Valg av Norske Billedkunstneres stipendkomité og og Den Nasjonale Jury for perioden 2021–2023 25.08.2021

Den Nasjonale Jury 2020. Fra venstre: Nora Joung, Kiyoshi Yamamoto, Espen Dietrichson, Andreas Siqueland, Trygve Ohren, Terje Roalkvam.

Nå starter valget av Norske Billedkunstneres stipendkomité (SK) og Den Nasjonale Jury (DNJ) for perioden 2021–2023. Frist for å stemme er onsdag 8. september 2021.

Følg denne lenken for å avgi stemme

Som NBK-medlem kan du enten stemme på nominasjonsutvalgets forslag, eller du kan stemme på enkeltkandidater fra listen med samtlige foreslåtte navn.

NBKs grunnorganisasjoner og enkeltmedlemmer har foreslått kandidater til verv i SK og DNJ. Deretter er forslagene gjennomgått av nominasjonsutvalget som har delt kandidatene inn i kompetansegrupper, basert på deres oppgitte fagfelt. Alle stemmer blir talt opp innen kompetansegruppen kandidaten tilhører. Slik sikres faglig spredning i komité og jury.

Nominasjonsutvalget har også laget en innstilling til sammensetning av henholdsvis SK og DNJ, der de har tilstrebet faglig, aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk og kulturelt mangfoldig spredning. Nominasjonsutvalget har arbeidet i henhold til NBKs vedtekter, samt instruks og prosedyre vedtatt av NBKs landsmøte 2019.

Stemmene vektes vektes med 100 poeng per kandidat du stemmer på som ordinært medlem og 99 poeng per kandidat du stemmer på som varamedlem. Poengene fordeler seg slik enten du stemmer på nominasjonsutvalgets forslag eller velger enkeltkandidater fra liste. En marginal poengforskjell gir jevnere utslag og letter samtidig stemmeopptellingen.

Mer informasjon om kandidatene, vervene og valgordningen finner du her