Høringssvar om anbefalt kvotefordeling for Statens kunstnerstipend 2020

Oversendt kulturdepartementet 31. januar 2020

Det vises til brev av 18.12.2019 vedrørende anbefalt kvotefordeling 2020 for Statens kunstnerstipend (SKS). 

NBK mottok nyheten om 37 nye hjemler til Statens kunstnerstipend da kulturminister Trine Skei Grande informerte det visuelle kunstfeltet om dette under sin åpningstale for statens kunstutstilling, Høstutstillingen 2019

På bakgrunn av signalet som kulturministeren gav med denne annonseringen, og vår kjennskap til billedkunstneres arbeidsvilkår, forventet vi at noen av stipendhjemlene ville tilfalle billedkunstnere. Det er derfor med overraskelse at vi leser at utvalget for statens kunstnerstipend (heretter omtalt som utvalget) foreslår at ingen av de nye stipendhjemlene tilfaller kunstnergruppen billedkunstnere

NBKs vurdering, basert på den overordnede argumentasjonen som utvalget fremfører i sin anbefaling, er at flere av de nye stipendhjemlene bør tilfalle billedkunstnere. 

NBK anerkjenner samtidig behovet for å løfte flere av kunstnergruppene som nevnes i anbefalingen og anser fordelingen innen «Stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstner» (SEK/SSK) som rimelig. 

Vi vil derfor i dette høringssvar kun konsentrere oss om fordelingen innen statens arbeidsstipend og arbeidsstipend for yngre (AS/ASY), hvor vi mener at åtte av de nye hjemlene bør tilfalle billedkunstnerne. NBK merker seg at utvalget velger å skrive en kort begrunnelse for den anbefalte fordelingen av arbeidsstipendhjemlene, sammenlignet med begrunnelsen for diversestipend. Dette samsvarer i liten grad med viktigheten av de forskjellige tiltakene og bidrar til å stille spørsmål ved argumentasjonen for forslaget om fordeling av de nye hjemlene. 

Vi vil i det følgende gi en utfyllende begrunnelse for våre innsigelser knyttet til de argumentene som vi oppfatter at utvalget legger til grunn. I høringssvaret fokuserer vi på tre aspekter som kjennetegner billedkunstnerne, og som etter vår vurdering samsvarer med utvalgets ambisjoner. 

1) Statistikk og tendenser – tildelinger og søknader, 2) Inntektsutvikling og tilknytning til arbeidslivet, 3) Tverrfaglighet og bredde

1) Statistikk og tendenser – tildelinger og søknader 

I sin anbefaling skriver utvalget: «En viktig bakgrunn for antall hjemler det ble søkt om var behovet for å løfte kunstnergruppene som ligger under gjennomsnittet i forhold til antall søknader opp mot antall hjemler. Utvalget mener det trengs en utjevning av forskjellene mellom kunstnergruppene slik at de som ligger lavest kan løftes opp til dagens gjennomsnitt.» 

Dette er en målsetting som NBK anser for å være rimelig. Men det legges ikke frem statistisk materiale for å underbygge påstandene i høringsbrevet, eller noen konkretisering av hvordan de har forstått at denne utjevningen skal virke. Det er en svakhet ved begrunnelsen for anbefalingen. 

NBK har undersøkt tildelingsprosent, antall søknader sammenlignet med antall stipendhjemler, og finner ikke at tallene underbygger anbefalingen fra utvalget om å ikke tildele et eneste AS/ASY stipend til billedkunstnere. Snarere tvert imot. 

Selv om utvalget også presiserer at «tilgangen på stipend i forhold til antall søknader er her brukt som en indikasjon på behovet, og at dette må sees i sammenheng med andre trekk ved kunstfeltene. Utvalget ønsker ikke å isolere et prinsipp fra et annet, men ser det viktig å se disse i en helhetlig sammenheng ved utarbeidelse av forslag til kvotefordelingen», mener vi at de samlede argumentet som fremlegges taler for flere hjemler til billedkunstnere. Vi vil komme til de øvrige argumentene senere, men la oss først se på tildelinger og søknader. 

Blant søkerne til statens kunstnerstipend er billedkunstnerne den største kunstnergruppen. For stipendbehandlingen 2020 er 3 253 av 9 215 stipendsøknader adressert til billedkunstnernes stipendkomité, hvilket tilsvarer 35% av søkerne. Den nest største gruppen er Musikere, sangere, dirigenter som mottar 9,8% av søknadene. Dette gir en tydelig indikator på omfanget og størrelse på kunstnergruppen billedkunst, og viktigheten av stipendene for denne kunstnergruppen. 

