Handlingsprogram 2019–2021

Vedtatt på landsmøtet 23.–24. mai 2019

 

1. Utstillingsøkonomien

 

1.1 Utstillingshonorar

 • NBK skal arbeide for å gjøre utstillingshonorar til en permanent ordning. Innføring av utstillingshonorar ved samtlige visningssteder som har driftsstøtte av varig karakter, under henholdsvis Kulturdepartementet og Norsk kulturråd, samt tilsvarende ordning på regionalt nivå.

1.2 Utstillingsvederlag

 • NBK skal reforhandle og modernisere Utstillingsvederlagsavtalen med BONO som forvalter, men fremdeles med kunstnerorganisasjonene som avtalepart med staten.
 • NBK skal arbeide for å etablere bevilgningen som egen post i statsbudsjettet under Vederlagsordninger.

1.3 Produksjonsutgifter og reisestøtte

 • NBK skal arbeide for å styrke Norsk Kulturfond, økt prosjektstøtte for visuell kunst.
 • NBK skal arbeide for å øke potten for regionale prosjektmidler visuell kunst.
 • NBK skal arbeide for å innføre praksis med produksjonsmidler ved visningsstedene.
 • NBK skal arbeide for å etablere prosjektstøtte for kunstnere med kunstprosjekt i utlandet.
 • NBK skal arbeide for å øke bevilgningen til reisestøtten til utlandet.
 • NBK skal arbeide for å skaffe flere rabattavtaler for tjenester og verktøy kunstnerne bruker i sitt virke.

1.4 Kontrakter

 • NBK skal utarbeide anbefalte minstesatser og kontrakter for en samling ulike oppdragstyper og tilby sine medlemmer mer konkret veiledning rundt emnet honorarer og vederlag.

2. Stipendpolitikken

 • NBK skal arbeide for å endre forskriften for Statens kunstnerstipend slik at stipendene som et minimum reguleres med en indeks lik rammen for lønnsoppgjøret i staten.
 • NBK skal arbeide for å opprette 100 nye hjemler av statlige arbeidsstipend og stipend for etablerte- og seniorkunstnere (langvarige stipend) til kvotefordeling for alle kunstnergrupper.
 • NBK skal bestille en eksternt utført analyse av foreliggende statistikk rundt stipendtildelingene fra Statens stipender, BKV og BKH, i et tidsrom tilbake i tid som er hensiktsmessig i forhold til tilgjengelig materiale og krav til statistisk metode. Denne analysen, som skal presenteres for ledermøtet 2020, skal ta sikte på å belyse forhold knyttet til parameterne geografi, kjønn, alder, faggrupper og organisasjonstilhørighet, samt eventuelle andre parametere.
  NBK evaluerer fortløpende hvilke undersøkelser som er nødvendige for å belyse problemstillingen. Arbeidet bør resultere i et statistisk system som NBK selv kan forvalte i fremtiden.

3. Oppnevningsretten til stipendkomiteer

 • NBK skal arbeide for å sikre at oppnevningsretten til stipendkomiteen for billedkunstnere skal ligge hos NBK.

4. Regionreformen

 • NBK skal ha som en av sine øverste prioriteter å bistå distriktsorganisasjonene med regionreformen og NBK viderefører søkbare fagpolitiske midler for de regionale grunnorganisasjonene for dette arbeidet. NBK skal fungere som et koordinerende bindeledd mellom organisasjonene, bistå i arbeid med vedtekter og juridisk veiledning der det er behov for det.
 • NBK skal arbeide for å innføre statlig utstillingsøkonomi-politikk ved regionalt finansierte visningssteder.
 • NBK skal bistå og oppfordre regionene til å utarbeide egne kunstplaner, med tydelige mål for å styrke kunstnerpolitikken generelt og den visuelle kunsten spesielt.
 • NBK skal bistå distriktsorganisasjonene med oppretting av regionale fond for arbeidsstipend til kunstnere i regionene, etter samme kriterier som de statlige stipendiene. Med kriterier menes tildeling på bakgrunn av kvalitet og aktivitet, fagfellevurdering samt størrelse på stipendiene.

5. Innkjøpspolitikken

 • NBK skal arbeide for å etablere ny nasjonal kunstnerstyrt innkjøpsordning.
 • NBK skal arbeide for kunstnerrepresentasjon ved samtlige offentlige innkjøpskomiteer.

