Handlingsprogram 2021–2023

NBK sitt handlingsprogram tar utgangspunkt i NBK sitt formål om å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og ideelle interesser og NBKs prinsipper. Handlingsprogrammet definerer hvilke fagpolitiske saker NBK skal prioritere. Styret foretar den løpende vurderinger av hvilke saker NBK skal prioritere på hvilke tidspunkt i perioden, hvis ikke annet er nærmere bestemt i vedtak fattet av landsmøte.

NBK mener at kunsten har en sentral og overgripende rolle i samfunnet, og at alle innbyggerne skal ha mulighet til å erfare kunst og at de som ønsker skal kunne praktisere som profesjonell kunstner uavhengig bosted, sosial og økonomisk bakgrunn.

 1. Kunstnerøkonomi – Stipend, utstillingsvederlag og honorar

Alle landets innbyggere skal ha mulighet til å kunne velge kunstneryrket på bakgrunn av egnethet, vilje og innsats. Kunstnernes arbeidsvilkår og inntekter må derfor bedres for å oppnå lik tilgang på kunstneryrket, reell kunstnerisk ytringsfrihet og et mangfold av kunstneriske uttrykk.

NBK sin fagpolitiske hovedmålsetting er å bedre medlemmenes inntekts- og arbeidsvilkår. Dette ønsker vi å oppnå ved å fokusere på disse tiltakene.

1.1 – Utstillingsvederlag og honorar

Kunstnerne skal motta rimelig betaling for sitt arbeid. NBK ønsker å inngå forpliktende kollektive avtaler for kunstnerne, samt å tilby konkret veiledning om honorering.

Utstillingshonorar er: Honorar som utstillingsarrangør betaler til kunstner som kompensasjon for kunstnerens arbeid i forbindelse med utstilling av kunstnerens verk. Honoraret skal dekke arbeid knyttet til forberedelse av utstillingen og formidling av utstillingen slik som kunstners arbeid med planlegging og møter, tilrettelegging av kunstverk og installering o.l.

Utstillingsvederlag er: Vederlag som utstillingsarrangør skal betale til kunstner som kompensasjon for lån og fremvisning av kunstverk i kunstnerens eie. Vederlaget er en betaling for allmennhetens bruk av verket i utstillingsperioden og en kompensasjon for den tid kunstneren selv ikke kan disponere verket.

NBK skal arbeide for:

 • Å reforhandle og modernisere utstillingsvederlagsavtalen mellom NBK og staten
 • At alle offentlig finansierte institusjoner som viser billedkunst skal være forpliktet av utstillingsvederlagsavtalen uavhengig av om støtten er statlig, kommunal eller fylkeskommunal
 • Innføring av utstillingshonorar ved samtlige visningssteder som mottar varige offentlige tilskudd
 • Å etablere veiledende/anbefalte minstesatser og å tilby konkret veiledning om honorering for ulike typer kunstnerisk relaterte oppdrag
 • Arbeide for en utbedring av kunstnerøkonomien i de mindre distriktene, som kommer til kort i tildelingen av større stipender.

1.2 – Stipend

Kunstnerstipendene går direkte til kunstnerne og bidrar til økonomisk stabilitet som gjør at kunstnerisk aktivitet kan være kunstnerens hovedbeskjeftigelse. Kunstnerstipendene bidrar til et dynamisk og nyskapende kunstliv. De muliggjør et mangfold av kunstneriske uttrykk og er den mest treffsikre og bærekraftige pilaren i kunstnerøkonomien.

