Det overordnede målet for Norske Billedkunstneres fagpolitiske påvirkningsarbeid er å ivareta billedkunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser. Her finnes et utvalg høringsuttalelser og fagpolitiske innspill.

Siste innspill

  • 14. april 2021

Notat til høyring om Meld. St. 18 (2020-2021) Oppleve, skape dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge

«Eit berekraftig og framtidsretta kulturliv treng fokus på inkludering, mangfald og møter med kunst frå tidleg alder av. Ei eiga kulturmelding for barn og unge er i seg sjølv bra og viktig for å oppnå dette, men sjølv om meldinga er historisk, ber den med seg lite nytt. Ein føresetnad for statusheving og synleggjering av kunst og kultur for barn og unge, er ei visjonær satsing som viser handlekraft»

Les høringsnotatet 

 

  • 26. mars 2021

Felles innspill til statsbudsjettet 2022

«En offensiv kunstnerpolitikk er påkrevet for å sikre at kunstneres inntekter og levekår bedres. Dette er også en forutsetning for å få bred rekruttering til kunstneryrket fra hele befolkningen på bakgrunn av egnethet og vilje, ikke sosial og økonomisk bakgrunn. Først da blir kulturlivet et grunnlag for demokratiutvikling og kulturfellesskap som Kulturmeldingen 2019 slår fast som et viktig premiss for kulturpolitikken».

Les innspillet

  • 26. mars 2021

Skriftlig innspill til Kulturdepartementet vedrørende Åndsverksloven og gjennomføring av digitalmarkedsdirektivet i norsk rett.

Når bestemmelsen blir gjennomført i norsk rett, vil det innebære at de som skaper det visuelle materialet som deles på plattformer som Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube og Twitter har rett til å få en rimelig andel av inntektene som deres verk bidrar til å generere. Generelt mener vi det vil være hensiktsmessig å legge seg tett opp til direktivteksten når det gjelder de detaljerte kravene.

NBK representeres også i Kunstnernettverkets høringssvar, der spørsmål som er felles for kunstnernes kunstfelt berøres og som det er enighet om blant kunstnerorganisasjonene.

Les innspillet

 

 

Biennale Arte 2019: «May You Live In Interesting Times» The 58th International Art Exhibition. Lara Favaretto, Thinking Head (2018). Blandede teknikker, Giardini. Foto: Andrea Avezzù. Gjengitt med tillatelse fra La Biennale di Venezia. Fra Billedkunst #2 2019.
  • 26. februar 2021

Innspill til Kulturdepartementet (KUD) og Utenriksdepartementet (UD) i forbindelse med utarbeidelse av en ny internasjonal strategi for kulturpolitikken.

«NBK fokuserer på enkeltkunstnernes muligheter til å delta i global kulturutveksling og å jobbe internasjonalt. Strategien bør inneholde kunstfaglig forankrede tiltak som legger til rette for utvikling av både kunstnerskap og kunstfeltet som helhet, samt bransjeorienterte tiltak som bidrar til å styrke arbeidsmuligheter og som åpner for internasjonale markeder. Tiltakene bør ta utgangspunkt i velfungerende etablerte strukturer, med mål om å bedre vilkårene for å jobbe internasjonalt, samt å utvikle solide og fruktbare nettverk som styrker internasjonale samarbeid på lang sikt for hele det norske kunstfeltet.»

Les innspillet

09.11.2020
Mottaker: Universitets- og høgskolerådet

Høyringssvar – forslag til nasjonale retningslinjer i lærarutdanning for praktiske og estetiske fag for 1–13

15.10.2020
Mottaker: Familie- og kulturkomiteen

Høringsnotat: Prop. 1S Statsbudsjett 2021 (kapitler fordelt Familie- og kulturkomiteen)

24.08.2020
Mottaker: Kulturdepartementet

Innspill angående stimulering av aktivitet i det visuelle kunstfeltet

24.04.2020
Mottaker: Kulturdepartementet

Innspill til revidert nasjonalbudsjett 2020

07.04.2020
Mottaker: Kulturdepartementet, med kopi til Utenriksdepartementet og Arbeids-og sosialdepartementet

Felles innspill til statsbudsjett for 2021, fra Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK), Forbundet Frie Fotografer (FFF) og Samisk Kunstnerforbund – Sámi Dáiddačehpiid Searvi (SDS) 
Vedlegg: Offentlig innkjøpsordning

30.4.2020
Mottaker: Kulturdepartementet, Kulturrådet, Arbeids- og sosialdepartementet og Finansdepartementet

Innspill om behov for justering av krisetiltak for billedkunstnere

24.03.2020
Mottaker: Kulturdepartementet, Finansdepartementet og Kulturrådet

Innspill om kompensasjonsordning for billedkunstnere og det visuelle kunstfelte

13.03.2020
Mottaker: Kulturdepartementet, Finansdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Kulturrådet

Innspill: Norske Billedkunstnere (NBK) ber om strakstiltak for kunstnere

01.10.2019
Mottaker: Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet

Innspel til barne- og ungdomskulturmeldinga

17.06.2019
Mottaker: Utdanningsdirektoratet

Høringsinnspill til høring – læreplaner i kunst og håndverk og duodji

11.04.2019
Mottaker: Kulturdepartementet

Felles innspill til statsbudsjett for 2020, fra Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK), Forbundet Frie Fotografer (FFF) og Samisk Kunstnerforbund, Sámi Dáiddačehpiid Searvi (SDS).

08.02.2019
Mottaker: Kulturdepartementet

Høringsnotat til høring om Meld. St. 8 (2018-2019) Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida

01.02.2019
Mottaker: Kulturdepartementet

Innspill til kunstnermeldingen

Kunstnernettverket

Kunstnernettverket samler 20 landsomfattende organisasjoner som representerer profesjonelle skapende og utøvende kunstnere i Norge. Samlet har organisasjonene rundt 29 000 medlemmer. I saker der medlemmene har sammenfallende interesser, samarbeider kunstnerorganisasjonene om fagpolitisk påvirkningsarbeid – blant annet når det gjelder kunstneres inntektsforhold, sosiale rettigheter, stipend, vederlag og opphavsrett. Under finnes en oversikt over Kunstnernettverkets fagpolitiske utspill siden det ble etablert i 2011.

15.10.2019
Mottaker: Utenriks- og forsvarskomiteen

Høringsnotat Statsbudsjettet 2020

14.10.2019
Mottaker: Familie- og kulturkomiteen

Høringsnotat Statsbudsjettet 2020

01.10.2019
Mottaker: Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet

Innspill barne- og ungdomskulturmeldingen

04.09.2019
Mottaker: Finansdepartementet

Høringssvar angående merverdiavgift på kunst og kultur

12.03.2019
Mottaker: Kulturdepartementet

Innspillsverksteder til kunstnermeldingen og manglende godtgjøring

26.02.2019
Mottaker: Kulturdepartementet

Innspill til Kunstnermeldingen

08.02.2019
Mottaker: Kulturdepartementet

Innspill til Meld. St. 8 (2018-19) Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida