Hvordan beregne honorar som selvstendig næringsdrivende 23.05.2022

Fra Per Jonas Lindströms workshop på Høstutstillingen i 2019. Foto: Jannik Abel

Det finnes få felles avtaler for hvordan kunstnere og andre enkeltpersonsforetak bør ta betalt når de utfører oppdrag for andre. Noen rammer finnes det likevel. Her gir vi en gjennomgang over hvordan man regner ut honorar når du fakturerer en arbeidsgiver som selvstendig næringsdrivende i forhold til lønnen man ville fått som ansatt. Sjekk ut NBKs honorar-kalkulator nederst i artikkelen!

I mangel av kollektive avtaler, minstepriser og veiledende satser, kan det være utfordrende å komme frem til et riktig og rimelig honorar i ved ulike typer oppdrag. Utgangspunktet om avtalefrihet i kontraktsforhold, innebærer videre at du som selvstendig næringsdrivende selv må sørge for å sette egne grenser, både økonomisk, og ved å forhandle frem andre avtalerettslig vilkår som kan ha betydning for selve gjennomføringen av oppdraget.

Det vil være en stor variasjon av ulike typer oppdrag og hvem du forhandler med av oppdragsgivere. Det innebærer naturligvis variasjonsmessige utfordringer når det gjelder å forhandle frem et rimelig og rettferdig honorar. Ikke sjelden vil det av ulike årsaker også kunne forekomme tilfeller der du som næringsdrivende opplever å ikke få riktig betalt.

For mange næringsdrivende billedkunstnere innebærer det, da særlig i en etableringsfase, at næringsvirksomheten ikke er økonomisk lønnsom.

Det understreker hvor viktig det er å komme frem til et riktig og rimelig honorar for hvert enkelt oppdrag.

Høyere timepris som selvstendig næringsdrivende

Når du påtar deg nye oppdrag som selvstendig næringsdrivende, bør du være bevisst på at det er en vesentlig forskjell, økonomisk som rettslig, mellom det å være ansatt og underlagt en arbeidsgiver og det å være selvstendig næringsdrivende i et marked.

Som ansatt vil du være underordnet den enkelte arbeidsgiver, som i tillegg til å utbetale lønn i henhold til arbeidsavtalen, er forpliktet til å innbetale arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjon, yrkesskadeforsikring og annet.

Når du påtar deg et oppdrag som selvstendig næringsdrivende vil det altså medføre ekstra kostnader som du bør dekke inn ved å avtale en høyere timepris enn det du ville fått som midlertidig eller fast ansatt.

Det skal kompensere for innbetaling av trygdeavgift med forhøyet sats, oppdragsgivers besparelse av feriepenger, samt kostnader til frivillig yrkesskadeforsikring, og andre administrative utgifter.

Foto: Jannik Abel

Oppsummert vil de ekstra utgiftene som du bør sørge for å innta i ditt honorar, være som følger:

  • 15,8 %  for oppdragsgivers besparelse av arbeidsgiveravgift, med tilhørende tap av rettigheter i folketrygdloven.
  • 12 %  for oppdragsgivers besparelse av feriepenger
  • 3,6 % for trygdeavgiftsforhøyelse for næringsdrivende
  • 0,4 % for frivillig yrkesskadeforsikring for selvstendig næringsdrivende
  • 5 % for administrative kostnader tilknyttet næringsvirksomheten

Til sammen vil det altså være naturlig gjøre et påslag på 36,8 %, som tar høyde for de samlede ekstrakostnadene det medfører å påta seg oppdraget som selvstendig næringsdrivende.

Momsplikt?

Merk at omsetning av tjenester som hovedregel vil utløse momsplikt, dette gjelder blant omsetning av rådgivnings- og konsulenttjenester, herunder oppdrag som kunstkonsulent. Avgiftsplikt inntrer dersom den avgiftspliktige delen av omsetningen overstiger kr 50 000 innenfor en periode på 12 måneder.

Omsetning av undervisningstjenester er imidlertid ikke omfattet av avgiftsplikten.