Stipendkomiteen: « På tross av en hemmet kultursektor så vi et rikt kunstnerisk ytringsmangfold» 04.05.2021

Stipendkomiteens arbeidsutvalg. Fra høyre: Kirsti van Hoegee, Siri Austeen (leder) og André Tehrani.

Brev fra Norske Billedkunstneres stipendkomité 2021

Vi håper at dere alle er ved godt mot og god helse. Vi ønsker å belyse stipendkomiteens arbeid vinteren 2020–2021 fram mot årets stipendtildeling – en juryeringsrunde helt utenom det vanlige ettersom hensynet til smittevern gjorde det nødvendig å gjennomgå søknadsbunken fra hjemmekontor.

Stipendkomiteen har denne gangen bestått av Siri Austeen (leder, arbeidsutvalget [AU]), Kirsti van Hoegee (AU), André Tehrani (AU), Anders Eiebakke, Gunvor Nervold Antonsen, Snorre Ytterstad, Karolin Tampere, Stian Ådlandsvik, Katrine Giæver, Eamon O’Kane og Hanan Benammar (vara). Komiteen behandlet søknader fra 1 730 kunstnere – for Statens kunstnerstipend (SKS), Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV) og Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH).

Årets stipendbehandling fikk en rekordhøy tildelingsprosent hvor 38,6 % av søkerne fikk tildelt stipend mot 32 % i 2020. Den økte andelen tildelinger skyldtes i hovedsak at SKS bevilget 91 nye ettårige arbeidsstipender gjennom en midlertidig ordning som ble opprettet i forbindelse med koronasituasjonen. I tillegg økte BKV sine bevilgninger med 20 ekstra stipender, og BKH gjenåpnet flere av fjorårets midlertidig opphevede stipendordninger, som seniorstipendet og det fullverdige ettårige arbeidsstipendet.

Koronakrisen har forverret mange kunstneres allerede utsatte økonomi. Selv om vi igjen ser at det er flere støtteverdige kunstnere enn ordningen kan favne, var det i år allikevel gledelig for komiteen å ha flere midler til rådighet. Vi er glade for at bevilgningene til kunstfeltet har økt til tross for at kulturtilbud og formidling har vært begrenset i året som har gått.

En gjennomdigitalisert prosess

I likhet med det meste ved tiden vi er inne i, ble stipendkomiteens arbeid også preget av pandemien. Restriksjonene krevde et nytt format for søknadsbehandlingen som innebar en digital søknadsprosess via videokonferanse. Søknadsmaterialet ble i henhold til normal prosedyre presentert av NBKs sekretariat, som også la til rette for å optimalisere de tekniske forutsetningene for den digitale gjennomgangen ved å organisere utlån av elektronisk utstyr til hjemmebruk.

Søknadsbehandling er et mangefasettert og komplekst arbeid. Å jobbe med tverrfaglige evalueringer i et digitalt rom med ti komitémedlemmer, setter høye krav til effektivitet og ryddighet – både med henblikk på det rent tekniske og på komiteens evne til å strukturere beslutningsprosessene. I denne behandlingsrunden gikk det digitale formatet sterkt utover den sosiale merverdien ved dette vervet, og vi savnet til tider pausepraten innad i komiteen. Likefullt bekreftet de fem ukene med digital gjennomgang av søknader at systemet vårt virker – også i krisetider. NBKs sekretærer ledet oss gjennom prosessen med bakgrunn i erfaringene fra de ulike digitale systemene de har opprettet etter pandemiens utbrudd, blant annet i forbindelse med juryeringen av søknadene til Statens kunstutstilling, Høstutstillingen. Komiteen opplevde at selve evalueringsarbeidet ikke ble videre preget av at vi satt hver for oss. Det positive ved å sitte i separate rom foran hver vår skjerm, var at man tidvis hadde mulighet til å styre lesing av tekst og gjennomgang av kunstneriske vedlegg etter individuelt behov. Vi fokuserte dessuten på å unngå forsinkelser og satte derfor pris på at NBK utvidet behandlingstiden slik at tidspress ikke ble en problematisk tilleggsfaktor ved det digitale møteformatet.

Også våre erfaringer fra fjoråret satte årets arbeid i perspektiv. Vi visste hva vi gikk til og hadde inngående kjennskap til hverandres ståsteder og kompetansefelt fra tidligere. Den første runden fra forrige omgang ga oss et godt fundert utgangspunkt – et overskudd som var utvidende og som la grunnen for nye og gode faglige diskusjoner. Det ble nedlagt et enormt arbeid i utformingen av en god behandlingsprosess, og NBKs etablerte rutiner sikret god flyt og hensiktsmessig strukturering av de faglige diskusjonene som oppstod underveis.

Høy kvalitet

I lys av søknadsmaterialet vi har behandlet, har det både vært betryggende og inspirerende å se at produktiviteten, nivået og det levende engasjementet hos den norske kunstnerstanden ikke synes å ha blitt nevneverdig påvirket av den pågående nedstengningen. Selv om mange av landets visningssteder har hatt begrenset aktivitet, bar søknadsbunken bud om at norske billedkunstnere i all hovedsak holder prosjektene sine gående – enten i form av å utnytte nedstengningen til intensivt atelierarbeid, ved utvidet digitalt nettverksarbeid eller ved å finne frem til nye løsninger for spredning og formidling av kunstnerisk praksis. På tross av en hemmet kultursektor så vi et rikt kunstnerisk ytringsmangfold.

Samtidig er det ikke til å se bort ifra at pandemien rammer kunstnere ulikt. Lav inntekt og uforutsigbarhet i virket var en utfordring også før pandemien brøt ut. Nå har liv og arbeid vært preget av utsettelser, kansellerte utstillingsplaner, hjemmeskole og en forsterket usikkerhet i den allerede prekære kunstnerøkonomien. I denne behandlingsrunden har vi etterstrebet å ta hensyn til variablene som kan bidra til labile livsforhold, og søkt å utvise forståelse for hvordan pandemiens omveltninger kan medføre et redusert aktivitetsnivåa.

Til neste runde

En generell erfaring vi har gjort oss i juryeringsarbeidet, er at det er til søkerens fordel å skrive kort og konsist, og at søknader utformet med henblikk på kommunikasjonseffektivitet – både i dokumentasjon og tekstmateriale – langt på vei forenkler behandlingsprosessen. Vi vil dermed oppfordre fremtidige stipendsøkere til å holde søknaden språklig og presentasjonsmessig enkel; prøv å belyse kjernen i prosjektet allerede i søknadsskjemaets korttekst, og gjerne i en språkføring som er så tydelig som mulig.

Komiteen sitter som kjent for en periode på to år, og denne behandlingsrunden ble altså vår siste som fagfellegruppe. I månedene som kommer vil noen av oss – i ulike konstellasjoner – behandle prosjektstøttesøknadene som leveres til vårens og høstens søknadsfrister, før den snart nyvalgte stipendkomiteen tar over i november. Stipendkomiteen ønsker med dette å takke for seg, og gi honnør til NBKs ansatte for en hederlig innsats i forbindelse med de siste årenes søknadsbehandling. Mest av alt har vi opplevd dette arbeidet som svært lærerikt og stimulerende, og det har vært usedvanlig inspirerende for oss å få et så unikt innblikk i den levende bredden, mangfoldet og vitaliteten som vi mener kjennetegner produksjonen til det samlede norske kunstfeltet!

Håper dere alle har det bra og ønsker dere godt arbeid videre!

Tekst av Siri Austeen, leder av Norske Billedkunstneres stipendkomité 2021, i samarbeid med André Tehrani og Kirsti van Hoegee (AU).