Selge direkte fra atelieret? Dette må du vite om kunstavgiften. 10.05.2021

Det er særlig viktig at du vet hva som regnes som «offentlig» omsetning.

Alle som selger kunst for over 2000 kroner må etter kunstavgiftsloven betale 5 prosent av salgssummen til Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH). Kjøper må altså betale 5 prosent i tillegg til salgspris, og som selger er du ansvarlig for å innkreve, rapportere og innbetale denne avgiften. Med mindre salget skjer direkte mellom to privatpersoner, regnes det for «offentlig omsetning» – og utløser kunstavgift.

Nylig har styreleder i Norske Billedkunstnere (NBK), Ruben Steinum, uttalt seg til Dagsavisen i forbindelse med en sak om grensegangen mellom privat og offentlig kunstsalg:

– Spesielt det siste året, da gallerier har vært stengt, er det viktig at BKH er tydelige i sin informasjon om at de legger til grunn at sosiale medier og internett er å anse som offentlig slik at vi unngår at flere kunstnere ender i en situasjon hvor de tror de følger reglene, men at det viser seg at de ikke gjør det, sier han.

Fondet har har sammenfattet bestemmelsene i kunstavgiftsloven som er særlig aktuelle for kunstnere som selger egne verk, og skriver på egne nettsider at: «Hovedbestemmelsen er at når verket og/eller virksomheten promoteres offentlig, vil påfølgende salg anses som offentlig omsetning og avgiftspliktig etter kunstavgiftsloven, uavhengig av hvor salg og overlevering finner sted. Kunstavgiftpliktig omsetning skal rapporteres uoppfordret, og alle som selger kunst har ansvar for å kjenne regelverket som gjelder for sin virksomhet. Dette gjelder også kunstnere som selger egne verk. Dersom du har spørsmål til reglene, eller er i tvil om dine salg er avgiftspliktige, bør du alltid ta kontakt med oss.»

BKH forklarer regelverket slik:  

Det sentrale for kunstavgiftsplikten er om salget anses som offentlig omsetning, eller «omsetning som sidestilles med offentlig visning», slik det fremgår av kunstavgiftsloven § 1 tredje ledd nr. 2. I forskrift til kunstavgiftsloven § 2 presiseres dette slik:

«Offentlig omsetning av verk som beskrevet i lovens § 1 vil utløse avgiftsplikten, også offentlig omsetning som skjer fra kunstnerens atelier. Avgiftspliktig er også omsetning som ifølge § 1 er likestilt med offentlig omsetning.» 

Hva er «offentlig omsetning»?

I følge rettspraksis anses omsetningen som «offentlig» når selgeren tilbyr kunstgjenstanden til allmennheten, slik at den i prinsippet er tilgjengelig for alle. Det er etablert praksis for at salg av kunst etter annonsering på Finn.no, er offentlig omsetning. Også annen digital promotering for allmennheten, på alle typer offentlige nettsteder og plattformer, må likestilles med offentlig promotering, herunder annonseportaler, egne og andres nettsider, sosiale media mv. Omsetning som skjer etter at verket er promotert for salg ved digital (offentlig) visning, blir derfor å sidestille med annen offentlig omsetning.

«Salg fra eget atelier» 

Salg direkte fra kunstner kan i enkelte tilfeller være unntatt avgift, men dette gjelder ikke når verket, eller virksomheten som sådan, forut for salget er annonsert eller promotert offentlig, for eksempel. på Finn.no eller andre offentlige digitale plattformer. Selv om selve salget, overleveringen og transaksjonen skjer i kunstnerens atelier (eller et annet sted), vil salg av verk som er eller har vært promotert offentlig, være avgiftspliktig.

«Salg mellom privatpersoner»

Salg mellom privatpersoner kan være unntatt avgift. Som privatperson regnes en som ikke yrkesmessig har rollen som selger, kjøper eller formidler. I rollen som selger av egen kunst, vil en kunstner pr. definisjon alltid være en yrkesmessig aktør, og ikke en privatperson. Hvorvidt kjøper i slike tilfeller er privatperson, er uten betydning for avgiftsplikten. Salg etter offentlig promotering, for eksempel på Finn.no eller andre digitale plattformer, er offentlig omsetning og avgiftspliktig, også mellom privatpersoner.

Beløpsgrensen

Alt kunstsalg som skjer etter annonsering og promotering gjennom offentlig digital promotering slik det er beskrevet ovenfor, er avgiftspliktig såfremt verket selges for over 2 000 kroner. Beløpsgrensen er lovfestet.

Unntak fra kunstavgiftsplikt for kunstnere

  • Salg av verk som koster 2 000 kroner eller mindre
  • Salg til enkeltpersoner uten forutgående offentlig promotering av verket eller virksomheten for øvrig.
  • Salg direkte fra kunstner til museer som er åpne for publikum. Men: Dersom det deltar en yrkesmessig formidler (agent, galleri etc. som skal ha vederlag) på vegne av kjøper eller selger, er salg til museer også avgiftspliktige.