6. Sosiale og økonomiske rettigheter

 • NBK skal arbeide for lik opptjening av trygderettigheter og pensjon, uavhengig av om man er arbeidstaker, frilanser eller selvstendig næringsdrivende.
 • NBK skal arbeide for rett til 100 % dekning av sykepenger fra 17. dag for næringsdrivende.
 • Et pensjonssystem som åpner for at også kunstnere og frilansere kan samle opp tjenestepensjon, med:
  – tjenestepensjon fra første dag og første krone
  – egen pensjonskonto som ikke følger arbeidsgiver
  – tjenestepensjon på oppdrag, stipender mv.
 • NBK skal arbeide for betaling og rettigheter som lønnstakere, når arbeidssituasjonen tilsier det.
 • NBK skal arbeide for å få innført en subsidiert tilleggsforsikring i folketrygden for frilansere og næringsdrivende og slutt på diskrimineringen av frilansere som også har næringsinntekt.
 • NBK skal arbeide for å få innført minstefradrag på næringsinntekt (ENK) som ikke kommer til fratrekk i pensjonsgivende inntekt.
 • NBK skal i løpet av perioden utrede hvordan eventuelle endringer i moms og skatteregler vil kunne slå positivt ut for billedkunstnere.

7. Internasjonalt arbeid

 • NBK skal arbeide internasjonalt for å fremme kunstnernes økonomiske, sosiale, faglige og ideelle interesser, gjennom medlemskap IAA og verv i andre relevante organisasjoner og/eller fora.

8. Opphavsrett

8.1 Opphavsrett

 • NBK skal intensivere arbeidet med visuelle kunstneres opphavsrett i Norge. Samarbeide med BONO og andre relevante opphavsrettsorganisasjoner for å bidra til at visuelle kunstneres opphavsrettigheter blir ivaretatt og styrket. Gjennom dette samarbeidet sikre sterk ivaretakelse av kunstnernes opphavsrettigheter i forbindelse med nasjonale lovendringer og innføring av opphavsrettsdirektiver fra EU. Konkret påse at visuelle kunstnere har krav på og faktisk mottar vederlag når deres verk blir brukt og at andelen vederlag de mottar står i et rettmessig forhold til hva andre, tilsvarende opphavere og rettighetshavere mottar.

8.2   Privatkopieringsvederlaget

 • NBK skal arbeide for at staten gir friske midler over statsbudsjettet nå som visuelle verk og litterære verk er med i ordningen (f.o.m. ikrafttredelsen av reviderte åndsverklov 1. juli 2018). Ekstra tildeling av midler må gjenspeile den omfattende mengden visuelle (og litterære) verk som blir kopiert til privat bruk i Norge.
 • NBK skal sørge for rettmessig andel privatkopieringsvederlag til visuelle rettighetshavere fra Norwaco.

  9. Kunst i offentlig rom

 • NBK skal arbeide for å øke antall oppdrag for visuell kunst i offentlig rom, på både regionalt og nasjonalt nivå.
 • NBK skal arbeide med KORO og andre potensielle oppdragsgivere for å fremme fagfellevurdering og åpne prekvalifiseringer ved anskaffelse av kunst i offentlig rom.

10. Estetiske fag i skolen

 • NBK skal arbeide for å styrke den visuelle kunstens plass i skoleverket.
 • NBK skal arbeide for å følge opp  kompetansekrav for lærere i estetiske fag i skolen.

11. Den kulturelle skolesekken

 • NBK skal arbeide for opprettelse av en søkbar ordning for støtte til produksjon og utvikling av visuelle kunstprosjekter for Den kulturelle skolesekken og andre formidlingsarenaer for barn og unge.
 • NBK skal arbeide for at regionene skal legge til rette for regionale kompetansemiljøer for produksjon og kvalitetssikring av DKS. Dette kan finansieres gjennom tildelte tippemidler.
 • NBK skal arbeide for at regioner og kommuner pålegges å betale rimelig vederlag og gi samme avtalevilkår for alle kunstnergrupper, når de viser opphavsrettslig beskyttet materiale i Den kulturelle skolesekken.

12. Mangfold og likestilling

 • NBK skal delta aktivt i samfunnsdebatten rundt mangfold og likestilling på kunstscenen og arbeide for å øke bevisstheten rundt innkjøp, utstillinger og større offentlige oppdrag. Landsmøtet ber NBK om å gjennomføre kursing i samarbeid med foreningen Balansekunst. Kursets formål er å bevisstgjøre personer i sentrale verv (for eksempel deltakerne i ledermøtene) slik at de kan være ressurser for sine respektive medlemmer. Dette er spesielt med tanke på håndtering av varsler, og forebyggende arbeid mot maktmisbruk i kunstfeltet.