Norske Billedkunstnere er en paraplyorganisasjon som samler over 3 100 medlemmer fordelt på 14 distriktsorganisasjoner og fem fagspesifikke, landsdekkende fagorganisasjoner, samt Unge Kunstneres Samfund (UKS). Medlemmenes uttrykksformer omfatter de tradisjonelle – som maleri, skulptur, grafikk, tegning og tekstil, men også nyere former for billedkunst som eksempelvis performance, video, installasjon og lydkunst.

Fagorganisasjonene

LNM er en landsdekkende medlemsorganisasjon for profesjonelle kunstnere som arbeider med maleri, og ble etablert i 1968 for å fremme malernes interesser.

LNMs galleri ligger i Kongensgate 2, med inngang fra Bankplassen, sentralt i Kvadraturen. Årlig vises elleve utstillinger som avspeiler bredden i norsk samtidsmaleri. I tillegg har galleriet en salgsavdeling som formidler arbeider fra medlemmene uavhengig av de løpende utstillingene.

www.lnm.no

NBF ble etablert i 1946, og er en interesseorganisasjon for kunstnere som arbeider innenfor det tredimensjonale kunstfeltet. NBF driver et formidlings- og informasjonskontor og utstillingsprosjektet Skulpturarena öst. Formidlingen omfatter også offentlige og private utstillinger, konkurranser og ivaretakelse av faglige interesser i samfunnet forøvrig.

Skulpturarena öst fungerer som en arena for tredimensjonal kunst med skiftende utstillinger, prosjekter, seminarer og aktiviteter med bl.a Carl Berner t-banestasjon som visningssted. NBF arrangerer Norsk Skulpturbiennale, den største og viktigste ustillingen for tredimensjonal kunst som vises i Norge.

www.norskbilledhoggerforening.no

Tegnerforbundet (TF) er en kunstnerstyrt fagorganisasjon, et galleri med salgsavdeling og et senter for tegnekunst. TF ble stiftet i 1916, og er dermed Norges eldste billedkunstorganisasjon. 
Formålet med virksomheten er å vise bredden innen tegne- og illustrasjonskunst, samt å øke forståelsen for tegning som selvstendig kunstnerisk uttrykk. TF forholder seg til et utvidet tegnebegrep som går i dialog med, og utfordrer, den tradisjonelle streken. TF ligger sentralt til i Kvadraturen i Oslo, og viser utstillinger i eget galleri.
 
I tillegg til galleriet har TF en salgsavdeling og nettbutikk med profesjonell tegnekunst i alle prisklasser. I lokalene er det også et bibliotek med ca 4 000 illustrerte bøker fra 1800-tallet og frem til i dag. TF er arrangør for Tegnetriennalen; en arena for visning og formidling av kontemporær tegnekunst. TF er også utgiver av NUMER, et tidsskrift for tegning, illustrasjon og bokkunst, som utgis fire ganger i året. I 2018 ble NUMERs digitale plattform numermagasin.no lansert. 

Norske Grafikere er en landsdekkende forening for yrkesaktive grafikere, og et visningssted for samtidsgrafikk. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske interesser. Foreningen ble stiftet i lørdag 15. november 1919. Tilstede på stiftelsesmøtet var blant andre Edvard Munch, Erik Werenskiold og Harald Sohlberg. Hensikten var å gjøre grafikken kjent som egen kunstart og bedre kunstnernes situasjon.

Med Anne Breivik som styreleder etablerte Norske Grafikere det første kunstnerstyrte galleriet med statlig støtte i 1972. Her kan man oppleve mangfoldet av grafiske uttrykksformer, gjennom utstillinger og det store og varierte utvalget av grafiske arbeider fra foreningens medlemmer.

Norske Grafikere består av over 300 yrkesaktive grafikere. Med ca 5000 trykk i galleriet har foreningen landets største samling samtidsgrafikk og et stort utvalg unge nyutdannede grafikere. Opptakskriteriene i foreningen er strenge og derfor er det et kvalitetsstempel og en anerkjennelse å bli tatt opp som medlem.

www.norske-grafikere.no

Norske tekstilkunstnere ble etablert i 1977, og er en landsomfattende organisasjon for tekstilkunstnere. Organisasjonen jobber med å formidle norsk tekstilkunst nasjonalt og internasjonalt, samt øke bruken av tekstilkunstnernes arbeider og kompetanse. Videre formidler Norske tekstilkunstnere utstillinger og bistår i utsmykkingssaker, samt arbeider for å ivareta tekstilkunstnernes faglige og sosiale interesser.

