Slik beregner du et riktig honorar i møte med en ny oppdragsgiver 19.02.2021

Kunsten å prise sitt eget arbeid.

Som profesjonell billedkunstner og selvstendig næringsdrivende er du selv ansvarlig for det økonomiske ved egen virksomhet. Det vil si at det er du som selv bærer risikoen for egne driftskostnader, som kostnader til atelier, forsikringer, skatt, innkjøp av utstyr og andre investeringer, i tillegg til diverse administrative kostnader. 

Som fagorganisasjon for selvstendig næringsdrivende er NBK underlagt konkurranselovgivningens regler. Det innebærer at vi ikke har de samme mulighetene som en arbeidstakerorganisasjon har når det gjelder å samarbeide om eventuelle minstesatser eller veiledende priser. Dette vil nemlig bli ansett som ulovlig prissamarbeid i henhold til konkurranseloven § 10.

I mangel av fremforhandlede minstepriser og veiledende satser, kan det være utfordrende å komme frem til et riktig og rimelig honorar i ved  ulike typer oppdrag. Utgangspunktet om avtalefrihet i kontraktsforhold, innebærer videre at du som selvstendig næringsdrivende selv må sørge for å sette egne grenser, både økonomisk, og ved å forhandle frem andre avtalerettslig vilkår som kan ha betydning for selve gjennomføringen av oppdraget. 

Det vil være en stor variasjon av ulike typer oppdrag og hvem du forhandler med av oppdragsgivere. Det innebærer naturligvis variasjonsmessige utfordringer når det gjelder å forhandle frem et rimelig og rettferdig honorar. Ikke sjelden vil det av ulike årsaker også kunne forekomme tilfeller der du som næringsdrivende opplever å ikke få riktig betalt. For mange næringsdrivende billedkunstnere innebærer det, da særlig i en etableringsfase, at næringsvirksomheten ikke er økonomisk lønnsom. Det understreker hvor viktig det er å komme frem til et riktig og rimelig honorar for hvert enkelt oppdrag.

Hvordan finne riktige satser?

Til tross for få kollektivt fremforhandlede minstepriser eller andre veiledende satser i forbindelse med påtakelse av ulike typer oppdrag, kan du likevel finne en viss veiledning ved å undersøke andre relevante honorarsatser på området. Du kan eksempelvis ta utgangspunkt i KOROs konsulentsatser eller de økonomiske vilkårene som fremgår av rammeavtalen for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken. Videre vil du også kunne finne en viss veiledning i å sammenligne honorarsatser med andre og liknende yrkesgrupper. 

Husk å alltid inngå en skriftlig avtale

Uavhengig av hvem du inngår avtale med bør du alltid sørge for å inngå skriftlige avtaler – enten det gjelder en avtale om utstilling, et utsmykningsoppdrag eller eksempelvis et oppdrag som kunstkonsulent. 

I den skriftlige avtalen vil det videre være naturlig at du bestemmer hvordan honorar- eller vederlagsberegningen skal skje, enten du avtaler et fast honorar per dag, per time, eller oppgir honoraret som en samlet og fast sats. Det kan avtales at utbetalingen skal skje etter at oppdraget er fullført, underveis eller på andre liknende måter. I tilfeller der det er vanskelig å fastslå omfanget av antall arbeidstimer i forkant av oppdraget, kan det være en fordel å avtale at arbeidet skal honoreres etter en fast timesats. Hva som anses som mest rimelig og hensiktsmessig, må vurderes i hvert konkrete tilfelle.

Vær bevisst hva selvstendig næringsdrivende mangler av rettigheter 

Når du påtar deg nye oppdrag som selvstendig næringsdrivende, bør du være bevisst på at det er en vesentlig forskjell, økonomisk som rettslig, mellom det å være ansatt og underlagt en arbeidsgiver og det å være selvstendig næringsdrivende i et marked. Som ansatt vil du være underordnet den enkelte arbeidsgiver, som i tillegg til å utbetale lønn i henhold til arbeidsavtalen, er forpliktet til å innbetale arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjon, yrkesskadeforsikring og annet. 

Når du påtar deg et oppdrag som selvstendig næringsdrivende vil det altså medføre ekstra kostnader som du bør dekke inn ved å avtale en høyere timepris enn det du ville fått som midlertidig eller fast ansatt. Det skal kompensere for innbetaling av trygdeavgift med forhøyet sats, oppdragsgivers besparelse av feriepenger, samt kostnader til frivillig yrkesskadeforsikring, og andre administrative utgifter.

Oppsummert vil de ekstra utgiftene som du bør sørge for å innta i ditt honorar, være som følger: 

  • 15,8 %  for oppdragsgivers besparelse av arbeidsgiveravgift, med tilhørende tap av rettigheter i folketrygdloven.
  • 12 %  for oppdragsgivers besparelse av feriepenger
  • 3,6 % for trygdeavgiftsforhøyelse for næringsdrivende
  • 0,4 % for frivillig yrkesskadeforsikring for selvstendig næringsdrivende
  • 5 % for administrative kostnader tilknyttet næringsvirksomheten

Til sammen vil det altså være naturlig gjøre et påslag på 36,8 %, som tar høyde for de samlede ekstrakostnadene det medfører å påta seg oppdraget som selvstendig næringsdrivende. 

Merk at påslaget ikke skal føres som egen post på fakturaen, men inkluderes i det totale honoraret.

NBK har utarbeidet en generell kalkulator som kan benyttes til finne et passende honorar som tar høyde for de ekstra kostnadene det innebærer å påta seg oppdraget som selvstendig næringsdrivende. 

Last ned kalkulator her