Styringssdokumenter

Under finner du Norske Billedkunstneres (NBK) mest sentrale organisasjonsdokumenter. Styringsdokumentene inkluderer blant annet organisasjonenens vedtekter og sentralstyrets handlingsprogram for inneværende periode. Disse dokumentene vedtas av landsmøtet – organisasjonens øverste organ. Gjeldende styringsdokumenter ble vedtatt i 2019, og legger grunnlaget for organisasjonens fagpolitiske arbeid.

NBK skal ivareta billedkunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser.

(Vedtatt på konstituerende landsmøte i 1988, og revidert på landsmøtene 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 og 2019)

§ 1. Navn og organisasjon

Norske Billedkunstnere (NBK) er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i Norge. NBKs grunnorganisasjoner er distriktsorganisasjoner, landsdekkende faggruppeorganisasjoner og Unge Kunstneres Samfund (UKS). NBK er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål.

§ 2. Formål

NBK skal ivareta billedkunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser.

§ 3. Medlemskap

§ 3–1. Medlemskap oppnås gjennom medlemskap i grunnorganisasjoner som er tilsluttet NBK.

§ 3–2. Kontingenten til grunnorganisasjonene fastsettes av grunnorganisasjonenes årsmøter og innbetales sammen med kontingenten til NBK.

Landsmøtet fastsetter medlemmenes kontingent til NBK. Medlemmer som ikke har betalt kontingentene innen årets utgang og som har mottatt skriftlig påkrav, mister sitt medlemskap. Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av skyldig kontingent.

§ 3–3. Ved innmelding gir det enkelte medlem fullmakt til at NBK kan forhandle om, og inngå kollektive avtaler i henhold til § 15.

§ 4. Grunnorganisasjonene

Saker som bare vedrører den enkelte grunnorganisasjon, behandles av denne med informasjonsansvar overfor sentralstyret.

Distriktsorganisasjonene har forhandlings- og avtalerett overfor lokale myndigheter og brukere.
I saker som bare angår en landsomfattende organisasjon, har også denne forhandlings- og avtalerett overfor myndigheter og brukere.

Endringer i grunnorganisasjonenes vedtekter trer i kraft når de er foreløpig godkjent av sentralstyret, og anses først endelig vedtatt når de er godkjent av etterfølgende landsmøte.

§ 5. Organer

Landsmøte (§6), Sentralstyret (§ 8), Nominasjonsutvalget (§ 9), Kontrollutvalget (§ 10), Den Nasjonale Jury (§ 12), Stipendkomiteen (§ 13).

§ 6. Landsmøtet

§ 6–1. Landsmøtet som øverste organ
Landsmøtet er NBKs øverste organ. Vedtak fattet på landsmøtet er bindende for NBKs grunnorganisasjoner og enkeltmedlemmer.

§ 6–2. Frister
Landsmøte holdes annet hvert år innen 10. juni. Innkalling med foreløpig dagsorden sendes ut minst tre måneder før møtet. Saker til landsmøtet fremmes til sentralstyret og må være innkommet innen 15. mars. Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst én måned før møtet. Grunnorganisasjonene skal gi sentralstyret skriftlig melding om valgte delegater og vara for delegatene, senest 14 dager før møtet.

§ 6-3. Landsmøtets sammensetning
Landsmøtet er sammensatt av delegater valgt av grunnorganisasjonenes årsmøter. Hver organisasjon møter med en delegat for hver påbegynt 50. medlem med et minimum på to delegater. Der et medlem er med i flere grunnorganisasjoner blir medlemskapet likt fordelt mellom de organisasjonene vedkommende er medlem av. Alle delegater må være medlemmer av NBK.

§ 6–4. Landsmøtets gjennomføring
Hver delegat har én stemme. Vedtak fattes med alminnelig flertall når vedtektene ikke bestemmer noe annet. Uten stemmerett møter avgående sentralstyre, nominasjonsutvalg, kontrollutvalg og representanter for administrasjonen.

§ 6–5. Observatører
Landsmøtet er lukket. Sentralstyret kan invitere observatører med begrenset talerett, men uten forslags- og stemmerett.

§ 6–6. Konstituering av landsmøtet
Landsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallingen, fastsettelse av dagsorden og valg av møteledere og to representanter til å godkjenne referatet.

§ 6–7. Landsmøtesaker
Landsmøtet behandler:

 • Sentralstyrets beretning.
 • Regnskap med revisjonsberetning for de to siste år
 • Kontrollutvalgets beretning
 • Saker fremmet av sentralstyret eller grunnorganisasjonene
 • Handlingsprogram for kommende periode
 • Fastsettelse av medlemskontingent
 • Valg

§ 6–8. Valg
Landsmøtet velger:

 • Leder av sentralstyret og seks øvrige styremedlemmer med fem varamedlemmer. Leder velges først separat. Samme leder kan maksimalt velges til vervet i 4 sammenhengende styreperioder.
 • Nominasjonsutvalg på fem medlemmer. To medlemmer med varamedlemmer velges blant faggruppeorganisasjonene, to medlemmer med varamedlemmer velges blant distriktsorganisasjonene, og ett medlem med varamedlem velges blant UKS’ medlemmer.
 • Kontrollutvalg på tre medlemmer med varamedlemmer.
 • Fem styremedlemmer og tre varamedlemmer til Billedkunstnernes Vederlagsfond. Det velges henholdsvis to og tre styremedlemmer på annet hvert landsmøte. På hvert landsmøte velges samtlige varamedlemmer.

Samme person kan ikke inneha verv til flere av organisasjonens organer, se § 5. Ved alle valg som finner sted på landsmøtet er det bare medlemmer av NBK som er valgbare.

 • § 7. Ekstraordinært landsmøte

Ekstraordinært landsmøte innkalles av sentralstyret når 2/3 av sentralstyrets medlemmer eller et enstemmig kontrollutvalg, eller minst fem grunnorganisasjoner krever det. Innkallingen sendes grunnorganisasjonene minst én måned før møtet. Møtet kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen. Regler for saksbehandlingen er for øvrig som for ordinært landsmøte.

§ 8. Sentralstyre

§ 8–1 Sentralstyret er NBKs utøvende organ. Sentralstyret velger selv sin nestleder. NBKs administrasjon velger ett styremedlem, av og blant de ansatte. Sentralstyret ansetter daglig leder og redaktør i Billedkunst.

§ 8–2 Sentralstyret har det overordnede ansvar for drift av organisasjonen. Sentralstyret innkaller til landsmøter, og ledermøter. Sentralstyret innkalles og sakspapirer sendes ut, i god tid før styremøtet. Det skal føres referat fra styremøtene. Innkalling med saksliste og godkjent referat gjøres fortløpende tilgjengelig for grunnorganisasjonene og kontrollutvalget.

§ 8–3 Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst fem av styrets medlemmer eller varamedlemmer, herunder leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders eller, i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende.

§ 9. Nominasjonsutvalg

§ 9–1. Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra grunnorganisasjonene, nominere kandidater til valg til alle NBKs organer, samt til styret i Billedkunstnernes Vederlagsfond. Samtlige kandidater skal være forespurt.

§ 9–2. Grunnorganisasjonene kan foreslå inntil tre kandidater til hvert av vervene som skal velges på landsmøtet. Det er bare foreslåtte kandidater som er valgbare ved landsmøtet.

Ved nominasjon av kandidater til sentralstyret fra nominasjonsutvalg og ved benkeforslag, skal kandidatens fagpolitiske ståsted og motivasjon gjøres tydelig for delegatene på landsmøtet før valg finner sted.

§ 9–3. For organer som velges ved flertallsvalg blant NBKs medlemmer, arbeider nominasjonsutvalget ut i fra den til enhver gjeldende instruks, vedtatt på landsmøtet.

