Norske Billedkunstnere og norsk kunstpolitisk historie.

 • 1818 Den Kongelige Tegne- og Kunstskole etableres. Første kjente kunstutstilling i Norge avholdes.
 • 1836 Stortinget vedtar å opprette et nasjonalgalleri. Christiania Kunstforening etableres. Første statlige stipend til billedkunstnere.
 • 1848 Kunstnersammenslutningen Tollekniven etableres.
 • 1860 Christiania Kunstnerforening etableres.
 • 1865 Stavanger Faste Galleri åpnes.
 • 1869 Den Kongelige Tegneskole omorganiseres. Nasjonalgalleriets styre overtar innstilling av stipend til kunstnere.
 • 1877 Kunstnerforeningen arrangerer egne utstillinger.
 • 1878 Bergen Billedgalleri etableres.
 • 1881 Nasjonalgalleriet flytter inn i nåværende bygning. Kunstnerne boikotter Christiania Kunstforening på grunn av innkjøpspolitikken.
 • 1882 Første Høstutstilling vises. Norske Billedkunstnere regner dette året som begynnelsen for fagorganiserte billedkunstnere.
 • 1884 Høstutstillingen overtar innstillingsretten til stipend. Statsstøtte til Høstutstillingen. Kunstnerne får plasser i Nasjonalgalleriets råd.
 • 1887 Bildende Kunstneres Fagorganisasjon etableres av utbrytere fra kunstnerforeningen. Alminnelig «kunstnermøte» på initiativ fra kirkedepartementet for å undersøke kunstnernes anliggender. Deltagerne er utstillerne fra Høstutstillingen.
 • 1888 Bildende Kunstneres Styre (BKS) etableres etter departementsvedtak der kunstnerne velger komiteen og departementet velger formann og viseformann. Styret administrerer Høstutstillingen.
 • 1897 Bildende kunstneres fagforening splittes og fortsetter i ulike deler.
 • 1908 Første kunstnerlønn tildeles en billedkunstner.
 • 1909 Statens Kunstakademi etableres.
 • 1910 Kunstnerforbundet etableres.
 • 1916 Tegnerforbundet (TF) etableres.
 • 1919 Norske Grafikere (NG) etableres.
 • 1921 Unge Kunstneres Samfund (UKS) etableres.
 • 1922 Vestlandsutstillingen startes.
 • 1929 Oslo bys kunst- og kulturstipend ble delt ut første gang og tilfalt kunstnere innenfor hver av kunstnergruppene malere, forfattere, musikere og skuespillere.
 • 1930 Bildende Kunstneres Landsforening etableres. Kunstnernes Hus åpnes og Høstutstillingen vises på huset. Den Nasjonale Jury etableres.
 • 1931 Stemmerettsreglene i BKS innstrammes fra 3 til 5 gangers deltagelse på Høstutstillingen. Bildende Kunstnernes Forening Bergen (Hordaland) (BKFH) etableres. Bildende Kunstnere Møre og Romsdal (BKMR) etableres. Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) etableres første gang. Bildende Kunstneres Forening Rogaland (BKFR) etableres. Bildende Kunstnerinners Forbund ble stiftet 18. desember. Billedhugger Maja Refsum var leder fra 1938 til 1946.
 • 1932 Den første stipendsøkernes utstilling holdes på Kunstneres Hus.
 • 1939 Stort kunstnermøte ber BKS forberede en fagorganisasjon.
 • 1940 Norges Kunstnerråd etableres for motstand mot tysk okkupasjon og blir straks forbudt.
 • 1941 Bildende Kunstneres Styre (BKS) oppløses etter forordning fra Kulturdepartementet.
 • 1945 Bildende Kunstneres Styre (BKS) gjenopprettes og erklærer seg som en uavhengig organisasjon. Nordisk Kunstforbund etableres.
 • 1946 Norsk Billedhoggerforening etableres. Den Nord-Norske Kunstutstilling startes. Bildende Kunstneres Landsforening etableres. BKS’ forslag til lover for BKF ble vedtatt.
 • 1947 Bildende Kunstneres Forening Rogaland reetableres.
 • 1948 Lov om avgift på omsetning av billedkunst innføres og Bildende Kunstneres Hjelpefond etableres.
 • 1949 Trøndelag Bildende Kunstnere reetableres.
 • 1950 Kunst på arbeidsplassen etableres.
 • 1953 Riksgalleriet etableres.
 • 1955 Bildende Kunstneres Landsforening oppløses. Tilbake til det gamle BKS- systemet (Bildende Kunsteres Styre).
