Hvordan fungerer Nav-ytelsene for kunstnere med kombinasjonsinntekt? 17.04.2020

Illustrasjon: CDC, Alissa Eckert/Dan Higgins

De fleste billedkunstnere har en form for kombinasjonsinntekt, med ulik tilknytning til arbeidslivet. I tillegg til inntekt fra næringsvirksomhet, består inntektene også ofte fra ulike frilansoppdrag der honoraret utbetales som lønn, samt lønn fra henholdsvis små stillinger, vikariater/midlertidige ansettelser og timearbeid. Hvordan omfattes disse av Navs ytelser under koronakrisen? Juridisk rådgiver Kim Erik Dahlskås svarer her på ofte stilte spørsmål fra våre medlemmer.

I forbindelse med koronakrisen foretok Norske Billedkunstnere en undersøkelse som viser at hele 75 prosent av billedkunstnerne som deltok i undersøkelsen hadde minst to inntektskilder, med over 100 registrerte inntektskombinasjoner.

De svært inngripende tiltakene for å begrense Covid-19, har medført store fremtidige økonomiske konsekvenser for mange billedkunstnere, mange er dermed helt avhengige av de ulike sosiale stønadsordningene. Det har imidlertid vært stor usikkerhet knyttet til de ulike ordningene i Nav-systemet, noe som særlig gjelder for de med kombinasjonsinntekter. For mange kan det være en utfordrende øvelse å orientere seg blant de ulike endringer i regelverket, og å vite hvilke ytelser man kan ha rett til. 

I det følgende forsøkes det derfor å redegjøre nærmere for hvordan man med en kombinasjonsinntekt bør gå frem i møte NAV og de ulike stønadsordninger som nå foreligger. 

Kan jeg kombinere den midlertidige kompensasjonsordningen med andre sosiale ytelser som dagpenger?

I forbindelse med den midlertidige kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere, har Arbeids- og sosialdepartementet nå gjort det klart at alle som kombinerer næringsvirksomhet eller frilansarbeid med lønnsarbeid, også vil kunne være omfattet av den nye og midlertidige ordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere, begrenset opp til et visst nivå. Det er dermed mulig å kombinere andre sosiale ytelser som dagpenger, sykepenger og omsorgspenger, samtidig som man mottar ytelser fra den midlertidige kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Forskjellen mellom de ulike sosiale ytelsene 

De ulike sosiale stønadsordningene skal ivareta forskjellige hensyn. Dagpenger skal kompensere for tapt inntekt som lønnsmottaker enten man er arbeidstaker eller mottar lønn som oppdragstaker/ frilanser. Sykepenger skal kompensere for inntektsbortfall som følge av sykdom eller skade, og omsorgspenger skal kompensere for inntektsbortfall i forbindelse med barn eller barnepassers sykdom (nå også pga stengte barnehager og skoler). 

Den nye ordningen som gjelder for selvstendig næringsdrivende og frilansere skal imidlertid kompensere for tap av personinntekt fra næring eller oppdrag, som følge av korona-utbruddet. Ordningen er ment å dekke tap av inntekt for personer, ikke til omsetningssvikt for selve virksomheten.

Som frilanser kan man ha rett til dagpenger og ytelser fra den midlertidige kompensasjonsordningen, det er imidlertid viktig å merke seg at man ikke kan motta ytelser fra begge ordningene for det samme inntektstapet. De to ordningene utelukker hverandre og for den del som består av tapt inntekt fra frilansarbeid, må man derfor velge en av dem.

Har du en kombinasjon av frilansinntekter og næringsinntekter, har du to valg:

  1. Du kan søke om kompensasjon fra den nye ordningen for både frilansinntektene og næringsinntektene, eller
  2. Du kan søke om dagpenger for frilansinntektene samtidig som du søker på den nye ordningen for næringsinntektene.

NAV har utarbeidet ytterligere informasjon om dette på sine nettsider.

Vilkår for ytelsen

Det er et vilkår at inntektsbortfallet ikke kan dekkes av andre ordninger som gir ytelser til livsopphold. Som nevnt er det imidlertid klart at ordningen ikke utelukker alle med kombinasjonsinntekter, det er derfor tatt høyde for at ordningen også omfatter de som samtidig har arbeidsinntekt eller har rett til dagpenger, sykepenger eller omsorgspenger, men med en øvre inntektsbegrensning.

Videre er det et vilkår at man som selvstendig næringsdrivende eller frilanser (mottatt lønn som oppdragstaker), har hatt personinntekt fra næring eller oppdrag på minst 74 893,5 (0,75 G), og ikke mottar arbeidsinntekt, inkludert dagpenger, sykepenger og omsorgspenger på tilsammen kr 599 148,- (6G) eller høyere.