§ 9–4. Nominasjonsutvalget skal i sitt arbeid, tilstrebe faglig, aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk og kulturelt mangfold.

§ 9–5. Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når tre av utvalgets medlemmer eller varamedlemmer, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall.

§ 10. Kontrollutvalg

Kontrollutvalget skal foreta løpende kritisk vurdering av sentralstyrets virksomhet og økonomiske disposisjoner og avgi beretning om dette til landsmøtet. Kontrollutvalget skal påse at sentralstyret i NBK ivaretar både fagpolitiske og fagtekniske oppgaver, slik de er definert i formålsparagraf og handlingsprogram. Rapport behandles av landsmøtet.

Kontrollutvalget skal ha tilgang til samtlige av sentralstyrets dokumenter. Et enstemmig kontrollutvalg kan kreve innkalling til ekstraordinært landsmøte dersom sentralstyret ikke utfører sitt arbeid i henhold til NBKs vedtekter og landsmøtevedtak. Kontrollutvalgets medlemmer kan ikke inneha andre verv i NBK eller lederverv i grunnorganisasjonene. Kontrollutvalget er beslutningsdyktig når samtlige medlemmer er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall.

§ 11. Ledermøter

Sentralstyret skal innkalle til ledermøter mellom landsmøtene. Møtenes funksjon er å diskutere aktuelle saker og utveksle erfaringer.

§ 12. Den Nasjonale Jury

12–1. Den Nasjonale Jury (DNJ) er organisasjonens kunstfaglige jury. DNJ juryerer Statens Kunstutstilling (Høstutstillingen) og utfører juryoppgaver pålagt av landsmøtet eller sentralstyret. For eksterne juryverv hvor organisasjonen skal oppnevne/foreslå jurymedlemmer, velges medlemmer i DNJ, av sentralstyret i samarbeid med juryens leder.

§ 12–2. DNJ består av seks representanter med vararepresentanter hvorav flest mulige faggrupper innen billedkunstfeltet er representert. Juryen arbeider tverrfaglig.

§ 12–3. DNJ velges for to år, ved flertallsvalg av grunnorganisasjonenes medlemmer. De som velges, må være faglig kompetente og minst fylle kravene til medlemskap i billedkunstnerorganisasjonene. Valget foretas for øvrig i henhold til instruks fastsatt av landsmøtet.

§ 12–4. Juryen utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat. Juryens kunstneriske avgjørelser kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes.

§ 12–5. DNJ velger selv leder og nestleder.

DNJ er beslutningsdyktig når minst fire av juryens medlemmer eller varamedlemmer, herunder leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders eller, i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende.

§ 13. Stipendkomiteen

§ 13–1. Stipendkomiteen innstiller til stipend, vederlagsmidler og legater etter retningslinjer, forskrifter, eller instrukser fastsatt av det bevilgende organ. Dersom landsmøtet har fastsatt retningslinjer og instrukser for stipendkomiteens arbeid, er disse bindene for stipendkomiteen.

§ 13–2. Stipendkomiteen består av ti medlemmer med varamedlemmer, der flest mulig faggrupper innen billedkunstfeltet er representert. Komiteen innstiller tverrfaglig til stipend.

§ 13–3. Stipendkomiteen velges for to år ved flertallsvalg av grunnorganisasjonenes medlemmer. Valget foretas etter instrukser vedtatt av landsmøtet.

§ 13–4. Stipendkomiteen velger selv sin leder og et arbeidsutvalg bestående av leder og to medlemmer av komiteen. Utvalget arbeider i henhold til fullmakter fra stipendkomiteen.

§ 13–5. Stipendkomiteen er beslutningsdyktig når minst seks av komiteens medlemmer eller varamedlemmer, herunder leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders eller, i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende.

§ 14. Uravstemning

Sentralstyret kan sende saker som har stor viktighet for medlemmene til avgjørelse ved uravstemning. Likeledes kan landsmøtet eller ekstraordinært landsmøte vedta at en sak skal sendes til uravstemning. Landsmøtevedtak kan ikke overprøves ved uravstemning.