 • 1963 Nye statsstipend, blant annet treårig arbeidsstipend à 15 000,– kroner.  Første gang midler til utsmykking ble avsatt gjennom Kirke-og undervisningsdepartementet.
 • 1965 Norsk Kulturråd etableres.
 • 1966 Norsk Kulturråd oppretter materialfondslån.
 • 1967 Galleri F15 startes. Galleri BKFH, Stavanger startes som første kunstnerstyrte galleri utenfor Oslo.
 • 1968 Landsforeningen Norske Malere etableres. Sørlandsutstillingen startes. Yngre kunstnere arrangerer boikott av Høstutstillingen.
 • 1969 Kunststudenter får kunstfagstipend.
 • 1971 Kirke- og Kulturdepartementet oppnevner Kunstnerstipendutvalg. Reorganiseringsutvalget fra BKS foreslår landsforbund. Nordnorske Bildende Kunstnere (NNBK) etableres. Bildende Kunstnere Telemark (BIT) etableres. Billedkunstnere i Oppland (BKO) etableres. UKS diskuterer kunstnernes levekår med utstilling og seminar.
 • 1972 Norske Billedkunstnere – Agder (NBK-A) etableres. Kunstnerstipendutvalget foreslår å opprette garantiinntektsordningen.Kulturrådet støtter formidlingsvirksomhet for første gang gjennom Norske Grafikere og Billedhoggerforeningen.
 • 1973 Den første statlige kulturmelding med et utvidet kulturbegrep legges fram. UKS innfører et fagpolitisk og fagteknisk styre. Kunstnernes Eget Materialutsalg (KEM) etableres.
 • 1974 BKS inviterer til landskonferanse som vedtar 3-punktskravene: 1. Vederlag for reell bruk av de skapende kunstneres arbeider. 2. Økt bruk av de skapende kunstneres arbeider. 3. En garantert minsteinntekt for alle yrkesaktive, skapende kunstnere der punkt 1 og 2 ikke gir rimelige arbeidsinntekter. Kunstneraksjonen 74 etableres for å påvirke departementets arbeid med ny kunstnermelding. Norske Billedkunstneres Fagorganisasjon (NBFO) etableres av 13 kunstnerorganisasjoner.
 • 1976 KUD legger fram kunstnermeldingen (St. meld. 41, 1975-76). Kunstnernes krav om formell forhandlingsrett innfris. Akershus Bildende Kunstneres Forening (ABKF) etableres. Buskerud Bildende Kunstnere (BBK) etableres. Bildende Kunstnere Hedmark (BKH) etableres. Oslo Bildende Kunstnere (OBK) etableres. Vestfold Bildende Kunstnere (VBK) etableres. De første kunstnersentrene åpnes i Bergen, Trondheim og Stavanger.
 • 1977 Norske Tekstilkunstnere (NTK) etableres. Østfold Bildende Kunstnere (ØBK) etableres. Forbundet Frie Fotografer (FFF) etableres. Trøndelagsutstillingen startes. Norske Kunstforeningers Landsforbund (NKLF) etableres. Første forhandlinger med staten. Avtale om utstillingsvederlag inngås med staten. Garantiinntektstordningen startes opp. Utsmykkingsordningen for statlige bygg etableres. KUD oppnevner Kunstformidlingsutvalget.
 • 1978 Krav om visningsvederlag reises av NBFO. Avtale med staten om hvordan forhandlingsretten kan utøves. Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane (BKSF) etableres. Galleri LNM åpner. Møre og Romsdal Kunstnersenter åpner.
 • 1979 Bildende Kunstneres Styre (BKS) nedlegges og Billedkunstfaglig Sentralorganisasjon (BKS) etableres. Nordnorsk Kunstnersenter etableres. Vestfold Kunstnersenter åpner.
 • 1980 Kopinor etableres. Sørlandets Kunstnersenter åpner.
 • 1981 Sogn og Fjordane Kunstnarsenter, Oslo Kunstnersenter og Kunstnersenteret i Hamar åpnes.
 • 1982 Vestlandets Kunstakademi ble formelt etablert.
 • 1983 Telemark Kunstnersenter åpnes.
 • 1984 Billedkunstneres Vederlagsfond (BKV) etableres.
 • 1985 Stortinget vedtar faste statlige bevilgninger til kunstnersentrene. Østfold Kunstnersenter etableres. Samtidsmuseet vedtas opprettet i Stortinget.
 • 1986 Billedkunstnere, kunsthåndverkere og departementet inngår prinsippavtale om visningsvederlag. Akershus Kunstnersenter etableres. Oppland Kunstnersenter etableres.
 • 1987 Lov om bibliotekvederlag innføres. Kunstakademiet i Trondheim ble formelt etablert.
 • 1988 Visningsvederlag for første gang til utbetaling. Både Norske Billedkunstneres Fagorganisasjon (NBFO) og Billedkunstfaglig Sentralorganisasjon (BKS) oppløses.
 • 1989 Norske Billedkunstnere (NBK) etableres på bakgrunn av NBFO og BKS. FAFOs levekårsundersøkelse for kunstnere offentliggjort.
 • 1990 Museet for Samtidskunst åpnes.
 • 1991 Oslo Kunstnersenter legges ned.
 • 1992 Billedkunst Opphavsrett Norge (BONO) etableres. Kulturmeldingen offentliggjøres.
 • 1993 Et statlig evalueringsutvalg foreslår konsentrasjon om garantiinntektsordningen samt flerårige arbeidsstipend. Visningsvederlaget lovfestes.
 • 1994 Stortinget gir billedkunstnere rett til å føre næringsregnskapet etter kontantprinsippet. Kulturdepartementets Nasjonal plan for formidling av billedkunst og kunsthåndverk presenteres. Kulturdepartementets utstillingsstipend deles ut for første gang.
 • 1995 8 regionale kunstinstitusjoner får driftsstøtte fra staten som knutepunktinstitusjoner.
 • 1996 INAS levekårsundersøkelse offentliggjøres. Kunsthøgskolene i Oslo og Bergen etableres. Riksutstillinger skilles ut fra Museet for Samtidskunst og etableres for seg selv. NBK mister alle representanter i innkjøpskomiteen for Museet for Samtidskunst.
 • 1997 Kulturdepartementet presenterer ny kunstnermelding. Kunstfagstipendet reduseres. Billedkunstnere i Norden (BIN) etableres.
 • 1998 Bevilgning av utsmykking av offentlige bygg knyttes til hvert byggs budsjett. Arbeidsstipend for yngre kunstnere etableres.
 • 1999 Øremerkede bevilgninger til kunstnersentrene forsvinner og sentrene skal istedet støttes dirkete gjennom fylkeskommunen.
 • 2002 Etableringsstipend for nyutdannede kunstnere vedtas av Stortinget. ABKF og OBK slår seg sammen til Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA).
 • 2003 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design etableres. 2006 Visuell kunstutdanning ved høgskolen i Tromsø etableres.
 • 2007 De kunstneriske kriteriene for garantiinntekten videreføres og tilpasses mer internasjonale kunstnerløp. Avgift på omsetning av billedkunst økes til 5 %. Følgerett av vederlag på videresalg av kunstverk legges til i åndsverkloven. Kulturloven vedtas.
 • 2008 Kulturdepartementet nedsetter et utvalg (Løkenutvalget) for å gjennomgå kunstnernes støtteordninger. Ny levekårsundersøkelse foretatt av Telemarksforskning-Bø der det fremkommer at kunstnerne fortsatt ikke har fått bedre levekår. Siste fysiske stipendutstillinge med originalverk på Kunstnernes Hus. Det var 1790 søkere som skulle ha levert originalverk. 1445 ble levert inn. Forskriften for statens stipend og garantiinntekt forandres slik at det ikke lenger er påkrevet å delta på en fysisk stipendutstilling.
 • 2009 NBKs landsmøte vedtok å øke stipendkomiteen til 14 medlemmer. NBKs søkerportal åpnet for den første digitale stipendbehandling. Den første nettbaserte stipendutstillingen ble arrangert.
 • 2011 Landsmøtet vedtok å redusere stipendkomiteens antall til 10. Fagindelt nominering oppheves, mens å representere flest mulige fag i komiteen tas med i vedtektene. Stortinget vedtok å gjøre om 10 ledige garantiinntektshjemler til nye arbeidsstipend i statsbudsjettet.
 • 2012 Kulturdepartementet vedtok å fase ut både garantiintektsordningen og stipend for eldre fortjente. Ny stipendordning for etablerte og eldre billedkunstnere ble ikke innført, men det ble laget en overgangsordning for kunstnerstipend i 2013 i form av x 1-årige arbeidsstipend tilsvarende frigjorte midler fra GI.  Stortinget vedtok 10. desember å fase ut garantiinntekten.
 • 2013 Stipend for seniorkunstnere og etablerte kunstnere innføres.