Hvorfor kan ikke alle stipender søkes gjennom samme søkeportal?

Norske Billedkunstneres stipendkomité vurderer søknader om stipender fra tre ulike instanser: Bildende kunstneres Hjelpefond (BKH), Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV) og Statens kunstnerstipend. De mindre søkbare legatene er samlet i én pott som kalles NBK legat, og som administreres av BKH. Statens kunstnerstipend søkes via Norsk Kulturråd, mens stipendene fra de to fondene og NBK legat søkes på ett søknadsskjema gjennom Norske Billedkunstneres søkeportal. 

Tidligere ble søknader om Statens kunstnerstipend for billedkunstnere, kunsthåndverkere og fotografer mottatt og registrert av henholdsvis Norske Billedkunstnere, Norske Kunsthåndverkere og Forbundet Frie Fotografer. Det vil si at en kunne søke om Statens kunstnerstipend og stipender fra BKH og BKV i samme skjema via Norske Billedkunstneres søkeportal. Denne praksisen ble endret fra og med stipendbehandlingen for tildelingsåret 2014.

I forbindelse med at digitalisert søknadsforvaltning ble innført hos Kulturrådet, foreslo Kulturdepartementet at alle søknader om Statens kunstnerstipend skulle sendes inn og behandles i samme elektroniske søknadssystem hos Kulturrådet. Departementet argumenterte med at en sentralisert søkeprosess ville gjøre forvaltningen av disse stipendordningene mer enhetlig, og gi bedre oversikt og kontroll. Norske Billedkunstnere var kritisk til dette forslaget og innvendte at dette ville vanskeliggjøre søkeprosessen for den enkelte kunstner. Norske Billedkunstnere fikk ikke medhold i dette. Målet med å innføre elektronisk søknads- og saksbehandling hos Kulturrådet var blant annet å gi økt innsyn og sporbarhet i søknadsprosessen, og bedre rapporteringsrutiner. Det er strengere og mer omfattende krav til rapportering på de statlige stipendene enn på stipendene fra de to fondene.

Mer om søkbare midler fra de tre instansene:

Billedkunstnernes vederlagsfond (BKV):
Vederlagsordningene er opprettet dels på opphavsrettslig grunnlag, dels med kulturpolitisk begrunnelse. Dette er ordninger som skal sikre enkeltkunstnerne en kompensasjon for samfunnets videre bruk av deres arbeider. Fondet består av visningsvederlag (kompensasjon for at kunstverket vises i allmennheten), KOPINOR- og Norwacomidler. Tildelinger skjer i form av stipend og prosjektstøtte til kunstnerne.

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH):
Bildende Kunstneres Hjelpefond forvalter den lovpålagte kunstavgiften på fem prosent. Kunstavgift påløper ved all offentlig omsetning av kunst med salgspris over 2 000 kroner, også ved utsmykkingsprosjekter. Avgiftsmidlene brukes til å finansiere ny kunstproduksjon i Norge gjennom stipender og tilskudd til kunstnere og kunstprosjekter.

Statens kunstnerstipend (søkes hos Kulturrådet):
Formålet med stipendordningene er å legge til rette for at enkeltkunstnere skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv, gjennom å motta direkte tilskudd fra staten.