NBK skal arbeide for:

 • Å øke antall statlige arbeidsstipender. Tildelingsprosenten bør være på minst 35 prosent av årlige søknader
 • At alle statlige arbeidsstipender, til enhver tid, skal tilsvare minst 50 prosent av gjennomsnittsinntekten i Norge
 • Å endre forskriftene om Statens arbeidsstipend og garantiinntekter for kunstnere, slik at stipendene, som et minimum, reguleres med en indeks lik rammen for lønnsoppgjøret i staten. Dette må formuleres slik at Stortinget likevel står fritt til å beslutte en høyere økning dersom dette er hensiktsmessig
 • Å endre aldersgrensen i forskrift for Statens kunstnerstipend fra 67 til 70 år for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere, tilsvarende pensjonsbestemmelsene i staten for øvrig
 • Statlige arbeidsstipend skal i tillegg bidra til pensjonsoppsparing for mottakerne

 

2 – Produksjon og formidling 

Det er behov for å styrke muligheter og vilkår for kunstnerisk produksjon slik at kunstnere kan utvikle og realisere kunstprosjekter i hele landet. Alle innbyggere i Norge skal ha mulighet til å erfare samtidig, historisk og fremtidig kunst.

2.1 – Prosjektstøtte

NBK skal arbeide for:

 • Å styrke Norsk Kulturfond, økt prosjektstøtte for visuell kunst
 • Å øke regionale prosjektmidler visuell kunst
 • At kunstnerassistentordningen videreføres og utvides
 • Å innføre praksis med produksjonstilskudd ved de offentligfinansierte visningsstedene

2.2 Kunst i offentlig rom

NBK skal arbeide for:

 • Å øke antall oppdrag for visuell kunst i offentlig rom, på både regionalt og nasjonalt nivå
 • At minimum 1 prosent av investeringsbudsjettet skal gå til offentlige kunstoppdrag og innkjøp av kunst av nålevende kunstnere i fylker og kommuner
 • Å innføre krav om kunstnerfaglig kompetanse i alle kunstutvalg o.l.
 • At det skal benyttes åpne prekvalifiseringer og fagfellevurdering ved anskaffelse av kunst i offentlig rom
 • Å sikre at kunstnere skal kunne ta oppdrag som kunstkonsulent som frilans/lønnsoppdrag i alle fylker og kommuner
 • At kunstneres interesser ivaretas og kontraktfestes i forbindelse med kunst i offentlig rom oppdrag

2.3. Samling og formidling

Det må sikres at både de nasjonale og regionale museenes samlinger gjenspeiler vår tids kunstneriske praksiser og produksjon, ved å legge til rette for omfattende innkjøp av kunst fra nålevende kunstnere. De offentlige samlingene bør kjennetegnes av bred representasjon og et mangfold av kunstneriske praksiser.

NBK skal arbeide for:

 • Å etablere ny nasjonal kunstnerstyrt innkjøpsordning
 • Kunstnerrepresentasjon ved samtlige offentlige innkjøpskomiteer

 

3 – Infrastruktur 

Det er behov for infrastruktur for kunstnere i hele landet. Med infrastruktur menes: tilgang på egnede arbeidslokaler/atelier, fellesverksted/produksjonslokaler, residency og rimelige kortsiktig hybelopphold for medlemmer. Samt egnede lokaler og driftsmidler til visnings- og formidlingsarenaer. NBK skal arbeide for:

 • At kunstsentrene i Norge bør styrkes og utvikles med fokus på rollen som regionale produksjons- og kompetansesentre
 • Utrede å etablere residency og kortsiktig hybelordning (spesielt en residency/hybel i Oslo for at de medlemmene som bor utenfor Oslo skal kunne opprettholde og ta del i nettverk og kunstfaglige og kunstneriske hendelser i hovedstaden)
 • Etablering av nasjonale investeringstilskudd og lånegarantier for utvikling av infrastruktur for kunst.

 

4 – Mangfold og likestilling 

NBK skal arbeide for mangfold og likestilling på kunstscenen, og bidra til økt bevissthet  innkjøp, utstillinger og andre offentlige oppdrag. For å oppnå mangfold og likestilling er det nødvendig å tilstrebe et aldersmessig, kjønnsmessig, etnisk, kulturell, faglig og geografisk mangfold i alle utvalg, komiteer, tillitsverv, råd og organ NBK oppnevner og/eller innstiller til.

NBK skal arbeide for:

 • At kunstfeltet og kunstneres organisasjoner skal være trygge for alle kunstnere
 • Å tilby kursing for tillitsvalgte i samarbeid med foreningen Balansekunst
 • Å tilby veiledning og informasjon om rettigheter i forbindelse med varslingssaker
 • Å ivareta kunstnernes ytringsfrihet

 

5 – Organisasjonsutvikling 

For å oppnå fagpolitiske mål på nasjonalt og regionalt nivå så skal NBK i perioden styrke organisasjonen, utvikle fagpolitisk analyse og utredningsarbeid, samt utvide medlemsfordelene.

5.1 – Organisasjonsutvikling

NBK skal arbeide for:

 • Å bedre vilkårene for alle tillitsvalgte, og bidra til organisasjons- og kompetanseutvikling
 • Å tilby styrekurs og andre relevante kurs til grunnorganisasjonene
 • Å styrke det fagpolitiske arbeidet i de regionale grunnorganisasjonene. Herunder bistå til organisasjonsutvikling, gjennomgå og vurdere fordelingsnøkkel for fagpolitisk støtte, vurdere delegatfordeling på landsmøte og andre relevante tiltak som følge av blant annet regionreformen
 • Å bedre kontakt og møtestruktur mellom tillitsvalgte
 • Sentralstyret skal i neste periode utrede studentmedlemskap for studenter ved kunsthøyskolene både på master- og bachelornivå.
 • NBK vektlegger innsatsen i kommuner og fylker og støtter distriktsorganisasjonene i dette arbeidet.
 • Å øke tilskuddene til grunnorganisasjonene, med tanke på en gjennomgående styrking av tillitsvalgets honorar for tillitsverv.

5.2 – Medlemsfordeler

NBK skal arbeide for:

 • Å videreutvikle og styrke den juridiske rådgivningen til medlemmene.
 • Å rekruttere flere nyutdannede/unge kunstnere
 • Å utvikle medlemstilbud som kurs og workshops, veiledninger og digitale verktøy, samt rabattavtaler

 

6 – Kunst i skolen 

Grunnskolen, som vår største kulturinstitusjon, har et særlig ansvar for at alle landets innbyggere får mulighet til å erfare kunst fra tidlig alder. Kunsten synliggjør verden i oss og rundt oss, den bidrar til meningsdanning, meningsutveksling og kritisk tenking – dette er grunnleggende egenskaper som elevene trenger for å kunne bli aktive medborgere i et demokratisk samfunn.

6.1 – Estetiske fag i skolen

NBK skal arbeide for:

 • Å styrke den visuelle kunstens plass i skoleverket
 • At det etableres kompetansekrav for lærere i estetiske fag i skolen
 • At det etableres tilbud om PPU-utdanning for visuelle kunstnere ved kunsthøyskolene i Norge. Søkere med bachelorutdanning frå praktisk-estetiske fag og/eller som jobber som kulturskolelærere bør gi adgang til opptak til PPU-studiet

6.2 – DKS – Den kulturelle skolesekken

NBK skal arbeide for:

 • Opprettelse av en søkbar ordning for støtte til produksjon og utvikling av visuelle kunstprosjekter for Den kulturelle skolesekken og andre formidlingsarenaer for barn og unge.
 • At regioner og kommuner pålegges å betale rimelig vederlag og gi samme avtalevilkår for alle kunstnergrupper, når de viser opphavsrettslig beskyttet materiale i Den Kulturelle Skolesekken.
 • At det defineres et nasjonalt mål om at alle skoler skal tilby hver elev minimum fire visuelle kunstproduksjonar i løpet av grunnskolen

 

7 – Næringsvilkår og sosiale rettigheter

Kunstnere har ofte en sammensatt økonomi med mange ulike inntektskilder og oppdragstyper. NBK mener at kunstnere skal ha den samme grunnleggende sosiale tryggheten som ansatte arbeidstakere og hensiktsmessige næringsvilkår.

