NBKs innspill til Kunstnermeldingen 2022: Offensiv kunstnerpolitikk er en forutsetning for bred og mangfoldig rekruttering 05.10.2022

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen har ansvar for kunstnermeldingen. Her med styreleder i NBK, Geir Egil Bergjord, under åpningen av Høstutstillingen. Foto: Jannik Abel

Regjeringen fortsetter arbeidet med utformingen av kunstnermeldingen, og nylig ble det på nytt åpnet for tilbakemeldinger til meldingsarbeidet. NBK sendte sist inn et slikt innspill i 2019, og har nå igjen benyttet seg av muligheten.

Kunst er en grunnleggende, universell menneskelig aktivitet som har sin rettmessige plass som en hjørnestein i ethvert demokratisk samfunn. Den er både utgangspunktet for og resultatet av våre erkjennelser og refleksjoner. Koronakrisen viste med tydelighet hvor hullete og skjør kunstnernes lappeteppeøkonomi er. Pr. 2020 hadde kunstnere den laveste inntekten av samtlige kunstnergrupper.

Samtidig har krisen også vist at målrettede tiltak som ekstra arbeidsstipend og stimuleringsordningen for innkjøp av samtidskunst har vært svært vellykkede.

Geir Egil Bergjord, styreleder i NBK, er glad for muligheten, og legger vekt på viktigheten av meldingens innhold.

– Dette er en etterlengtet melding som bør legge til rette for en nødvendig styrking av kunstnerøkonomien, sier han.

Offensiv kunstnerpolitikk er en forutsetning for bred og mangfoldig rekruttering til kunstneryrket på bakgrunn av talent og vilje, fremfor sosial og økonomisk bakgrunn. Det er ikke tilfellet i dag.

Rapporten Visuell kunst i norsk forvaltning er krystallklar i sin tale: «De økonomiske vilkårene åpner ikke i tilstrekkelig grad for ytringsfrihet og mangfold.» Hovedutfordringen for visuelle kunstnere er at de ikke får tilstrekkelig betalt for arbeidet de gjør. At Regjeringen i Hurdalsplattformen slår fast at den vil «styrke kunstnerøkonomien og legge til rette for at kunstnere og kulturarbeidere får bedre rettigheter og arbeidsmuligheter», er svært positive signaler og en tydelig anerkjennelse av behovet for å styrke kunstnernes økonomi.

Kunstnerne skaper egne arbeidsplasser, og som innovatører bidrar de til utviklingen av lokalsamfunn over hele landet. NBKs innspill er delt inn i seks hovedbolker, hvor hver bolk svarer på et spørsmål i invitasjonen.

Kunstnerne skaper egne arbeidsplasser, og som innovatører bidrar de til utviklingen av lokalsamfunn over hele landet.

NBKs innspill er delt inn i seks hovedbolker, hvor hver bolk svarer på et spørsmål i invitasjonen.

  1. Regional Satsning: Tilgang til kunst av høy kvalitet bør ikke være avhengig av bosted. Vi foreslår flere tiltak som vil bidra til regional utvikling i samsvar med Hurdalsplattformens mål om å «Leggje til rette for fleire kulturarbeidsplassar og kompetansemiljø over heile landet»
  1. Kunstnere må sikres betaling: Kunstnere må sikres betaling for arbeidet de utfører gjennom økte bevilgninger og gis mulighet til å inngå kollektive avtaler, som ivaretar kunstnere når de arbeider for offentlig finansierte visningssteder og museer.
  1. Sosiale rettigheter: Det er behov for å bedre det sosiale sikkerhetsnettet for billedkunstnere som har generelt lav inntekter fra sitt profesjonelle virke, og som kombinerer inntekter som selvstendig næringsdrivende, frilansere og lønnsmottakere. NBK mener at kunstnere skal ha den samme grunnleggende sosiale tryggheten som ansatte arbeidstakere.
  1. Kunstnerisk frihet og ytringsfrihet:  Kunsten er en essensiell plattform for frie ytringer som bidrar til selvstendig tenkning og stimulerer til en nyansert og flerfoldig samfunnsdebatt. I en gjennommediert samtid er den visuelle kunsten spesielt viktig for bearbeiding og forståelse av visuelle uttrykk og vår felles bildekultur.
  1. Rekruttering til kunstneryrket: Valg av utdanning og yrke styres i stor utstrekning av sosial og økonomisk bakgrunn. På grunn av den store økonomiske usikkerheten når det gjelder å velge en kunstnerkarriere, er det i stor grad unge med et økonomisk sikkerhetsnett i bakhånd som tar sjansen på et slikt yrkesvalg. Dette begrenser mangfoldet i rekruttering til kunstneryrket.
  1. Internasjonalt samarbeid: Billedkunstnere har alltid arbeidet på tvers av landegrenser. Visuelle kunstnerisk uttrykk har ofte et internasjonalt nedslagsfelt, og inntrykk og impulser fra andre land og kulturer øker forståelsen for vår egen kultur. NBK ønsker å fremme enkeltkunstnernes muligheter til å delta i global kulturutveksling. For å øke internasjonalt samarbeid, bør en styrke etablerte strukturer, for å bedre vilkårene for å jobbe internasjonalt.Les hele innspillet her!