Norske Billedkunstneres forgjenger Norske Billedkunstneres Fagorganisasjon (NBFO) etablerte Billedkunstnernes Vederlagsfond i 1984. Billedkunstnernes andel av visningsvederlaget (rundt 84 prosent) går i sin helhet til fondet – som også disponerer kollektive vederlagsmidler fra kopieringsvederlag og kabelvederlag. Vederlagsmidlene går direkte til kunstnere i form av stipend og prosjektstøtte. Fondet bevilger også årlig driftsstøtte til Norske Billedkunstnere.

Vederlagsordningene er opprettet dels på opphavsrettslig grunnlag, dels med kulturpolitisk begrunnelse. Dette er ordninger som skal sikre enkeltkunstnerne en kompensasjon for samfunnets videre bruk av deres arbeider. Fondet består av visningsvederlag (kompensasjon for at kunstverket vises i allmennheten), KOPINOR- og Norwaco-midler. Tildelinger skjer i form av stipend og prosjektstøtte til kunstnere. Fondet støtter også fagpolitisk arbeid i organisasjonene. 

Prosjektstøttens formål er å styrke billedkunstnernes muligheter til å gjennomføre tidsavgrensede, definerte prosjekter på billedkunstområdet. Støtte kan gis til fordypning i de tradisjonelle fagområdene eller utprøving av nye uttrykksformer, når prosjektet antas å bidra til kunstnerisk utvikling og/eller utvikling av billedkunstfeltet generelt.

På samme grunnlag kan støtte også gis til prosjekter innenfor bokkunstfeltet for utvikling av billedbøker og tegneserier. Billedkunstnere kan søke om støtte til billedkunstdelen av prosjekt som utføres i samarbeid med andre kunstarter.

Prosjektstøtte kan søkes to ganger i året via Norske Billedkunstneres søkeportal, med frist henholdsvis vår og høst. Søknadene vurderes av Norske Billedkunstneres stipendkomité.

Sist endret august 2023

Alle billedkunstnere som i hovedsak bor og virker i Norge kan søke stipend, uten hensyn til alder, kjønn, bosted, kunstnerisk uttrykksform eller organisasjonstilhørighet. Fondsstyret avsetter årlig et beløp til stipend som administreres og tildeles gjennom Norske Billedkunstnere og Norske Billedkunstneres stipendkomité. Fondsstyret kan knytte ytterligere forutsetninger til stipendkomiteenes anvendelse av midlene.

Fondets stipender kan ikke tildeles søkere som er innehaver av GI, seniorstipend, stipend for etablerte kunstnere, arbeidsstipend fra staten eller kunstnerstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond i tildelingsåret. Unntak gjelder innehavere av statlige stipender som mottar siste stipendutbetaling til og med april i det aktuelle tildelingsåret. Fondets stipender tildeles heller ikke søkere som samtidig tildeles seniorstipend, stipend for etablerte kunstnere, flerårige arbeidsstipend fra staten eller Bildende Kunstneres Hjelpefond, der disse stipend utgjør en høyere tildelingssum. Stipend kan heller ikke tildeles studenter som er under grunnutdanning i tildelingssemesteret. Med grunnutdanning menes alle typer utdanning på bachelor- og masternivå, også ikke-kunstnerisk utdanning. Unntak gjelder dersom studiet utgjør maksimum 50 prosent av tiden (15 studiepoeng per semester).

Innehavere av flerårige stipend fra BKV, kan ikke samtidig motta midlertidig statlige stipend (som for eksempel statens midlertidige covid-19-stipend), der tilsvarende begrensning gjelder for innehavere av statens garantiinntekt, stipend for etablerte kunstnere, stipend for seniorkunstnere, arbeidsstipend, arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere. Innehavere av flerårige stipend fra BKV, kan ikke samtidig motta statens garantiinntekt, stipend for etablerte kunstnere, stipend for seniorkunstnere, arbeidsstipend, arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere eller flerårige stipend fra BKH. For de tilfeller der en innehaver av et flerårig BKV-stipend søker og blir tildelt et av de ovennevnte stipend, bortfaller retten til resterende stipendmidler fra BKV og tilbakeføres fondet.

Rune Brynestads Minnestipend er Billedkunstnernes Vederlagsfonds største ettårige stipend som søkes samtidig med øvrige stipend fra fondet. Tildeling markeres ved en liten seremoni med fokus på mottaker, Rune Brynestad og fondet.

Mottakere av stipend fra Billedkunstnernes Vederlagsfond kan søke om å fryse stipendet sitt for ett år av gangen, i maksimum to år. Det påfølgende års utbetaling vil finne sted på samme tidspunkt som ordinære utbetalinger av stipend dette år. Det åpnes ikke for alternative utbetalingstidspunkter. Ved innvilgelse av frysing/utsettelse, vil søker ikke være berettiget til samtidig å motta ordinært stipend fra Billedkunstnernes Vederlagsfond i det år det «fryste/utsatte» stipend kommer til faktisk utbetaling. Mottakere som ønsker å fryse stipendet sitt, kan sende en kort søknad til fondets sekretær for avgjørelse. Søker må selv påse at slik søknad innsendes i tide til at den kan bli realitetsbehandlet før utbetaling av stipendene finner sted.