Dersom ikke minst 2/3 av medlemmene i uravstemningen stemmer likelydende, er ikke uravstemningen bindende, og den endelige avgjørelse tas av sentralstyret. Landsmøtet fastsetter instrukser for den praktiske gjennomføringen av uravstemning.

§ 15. Avtaler

NBK kan
1) inngå rammeavtaler, normalkontrakter og andre avtaler ovenfor potensielle oppdragsgivere.

2) inngå avtaler om kollektivt vederlag når dette ytes på kunstpolitisk grunnlag, eller det av andre grunner ikke er praktisk mulig, eller realistisk med individuelle vederlag.

3) Påtale og forfølge krenkelser av medlemmenes verk/prestasjoner.

4) Inngå bindende avtaler som tillater:

 • at det for nærmere avgrenset bruk tas opptak eller kopi av medlemmenes verk/prestasjoner i slik skikkelse som de er offentliggjort i.
 • kringkasting av medlemmenes utgitte verk og offentliggjorte kunstverk og fotografier, og av kringkastede eller utgitte opptak av prestasjoner.
 • innspilling eller kopiering av opptak av medlemmenes verk/prestasjoner for bruk i kringkasting og oppbevaring av slike opptak.
 • videresending eller annen overføring av kringkastingssending som inneholder medlemmenes verk/prestasjoner.

5) Inngå bindende avtaler om vederlag for bruk av medlemmenes verk/prestasjoner

Fullmaktene i følge første ledd pkt. 2,3,4 og 5 er ikke-eksklusive.

NBK kan overlate forvaltningen etter denne bestemmelse til en felles forvaltningsorganisasjon som foreningen er medlem av. På nærmere avgrenset område, kan slik fullmakt også gis til forvaltningsorganisasjon som NBK ikke er medlem av. Ivaretakelse av medlemmenes interesse i utlandet, herunder forvaltning av rettigheter i utlandet og vederlag for slike, kan også overlates til organisasjoner i andre land.

Medlemmene plikter å følge de avtaler NBK – selv eller gjennom deltakelse i forvaltningsorganisasjoner – inngår på medlemmenes vegne, innenfor de grenser som følger av disse vedtekter og lovgivning.

§ 16. Oppløsning

For at vedtak om oppløsning av NBK skal være gyldig, må det vedtas av to påfølgende landsmøter med et flertall på 2/3 av de avgitte stemmer. I tilfelle vedtak om oppløsning, skal det samtidig besluttes hvorledes NBKs midler og andre aktiva skal ivaretas og/eller disponeres og tilbakeføres grunnorganisasjonene.

§ 17. Vedteksendringer

Endringer av disse vedtektene er gyldige etter vedtak på landsmøte med et flertall på 2/3 av de avgitte stemmer.

Norske Billedkunstnere er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i Norge. NBKs grunnorganisasjoner er distriktsorganisasjoner, landsdekkende faggruppeorganisasjoner og Unge Kunstneres Samfund (UKS). NBK er organisert som en forening, bygget på demokratiske prinsipper og uten selvstendig økonomisk formål. Målene i formålsparagrafen skal sikres gjennom lover og forskrifter, bindende avtaler med staten og offentlige myndigheter. Organisasjonen skal bedrive holdningsskapende arbeid og være politisk aktiv.

