Det overordnede målet for Norske Billedkunstneres fagpolitiske påvirkningsarbeid er å ivareta billedkunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser. Her finnes et utvalg høringsuttalelser og fagpolitiske innspill.

Siste innspill

12. april 2024

  • Innspill til Veikart kreativ næring

«En underskog av enkeltstående kulturprodusenter danner fundamentet til det som nå omtales som kreativ næring. Kunstnere drives i utgangspunktet av skaperkraft og trang til utforskning, og er oftest registrert som enkeltpersonforetak (ENK). Men selv om økonomiske resultat ikke er det primære målet, er kunstnere avhengig av inntekter fra sitt arbeid. En kunstners arbeid er konsentrert om å utvikle eget kunstnerskap, samtidig som en kunstner i de fleste tilfeller også er sin egen markedsfører, økonomisjef og regnskapsfører.»

Les hele innspillet

25.04.2024
Mottaker: Statsministerens kontor, utenriksdepartementet

Krav om intensivert intensivert innsats for å oppnå våpenhvile i Gaza

12.04.2024
Mottaker: Nærings- og fiskeridepartementet

Innspill til Veikart kreativ næring

15.03.2024
Mottaker: Kultur- og likestillingsdepartementet

Høringssvar: Endringer i åndsverkloven mv. (gjennomføring av digitalmarkedsdirektivet og nett- og videresendingsdirektivet)

08.03.2024
Mottaker: Utenriksdepartementet

Innspill til statsbudsjettet 2025 fra Norske Billedkunstnere (NBK)

08.03.2024
Mottaker: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Innspill til statsbudsjettet 2025 fra Norske Billedkunstnere (NBK)

29.02.2024
Mottaker: Kultur- og likestillingsdepartementet

Felles innspill til statsbudsjettet 2025 fra Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK), Forbundet Frie Fotografer (FFF) og Samisk
Kunstnerforbund – Sámi Dáiddačehpiid Searvi (SDS)

11.12.2023
Mottaker: Kultur- og likestillingsdepartementet

Høringsnotat om Stortingsmelding 22 «Kunstnarkår»

07.11.2023
Mottaker: Statsministerens kontor og utenriksdepartementet

Brev med krav om våpenhvile fra Norske kunstinstitusjoner og fagforbund

27.10.2023
Mottaker: Oslo kommune ved Kultur- og utdanningsutvalget

Innspill til kultur- og utdanningsutvalget i forbindelse med behandling av Oslo kommunes  budsjett for 2024

14.10.2023
Mottaker: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 

12.10.2023
Mottaker: Familie- og kulturkomiteen

Høringsnotat til høring om statsbudsjettet 2024 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

28.06.2023
Mottaker: Kulturdepartementet

Norske Billedkunstnernes (NBK) høringssvar om ny kulturlov

27.03.2023
Mottaker: Arbeids-og inkluderingsdepartementet

Innspill til statsbudsjettet 2024 fra Norske Billedkunstnere (NBK)

24.02.2023
Mottaker: Kultur- og likestillingsdepartementet

Felles innspill til statsbudsjettet fra Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK), Forbundet Frie Fotografer (FFF) og Samisk Kunstnerforbund – Sámi Dáiddačehpiid Searvi (SDS)

25.01.2023
Mottaker: Kultur- og likestillingsdepartementet

Høringssvar NOU 2022:9 – En åpen og opplyst offentlig samtale

25.01.2023
Mottaker: Kunnskapsdepartementet

Høringssvar om forslag om endringer i privatskolelova og forskrift til privatskolelova kap 6A: Økt innflytelse for lokale folkevalgte statstilskudd til skoler godkjent etter privatskolelova kap 6A

 

12.12.2022
Mottaker: Kultur- og likestillingsdepartementet

Høringssvar om forslag til endringer i kulturrådsloven

18.11.2022
Mottaker: Kultur- og likestillingsdepartementet

Høringsuttalelse om forslag til ny lov om omsetning av bøker (bokloven)

19.10.2022
Mottaker: Stortingets familie- og kulturkomité

Høringsnotat om statsbudsjettet 2023

30.09.2022
Mottaker: Kultur- og likestillingsdepartementet

NBKs innspill til kunstnermeldingen 2022

23.02.2022
Mottaker: Kultur- og likestillingsdepartementet med kopi til Utenriksdepartementet

Felles innspill til statsbudsjett for 2023

29.10.2021
Mottaker: Stortingets Utdannings- og forskningskomite

Høringsnotat om statsbudsjettet 2022: Sikre finansiering og videre drift av Nordland kunst- og filmhøgskole

29.10.2021
Mottaker: Stortingets familie- og kulturkomité

Høringssvar til høring – NOU 2021: 9 – Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv – Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering

21.10.2021
Mottaker: Stortingets familie- og kulturkomité

Høringsnotat om statsbudsjettet 2022 (kapitler fordelt familie- og kulturkomiteen)

