Fremtidens arbeidsliv: Atypiske arbeidstakere trenger bedre inntektsmuligheter og et sosialt sikkerhetsnett 03.11.2021

Publikummer på Høstutstillingen 2021, foran verket Kronotopia (2020) av Gunnhilde Høyer. Foto: Jannik Abel.

NBK trekker frem mangelen på sosialt sikkerhetsnett og behovet for kollektiv forhandlingrett for kunstnere i sitt høringssvar om fremtidens arbeidsliv.

Et regjeringsoppnevnt utvalg som har vurdert ulike tilknytningsformer og virksomhetsorganisering i arbeidslivet, leverte 23. juni sin utredning til daværende arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

I høringssvaret til Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv – Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering fremhever NBK behovene til atypiske arbeidstakere. Det innebærer blant annet bedring av inntektsmuligheter og det sosiale sikkerhetsnettet for arbeidstakere som billedkunstnere – som har generelt lav inntekt fra sitt profesjonelle virke, og som kombinerer inntekter som selvstendig næringsdrivende, frilansere og lønnsmottakere.

NBK redegjør spesielt for to områder som bør utvikles for bedre å ivareta kunstnerne i fremtidens arbeidsliv:

  • Sosialt sikkerhetsnett og trygdeytelser – sykepenger, fødselspenger, pensjon o.l. for for billedkunstnere, som er oppdrags- og arbeidstakere med atypiske arbeidsforhold.
  • Kollektiv forhandling for selvstendig næringsdrivende kunstnere. jf. Kap 10.5 Arbeidstakerbegrepet i arbeidstvistloven og kollektiv forhandlingsrett for selvstendige oppdragstakere

Les hele høringssvaret