Ledermøtet 2024 26.06.2024

Lederne for NBKs grunnorganisasjoner, administrasjonen og sentralstyret møttes i Trondheim for ledermøtet 2024.

Ledermøtet i Norske Billedkunstnere (NBK) samler styrelederne for fagorganisasjonene og distriktorganisasjonene til fruktbare diskusjoner annethvert år. Denne gangen var møtet over to dager i Trondheim, 13.–14. juni, med workshops om NBKs reviderte prinsipprogram og veiledende satser for utstillingshonorar.

Her fra Kunsthall Trondheim og omvisning i utstillingen The Goddess Helix med Emilija Škarnulytė. Foto: Tor-Magnus Lundeby.

Veiledende satser for utstillingshonorar har vært etterspurt lenge, altså betaling for kunstnerens arbeid i forbindelse med en utstilling.  På bakgrunn av et landsmøtevedtak fra i fjor, opprettet NBK en arbeidsgruppe som har jobbet med en «konkret og transparent modell for hvordan utstillingshonoraret skal beregnes, med anbefalte satser». 

Ledermøtet brukte første halvdel av møtet på å benytte det veiledende dokumentet på tenkte scenarioer for utstillinger på ulike visningssteder, og det var konsensus om at arbeidsgruppen har utarbeidet et verktøy som kunstnere etter hvert kan ta i bruk. Administrasjonen tar sikte på at veiledningen tilgjengeliggjøres for medlemmene i løpet av høsten. 

Deltakerne tok utgangspunkt i det reviderte prinsipprogrammet som ble fremlagt landsmøtet i 2023, og brukte den andre møtedagen på å diskutere form og innhold. Landsmøtet ba om at prinsippene forankres i grunnorganisasjonene før nytt forslag legges frem for landsmøtet neste år. Av diskusjonene på ledermøtet ble det tydelig at det reviderte utkastet er et solid grunnlag for et nytt og mer utfyllende prinsipprogram for organisasjonen. Det var blant annet enighet om at det er behov for enklere språk, og en klar faglig forståelse. Både modellen utstillingshonorar og utkast til nytt prinsipprogram behandles på første styremøte etter sommeren. 

Norske Billedkunstneres (NBK) ledermøtet avholdes annethvert år, denne gangen i Trondheim 13.–14. juni. Hovedsakene som ble diskutert var utstillingshonorar og revidering av NBKs prinsipper. I tillegg var Statens kunstnerstipend ved Adrian Aam Refsnes invitert til å holde innlegg.