Korona-situasjonen: Informasjon til billedkunstnere 13.03.2020

Illustrasjon: CDC, Alissa Eckert/Dan Higgins

Som selvstendig næringsdrivende er NBK-medlemmer, og medlemmer av andre kunstnerorganisasjoner, særlig sårbare for konsekvensene av korona-tiltakene. NBK jobber fortløpende med å fremme krav om tiltak som skal sikre at kunstnerne ikke blir økonomisk skadelidende. Under kan du lese om allerede etablerte tiltak og NBKs videre arbeid.

Rettigheter for frilansere og selvstendig næringsdrivende

  • Selvstendige næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring (dagpenger) tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G (599 148 kroner). Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Forslaget vil tre i kraft umiddelbart og utbetalingene vil skje så raskt Nav får på plass en teknisk løsning for ordningen
  • I tillegg kan flere med lav inntekt få dagpenger. Vanligvis må man ha hatt en inntekt over 150.000 kroner de siste tolv månedene, nå senkes grensen midlertidig til 75.000 kroner.
  • Permitterte sikres nå full lønn til og med dag 20. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres til to dager. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene.
  • Ordningen med omsorgspenger og arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger reduseres til tre dager. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt omsorgspenger fra og med dag tre.
  • Regjeringen åpner for økonomisk sosialhjelp til selvstendig næringsdrivende og frilansere, som som en midlertidig inntektssikring frem til det tidspunktet NAV er i stand til å utbetale midler fra den nye ordningen som etableres. Dette er vanligvis en strengt behovsprøvd ordning, der det i utgangspunktet stilles strenge krav til at søker bruker oppsparte midler mv. før stønad kan gis. Nå vil det blant annet ses bort fra kravet om å bruke oppsparte midler.

I skrivende stund er det uklart hvordan selvstending næringsdrivende kan søke på den midlertidige dagpengeordningen og økonomisk sosialhjelp, da NAV ennå ikke har fått på plass systemene for å søke. NBK vil oppdatere så snart informasjonen er klar på NAVs nettsider.

Les mer om rett til dagpenger og omsorgspenger
Les mer om arbeidstakers rettigheter ved permittering
Les mer om selvstendig næringsdrivende rett til permittering
Les mer om rett til økonomisk sosialhjelp

Vi flytter etter hvert all informasjon til denne siden. 

Avtaleforpliktelser og force majeure

Tiltakene for å hindre smittespredning av koronaviruset Covid-19 medfører avlysning av utstillinger og arrangementer. Flere av våre medlemmer kan oppleve at de, og den de har inngått avtale med, blir forhindret i å oppfylle sine plikter etter avtalen. Det kan oppstå forsinkelser, utsettelser, og i verste fall føre til at en avtale heves. Spørsmålet er imidlertid om utbruddet av koronaviruset kan frita en part for sine plikter og ansvar etter avtalen.

Les mer om force majeure

 

NBK kartlegger økonomiske konsekvenser for våre medlemmer

Som en oppfølging av NBKs kartlegging av konsekvensene av korona-situasjonen, ser NBK nå behov for å innhente opplysninger fra våre medlemmer.

– Vi ønsker et fullstendig bilde av de økonomiske konsekvenser for billedkunstnere, inkludert anslått økonomisk tap grunnet avlyste eller utsatte utstillinger og oppdrag, tapt arbeidstid på grunn av situasjonen og andre forhold. Det vil gi oss et bedre grunnlag for å utarbeide konkrete krav til tiltak fra regjeringen for å sikre kompensasjon til de som rammes, sier styreleder Ruben Steinum.

Første undersøkelse ble sendt på e-post til våre medlemmer 16. mars.

Informasjon fra Folkehelseinstituttet

Vi ber alle medlemmer følge med på Folkehelseinstituttets informasjonssider, der finnes fakta om SARS-CoV-2, sykdom, utbredelse samt råd for publikum. Sidene oppdateres fortløpende.

Les mer her

Fritt ord med 40 millioner ekstra til prosjekter

Stiftelsen Fritt Ord ønsker å «bidra ekstraordinært til prosjekter som kan sikre ytringsrommene, utvikle nye ytringsarenaer og bidra til en levende og vital offentlighet», og øker nå sine bevilgningsrammer med 40 millioner kroner. Utlysningen er åpen. Søknader kan for eksempel dreie seg om: Digital formidling av kunst, kultur, kunnskap og samfunnsdebatt fra frilansere, grupper, institusjoner, organisasjoner m m.

Les mer her

Nasjonalmuseet øker innkjøpsbudsjettet

Som et ekstraordinært tiltak for å hjelpe et svært utsatt kunstliv, øker Nasjonalmuseet nå innkjøpsbudsjettet for 2020 til 30 millioner kroner. De ekstra midlene skal anvendes til kjøp av norsk samtidskunst, kunsthåndverk og design, og det skal kjøpes inn fra norske gallerier og visningssteder. Innkjøp er et tiltak som griper direkte inn i økonomien til norske kunstnere, kunsthåndverkere og designere med umiddelbar virkning. I 2020 var det i utgangspunktet satt av 16 millioner kroner til innkjøp, men dette økes nå til 30 millioner kroner.

Les mer her