Søknad sendes til sekretær Kim Erik Dahlskås

Styret i Billedkunstnernes Vederlagsfond avsetter hvert år en fast sum til “krisekassen”. Midlene skal gå til hjelp for norske billedkunstnere i en akutt vanskelig økonomisk situasjon:

• Hver enkelt søker kan bare få tildelt midler én gang per år.
• Tildelingen gis som rentefritt lån nedbetalt over tre år. Avdrag som ikke er rettidig tilbakebetalt, kan i helhet komme til fradrag i eventuelle framtidige stipend fra Vederlagsfondet.
• Tildeling og utbetaling foretas av Vederlagsfondets sekretær etter søknad. Søknadsbeløp over 15 000 kroner behandles av fondsstyret. Det forutsettes at behovet kan dokumenteres på rimelig måte. Avgjørelser av sekretær kan påklages til styret i Billedkunstnernes Vederlagsfond.
• Søkere som tidligere er innvilget kriselån der forfalte avdrag ikke er tilbakebetalt iht. til inngått låneavtale, vil som utgangspunkt ikke få tildelt nytt lån. I særlige tilfeller kan fondsstyret etter nærmere søknad gjøre unntak. Søknad sendes fondets sekretær.
• Ordningen med krisekassen offentliggjøres på begynnelsen av hvert år gjennom Billedkunst.

Søknad sendes til sekretær Kim Erik Dahlskås.

Hege Nyborg (leder)
Kenneth Varpe
Sissel Lillebostad
Geir Tore Holm
Christine Aspelund

Veslemøy Lilleengen(vara)
Jannecke Knudsen Heien(vara)
Lars Andreas Tovey Kristiansen (vara)

§ 1. Fondets navn er Billedkunstnernes Vederlagsfond.

§ 2. Fondets grunnkapital er på NOK 100.000,–.

§ 3. Fondet er et disposisjonsfond for vederlag som utbetales på kollektiv basis til norske billedkunstnere, på følgende områder: a) vederlag for bruk av billedkunst med hjemmel i åndsverkloven b) vederlag for visning av billedkunst i offentlig eie, c) annet vederlag for bruk og erstatning for ulovlig bruk av billedkunst i offentlig og privat virksomhet.

§ 4. Fondets midler forvaltes av et styre på fem medlemmer. Det velges tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Styremedlemmer og varamedlemmer velges på følgende måte: Det skal velges henholdsvis to og tre styremedlemmer på hvert annet landsmøte. På hvert landsmøte velges samtlige varamedlemmer. Funksjonstiden er fra 1. juli i valgåret. Fondsstyret velger selv leder og nestleder for en funksjonstid på ett år. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer (herunder varamedlemmer) inkl. leder og nestleder er til stede. Det føres referat fra styrets møter. Referatet sendes NBK. Styremøter innkalles av leder eller etter ønske fra minst to av styremedlemmene. Møteinnkallelsene sendes NBK til orientering.

Det skal avholdes et styremøte i slutten av året med henblikk på en hovedfordeling av fondets midler. Styret utarbeider budsjett. Budsjettet oversendes etter godkjennelse i styret til NBK til orientering. NBK er sekretariat for fondet og fører fondets regnskap. Retningslinjene for forvaltningen og fordelingen av fondets midler fastsettes av NBKs landsmøte, etter forutgående innstilling fra fondsstyret. Retningslinjene trer i kraft etter godkjenning fra Kulturdepartementet.

§ 5. Fondets midler skal benyttes til følgende formål: a) Utbetaling til billedkunstnerne i form av stipendier o.l., b) Andre tiltak til beste for norske billedkunstnere, herunder støtte til driften av billedkunstnernes egne interesseorganisasjoner.

§ 6. Fondsstyret fordeler fondsmidlene mellom de forskjellige formål innen fondets virkeområde i henhold til vedtekter og retningslinjer. Den videre fordeling av stipend og prosjektstøtte til enkeltkunstnere foretas av NBKs stipendkomité.

§ 7. Fondet er regnskapspliktig og regnskap og årsmelding skal innen 1. mai hvert år oversendes NBK og Kulturdepartementet.

§ 8. Landsmøtet i NBK kan med 2/3 flertall vedta endringer i fondets vedtekter. Vedtektsendringene skal godkjennes av Kulturdepartementet og Stiftelsestilsynet.

Rune Brynestads minnestipend er Norges største ettårige stipend for kunstnere, og deles hvert år ut til en som har utmerket seg med et eksepsjonelt kunstnerskap. Det er opprettet av Billedkunstnernes Vederlagsfond til minne om Rune Brynestads (1935–1983) innsats for å virkeliggjøre fondet. Stipendet søkes samtidig med øvrige stipend fra fondet, og innstilles av Norske Billedkunstneres stipendkomité. Tildeling markeres ved en liten seremoni med fokus på mottaker, Rune Brynestad og fondet.

2022, Hanne Tyrmi

2021, Inghild Karlsen

2020, Kristin Lindberg

2019, Maia Urstad

2018, Victor Lind

2017, Per Hess

2016, Bente Sætrang

2015, Hanne Borchegrevinck

2014, Elisabeth Haarr

2013, Sonja Krohn

2012, Morten Krogh

2011, Nils Eger

2010, Vilde von Krogh

2009, Tommy Olsson

2008, Willibald Storn

2007, Mikkel McAllinden

2006, Per Inge Bjørlo

2005, Elisabeth Mathisen

2004, Rolf Aamot

2003, Ole Jørgen Næss

2002, Sven Påhlsson

2001, Liv Reidun Brakstad

2000, Terje Uhrn

1999, Anne Katrine Dolven

1998, Lars Paalgard

1997, Kurt Johannsen

1996, Erling Lindkjølen

1995, Wenche Gulbrandsen

1994, Hermann Hebler

1993, Bård Breivik

1992, Brit Bøhme

1991, Gjertrud Hals

1990, Bente Tønnesen

1989, Morten M Lid

1988, Arnold Johansen

1987, Bjørn Melbye Gulliksen