Organisasjonen presenterer utstillinger i SOFT galleri, i Rådhusgaten 20 i Oslo.

www.tekstilkunst.org

Unge Kunstneres Samfund (UKS) er et visningssted for samtidskunst og en landsdekkende medlemsorganisasjon for kunstnere. Institusjonen ble stiftet av kunstnere for kunstnere i 1921, og har siden etablert seg som en av Norges viktigste utstillingsplasser og møtesteder for eksperimentelle kunstpraksiser. Som visningssted er UKS en pådriver for kritiske stemmer i samtidskunsten, og sikter mot å ha kunstnerisk og politisk betydning både i og utenfor Norge.

UKS holder til i St. Olavs gate 3 sentralt i Oslo. Utstillingslokalet er på ca. 150 m2.

www.uks.no

Distriktsorganisasjonene

Billedkunstnerne i Oslo (BO) er en medlemsorganisasjon med mål om å ivareta kunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i Oslo. BO er den største distriktsorganisasjonen under NBK, og oppnevner til en rekke verv i Oslo kommune, som Oslo kommunes kunstfond og tildelingsutvalg for kommunale atelierer, herunder atelierene i Oslo rådhus.

Som visningsrom retter BO seg mot å bygge opp under et levende kunstmiljø i hovedstaden gjennom å fremme etablerte og nyetablerte kunstnerskap med tilhørighet til Oslo. Visningsrommet har gjennom flere tiår skapt et rom i hovedstaden hvor markedsbetingelser ikke har stått i veien for kunstens frie, inkluderende og sosiale rolle i samfunnet.

BO ble etablert i 1976 som OBK (Oslo Bildende Kunstnere), og gikk mellom 2002 og 2021 under navnet BOA (Billedkunstnerne i Oslo og Akershus).

www.billedkunstnerneioslo.no

Bildende Kunstnere Akershus (BKA) en fagforening som arbeider for profesjonelle og yrkesaktive kunstnere i Akershus. BKA skal ivareta medlemmenes interesser og styrke kunstnerøkonomien. Vi skal også arbeide for den viktige rollen kunstneren fyller i samfunnsbygging og utvikling i de ulike kommunene i fylket.

BKA  ble opprettet i slutten av 2021. Akershuskunstnerne har tidligere vært fusjonert med Oslokunstnerne under grunnorganisasjonen BOA, Billedkunstnere i Oslo og Akershus.

Grunnet regionale reformer, organisatoriske utfordringer og et Akershus i sterk vekst ble det etter en medlemsundersøkelse og årsmøte i BOA, besluttet å opprette en egen organisasjon for kunstnere i Akershus. Det ble her også slått fast at en deling vil styrke arbeidet for kunstneres faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i både Oslo og Akershus.

http://www.b-k-a.no/

BKFH ble stiftet i 1931 som BKF, Bildende Kunstneres Forening i Bergen – den første kunstnerorganisasjonen utenfor Oslo. Allerede på det første styremøtet tok man initiativ til en aksjon for å få flere malere valgt inn i innkjøpskomiteen til Bergen Billedgalleri. I 1947 begynner Studieatelieret, senere Vestlandske Kunstakademi, sin virksomhet på initiativ fra foreningens medlemmer. Året etter blir det opprettet bedriftsutstillinger på flere av byens store arbeidsplasser.

BKFH er en faglig sammenslutning av profesjonelle billedkunstnere i Hordaland tilsluttet Norske billedkunstnere (NBK).  De rundt 250 medlemmene har kompetanse på alle ulike ytringsformer innen bildende kunst i dag. I tillegg til å produsere kunst, er mange av medlemmene erfarne formidlere, kuratorer og produsenter for samtidskunst.

www.bkfh.no

BKFR ble dannet i 1932, opprinnelig som Bildende kunstneres forening i Stavanger, av en samling av kunstnere som ønsket å møte problemene med organiseringen av Vestlandsutstillingen. Her var valget av jury for utstillingen særlig aktuelt, samtidig som det sosiale var vesentlig, med mer eller mindre tilfeldige sammenkomster i ulike hjem.

Etter krigen, i 1947 ble foreningen reetablert i mer strukturerte former. Formålet skulle være: “et samlet talerør for kunstnerne i viktige avgjørelser”. Om det var Vestlandsutstillingen og Stavanger Kunstforening som hadde vært dominerende interesseområder, endret dette seg i en mer generell fagpolitisk retning. Målet for BKFR ble å ivareta medlemmenes felles kunstneriske og økonomiske interesser.

www.bkfr.no

Biletkunstnarane Sogn og Fjordane (BKSF) er ein fagorganisasjon for biletkunstnarar i Sogn og Fjordane, etablert i 1978.

