvsagt galleriene også som selgere utad, og de kan endog være eiere av verkene. Den omsetning de i så tilfelle forestår, faller ikke inn under unntaket fra merverdiavgiftsloven i § 3-7 (4).

Det skal heller ikke svares merverdiavgift ved innførsel av kunstverk:

§ 7-1.Varer som er fritatt eller unntatt ved omsetning i merverdiavgiftsområdet
Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel av varer som nevnt i § 3-6 bokstav d, § 3-7 fjerde ledd, § 3-18, § 6-1, §§ 6-3 og 6-4, § 6-7 første og annet ledd og § 6-15.

 

 

Alle som har regnskapsplikt etter regnskapsloven, plikt til å levere omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven eller plikt til å levere næringsoppgave, er bokføringspliktige og må oppfylle kravene til bokføring og dokumentasjon og bilagsføre inntekter og kostnader. Bokføringen danner grunnlag for næringsoppgaven.

Billedkunstnere som driver enkeltpersonforetak omfattes ikke av regnskapsloven og trenger ikke å utarbeide et regnskapsmessig årsoppgjør med balanse/resultatoppstilling, beretning, noter osv. men kan gå rett til å utarbeide et såkalt skattemessig årsoppgjør som er grunnlaget for innlevering av skattemeldingen.

Billedkunstnere som produserer kunstverk som er unntatt fra merverdiavgiftsloven og som er registrert som enkeltpersonforetak, skal levere egen næringsoppgave RF 1242 – næringsoppgave for billedkunstnere, og er følgelig bokføringspliktige. Det er dermed lurt å sette seg litt inn i bokføringsloven. 

Alle næringsdrivende må levere må levere skattemelding, næringsoppgave og skjema for beregning av personinntekt digitalt. Det er svært viktig at alle oppgaver er levert innen fristen 31. mai 2018, da det nå vil bli ilagt tvangsmulkt ved forsinket innlevering. Skulle det vært behov for forlenget frist, kan en søke om dette.