NBK bygger på hovedprinsippene:

 • Rett til fri kunst
 • Rett til ytringsfrihet
 • Rett til beskyttelse av åndsverk

Faglige prinsipper bygger på:

 • Rett til å skape kunst på fritt grunnlag i enhver form og i ethvert uttrykk
 • Kunstens egenverdi og kunstnernes autonome, frie stilling i samfunnet
 • Verdien av å skape, formidle, bevare og dokumentere et mangfold av kunst over hele landet
 • Definisjonsmakt over eget fagfelt
 • Fagfellevurdering ved tildeling av stipend og støtte
 • Å tilstrebe en aldersmessig, kjønnsmessig, etnisk, faglig og geografisk bredde i alle utvalg, komiteer, tillitsverv, råd og organ NBK oppnevner og/eller innstiller til
 • Representasjon av kunstfaglig kompetanse i alle beslutningsprosesser hvor kunstfaglig
  skjønn utøves
 • At allmennutdannelsen fordrer kvalitet i kunstfag og fagkompetanse i grunnskolen og
  videregående opplæring
 • Gunstige arbeidsforhold for kunstnerisk virksomhet

Økonomiske prinsipper bygger på:

 • Økt bruk av kunst
 • Vederlag for bruken av de skapende kunstneres arbeider og honorar for skapende arbeid
 • Kilder til frie søkbare midler for kunstproduksjon
 • Kollektive avtaler, der individuelle avtaler ikke er mulig eller hensiktsmessig
 • Solide og forutsigbare stipendordninger og et mangfold av kilder til stipend
 • Kompensasjon ut fra ansiennitet og utdannelsesnivå ved oppdrag eller ansettelser
 • Kvalitet, bredde og mangfold i innkjøpsordninger, salgskanaler og kunstneriske oppdrag
 • Reelle muligheter for internasjonalisering av kunsten og utbredelse i samfunnet

Ideelle prinsipper bygger på:

 • Vern av ytringsfriheten
 • Vern av opphavsretten
 • Verdien av kunstnerisk samarbeid, utveksling og solidaritet; nasjonalt og internasjonalt
 • Rett til likebehandling
 • Miljøvern og bærekraft

1. Utstillingsøkonomien

1.1 Utstillingshonorar

 • NBK skal arbeide for å gjøre utstillingshonorar til en permanent ordning. Innføring av utstillingshonorar ved samtlige visningssteder som har driftsstøtte av varig karakter, under hhv. Kulturdepartementet og Norsk kulturråd, samt tilsvarende ordning på regionalt nivå

1.2 Utstillingsvederlag

 • NBK skal reforhandle og modernisere Utstillingsvederlagsavtalen med BONO som forvalter, men fremdeles med kunstnerorganisasjonene som avtalepart med staten.
 • NBK skal arbeide for å etablere bevilgningen som egen post i Statsbudsjettet under Vederlagsordninger

1.3 Produksjonsutgifter og reisestøtte

 • NBK skal arbeide for å styrke Norsk Kulturfond, økt prosjektstøtte for visuell kunst
 • NBK skal arbeide for å øke potten for regionale prosjektmidler visuell kunst
 • NBK skal arbeide for å innføre praksis med produksjonsmidler ved visningsstedene
 • NBK skal arbeide for å etablere prosjektstøtte for kunstnere med kunstprosjekt i utlandet
 • NBK skal arbeide for å øke bevilgningen til reisestøtten til utlandet
 • NBK skal arbeide for å skaffe flere rabattavtaler for tjenester og verktøy kunstnerne bruker i sitt virke

1.4 Kontrakter

 • NBK skal utarbeide anbefalte minstesatser og kontrakter for en samling ulike oppdragstyper og tilby sine medlemmer mer konkret veiledning rundt emnet honorarer og vederlag.

2. Stipendpolitikken

 • NBK skal arbeide for å endre forskriften for Statens kunstnerstipend slik at stipendene som et minimum reguleres med en indeks lik rammen for lønnsoppgjøret i staten.
 • NBK skal arbeide for å opprette 100 nye hjemler av statlige arbeidsstipend og stipend for etablerte- og seniorkunstnere (langvarige stipend) til kvotefordeling for alle kunstnergrupper.
 • NBK skal bestille en eksternt utført analyse av foreliggende statistikk rundt stipendtildelingene fra Statens stipender, BKV og BKH, i et tidsrom tilbake i tid som er hensiktsmessig i forhold til tilgjengelig materiale og krav til statistisk metode. Denne analysen, som skal presenteres for ledermøtet 2020, skal ta sikte på å belyse forhold knyttet til parameterne geografi, kjønn, alder, faggrupper og organisasjonstilhørighet, samt eventuelle andre parametere.