Organisasjonen sine medlemmer er profesjonelle, yrkesaktive biletkunstnarar. Dei har gjennomført utdanning innanfor biletkunstområdet på mastergradsnivå, eller kan vise tilsvarande profesjonsnivå og kompetanse i sin kunstnariske praksis.

www.bksf.no

Biletkunstnarane i Møre og Romsdal (BKMR) er ein fagorganisasjon for profesjonelle biletkunstarar som anten er busett i, eller er nært knytt til Møre og Romsdal. BKMR sitt formål er å ivareta biletkunstnarane sine faglege, økonomiske og sosiale interesser i Møre og Romsdal.

BKMR vart etablert i 1931 og er i lag med tre andre distriktsorganisasjonar dei eldste under NBK. BKMR har ca 70 medlemmar og vert styrt av Styret med sine tre medlemmar.

www.bkmr.org

Billedkunstnerne i Telemark (BiT) er en faglig sammenslutning av yrkesaktive billedkunstnere i Telemark, som har som mål å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og ideelle interesser. Kunstnerisk råd, som består av tre medlemmer, velges av årsmøtet og har ansvaret for kunstneriske vurderinger i forbindelse med medlemsopptak og andre vurderinger av kunstnerisk art. Søknadsfrist for medlemskap i BiT er 1. april og 1. oktober. BiT ble etablert i 1971.

www.billedkunstnerneitelemark.com

Fra og med årsmøtet 2022 er tidligere Billedkunstnere i Oppland og Bildende kunstnere Hedmark slått sammen til én distriktsorganisasjon. Det vil si at både Oppland Kunstsenter og Kunstbanken i Hamar er regionale visningssteder der BKI har vært medstifter gjennom de tidligere BKO og BKH.
BKI skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og ideelle interesser. Kunstnerne tilknyttet BKI representerer et allsidig kunstuttrykk. Dagens sammenslåtte organisasjon vil bli endelig godkjent av NBK på årsmøtet i 2023. BKI driftes av kunstnere for kunstnere.
Se mer informasjon på billedkunstnerneinnlandet.no
OM BKO OG BKH
Billedkunstnerne i Oppland (BKO) var en faglig sammenslutning av profesjonelle billedkunstnere i Oppland.
I 1986 inngikk BKO og Norske Kunsthåndverkere Øst-Norge (NK-ØST) samarbeid om å etablere Oppland Kunstsenter (OKS) som holder til i Kirkegata 68, 2609 Lillehammer. OKS inngår i det nasjonale nettverket Kunstsentrene i Norge (KiN). Oppland Kunstsenter er et regionalt senter og visningssted for samtidskunst. OKS er også et kompetansesenter for offentlige kunstprosjekter, og kunstfaglige arrangementer og samtaler, og representerer og bidrar til utviklingen av samtidskunstfeltet både lokalt, regionalt og nasjonalt.
Bildende Kunstnere Hedmark (BKH) ble etablert i 1976 og var en faglig sammenslutning av profesjonelle og yrkesaktive billedkunstnere i Hedmark.
I 1996 gikk Bildende Kunstnere Hedmark er sammen med Norske Kunsthåndverkere Øst-Norge som den ene av de to stifterne av Kunstbanken senter for samtidskunst. Hedmark fylkeskommune er den andre stifteren. Dette samarbeidet mellom kunstner-organisasjonene og fylkeskommunen er enestående for en norsk kunstinstitusjon.
Billedkunstnerne i Oppland (BKO) var en faglig sammenslutning av profesjonelle billedkunstnere i Oppland med formål å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske , sosiale og ideelle interesser. Organisasjonen ble etablert i 1971, og driftes av kunstnere for kunstnere.
I 1986 inngikk BKO og Norske Kunsthåndverkere Øst-Norge (NK-ØST) samarbeid om å etablere Oppland Kunstsenter (OKS) som holder til i Kirkegata 68, 2609 Lillehammer. OKS inngår i det nasjonale nettverket ”Kunstsentrene i Norge” (KiN). Oppland Kunstsenter er et regionalt senter og visningssted for samtidskunst. OKS er også et kompetansesenter for offentlige kunstprosjekter, og kunstfaglige arrangementer og samtaler, og representerer og bidrar til utviklingen av samtidskunstfeltet både lokalt, regionalt og nasjonalt.

BBK er en fagforening for kunstnere i Buskerud. For å bli medlem kreves det at man gjennom utdannelse og kunstnerisk virksomhet er yrkesaktiv som billedkunstner på et profesjonelt nivå. BBK arbeider med fagpolitiske og kunstfaglige spørsmål.

