Høring om endring av forskrift for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere

Norske Billedkunstnere (NBK) er fagorganisasjonen for profesjonelle billedkunstnere i Norge. Fordelt på 20 grunnorganisasjoner, representerer NBK 2 900 kunstnere fra det visuelle feltet. NBK er arrangør av Høstutstillingen og innstiller til statlige og andre stipend- og støtteordninger for billedkunstnere.

NBK viser til høringsbrev av 31. januar 2018, vedrørende forslag om endring i forskrift av
16. september 1998 nummer 936 om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere.

NBK støtter forslag til forskriftsendringer for å få oppjustert stipendbeløpene for hjemlene
under post 74 for tildelingene i 2018, gjennom stortingsvedtak. Vi vil imidlertid presisere
at i det foreliggende forslag mangler en hensiktsmessig lønnsvekstmekanisme som vil
sikre at kunstnernes inntekter gjennom stipender og garantiinntekt følger samfunnets
generelle lønnsvekst. For å sikre at dette ivaretas vil vi her foreslå endringer i forskriften.

Om behovet for en lønnsvekstmekanisme

Veksten i garantiinntekten har inntil nå vært knyttet til veksten i statens laveste lønnstrinn
(lønnstrinn 19). Ved lønnsoppgjøret i 2017, da rammen for lønnsoppgjøret i staten ble
satt til 2,4 prosent, var veksten for dette lønnstrinnet kun 0,34 prosent. Departementets
forskriftsendring vil sikre at garantiinntekten frikobles fra denne lave lønnsveksten, og
dette støttes naturlig nok av NBK. Samtidig vil vi understreke at stipendene og
garantiinntekten må kobles til en lønnsvekstmekanisme som sørger for at også
kunstnerne får en naturlig lønnsvekst. For å oppnå dette bør stipendene og garantiinntekten kobles til en indeks tilsvarende
rammen for lønnsoppgjøret i staten. Det er også behov for fleksibilitet, altså at Stortinget
står fritt til å bevilge en høyere økning enn dette. Vi har derfor foreslått formuleringen
«som et minimum reguleres med en indeks lik rammen for lønnsoppgjøret i staten».
I denne sammenhengen er det relevant å nevne at formuleringen «indeks lik rammen for
lønnsoppgjøret i staten» også er anvendt i avtalen om visningsvederlaget (§2), og
således sørger for en årlig regulering av dette.

Forslag til endringer i forskriften

Foreslåtte endringer i kursiv:

2. Bevilgning og fordeling

Stortinget fastsetter hvert år bevilgningen til statens stipend og garantiinntekter for
kunstnere. Departementet fastsetter, etter samråd med Utvalget for statens stipend og
garantiinntekter for kunstnere, heretter kalt Utvalget, og forhandlingsberettigede organisasjoner, fordelingen av midlene mellom de ulike kunstnergruppene
(kvotefordelingen).

Størrelsen på arbeidsstipend, arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere, stipend for
etablerte kunstnere, stipend for seniorkunstnere og stipend for eldre fortjente kunstnere
samt maksimumsbeløp for garantiinntekt fastsettes av Stortinget i de årlige
budsjettvedtak, likevel slik at størrelsen på arbeidsstipend, arbeidsstipend for
yngre/nyetablerte kunstnere, stipend for etablerte kunstnere, stipend for seniorkunstnere
og stipend for eldre fortjente kunstnere samt maksimumsbeløp for garantiinntekt som et
minimum reguleres med en indeks lik rammen for lønnsoppgjøret i staten.

Stipendkomiteene innstiller til de ulike stipendtypene etter skjønn og innenfor fastsatt
maksimumsgrense.

20. Garantiinntekt

20.1 Formål

Garantiinntekten skal gi kunstnerne økonomisk trygghet og mulighet til å kunne ha
kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse.

20.2 Utfasing av garantiinntekt

Stortinget har vedtatt at garantiinntektsordningen skal utfases fra og med 2013. Alle
ledige hjemler skal omdannes til stipend. Kunstnere som er tildelt garantiinntekt før 2013
vil beholde denne så lenge de oppfyller kravene. Fra 1. januar 2015 kan innehavere av
garantiinntekt som er under 57 år få garantiinntekten omdannet til stipend, dersom de
ønsker det. Fra samme dato kan innehavere garantiinntekt som er 57 år eller eldre få
garantiinntekten omdannet til seniorstipend, dersom de ønsker det.

20.3 Garantiinntektens størrelse

Garantiinntektens maksimumsbeløp reguleres minimum med en indeks lik rammen for
lønnsoppgjøret i staten.

Høringssvaret ble oversendt Kulturdepartementet 14. mars 2018