NBK ber om at kunstskolene skjermes fra kutt i tilskudd 10.02.2023

Strykejernet er en av kunstskolene som risikerer å miste noe av driftstøtte. Foto: Strykejernet.

Dersom den økonomiske terskelen blir for høy, kan det påvirke rekrutteringen til kunstneryrket, sier styreleder Geir Egil Bergjord.

Da regjeringen la frem forslag til statsbudsjett i fjor, ville de kutte i tilskuddet til skoler som omfattes av privatskolelova kapittel 6A – «Diverse skolar som gir yrkesretta opplæring». Blant de 28 skolene som risikerer å miste ti prosent av driftsstøtten sin, er fire kunstskoler: Prosjektskolen, Strykejernet, Oslo Fotokunstskole og Kragerø Kunstskole. Regjeringen mener at «statlige ressurser i utdanningssektoren som utgangspunkt bør kanaliseres mot opplæringsvirksomhet som gir formell kompetanse». Lovforslaget hadde høringsfrist 25. januar.

Regjeringen foreslår å redusere tilskuddet fra 75 til 65 prosent. Utgiftene vil da skyves over på studentene; skolene skal gis adgang til å ta inntil 35 prosent av tilskuddsgrunnlaget i skolepenger.

– I dag fungerer kunstskolene nærmest som «forskoler» til høyere kunstutdanning. Dersom den økonomiske terskelen blir for høy, vil det forsterke et hierarki i hvem som har råd til å ta en kunstutdanning, sier styreleder Geir Egil Bergjord. 

Ønsker mangfold og bredde

«Skolene bør skjermes for kutt i driftstilskudd inntil departementet har fått gjennomført en varslet gjennomgang og finner en mer formålstjenlig plassering av disse skolene innenfor norsk lovverk og en ordning for forutsigbare og formålstjenlige driftsbetingelser», heter det i NBKs høringssvar.

– NBK ønsker mangfold og bredde ved opptak til kunstskolene, at alle som ønsker skal kunne utdanne seg og virke som kunstner på bakgrunn av talent og vilje, og uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn, sier Bergjord.