For å ha rett til ytelser fra ordningen må følgende vilkår være oppfylt:

  • Hatt personinntekt fra næring (selvstendig næringsdrivende) eller oppdrag (frilansere) på minst kr 74 893,5 (0,75 G) (gjelder som utgangspunkt inntekt fra næring i 2019)
  • Mistet hele eller deler av denne inntekten pga covid-19
  • Er i aldersgruppen 18 – 67
  • Ikke har arbeidsinntekt, inkludert dagpenger , sykepenger eller omsorgspenger på til sammen kr 599 148,- (6G) eller høyere
  • Virksomheten ble startet opp og var aktiv før 1. mars 2020

Utmåling av ytelsen

Den midlertidige kompensasjonsordningen skal gi en kompensasjon på 80 prosent, omregnet til et årlig beløp begrenset oppad til kr 599 148,- (6 G). Ytelsen skal utbetales fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff, og skal komme til utbetaling etterskuddsvis pr. måned. Videre er skjæringstidspunktet satt til 12. mars, dvs den dagen de nasjonale restriksjonene ble innført. Første mulige dag for kompensasjonsstønad blir dermed 30. mars. 

Kompensasjonsgrunnlaget skal som hovedregel ta utgangspunkt i pensjonsgivende årsinntekt fra næring fra 2019 (endret 24.04.2020 i forskrift om endring i midlertidig forskrift av 08.04.2020). 

Kompensasjonsgrunnlaget for frilansere beregnes som hovedregel med utgangspunkt i den gjennomsnittlige inntekten som frilanseren har hatt i oppdrag og som er rapportert til a-ordningen de siste 12 månedene før mars 2020.

Dersom man ved siden næringsvirksomhet har hatt arbeidsinntekt eller rett til dagpenger, sykepenger eller omsorgspenger vil dette trekkes fra grensen på kr 599 148,- (6G). Det gis altså ikke kompensasjon på et grunnlag større enn differansen mellom 6 G og summen av de nevnte inntektene. Eventuelle inntekter som selvstendig næringsdrivende og frilanser i stønadsperiode vil komme til fradrag i ytelsen med 80 %.

4. mai ble det åpnet for å søke om kompensasjon på NAVs nettsider.

Les mer om ordningen og søk her.

Hva kan jeg gjøre frem til jeg får kompensasjon via den midlertidige kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende? 

Dersom du oppfyller vilkårene for rett til dagpenger eller noen av de andre sosiale stønadsordningene, bør du snarest innlevere en søknad via NAVs nettsider. På den måten sikrer du deg en snarlig kompensasjon for tapt lønnsinntekt. 

Hva gjelder dagpenger er viktig å være oppmerksom på at du tidligst vil få innvilget dagpenger fra søknadstidspunktet. Forutsatt at du oppfyller vilkårene, vil du derfor tape dagpenger desto lengre du venter med å søke. Straks den midlertidige ordningen for selvstendig næringsdrivende er kommet på plass (sannsynligvis tidlig mai 2020), vil du også ha mulighet til å søke om kompensasjon for inntektstap som selvstendig næringsdrivende.

Dersom du har omsorg for barn, har du videre mulighet til å benytte deg av retten til omsorgspenger. Det gjelder både som ansatt, frilanser og som selvstendig næringsdrivende. Er du ansatt skal uttak av omsorgsdager meldes til din arbeidsgiver. Arbeidsgiver er da forpliktet til å betale deg lønn. Utover de tre første omsorgsdagene, vil arbeidsgiver få refundert beløpet av NAV. Det er mulig å ta ut enkelttimer eller halve omsorgsdager, det må imidlertid avklares nærmere med arbeidsgiver. 

Som selvstendig næringsdrivende har du mulighet til å søke om omsorgspenger f.o.m. den 4. dagen du er hjemme fra jobb. Du kan søke om utbetaling både for hele dager du har måttet være hjemme fra jobb, og/ eller for dager med delvis fravær fra jobb. Det er mulig å søke om omsorgspenger for opp til 3 måneder tilbake i tid, og ordningen dekker nå inntil 20 omsorgsdager. 

Sykepenger er som nevnt ment å dekke tap av arbeidsinntekt som følge av du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade. Det er mulighet for å jobbe i kombinasjon med sykemeldingen, alt ettersom hva sykdommen eller skaden tillater (delvis sykemeldt). Du kan dermed også ha rett til en kombinasjon av sykepenger og dagpenger. 

I forbindelse med koronakrisen foretok Norske Billedkunstnere en undersøkelse som viser at hele 75 prosent av billedkunstnerne som deltok i undersøkelsen hadde minst to inntektskilder, med over 100 registrerte inntektskombinasjoner.