«Det er behov for en avklaring av dagpengeordningen for kunstnere med kombinasjonsinntekt» 25.03.2020

Faksimile fra NBKs medlemsundersøkelse. De fleste billedkunstnere har minst to inntektskilder (75%). Over 100 inntektskombinasjoner er registrert.

Etter en kartlegging av medlemmenes anslåtte økonomiske tap under koronakrisen, ber NBK om en rask avklaring på en ny kompensasjonsordning.

De særdeles inngripende tiltakene for å begrense spredningen av Covid-19 rammer allerede billedkunstnere og det visuelle kunstfeltet hardt, og i likhet med store deler av samfunnet så vil det bli store fremtidige økonomiske konsekvenser. 

Mandag 16. mars vedtok Stortinget at det skal opprettes en midlertidig kompensasjonsordning som økonomisk tiltak for selvstendig næringsdrivende. Denne ordningen skal sikre inntekt på 80 prosent av beregningsgrunnlaget fra 17. dag. 

Avgjørende at den samlede inntekten ligger til grunn for vurdering

– NBK ser positivt på at selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring. Det er imidlertid behov for å avklare og justere ordningen for å sikre at den også ivaretar de med kombinasjonsinntekter, sier styreleder Ruben Steinum.

Basert på en medlemsundersøkelse blant NBK-medlemmer viser foreløpige estimater et direkte tap på 42 millioner i perioden 1. mars–1. mai. NBK regner også med et omsetningstap på 160 millioner i førstehåndsmarkedet det kommende året i førstehåndsmarkedet.

Kunstnernes inntekter deles ofte opp i kunstnerisk, kunstnerisk tilknyttet og ikke-kunstnerisk inntekt. De forskjellige inntektene kommer både i form av næringsinntekt, frilansoppdrag samt lønn fra henholdsvis små stillinger, midlertidige ansettelser og timearbeid. Blandingsinntekten gjør billedkunstnere særlig sårbare i dagens situasjon. De har lite eller ingen fast tilknytning til arbeidslivet, og en svært lav gjennomsnittlig næringsinntekt på kun 89 000 kroner i året.

– Det er derfor avgjørende det er den samlede inntekten som legges til grunn når dagpengegrunnlaget vurderes. Det er kun på den måten at sikkerhetsnettene som etableres for selvstendig næringsdrivende også ivaretar billedkunstnere, og det har vi formidlet departementet i dag, sier Steinum.