NBK ber Kulturdepartementet omfordele nye stipendhjemler 02.03.2020

Foto: Markus Li Stensrud.

«I 2020 står den visuelle kunsten i fokus», uttalte kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande i fjor. Nyheten om 37 nye stipendhjemler i 2020 avslørte hun under åpningen av Høstutstillingen – som arrangeres av Norske Billedkunstnere (NBK). Men utvalget for statens kunstnerstipend foreslår at ingen av de nye stipendhjemlene tilfaller kunstnergruppen billedkunstnere.

– Vi anerkjenner behovet til andre kunstnergrupper. Samtidig går omlag 35 prosent av årets stipendsøknader til Norske Billedkunstneres stipendkomité, noe som tydeligjør behovet i vår kunstnergruppe, uttalte styreleder Ruben Steinum da utvalget for statens kunstnerstipend og garantiintekter kom med sin anbefaling for kvotefordeling for 2020, i midten av januar.

Svakhet ved utvalgets begrunnelse

Basert på den overordnede argumentasjonen som utvalget fremfører i sin anbefaling, er NBKs vurdering at flere av de nye stipendhjemlene likevel bør tilfalle billedkunstnere. NBK har også undersøkt tildelingsprosent, antall søknader sammenlignet med antall stipendhjemler, og finner ikke at tallene underbygger anbefalingen fra utvalget om å ikke tildele et eneste arbeidsstipend (nkludert arbeidsstipend for yngre) til billedkunstnere. Snarere tvert imot.

I et høringssvar om kvotefordelingen av statens kunstnerstipend, oversendt Kulturdepartementet i slutten av januar, argumenterer NBK for at åtte av de nye hjemlene for arbeidsstipend bør gis billedkunstnere. NBK peker blant annet på den dokumenterte negative utviklingen i kunstnerisk inntekt for billedkunstnere i perioden 2006 til 2013. Den siste større levekårsundersøkelsen for kunstnere Kunstnerundersøkelsen 2013 (Telemarksforskning, 2015) viste at billedkunstnere er kunstnergruppen med lavest inntekt totalt sett.

Billedkunstnernes situasjon er uendret

Deler av utvalgets begrunnelse for fordeling til andre kunstnergrupper er nemlig dette: «For eksempel vet vi at det på kunstområder hvor det tidligere var relativt god tilgang på fast eller langvarig arbeid, i dag er langt mer utbredt med frilanstilværelser, kortvarige prosjekter og perioder uten inntektsgivende kunstnerisk arbeid.» 

NBK skriver i sitt høringssvar at organisasjonen støtter behovet for å løfte kunstnergruppene med en mer utsatt arbeidssituasjon, men «vil også påpeke at den utrygge arbeidssituasjonen som selvstendig næringsdrivende fremdeles er den samme for billedkunstnerne og at behovet i feltet ikke har blitt mindre.»

Blant argumentene for en ønsket omfordeling av hjemler er blant annet billedkunstfeltets bredde: Stipendsøknadene som sendes inn til billedkunstnernes stipendkomité favner alt fra kunstnerisk fotografi, video og film, tekst, lyd og installasjon til performative, relasjonelle og sosiale uttrykk – samt de tradisjonelle billedkunst teknikkene maleri, tegning, grafikk, skulptur og tekstil. Og det kommer stadig nye uttrykk til. Komiteen er bredt sammensatt og har kompetanse til å behandle flermediale søkere. For å sikre faglig spredning og kompetanse i billedkunstnernes stipendkomité består komiteen derfor av ti medlemmer med ti varamedlemmer.

«Det er viktig å huske at det store antall søknader til billedkunstneres stipendkomité gjenspeiler den store bredden i kunstneriske uttrykk», heter det i NBKs høringssvar.