14.04.2021
Mottaker: Stortingets familie- og kulturkomité

Notat til høyring om Meld. St. 18 (2020-2021) Oppleve, skape dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge

26.03.2021
Mottaker: Kulturdepartementet med kopi til Utenriksdepartementet

Felles innspill til statsbudsjett for 2022

26.03.2021
Mottaker: Kulturdepartementet

Innspill om åndsverksloven og gjennomføring av digitalmarkedsdirektivet i norsk rett

26.02.2021
Mottaker: Kulturdepartementet (KUD) og Utenriksdepartementet (UD)

Innspill til internasjonal strategi for kulturpolitikk 2021

28.01.2021
Mottaker: Utdanningsdirektoratet

Høringssvar om læreplan i kunst og skapande arbeid

22.01.2021
Mottaker: Arbeids- og sosialdepartementet

Høringsbrev om endringer i regler om oppholdstillatelse til selvstendig næringsdrivende

21.01.2021
Mottaker: Kulturdepartementet

Høringssvar: Forskrift om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer i 2021 som følge av covid-19 – stimuleringsordning for kultursektoren 1. januar–30. juni 2021.

09.11.2020
Mottaker: Universitets- og høgskolerådet

Høyringssvar – forslag til nasjonale retningslinjer i lærarutdanning for praktiske og estetiske fag for 1–13

15.10.2020
Mottaker: Familie- og kulturkomiteen

Høringsnotat: Prop. 1S Statsbudsjett 2021 (kapitler fordelt Familie- og kulturkomiteen)

24.08.2020
Mottaker: Kulturdepartementet

Innspill angående stimulering av aktivitet i det visuelle kunstfeltet

24.04.2020
Mottaker: Kulturdepartementet

Innspill til revidert nasjonalbudsjett 2020

07.04.2020
Mottaker: Kulturdepartementet, med kopi til Utenriksdepartementet og Arbeids-og sosialdepartementet

Felles innspill til statsbudsjett for 2021, fra Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK), Forbundet Frie Fotografer (FFF) og Samisk Kunstnerforbund – Sámi Dáiddačehpiid Searvi (SDS) 
Vedlegg: Offentlig innkjøpsordning

30.4.2020
Mottaker: Kulturdepartementet, Kulturrådet, Arbeids- og sosialdepartementet og Finansdepartementet

Innspill om behov for justering av krisetiltak for billedkunstnere

24.03.2020
Mottaker: Kulturdepartementet, Finansdepartementet og Kulturrådet

Innspill om kompensasjonsordning for billedkunstnere og det visuelle kunstfelte

13.03.2020
Mottaker: Kulturdepartementet, Finansdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Kulturrådet

Innspill: Norske Billedkunstnere (NBK) ber om strakstiltak for kunstnere

01.10.2019
Mottaker: Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet

Innspel til barne- og ungdomskulturmeldinga

17.06.2019
Mottaker: Utdanningsdirektoratet

Høringsinnspill til høring – læreplaner i kunst og håndverk og duodji

11.04.2019
Mottaker: Kulturdepartementet

Felles innspill til statsbudsjett for 2020, fra Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK), Forbundet Frie Fotografer (FFF) og Samisk Kunstnerforbund, Sámi Dáiddačehpiid Searvi (SDS).

08.02.2019
Mottaker: Kulturdepartementet

Høringsnotat til høring om Meld. St. 8 (2018-2019) Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida

01.02.2019
Mottaker: Kulturdepartementet

Innspill til kunstnermeldingen

Kunstnernettverket

Kunstnernettverket samler 20 landsomfattende organisasjoner som representerer profesjonelle skapende og utøvende kunstnere i Norge. Samlet har organisasjonene rundt 29 000 medlemmer. I saker der medlemmene har sammenfallende interesser, samarbeider kunstnerorganisasjonene om fagpolitisk påvirkningsarbeid – blant annet når det gjelder kunstneres inntektsforhold, sosiale rettigheter, stipend, vederlag og opphavsrett. Under finnes en oversikt over Kunstnernettverkets fagpolitiske utspill siden det ble etablert i 2011.

15.10.2019
Mottaker: Utenriks- og forsvarskomiteen

Høringsnotat Statsbudsjettet 2020

14.10.2019
Mottaker: Familie- og kulturkomiteen

Høringsnotat Statsbudsjettet 2020

01.10.2019
Mottaker: Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet

Innspill barne- og ungdomskulturmeldingen

04.09.2019
Mottaker: Finansdepartementet

Høringssvar angående merverdiavgift på kunst og kultur

12.03.2019
Mottaker: Kulturdepartementet

Innspillsverksteder til kunstnermeldingen og manglende godtgjøring

26.02.2019
Mottaker: Kulturdepartementet

Innspill til Kunstnermeldingen

08.02.2019
Mottaker: Kulturdepartementet

Innspill til Meld. St. 8 (2018-19) Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida