Handlingsprogram 2023–2025

NBK sitt handlingsprogram tar utgangspunkt i NBK sitt formål om å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og ideelle interesser og NBKs prinsipper. Handlingsprogrammet definerer hvilke fagpolitiske saker som skal prioriteres. Styret foretar den løpende vurderinger av hvilke saker NBK skal prioritere på hvilke tidspunkt i perioden, hvis ikke annet er nærmere bestemt i vedtak fattet av landsmøte.

1. Utstillingsøkonomi

For å oppnå NBK sin fagpolitiske hovedmålsetting om å bedre medlemmenes inntekts- og arbeidsvilkår, skal NBK fokusere på følgende tiltak:

● Å revidere og modernisere utstillingsvederlagsavtalen mellom NBK og staten
● At alle offentlig finansierte institusjoner som viser billedkunst skal være forpliktet av utstillingsvederlagsavtalen uavhengig av om støtten er statlig, kommunal eller fylkeskommunal
● Innføring av utstillingshonorar ved samtlige visningssteder som mottar varige offentlige tilskudd
● NBK oppretter en arbeidsgruppe som skal utarbeide en konkret og transparent modell for hvordan utstillingshonoraret skal beregnes, med anbefalte satser.
● Å etablere veiledende/anbefalte satser og å tilby konkret veiledning om honorering for ulike typer kunstnerisk relaterte oppdrag
● For at kunstnere skal motta rimelig betaling for sitt arbeid ønsker NBK å inngå forpliktende kollektive avtaler for kunstnerne, samt å tilby konkret veiledning om honorering.

NBK oppretter en arbeidsgruppe som skal utarbeide en konkret og transparent modell for hvordan utstillingshonoraret skal beregnes, med anbefalte satser. Utstillingshonorar er: Honorar som utstillingsarrangør betaler til kunstner som kompensasjon for kunstnerens arbeid i forbindelse med utstilling av kunstnerens verk. Honoraret skal dekke arbeid knyttet til forberedelse av utstillingen og formidling av utstillingen slik som kunstners arbeid med planlegging og møter, tilrettelegging av kunstverk og installering ol. Utstillingsvederlag er: Vederlag som utstillingsarrangør skal betale til kunstner som kompensasjon for lån og fremvisning av kunstverk i kunstnerens eie. Vederlaget er en betaling for allmennhetens bruk av verket i utstillingsperioden og en kompensasjon for den tid kunstneren selv ikke kan disponere verket.

2. Kunstnerisk produksjon og utvikling

For å styrke muligheter og vilkår for kunstnerisk produksjon slik at kunstnere kan utvikle og realisere kunstprosjekter i hele landet, skal NBK arbeide for:

● Å styrke Norsk Kulturfond, økt prosjektstøtte for visuell kunst
● Å øke regionale prosjektmidler visuell kunst
● At kunstnerassistentordningen videreføres og utvides
● Å innføre praksis med produksjonstilskudd ved de offentlig finansierte visningsstedene

3. Stipend

Som den mest treffsikre og bærekraftige pilaren i kunstnerøkonomien, er kunstnerstipendene et effektivt kulturpolitisk virkemiddel.

NBK skal arbeide for:

● Å øke antall statlige arbeidsstipender. Tildelingsprosenten bør være på minst 35 prosent av årlige søknader
● At alle statlige arbeidsstipender, til enhver tid, skal tilsvare minst 50 prosent av gjennomsnittsinntekten i Norge
● Å endre forskriftene om statens arbeidsstipend og garantiinntekter for kunstnere, slik at stipendene, som et minimum, reguleres med en indeks lik rammen for lønnsoppgjøret i staten. Dette må formuleres slik at Stortinget likevel står fritt til å beslutte en høyere økning dersom dette er hensiktsmessig
● Å endre aldersgrensen i forskrift for Statens kunstnerstipend fra 67 til 72 år for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere, tilsvarende arbeidsmiljøloven.
● Statlige arbeidsstipend skal i tillegg bidra til pensjonsoppsparing for mottakerne
● Sikre at SKS er underlagt samme armlengdes avstandsprinsipp som ligger til grunn i ny Kulturrådslov.

4. Kunst i offentlige rom

Offentlige oppdrag er en viktig inntektskilde for billedkunstnere, både som skapende kunstner og som kunstfaglig konsulent.

NBK skal arbeide for:

● Etablering av retningslinjer for kunst i offentlig rom som er gjeldende på kommunalt og fylkeskommunalt nivå.
● Å øke antall oppdrag for visuell kunst i offentlig rom, på både regionalt og nasjonalt nivå
●At minimum 1 prosent av investeringsbudsjettet skal gå til offentlige kunstoppdrag og innkjøp av kunst av nålevende kunstnere i fylker og kommuner
● Å innføre krav om kunstnerkompetanse i alle kunstutvalg o.l.
● At det skal benyttes åpne prekvalifiseringer og fagfellevurdering ved anskaffelse av kunst i offentlige rom
● Å sikre at kunstnere skal kunne ta oppdrag som kunstkonsulent som frilans/lønnsoppdrag i alle fylker og kommuner
● At kunstneres interesser ivaretas og kontraktfestes i forbindelse med kunst i offentlige rom-oppdrag
● At kunstsentrene styrkes som kompetansesentre for kunst i offentlige rom

5. Tilgang på Infrastruktur for kunstnere i hele landet

Det er behov for en forsterkning av regional infrastruktur for det profesjonelle visuelle feltet. Investeringer i lokal infrastruktur er treffsikre tiltak for å sikre produksjonsforhold og utstillingsvirksomhet i hele landet.

NBK skal i dialog med grunnorganisasjonene arbeide for:

● Tilgang til egnede arbeidslokaler/atelier, fellesverksted/produksjonslokaler, samt egnede lokaler og driftsmidler til visnings- og formidlingsarenaer i hele landet
● At kunstsentrene i Norge styrkes og utvikles med fokus på rollen som regionale produksjons- og kompetansesentre
● Oppfordre kunst- og kulturinstitusjoner til å sette av areal som kan tilgjengeliggjøres gjennom åpen utlysning for kunstnere til residencies og atelierer
● Å gjennomføre en nasjonal kartlegging av atelier- og fellesverkstedsituasjonen, i forlengelse av Kunstnerundersøkelsen 2019. Sentralstyret vurderer om kartleggingen skal gjøres internt eller om det skal bestilles en ekstern undersøkelse, fortrinnsvis av Kulturdirektoratet.
● At det legges til rette for undersøkelse av eksisterende infrastruktur på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, samt utrede for mulighetene for etablering av ikke-eksisterende infrastruktur
● Kartlegging av eksisterende praksis for utbetaling av honorar og vederlag på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, i dialog med distriktsorganisasjonene
● Tilrettelegging for vekst, nyskaping og ivaretakelse av kunstmiljøer i distriktene

6. Samling og formidling

Nasjonale og regionale museers samlinger skal gjenspeile vår tids kunstneriske praksiser og produksjon.

NBK skal arbeide for:

● At det legges til rette for omfattende innkjøp av kunst fra nålevende kunstnere.
● Kunstnerrepresentasjon ved samtlige offentlige innkjøpskomiteer
● Å etablere en ny nasjonal kunstnerstyrt innkjøpsordning

7. Sosiale rettigheter

NBK mener at kunstnere, som har en sammensatt økonomi med mange ulike inntektskilder og oppdragstyper, skal ha den samme grunnleggende sosiale tryggheten som andre.

NBK skal arbeide for:

● Lik opptjening av trygderettigheter og pensjon, uavhengig av om man er arbeidstaker, frilanser eller selvstendig næringsdrivende
● Rett til 100 % dekning av sykepenger fra 17. dag for selvstendig næringsdrivende
● Etablering av subsidiert tilleggsforsikring i folketrygden for frilansere og selvstendig næringsdrivende
● Betaling og rettigheter som lønnsmottaker, når arbeidssituasjonen tilsier det, herunder i engasjement som kunstkonsulent og undervisningsoppdrag

8. Kunsten og kunstnerens rolle i norsk utdanning

Kunsten bidrar til meningsdannelse, meningsutveksling og kritisk tenkning. Skolen, som vår største kulturinstitusjon, har et særlig ansvar for at alle landets innbyggere får mulighet til å erfare kunst fra tidlig alder. Kunstnere skal ha en naturlig plass i hele utdanningsløpet.

NBK skal arbeide for:

● Å styrke den visuelle kunstens plass i skoleverket
● At det etableres kompetansekrav for lærere i estetiske fag i skolen
● At det etableres tilbud om PPU-utdanning for visuelle kunstnere ved kunsthøyskolene i Norge. Søkere med bachelorutdanning frå praktisk-estetiske fag og/eller som jobber som kulturskolelærere bør gi adgang til opptak til PPU-studiet
● At det defineres et nasjonalt mål om at alle skoler skal tilby hver elev minimum fire visuelle kunstproduksjoner gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) i løpet av grunnskolen
● At kunstutdanninger fortsatt ansetter og bruker kunstnere i undervisningen. Dvs realkompetanse sidestilles med akademisk kompetanse
● Å utarbeide en lønns- og honorarveileder for kunstundervisning
● Krav om billedkunstnerkompetanse i utvalg av visuelle DKS-prosjekter
● NBK skal undersøke hva som vil gagne kvaliteten på kunstutdanningene og billedkunstfeltet i størst grad; åremål versus faste ansettelser i kunstutdannelsen.

9. Opphavsrettslig vern

Opphavsretten omfatter både vern om verkets og opphaverens integritet. NBK samarbeider med BONO og andre relevante opphavsrettsorganisasjoner for å bidra til at visuelle kunstneres opphavsrettigheter blir ivaretatt og styrket.

NBK skal arbeide for:

● Ivaretakelse av kunstnernes opphavsrettigheter i forbindelse med nasjonale lovendringer og innføring av opphavsrettsdirektiver fra EU, særlig når det gjelder nye problemstillinger rundt bruk av kunst i teknologi som kunstig intelligens
● At visuelle kunstnere har krav på, og mottar vederlag når deres verk blir brukt
● At andelen vederlag visuelle kunstnere mottar står i et rettmessig forhold til hva andre, tilsvarende opphavere og rettighetshavere mottar
● At det bevilges friske midler over statsbudsjettet for å kompensere for privatkopiering av visuelle verk. Bevilgningen må gjenspeile den omfattende mengden visuelle verk som blir kopiert til privat bruk i Norge

10. Tilrettelegging for at kunstnere kan jobbe internasjonalt

Norske kunstnere inviteres i økende grad til å stille ut på internasjonale arenaer. Det er stort behov for støtte til produksjon som legger til rette for at kunstnerne kan satse internasjonalt.

NBK skal arbeide for:

● Å fremme kunstnernes internasjonale økonomiske, sosiale, faglige og ideelle interesser, gjennom medlemskap IAA og verv i andre relevante organisasjoner og/eller fora
● Å etablere prosjektstøtte for kunstnere med kunstprosjekt i utlandet
● Å øke reisestøtten til utlandet

11. Mangfold og likestilling

NBK skal tilstrebe et aldersmessig, kjønnsmessig, kulturell, faglig og geografisk mangfold i alle utvalg, komiteer, tillitsverv, råd og organ NBK oppnevner og/eller innstiller til.

NBK skal arbeide for:

● Å tilby kursing for tillitsvalgte i samarbeid med foreningen Balansekunst
● Å tilby veiledning og informasjon om rettigheter i forbindelse med varslingssaker

12. Miljø og bærekraft

Klimaendringene er av en grunnleggende eksistensiell karakter og angår alle.

● NBK støtter tverrfaglige initiativ som bygger opp under Parisavtalen og legger politisk press på klimaavtaler nasjonalt og internasjonalt
● NBK skal utarbeide et bærekraftsdokument for hvordan organisasjonen internt tilpasser seg det grønne skiftet

13. Organisasjonsutvikling

For å øke mulighetene for politisk gjennomslag på alle nivåer, må vi styrke samarbeid og samhandling internt i organisasjonen.

NBK skal arbeide for:

● Å styrke det fagpolitiske arbeidet i regionene, gjennom å prioritere å styrke grunnorganisasjonenes økonomi
● Å videreutvikle ledertreffene som sentrale arenaer for kunnskapsutvikling og meningsutveksling
● Å bedre vilkårene for alle tillitsvalgte, og bidra til organisasjons- og kompetanseutvikling
● Å rekruttere flere nyutdannede/unge kunstnere
● Å tilby styrekurs og andre relevante kurs til grunnorganisasjonene
● Å videreutvikle og styrke den juridiske rådgivningen til medlemmene
● Å videreutvikle flere medlemstilbud i form av kurs og workshops, veiledninger og digitale verktøy

Vedtatt på NBKs 17. ordinære landsmøte 8. juni 2023.