  NBK evaluerer fortløpende hvilke undersøkelser som er nødvendige for å belyse problemstillingen. Arbeidet bør resultere i et statistisk system som NBK selv kan forvalte i fremtiden.

3. Oppnevningsretten til stipendkomiteer

 • NBK skal arbeide for å sikre at oppnevningsretten til stipendkomiteen for billedkunstnere skal ligge hos NBK.

4. Regionreformen

 • NBK skal ha som en av sine øverste prioriteter å bistå distriktsorganisasjonene med regionreformen og NBK viderefører søkbare fagpolitiske midler for de regionale grunnorganisasjonene for dette arbeidet. NBK skal fungere som et koordinerende bindeledd mellom organisasjonene, bistå i arbeid med vedtekter og juridisk veiledning der det er behov for det.
 • NBK skal arbeide for å innføre statlig utstillingsøkonomi-politikk ved regionalt finansierte visningssteder
 • NBK skal bistå og oppfordre regionene til å utarbeide egne kunstplaner, med tydelige mål for å styrke kunstnerpolitikken generelt og den visuelle kunsten spesielt.
 • NBK skal bistå distriktsorganisasjonene med oppretting av regionale fond for arbeidsstipend til kunstnere i regionene, etter samme kriterier som de statlige stipendiene. Med kriterier menes tildeling på bakgrunn av kvalitet og aktivitet, fagfellevurdering samt størrelse på stipendiene.

5. Innkjøpspolitikken

 • NBK skal arbeide for å etablere ny nasjonal kunstnerstyrt innkjøpsordning
 • NBK skal arbeide for kunstnerrepresentasjon ved samtlige offentlige innkjøpskomiteer

6. Sosiale og økonomiske rettigheter

 • NBK skal arbeide for lik opptjening av trygderettigheter og pensjon, uavhengig av om man er arbeidstaker, frilanser eller selvstendig næringsdrivende.
 • NBK skal arbeide for rett til 100 % dekning av sykepenger fra 17. dag for næringsdrivende.
 • Et pensjonssystem som åpner for at også kunstnere og frilansere kan samle opp tjenestepensjon, med:
  – tjenestepensjon fra første dag og første krone
  – egen pensjonskonto som ikke følger arbeidsgiver
  – tjenestepensjon på oppdrag, stipender mv.
 • NBK skal arbeide for betaling og rettigheter som lønnstakere, når arbeidssituasjonen tilsier det.
 • NBK skal arbeide for å få innført en subsidiert tilleggsforsikring i folketrygden for frilansere og næringsdrivende og slutt på diskrimineringen av frilansere som også har næringsinntekt.
 • NBK skal arbeide for å få innført minstefradrag på næringsinntekt (ENK) som ikke kommer til fratrekk i pensjonsgivende inntekt.
 • NBK skal i løpet av perioden utrede hvordan eventuelle endringer i moms og skatteregler vil kunne slå positivt ut for billedkunstnere.

7. Internasjonalt arbeid

 • NBK skal arbeide internasjonalt for å fremme kunstnernes økonomiske, sosiale, faglige og ideelle interesser, gjennom medlemskap IAA og verv i andre relevante organisasjoner og/eller fora.

8. Opphavsrett

8.1 Opphavsrett

 • NBK skal intensivere arbeidet med visuelle kunstneres opphavsrett i Norge. Samarbeide med BONO og andre relevante opphavsrettsorganisasjoner for å bidra til at visuelle kunstneres opphavsrettigheter blir ivaretatt og styrket. Gjennom dette samarbeidet sikre sterk ivaretakelse av kunstnernes opphavsrettigheter i forbindelse med nasjonale lovendringer og innføring av opphavsrettsdirektiver fra EU. Konkret påse at visuelle kunstnere har krav på og faktisk mottar vederlag når deres verk blir brukt og at andelen vederlag de mottar står i et rettmessig forhold til hva andre, tilsvarende opphavere og rettighetshavere mottar.