Hvis vi isolerer AS/ASY søknader så er tallene tilsvarende skjeve. 1 528 av de 4 478 søknadene om AS/ASY er billedkunst søknader. Det tilsvarer 34% av søknadene. 

Av totalt 532 hjemler fordeles 130 til billedkunst, hvilket tilsvarer 24% av stipendene. Dersom antall hjemler skulle samsvarte med antall søknader (34%), skulle denne fordelingen være på nærmere 180 hjemler til billedkunstnerne. 

Videre viser utregningene vi har utført i henhold til den foreslåtte kvotefordelingen for 2020 at billedkunstnerne har nest lavest tildelingsprosent i statens kunstnerstipend, med 8,5 % for AS/ASY. Dramatikerne ligger til sammenligning på 13,2% og Musikere, Sangere, Dirigenter ligger på 10,6% (ref. tabell). NBK mener at det derfor heller ville være riktig å løfte billedkunstnerne som gruppe nærmere gjennomsnittet, som i følge NBKs utregninger er på 11,7%.

2) Dokumentert negativ inntektsutvikling for billedkunstnere 

NBK opplever det videre som uklart hvilke tendenser eller statistikker som utvalget henviser til i høringsnotatet når det gjelder behovet for å styrke de utøvende kunstnergruppene. 

I anbefalingen begrunnes fordeling av de nye arbeidsstipendhjemlene til de nevnte kunstnergruppene blant annet slik: «For eksempel vet vi at det på kunstområder hvor det tidligere var relativt god tilgang på fast eller langvarig arbeid, i dag er langt mer utbredt med frilanstilværelser, kortvarige prosjekter og perioder uten inntektsgivende kunstnerisk arbeid.»

NBK anerkjenner at flere kunstnergrupper har utviklet seg i en retning med mindre faste ansettelser. Dette er en utfordring for de respektive kunstnergruppene som skal tas på alvor. 

Men den antatte tendensen gjør ikke arbeidssituasjonen til billedkunstnere mindre utfordrende. Billedkunstnerne har lenge vært en gruppe med stor utrygghet, og slik er det fremdeles selv om andre kunstnergrupper også har utviklet seg den retningen. 

Den siste større levekårsundersøkelsen for kunstnere Kunstnerundersøkelsen 2013 (Telemarksforskning, 2015) viser med all tydelighet at billedkunstnere har den laveste samlede inntekten sammenlignet med de andre kunstnergruppene, i tillegg så viser undersøkelsen at billedkunstnerne har hatt en negativ utvikling knyttet til kunstnerisk inntekt fra 2006 til 2013. Dette gjelder både inntekten og andelen inntekt fra kunstnerisk arbeid. Dette er en urovekkende utvikling, og NBK stiller seg uforstående til hvorfor dette ikke i større grad legges til grunn når utvalget kommer med sin anbefaling. 

NBK forventer at utvalget legger tilgjengelige inntektsundersøkelser til grunn for sine anbefalinger. 

NBK støtter behovet for å løfte de kunstnergruppene med en mer utsatt arbeidssituajon, men vil også påpeke at den utrygge arbeidssituasjonen som selvstendig næringsdrivende fremdeles er den samme for billedkunstnerne og at behovet i feltet ikke har blitt mindre. 

3) Billedkunstnernes tverrfaglighet 

Avslutningsvis vil vi fremholde at billedkunstfeltet omfatter kunstnere som jobber med et bredt spekter av medier og teknikker. Stipendsøknadene som sendes inn til billedkunstnernes stipendkomité favner alt fra kunstnerisk fotografi, video og film, tekst, lyd og installasjon til performative, relasjonelle og sosiale uttrykk – samt de tradisjonelle billedkunst teknikkene maleri, tegning, grafikk, skulptur og tekstil. Og det kommer stadig nye uttrykk til. Komiteen er bredt sammensatt og har kompetanse til å behandle flermediale søkere. For å sikre faglig spredning og kompetanse i billedkunstnernes stipendkomité består komiteen derfor av ti medlemmer med ti varamedlemmer. 

Det er viktig å huske at det store antall søknader til billedkunstneres stipendkomité gjenspeiler den store bredden i kunstneriske uttrykk. Billedkunstnernes stipendtildelinger tilfaller nettopp et slikt bredt spenn av kunstnere som jobber innenfor det sammensatte fagfeltet billedkunst. 

NBK vil på bakgrunn av de fremsatte argumentene be departementet omfordele åtte av de nye AS/ASY stipendhjemlene slik at de tilfaller kunstnergruppen billedkunst.