BBK samarbeider med Kunstsenteret i Buskerud, som har lokaler på Union Scene i Drammen, sammen med Norske Kunsthåndverkere, Sørøst-Norge. I Kunstsenterets galleri vises det stadig skiftende utstillinger og senteret har til enhver tid et godt utvalg kunst for salg – laget av fylkets kunstnere. Styret i BBK ser på Novemberutstillingen som sitt viktigste enkeltarrangement. Her møter publikum fylkets profesjonelle kunstnere side om side med debutanter og andre som står på terskelen til en kunstnerisk løpebane.

www.bbkunst.no

Organisasjonen Nord-Norske Bildende Kunstnere (NNBK) er en faglig sammenslutning av yrkesaktive billedkunstnere i Nord-Norge; fra de tre nordligste fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Nord-Norske Bildende Kunstnere har til formål å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og ideelle interesser. NNBK ble stiftet 31.desember 1971. Sammen med Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge (NKNN) eier organisasjonen Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) – et kunstnerstyrt senter for visuell kunst som arbeider over hele Nord-Norge.

www.nnbkunst.no

Norske Billedkunstnere-Agder (NBK-A) er en lokal fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i Agderfylkene. NBK-Agder har til formål å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale  interesser i Aust- og Vest-Agder. Norske Billedkunstnere Agder er en av 20 grunnorganisasjoner som er tilknyttet hovedorganisasjonen Norske Billedkunstnere (NBK) og er forpliktet av vedtekter og landsmøtevedtak i Norske Billedkunstnere. Det er nå fortløpende inntak av nye medlemmer i NBK-Agder. Organisasjonen ble etablert i 1972.

www.nbkagder.wordpress.com

Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) er en faglig sammenslutning av yrkesaktive billedkunstnere i regionen Midt-Norge som arbeider for å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og interesser. Dette gjøres blant annet ved å sikre vederlag/honorar ved visning og annen bruk av billedkunst. Man arbeider kontinuerlig for å utvide rammene for stipendordningen og fremme forståelse for billedkunst. Videre arbeider fagorganisasjonen for at det skal være mulig å bo og arbeide med samtidskunst hvor man ønsker i landet. Blant annet ved å arbeide for et desentralisert mangfoldig kulturtilbud og sikre nok atelier/arbeidplasser for visuelle kunstnere. Videre forsvarer organisasjonen ytringsfriheten.

TBK har rundt 150 medlemmer som besitter bred kompetanse innenfor ulike former for samtidskunst i dag. Årsmøte er organisasjonens øverste organ. Her velges flere av medlemmene som representanter i verv, som representanter i juryer, og er dermed med på å vurdere kunstnerisk kvalitet, regionalt og nasjonalt. Videre deltar medlemmene som representanter i ulike råd og utvalg som gjelder samtidskunstfeltet.

Hvert år arrangerer TBK Trøndelagsutstillingen, en årlig mønstring for billedkunstnere som har tilknytning til trøndelagsfylkene. Utstillingen har fri innsendelse og  tar sikte på å presentere på bredest mulig måte, det som skjer innen visuell kunst hos kunstnere med tilknytning til regionen. Trøndelagsutstillingen administreres ved Trøndelag Senter for Samtidskunst.

TBK styrer og driver (gjennom valgte representanter) Trøndelag Senter for Samtidskunst (TSSK) i fellesskap med Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge. Institusjonen er ideell i sitt formål og har kunstfaglig evaluerings- og rådgivningsmyndighet til det offentlige hva gjelder utsmykking, innkjøp til offentlige samlinger og liknende.

Trøndelag Bildende Kunstnere ble dannet i 1949. Tre år tidligere, i 1946, hadde flere av billedkunstnerne i byen vært med å starte kunstskolen i Trondheim, i dag Kunstakademiet i Trondheim, NTNU.

www.trondelagbildendekunstnere.com

Vestfold Bildende Kunstnere (VBK) er en faglig sammenslutning av yrkesaktive billedkunstnere i Vestfold. VBK har rundt 100 medlemmer som jobber innenfor blant annet maleri, skulptur, tekstil, grafikk, tegning, video, data, fotografi, lyd, installasjon og andre teknikker. VBK har til formål å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og ideelle interesser.

Organisasjonen ble etablert i 1976.

www.vbk-art.no

Østfold Bildende Kunstnere (ØBK) er en faglig sammenslutning av profesjonelle og yrkesaktive billedkunstnere i Østfold. ØBK har cirka 100 medlemmer som blant annet jobber innenfor teknikkene maleri, skulptur, grafikk, tegning, video, data, fotografi, lyd og installasjon. ØBK skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og ideelle interesser. ØBK står bak Østfold Kunstsenter sammen med Norske Kunsthåndverkere (NK) i Østfold.

Organisasjonen ble etablert i 1977.

www.ostfoldbildendekunstnere.no