8.2   Privatkopieringsvederlaget

 • NBK skal arbeide for at staten gir friske midler over statsbudsjettet nå som visuelle verk og litterære verk er med i ordningen (f.o.m. ikrafttredelsen av reviderte åndsverklov 1. juli 2018). Ekstra tildeling av midler må gjenspeile den omfattende mengden visuelle (og litterære) verk som blir kopiert til privat bruk i Norge.
 • NBK skal sørge for rettmessig andel privatkopieringsvederlag til visuelle rettighetshavere fra Norwaco.

  9. Kunst i offentlig rom

 • NBK skal arbeide for å øke antall oppdrag for visuell kunst i offentlig rom, på både regionalt og nasjonalt nivå.
 • NBK skal arbeide med KORO og andre potensielle oppdragsgivere for å fremme fagfellevurdering og åpne prekvalifiseringer ved anskaffelse av kunst i offentlig rom.

10. Estetiske fag i skolen

 • NBK skal arbeide for å styrke den visuelle kunstens plass i skoleverket.
 • NBK skal arbeide for å følge opp  kompetansekrav for lærere i estetiske fag i skolen.

11. Den kulturelle skolesekken

 • NBK skal arbeide for opprettelse av en søkbar ordning for støtte til produksjon og utvikling av visuelle kunstprosjekter for Den kulturelle skolesekken og andre formidlingsarenaer for barn og unge.
 • NBK skal arbeide for at regionene skal legge til rette for regionale kompetansemiljøer for produksjon og kvalitetssikring av DKS. Dette kan finansieres gjennom tildelte tippemidler.
 • NBK skal arbeide for at regioner og kommuner pålegges å betale rimelig vederlag og gi samme avtalevilkår for alle kunstnergrupper, når de viser opphavsrettslig beskyttet materiale i Den kulturelle skolesekken.

12. Mangfold og likestilling

 • NBK skal delta aktivt i samfunnsdebatten rundt mangfold og likestilling på kunstscenen og arbeide for å øke bevisstheten rundt innkjøp, utstillinger og større offentlige oppdrag. Landsmøtet ber NBK om å gjennomføre kursing i samarbeid med foreningen Balansekunst. Kursets formål er å bevisstgjøre personer i sentrale verv (for eksempel deltakerne i ledermøtene) slik at de kan være ressurser for sine respektive medlemmer. Dette er spesielt med tanke på håndtering av varsler, og forebyggende arbeid mot maktmisbruk i kunstfeltet.

2021

Styremøte nr. 1 /2021  – 25. februar
Referat

2020

Styremøte nr. 6 / 2020  17. desember
Referat

Styremøte nr. 5 / 2020  5. november
Referat

Styremøte nr. 4 / 2020 18. september
Referat

Styremøte nr. 3 / 2020  11. juni
Referat

Styremøte nr. 2 / 2020 23. april
Referat

Styremøte nr. 1 / 2020 28. februar
Referat

2019

Styremøte nr. 6 / 2019 31. oktober
Referat

Styremøte nr. 5 / 2019 5. september
Referat

Styremøte nr. 4 / 2019 25. juni
Referat

Styremøte nr. 3 / 2019 4. april
Referat

Styremøte nr. 2 / 2019
Referat

Nr. 1 – 17. januar

Nr. 2 – 28. februar

innkalling

 • #3 – 11. april
 • #4 – 25. juni

innkalling

2018

 • #3 – 26. april

innkalling
referat

 • #4 – 7. september

innkalling
referat

 • #5 – 25. oktober

innkalling
referat

 • #6 – 13. desember

innkalling
referat

Landsmøtet 2019.