NBK skal arbeide for:

 • Lik opptjening av trygderettigheter og pensjon, uavhengig av om man er arbeidstaker, frilanser eller selvstendig næringsdrivende
 • Rett til 100 % dekning av sykepenger fra 17. dag for selvstendig næringsdrivende.
 • Etablering av subsidiert tilleggsforsikring i folketrygden for frilansere og selvstendig næringsdrivende
 • Betaling og rettigheter som lønnsmottaker, når arbeidssituasjonen tilsier det. Herunder i oppdrag som kunstkonsulent
 • Minstefradrag for selvstendig næringsdrivende (ENK) som ikke kommer til fratrekk i pensjonsgivende inntekt
 • NBK skal arbeide for å bedre næringsvilkårene for kunstnerne, bl.a. ved å:
  * utrede en gunstig selskapsform for billedkunstnere og vår tilknytning til næringslivet
  * arbeide for gunstigere moms- og skatteregler for billedkunstnere

 

8 – Opphavsrett og åndsverk 

Et kunstnerisk arbeid som er uttrykk for original og individuell skaperinnsats, får vern som åndsverk. Skaperen av verket betegnes som opphaver, og hens rett til åndsverket kalles for opphavsrett. Opphavsretten oppstår idet åndsverket blir skapt. Det opphavsrettslige vernet eksisterer for å beskytte og belønne åndelig kreativitet. Opphavsretten omfatter både vern om verkets og opphaverens integritet.

NBK samarbeider med BONO og andre relevante opphavsrettsorganisasjoner for å bidra til at visuelle kunstneres opphavsrettigheter blir ivaretatt og styrket. Arbeid med opphavsrett vil i kommende periode gjelde spesielt for utnyttelse av åndsverk i digitale tjenester.

8.1 – Opphavsrett

NBK skal arbeide for:

 • Ivaretakelse av kunstnernes opphavsrettigheter i forbindelse med nasjonale lovendringer og innføring av opphavsrettsdirektiver fra EU.
 • At visuelle kunstnere har krav på, og mottar vederlag når deres verk blir brukt.
 • At andelen vederlag visuelle kunstnere mottar står i et rettmessig forhold til hva andre, tilsvarende opphavere og rettighetshavere mottar.

8.2 – Privatkopieringsvederlaget

NBK skal arbeide for:

 • At det bevilges friske midler over statsbudsjettet for å kompensere for privatkopiering av visuelle verk (jf. reviderte åndsverklov 1. juli 2018). Bevilgningen må gjenspeile den omfattende mengden visuelle verk som blir kopiert til privat bruk i Norge.
 • En rettmessig andel privatkopieringsvederlag fra Norwaco til visuelle rettighetshavere

 

9 – Internasjonalt arbeid 

Det skal legges til rette for at kunstnere kan delta i global kulturutveksling og jobbe internasjonalt.

NBK skal arbeide for:

 • Å fremme kunstnernes internasjonale økonomiske, sosiale, faglige og ideelle interesser, gjennom medlemskap IAA og verv i andre relevante organisasjoner og/eller fora.
 • Å etablere prosjektstøtte for kunstnere med kunstprosjekt i utlandet
 • Å øke reisestøtten til utlandet

10 – Prinsipiell kunstpolitikk 

NBK skal arbeide for:

 • Å verne om et uavhengig og faglig fundert Norsk Kulturråd
 • At prinsippet om armlengdes avstands følges ved skjønnsvurderinger av kunstnerisk kvalitet på alle forvaltningsnivåer
 • At oppnevningsretten og sekretariat for stipendkomiteen for billedkunstnere fortsatt skal ligge hos NBK
 • at prinsippet om fagfellevurderinger holdes i hevd på billedkunstfeltet.
 • tilstedeværelse av kunstnernes kompetanse i relevante beslutningsprosesser
 • Kunstnerrepresentasjon i kunstinstitusjonenes styrer.

Vedtatt på NBKs 16. ordinære landsmøte 4. juni 2021.