Dagpenger og omsorgspenger

Koronaviruset: Under finner du informasjon om rett til dagpenger og omsorgspenger for selvstendig næringsdrivende.

Selvstendig næringsdrivende – rett til dagpenger

For å ha rett til dagpenger er det et grunnvilkår at man har tapt arbeidsinntekt som arbeidstaker. Som innehaver av enkeltpersonforetak og selvstendig næringsdrivende har man altså i utgangspunktet ikke rett til dagpenger. Man er ikke lønnsmottaker og betaler ikke arbeidsgiveravgift, men disponerer overskuddet i virksomheten. 

Mange billedkunstnere har imidlertid hatt arbeidsinntekt som arbeidstaker ved siden av selvstendig næringsvirksomhet, noe som i enkelte tilfeller kan gi grunnlag for rett til dagpenger. Dette gjelder eksempelvis om du har hatt arbeidsinntekt som arbeidstaker i løpet av de 36 siste avsluttende kalendermånedene dersom inntekten utgjør minst 299 574 (3 G), såfremt de øvrige vilkårene for dagpenger er oppfylt.

Hovedvilkårene for å få dagpenger er at du:

 • har fått redusert arbeidstiden din med minst halvparten (50 prosent)
 • har redusert arbeidsinntekt
 • er registrert som arbeidssøker og sender meldekort hver 14. dag
 • er reell arbeidssøker
 • er medlem i folketrygden og oppholder deg lovlig i Norge
 • har hatt en minsteinntekt fra lønnet arbeid på minst 149 787 kroner i de siste 12 avsluttede kalendermånedene (1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (G)), eller minst 299 574 kroner (3 G) i løpet av de 36 siste avsluttede kalendermånedene.

I henhold til den foreliggende kriseplanen (pr. 16.03.2020) har Stortinget gjort det klart at flere med lav inntekt kan ha krav på å få dagpenger. Vanligvis må man altså ha hatt en inntekt på minst 149 787,- de siste tolv avsluttende kalendermånedene, nå senkes grensen midlertidig til minst kr 75 000,–.

For å ha rett til dagpenger må du videre registrere deg som arbeidssøker hos NAV, samt vedlegge nødvendig dokumentasjon som NAV trenger for å kunne behandle søknaden.

NAV trenger i utgangspunktet følgende dokumentasjon for å kunne behandle søknaden:

 • Datoen du startet i jobben din
 • Stillingsprosent eller avtalt arbeidstid
 • Avtalt oppsigelsestid
 • Datoen du fikk eller ga oppsigelsen
 • Grunnen til at du mistet eller sa opp jobben din
 • Hvor mye du har jobbet

Opplysningene vil normalt følge av arbeidsavtalen din og den mottatte oppsigelsen. Ovennevnte opplysninger kan også dokumenteres ved å legge ved NAVs ferdig utfylte skjema “Bekreftelse på sluttårsak/nedsatt arbeidstid” (NAV 04-08.03), signert av arbeidsgiver.

Som selvstendig næringsdrivende vil du også bli bedt om å legge ved en oversikt over arbeidstimer i egen næring (NAV 04-03.08). Videre vil det være en fordel å vedlegge dokumentasjon som bekreftelse på at det ikke drives næring, eksempelvis kopi av regnskap, eventuelle avlysinger o.l. som kan bekrefte at det ikke drives næring.

https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/relatert-informasjon/dagpenger-og-egen-naeringsvirksomhet

Rett til omsorgspenger for selvstendig næringsdrivende 

Omsorgspenger ytes i utgangspunktet til arbeidstakere, frilansere eller selvstendig næringsdrivende som har omsorg for barn og som er borte fra arbeidet i følgende tilfeller: 

 •     På grunn av nødvendig tilsyn med og pleie av sykt barn i hjemmet eller i helseinstitusjon
 •     Fordi den som har det daglige barnetilsynet er syk
 •     Fordi den som har det daglige barnetilsynet er forhindret fra å ha tilsyn med barnet fordi vedkommende følger et annet barn til utredning eller til innleggelse i helseinstitusjon
 •     Fordi barnet på grunn av sykdom trenger oppfølgning i form av legebesøk mv. selv om barnet ikke er sykt eller pleietrengende den aktuelle dagen.

Som følge av koronaviruset og at barnehager og skoler er stengt, er det imidlertid klart at man også vil ha krav på omsorgspenger, så fremt lovens øvrige vilkår oppfylt.

Dersom du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser vil du i henhold til Stortingets krisepakke nå kunne ha rett til omsorgspenger fra det offentlige f.o.m. den fjerde dagen du er hjemme fra jobb.

For å ha rett til omsorgspenger er et av hovedvilkårene at man har hatt et inntektsgrunnlag som minst utgjør 50 % av folketrygdens grunnbeløp, samt at man har vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før fraværet fra arbeidet eller har mottatt en ytelse til livsopphold etter folketrygdlovens kapittel 4 (dagpenger), 8 (sykepenger), 9 (omsorgspenger) eller 14 (svangerskap, fødsel, adopsjon).

Omsorgspenger beregnes etter de samme reglene som gjelder for når folketrygden yter sykepenger, men slik at selvstendig næringsdrivende gis rett til 100 % av grunnlaget inntil 6 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Får at NAV skal kun behandle en søknad om omsorgspenger må man sende inn inntektsopplysningsskjema NAV 09-35.01 (https://www.nav.no/soknader/nb/person/helse/omsorgspenger-pleiepenger-og-opplaringspenger#NAV093501).

NAV har på sine hjemmesider lagt ut lagt ut svar på ofte stilte spørsmål om koronaviruset og krav på omsorgsdager/-penger: https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/ofte-stilte-sporsmal-om-koronaviruset-og-bruk-av-omsorgsdager

Det er forøvrig viktig å merke seg at det kun er pensjonsgivende inntekt som gir grunnlag for ytelser fra folketrygden. Man bør derfor logge seg inn på NAVs nettsider (min pensjon), og kontrollere at eventuelle mottatte stipender der det er trukket skatt før utbetaling (eks Statens kunstnerstipend) er blitt registrert som pensjonsgivende inntekt det/ de aktuelle år man har hatt disse stipendene, da det er disse opplysningene som danner grunnlag for NAVs beregning av ytelser fra folketrygden.